Правилник за издаване на българските документи за самоличност

От Уикиизточник

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Обн. ДВ бр. 33 от 9 април 1999 г., изм. ДВ бр. 14 от 18 февруари 2000 г., доп. ДВ бр. 76 от 15 септември 2000 г., изм. ДВ бр. 15 от 24 февруари 2004 г., изм. ДВ бр. 49 от 8 юни 2004 г., изм. ДВ бр. 59 от 19 юли 2005 г., изм. ДВ бр. 96 от 30 ноември 2005 г., изм. ДВ бр. 83 от 13 октомври 2006 г., изм. ДВ бр. 38 от 11 май 2007 г., изм. ДВ бр. 40 от 18 май 2007 г., изм. ДВ бр. 49 от 19 юни 2007 г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I. Общи разпоредби

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) С правилника се регламентират условията и редът за издаване на българските документи за самоличност, организацията на тази дейност и редът за предоставяне на данни от информационните фондове по чл. 70 от Закона за българските документи за самоличност (ЗБДС).

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.)

Чл. 3. (1) Български документ за самоличност се връща на органа, който го е издал, в случаите на:

1. смърт на притежателя - от близките на починалото лице или от органа, установил неговата смърт;

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) загубване на българско гражданство - от лицето или от изрично упълномощено от него лице при получаване на удостоверение за издаден указ;

3. установяване, че документът е нередовен;

4. отпадане на основанията за неговото издаване или ползване;

5. получаване на нов документ за самоличност от същия вид.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Дипломатическите и консулските представителства на Република България уведомяват компетентните органи на Министерството на вътрешните работи (МВР) за настъпилите събития и факти по ал. 1 не по-късно от 7 дни, след като са им станали известни, и изпращат с първата дипломатическа поща получените документи за самоличност на органите, които са ги издали.

Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 14 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Имената и месторождението на българските граждани в българските документи за самоличност се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация съгласно приложение № 4.

(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) По искане на гражданите имената им, съдържащи характерни букви и буквосъчетания, могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация в пръв документ за самоличност. Промяна в следващ документ може да става само след представяне на други официални документи, съдържащи исканото изписване, или след представяне на съдебно решение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Промяна в изписването на латиница на имената на гражданите може да се направи в следващ документ за самоличност, без да се представят документите по ал. 2, ако е поискано изписването да се извърши чрез английската транслитерация съгласно приложение № 4.

(4) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Алинея 3 не се прилага, когато в информационните фондове на Министерството на вътрешните работи има достатъчно данни, че с изписаните на латиница имена от издаден предходен документ за самоличност лицето е регистрирано като закононарушител в чужда държава.

(5) (Нова - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) При издаване на документ за самоличност с променена транслитерация на имената органът, издаващ документа, обявява за невалидни всички валидни документи за самоличност на лицето, издадени с предходна транслитерация.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) Българските граждани декларират притежаваните от тях документи за самоличност, издадени от друга държава, в срок до 60 дни от придобиването им пред българските дипломатически или консулски представителства в чужбина или пред компетентните органи на МВР.

(2) Дипломатическите и консулските представителства уведомяват компетентните органи на МВР чрез Министерството на външните работи в срок до 7 дни за приетата декларация. Оригиналът на декларацията се изпраща с първата дипломатическа поща.

Раздел II. Заявление за издаване на български документ за самоличност. Подаване и приемане на заявление

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Български документ за самоличност се издава въз основа на подадено от лицето заявление - образец съгласно приложение № 1 и приложение № 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) Заявленията по ал. 1 за издаване на български документи за самоличност се предоставят от:

1. областните дирекции "Полиция" (ОД "П"), Столичната дирекция "Полиция" (СД "П"), районните полицейски управления (РПУ), отдел "Български документи за самоличност" ("БДС") при Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи (отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР), дирекция "Миграция" - НС "П" - МВР;

2. Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства на Република България;

3. Изпълнителна агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта.

