Съвместна декларация от 22 февруари 1999

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Криейтив Комънс лиценз
Криейтив Комънс „Признание“ икона
Този файл е лицензиран под Криейтив Комънс лиценз „Признание 3.0“


Текст от книгата Българската политика спрямо Република Македония, публикувана в Уикиизточник с лиценз Криейтив Комънс Признание 3.0.
СЪВМЕСТНА ДEKЛAPAЦИЯ ж


на Mинистър-председателя на Република България

и Председателя на Правителството на Република МакедонияMинистър-npeдceдaтeлят на Република България и
Председателят на Правителството на Република Македония,


Изхождайки от общия стремеж за развитие на
добросъседски отношения между двете държави,


Дълбоко убедени в необходимостта от развитие на
сътрудничеството на базата на взаимното уважение, доверие,
разбирателство, добросъседство и взаимно зачитане на интересите
на техните страни и народи,


Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността и
мира, сътрудничеството и доверието в Югоизточна Европа,


Изхождайки от стремежите на двете страни за интеграция в
европейските и евроатлантическите структури,


Вярвайки, че конструктивният диалог по всички
аспекти на двустранните отношения, както и по регионалните
и международните проблеми, ще допринесе за по-нататъшното
развитие на връзките на двете страни на равноправна основа,


Зачитайки принципите на Устава на ООН и документите на
ОССЕ, както и демократичните принципи, залегнали в актовете на
Совета на Европа,


1. Изразяват своята готовност и общо желание за развитие
на всестранни отношения между Република България и Република
Македония. Тези отношения ще бъдат развивани в съответствие с
основните принципи на международното право.


2. Двете страни ще си сътрудничат в рамките на
Организацията на Обединените нации, Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа, Съвета на Европа, Инициативата на
НАТО Партньорство за мир, Многонационалните мирни сили в
Югоизточна Европа и други международни организации и форуми.


3. Двете страни ще съдействат за развитието на
сътрудничеството между държавите от Югоизточна Европа, за
укрепване на разбирателството, мира и стабилността в района
и при осъществяване на регионални проекти като елемент от
процеса за създаване на единна Европа.


4. Двете страни ще поддържат контакти и ще провеждат
срещи между представителите на органите на държавната власт
на различни равнища за развитието на приятелските отношения и
сътрудничество.


Те ще съдействат за поддържане на контактите между
неправителствените организации и гражданите на двете страни.


5. Имайки предвид географската си близост, двете страни
ще се стремят да създават необходимите правни, икономически,
финансови и търговски условия за осигуряване на безпрепятствено
движение на стоки, услуги и капитали. Те ще насърчават взаимните
инвестиции и ще осигуряват тяхната защита.


6. Двете страни ще подкрепят разширяването на
туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на
сътрудничество в областта на туризма.


7. Двете страни ще разширяват и усъвършенстват
транспортните връзки и комуникациите между тях, включително в
ракмите на регионалните инфраструктурни проекти.


Те ще се стремят към облекчаване на митническите
и граничните формалности за пътниците и стоките, които се
придвижват между тях.


8. Двете страни ще насърчават активното и
безпрепятствено сътрудничество в областта на културата,
образованието, здравеопазването, социалните грижи и спорта.


9. Двете страни ще полагат усилия за свободно
разпространяване на информация като насърчават и развиват
сътрудничеството в областта на пресата, радио и телевизионните
предавания чрез използване съвременните съобщителни средства.


Те се ангажират в защита на авторските и интелектуалните
права на творците от двете страни.


10. Двете страни ще разширяват сътрудничеството си в
правната и консулската област и по-специално по граждански
наказателни и административни въпроси както с цел улесняване на
пътуванията и посещенията на своите граждани, така и за решаване
на техните хуманитарни и социални проблеми.


11. Двете страни няма да предприемат, подтикват и
поддържат действия, насочени срещу другата страна, които имат
неприятелски характер.


Нито една от страните няма да допуска нейната територия
да бъде използвана срещу другата от организации и групи,
които имат за цел извършването на подривни, сепаратистки или
застрашаващи спокойствието и сигурността на другата страна
действия.


Двете страни нямат и няма да предявяват териториални
претенции една спрямо друга.


Република Македония заявява, че нищо от нейната
Конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява
или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните
работи на Република България с цел защита на статута и правата на
лица, които не са граждани на Република Македония.


Двете страни ще предприемат ефикасни мерки за
предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на
институции и агенции и няма да допускат дейности на частни
субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или
други подобни действия, които биха навредили на отношенията
между Република България и Република Македония.


Подписана в София на 22.02.1999 г. в два оригинални
екземпляра, всеки от които на официалните езици на двете страни
- български език, съгласно Конституцията на Република България и
македонски език, съгласно Конституцията на Република Македония,
като двата текста имат еднаква сила.ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:                        ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ:


ИВАН КОСТОВ                                              ЛЮБЧО ГЕОРГИЕВСКИ
Министър-председател                                  Председател на Правителството__________________
ж   Съвместната Декларация от 1999 е препотвърдена със съвместен меморандум
     подписан от България и Република Македония в София на 22 януари 2008.