(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) Образецът на заявленията по ал. 1 се публикува и на интернет страницата на МВР.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Данните в заявленията за издаване на български документи за самоличност на българските граждани, на членовете на семейството на гражданин на Европейския съюз и на чужденците се попълват на български език с техническо средство или четливо на ръка.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Имената се изписват без съкращения съгласно представеното удостоверение за раждане, удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за придобиване на българско гражданство или влязло в сила съдебно решение.

(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Имената на гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани, и на чужденците се изписват, както са изписани в документите им за самоличност или за пътуване.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) В графите, в които лицето не посочва данни, се записва "не".

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Заявленията за издаване на лична карта и/или паспорт се подават в РПУ, СД "П" или в съответната ОД "П" по постоянен адрес, или в отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) При подаване на заявлението по ал. 1 лицата удостоверяват самоличността си и представят изискващите се документи по гражданското състояние, потвърждаващи данните в него. При подмяна на български документи за самоличност поради промяна на постоянния адрес се представя и удостоверителен документ от съответната общинска администрация.

(3) При констатиране на несъответствие или липса на единен граждански номер (ЕГН), в резултат на което не могат да бъдат проверени данните за лицето в Автоматизираната информационна система "Български документи за самоличност", заявлението не се приема. В тези случаи на лицето се издава служебна бележка за извършване на корекция от органите на общинската администрация в Национална база данни "Население" (НБД "Население").

(4) При несъответствие в останалите лични данни заявлението за издаване на български документи за самоличност се приема, като по служебен път се изпраща съобщение за корекция до общинската администрация.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.)

(6) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Към заявлението за издаване на първи български документ за самоличност на лице, което е придобило българско гражданство, се прилага копие от притежавания документ за самоличност или за пътуване.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., предишен текст на чл. 9, доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) Заявленията за експресно или бързо издаване на български документи за самоличност - лична карта и паспорт, се подават в Столичната дирекция "Полиция" (СД "П") и в ОД "П", както и в определени от директора на Национална служба "Полиция" районни полицейски управления или в Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" - МВР.

(2) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Необходимостта от допълнителни проверки, свързани с издаването на документ за самоличност, е основание за отказ за издаване на документ за самоличност чрез бърза или експресна услуга.

Чл. 10. (1) При подаване на заявлението заявителят прилага към него и цветна снимка, която да съответства на изискванията съгласно приложение № 3.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.)

(3) Снимките за документите за самоличност се изготвят от фотографи с регистрация по Търговския закон, запознати с изискванията към тях, които се поставят на видно място в ателието им.

(4) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) Снимка по ал. 1 не се представя в пунктовете за приемане на заявления, в които има техническа възможност за цифрово заснемане на лицето.

Чл. 11. (1) При подаване на заявлението заявителят полага подпис под снимката в присъствието на длъжностното лице.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) При издаване на паспорт или заместващ го документ лицата до 14-годишна възраст не полагат подпис, а навършилите 14 години, но ненавършили 18 години, полагат подпис под снимката и подписват заявлението лично.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Подписът се полага от гражданина лично според възприетия от него начин с предоставено от длъжностното лице пишещо средство в контурите на определеното в заявлението поле за подпис.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г. до 31.10.2007 г.) Когато лицето не може да се яви, за да подпише заявлението, неговият подпис върху лицевата страна на заявлението се полага предварително и лично пред нотариус, който заверява снимката и подписа на заявителя с печат, дата и подпис, в полето за служебна информация на заявлението. Заявлението се подава от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., отм., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Подписът на чужд гражданин в български документ за самоличност трябва да съответства на подписа му в документите му за самоличност в чужбина.

(6) (Отм., нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Заявленията за издаване на паспорт или на заместващ го документ на лица, ненавършили 14-годишна възраст, се подават и подписват от техните родители, настойници или попечители.

(7) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Родителите, настойниците или попечителите на лица, навършили 14-години, но ненавършили 18 години, изразяват съгласието си за издаване на паспорт или на заместващ го документ в присъствието на длъжностно лице, като подписват заявлението.

(8) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът се полага от лице, упълномощено от него с изрично нотариално заверено пълномощно, или се представя някой от следните документи:

1. влязло в сила съдебно решение за разрешение за издаване паспорт на лице, ненавършило 18-годишна възраст, без съгласие на отсъстващия родител;

2. влязло в сила съдебно решение за лишаване на единия родител от родителски права;

3. препис-извлечение от акт за смърт.

(9) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) В пунктовете за приемане на заявления, в които има техническа възможност, подписът на заявителя се снема чрез специално техническо средство.

(10) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Незрящите, както и лица с физически недъзи на горните крайници, които по обективни причини не са в състояние да подпишат заявленията и са представили удостоверителни документи, не полагат подписи върху тях. В тези случаи длъжностното лице прочита съдържанието на заявлението на глас в присъствието и на двама свидетели. При одобрение свидетелите подписват заявлението.

(11) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Неграмотните, които не могат да се подписват, не полагат подпис. В тези случаи длъжностното лице прочита съдържанието на заявлението на глас в присъствието и на двама свидетели. При одобрение заявлението се подписва от свидетелите, а неграмотният полага пръстов отпечатък от десния показалец върху него.

(12) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) При получаване на документ за самоличност или при отказ лицето или упълномощеният от него представител попълва собственоръчно на указаното място на последната страница от заявлението: имената на заявителя; номера на документа за самоличност или отказа; вида на документа за самоличност; мястото на издаване и датата, след което полага подписа си пред длъжностното лице.

Чл. 12. (Предишен текст на ал. 1 - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Заявление за издаване на документ за самоличност не се приема в следните случаи:

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) когато не е попълнено съгласно изискванията на чл. 7 или е с поправки, зачертаване и изтриване;

2. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) в случаите по чл. 8, ал. 3;

3. когато приложената снимка не отговаря на изискванията;

4. при явно несъответствие на образа на лицето с образа от снимката;

5. (нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) когато не представи всички необходими документи съгласно изискванията на ЗБДС.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) При промени в гражданското състояние към заявлението се прилагат официални документи или заверени по законоустановения ред копия относно новите обстоятелства.

Чл. 14. Българските граждани, които живеят предимно в чужбина, при подаване на заявлението посочват в него освен постоянния си адрес на територията на Република България и адрес на територията на държавата, където пребивават.

Чл. 15. Към заявлението се прилага и документ за платена държавна такса.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) При приемане на заявление за издаване на документ за самоличност длъжностното лице го завежда в регистър и връчва на гражданина талон за приемането му.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) В случаите на загубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност лицето подава в срок до 3 дни писмена декларация по образец съгласно приложение № 5 относно тези обстоятелства в най-близкото РПУ, ОД "П", СД "П" или в отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР.

(2) В случаите на загубване, кражба, повреждане или унищожаване на дипломатически или служебен паспорт декларацията по ал. 1 се подава в Министерството на външните работи, а на моряшки паспорт - в Министерството на транспорта. Министерството, пред което е подадена декларацията, изпраща копие в срок до 7 дни на отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР.

(3) Пребиваващите на територията на друга държава подават декларацията по образец съгласно приложение № 5 в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, което изпраща копие в срок до 7 дни на отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, чрез Министерството на външните работи. Оригиналът на декларацията се изпраща с първата дипломатическа поща.

(4) Декларациите по приложение № 5 се предоставят от органите и от техните структурни звена, посочени в чл. 6.

Глава втора. РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНИ КАРТИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2000 Г.)

Чл. 18. Лична карта се издава и подменя въз основа на заявление, подадено от гражданина, по реда на глава първа.

Чл. 19. Личната карта се издава и подменя в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) При издаване на първа лична карта към заявлението се представя и удостоверителен документ за раждане. По изключение могат да се представят и официални документи, удостоверяващи данните за раждане.

Чл. 20а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Лична карта се подменя с нова в срок до 30 дни при:

1. изтичане срока на валидност;

2. загубване, кражба, повреждане или унищожаване;

3. в случаите по чл. 9, ал. 1 и 2 от Закона за българските документи за самоличност.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) При подмяна на лична карта към заявлението се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) при загубване, кражба, повреждане или унищожаване - декларация по образец съгласно приложение № 5 и удостоверителен документ, издаден от компетентните органи;

2. при промяна на ЕГН - удостоверителен документ от съответната служба ГРАО към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обслужваща общината по постоянен адрес;

3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2004 г.) при промяна на имената - официален документ, удостоверяващ промяната, както и удостоверителен документ от съответната общинска администрация по постоянен адрес на лицето за извършената промяна в неговия личен регистрационен картон в случаите, когато промяната не е отразена в Националната база данни "Население";

4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) при промяна на постоянен адрес - удостоверителен документ от съответната общинска администрация;

5. при придобиване на българско гражданство - официален документ за придобиване на българско гражданство;

6. при съществени и трайни изменения на образа - официален документ от съответните компетентни органи;

7. при промяна на пола - официален документ от съответните компетентни органи;

8. при изтичане срока на валидност на личната карта, както и в случаите по т. 2, 3, 4, 6 и 7 - старата лична карта.

Глава трета. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТИ И ЗАМЕСТВАЩИ ГИ ДОКУМЕНТИ

Раздел I. Паспорти

Чл. 22. Паспорт се издава или се подменя въз основа на заявление, подадено по реда на глава първа.

Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.)

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.)

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) За издаване на дипломатически и служебен паспорт лицето попълва и лично подава заявление до упълномощените от министъра на външните работи длъжностни лица.

(2) Дипломатическите и служебните паспорти се издават от Министерството на външните работи, като се персонализират в отдел "БДС" - ГД "ППООРП" и се изпращат по служебен път в Министерството на външните работи за връчване на лицата.

(3) Срокът на валидност на дипломатическите и служебните паспорти се определя от Министерството на външните работи по заявление на ведомството или организацията, по чието искане са издадени. Максималният срок на валидност е срокът, установен в чл. 36, ал. 2 ЗБДС.

(4) Упълномощените от министъра на външните работи длъжностни лица по ал. 1 осъществяват контрол върху ползването на дипломатическите и на служебните паспорти.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Моряшки паспорт се издава или се подменя въз основа на подадено заявление от лицето до директора на Изпълнителната агенция "Морска администрация" към министъра на транспорта.

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.)

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) Българските граждани, които пребивават в чужбина, могат да подадат заявление по образец съгласно приложение № 1 за издаване на паспорт и/или лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България, което го препраща по служебен път чрез Министерството на външните работи до отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР.

(2) По искане на български гражданин консулското длъжностно лице в дипломатическото или консулското представителство на Република България може да удостовери неговия подпис и снимка върху заявлението за издаване на паспорт и/или лична карта. В този случай заявлението се подава в отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно.

(3) По реда на ал. 1 може да се подават и заявления за издаване на свидетелства за управление на моторно превозно средство до отдел "Пътна полиция" при ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, а по реда на ал. 2 - в звената "Пътна полиция" на СД "П" и ОД "П" по постоянен адрес на заявителя.

(4) В дипломатическите и консулските представителства на Република България, в които са създадени необходимите технически възможности, се снемат цифрови пръстови отпечатъци, снимка и подпис на заявителя съгласно ЗБДС.

(5) Длъжностните лица в дипломатическото и консулското представителство на Република България, в което е прието и/или обработено заявлението по ал. 1 - 4, въвеждат личните данни от заявлението и данните за приложените документи, включително снимката, пръстовите отпечатъци и подписа на гражданина, в автоматизираната информационна система и ги регистрират под формата на "Искане за издаване на български документи за самоличност".

(6) Заявленията по ал. 1 и 3 и приложените към тях документи се изпращат с първата дипломатическа поща чрез Министерството на външните работи до отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, а искането по ал. 5 - по електронен път, в срок до 2 работни дни от датата на приемане на заявлението.

(7) Органите по ал. 1 или 3 уведомяват чрез Министерството на външните работи дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което е прието заявлението, за несъответствия или за отказ за издаване на искания документ за самоличност.

(8) Отдел "БДС", съответно отдел "Пътна полиция" при ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, изпраща издадените паспорти, лични карти и свидетелства за управление на моторни превозни средства чрез Министерството на външните работи до съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България, което уведомява писмено гражданина за тяхното получаване в срок до 3 работни дни.

(9) Издадените паспорти, лични карти и свидетелства за управление на моторни превозни средства се получават по реда на правилника. Дипломатическите и консулските представителства на Република България уведомяват чрез Министерството на външните работи органа, издал документа, за неговото получаване в срок до 3 работни дни.

(10) В случай че гражданинът не се яви да получи издадения документ в срок 6 месеца от датата на изпращане на съобщението, той се връща на органа, който го е издал.

(11) Дипломатическите и консулските представителства на Република България предоставят необходимата информация за изискванията към снимките за български документи за самоличност на физически и юридически лица, които са лицензирани да изготвят снимки за документи за самоличност съгласно местното законодателство.

Раздел II. Документи, заместващи паспорта

Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) (1) Дипломатическите и консулските представителства на Република България издават въз основа на подадено заявление по образец съгласно приложение № 1 временни паспорти със срок на валидност до 12 месеца на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност поради това, че те са загубени, унищожени, повредени или са с изтекъл срок на валидност, както и на новородени.

(2) Дипломатическите и консулските представителства на Република България издават временни паспорти със срок на валидност, съобразен с необходимото време за завръщането в Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност поради други причини освен посочените по ал. 1.

(3) Заявленията за издаване на временен паспорт се подават по реда на глава първа. Временните паспорти по ал. 1 и 2 се издават след получаване на разрешение от отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, чрез Министерството на външните работи.

(4) При подаване на заявление за издаване на временен паспорт по ал. 1 се подава и заявление за издаване на паспорт, а ал. 2 се прилага и по искане на чужд орган, когато това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна.

(5) В дипломатическите и консулските представителства на Република България, в които са създадени необходимите технически възможности, се снемат цифрова снимка и цифров подпис на заявителя съгласно ЗБДС.

(6) Длъжностните лица в дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което е прието и обработено заявление по ал. 1 - 5, въвеждат личните данни от заявлението и данните за приложените документи, включително биометричните данни и подписа на заявителя, в информационната система, регистрират ги под формата на "Искане за издаване на временен паспорт" и ги изпращат за съгласуване с органа по ал. 3 в срок до два работни дни от датата на приемане на заявлението.

(7) Органът по ал. 3 уведомява чрез Министерството на външните работи дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което е прието заявлението, за даване на съгласие за издаване или за отказ за издаване на искания временен паспорт.

(8) Дипломатическото или консулското представителство на Република България уведомява гражданина за решението.

(9) Издадените временни паспорти се получават по реда на правилника. Дипломатическите и консулските представителства на Република България уведомяват незабавно органа по ал. 3 за неговото издаване чрез Министерството на външните работи.

(10) В случай че гражданинът не се яви да получи временен паспорт в срок до 3 месеца, а в случаите по ал. 2 - в разрешения срок на валидност, искането се анулира, за което се уведомява органът по ал. 3.

Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) Заявление за издаване на временен документ за пътуване по чл. 39б ЗБДС се подава от гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

(2) Лицата по ал. 1 прилагат към заявлението снимка и документи, с които могат да удостоверят своята самоличност и гражданство.

(3) Заявлението за издаване на временен документ за пътуване на гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, се попълва с технически средства или на ръка, с печатни букви, на английски език, на официалния език на държавата на акредитация на дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което той подава заявлението, или на официалния език на държавата - членка на Европейския съюз, чието гражданство притежава.

(4) Длъжностните лица в дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което е прието заявление по ал. 1, въвеждат личните данни от заявлението и данните за приложените документи, включително снимката и подписа на заявителя, в информационната система, регистрират ги под формата на "Искане за издаване на временен документ за пътуване" и ги изпращат не по-късно от два работни дни от датата на приемане на заявлението до Министерството на външните работи за съгласуване.

(5) Временен документ за пътуване на гражданин на държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, се издава само с изричното съгласие на компетентните органи на държавата на неговото гражданство, а при необходимост - и на компетентните органи на държавата на обичайното му местопребиваване или на компетентните органи на държавата - цел на пътуването му, след съгласуване с Министерството на външните работи.

(6) Срокът на валидност на временния документ за пътуване се определя от минималния разумен срок, който е необходим, за да бъде започнато и завършено пътуването по най-краткия маршрут и в най-кратък срок. Срокът на валидност не може да бъде по-дълъг от 12 месеца.

(7) Дипломатическото или консулското представителство на Република България уведомява лицето за полученото съгласие за издаване на временен документ за пътуване или за отказ за неговото издаване.

(8) Дипломатическите и консулските представителства на Република България уведомяват незабавно органите по ал. 5 за издаване на временен документ за пътуване.

(9) Ако лицето не се яви да получи временен документ за пътуване в срок до 3 месеца от датата на подаване на заявлението, временният паспорт се унищожава, за което се уведомяват органите по ал. 5.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) На българските граждани - служебни лица, се издава граничен пропуск въз основа на лично подадено заявление, когато това е предвидено в международни договори, по които Република България е страна.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Граничният пропуск служи за преминаване на държавната граница през конкретен граничен контролно-пропускателен пункт и за движение в зоната, определена в съответния международен договор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Граничният пропуск се персонализира от ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР". Готовият документ се получава лично от мястото, където е прието заявлението.

Чл. 31. (1) Временен паспорт за окончателно напускане на Република България се издава на лица, загубили българско гражданство.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Заявлението за издаване на временен паспорт за окончателно напускане на Република България се подава лично в отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР. Към заявлението се прилага удостоверение от Министерството на правосъдието за издаден указ за загубване на българското гражданство.

Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Документите по чл. 29, 29а, 30 и 31 се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) (1) Отделните видове паспорти, както и заместващите ги документи се връщат на органа, който ги е издал, в тримесечен срок от изтичане срока на валидност на документа или при получаване на втори или следващ документ.

(2) Гражданин, на когото е издаден някой от видовете паспорти или заместващи ги документи, може да го задържи и след изтичане срока на валидност, ако представи в срока по ал. 1 на органа, издал документа, декларация за необходимост от представяне на чужди визи или гранични печати. Гражданинът е длъжен да върне документа не по-късно от три месеца след отпадане на декларираната необходимост.

Глава четвърта. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се издава и се подменя въз основа на подадено заявление в звената "Пътна полиция" на ОД "П" или на СД "П" по постоянния адрес на заявителя и след представяне на лична карта или паспорт.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Свидетелството за управление на МПС се издава след придобиване на правоспособност по Закона за движението по пътищата.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) При издаване и подмяна на свидетелство за управление на МПС освен документите, изисквани в съответствие с актовете по прилагането на Закона за движението по пътищата, се изискват и:

1. документ за платена държавна такса;

2. предишното свидетелство за управление на МПС - при подмяна;

3. при изгубено, откраднато, повредено или унищожено свидетелство за управление - декларация за съответното обстоятелство.

Чл. 36. За начална дата на срока на валидност на свидетелството за управление на МПС се счита датата на издаването му.

Чл. 37. На чужденците с разрешено дългосрочно пребиваване в Република България и с придобита правоспособност съгласно Закона за движението по пътищата се издава свидетелство за управление на МПС по реда на тази глава.

Чл. 38. (1) Данните от заявлението се сверяват в информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност.

(2) При съответствие на данните се издава свидетелство за управление на МПС.

(3) При несъответствие на данните от заявлението с данните от информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност, документ по ал. 2 не се издава до привеждането им в съответствие.

Чл. 38а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) (1) На гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които не са български граждани и притежават българско удостоверение за продължително пребиваване или удостоверение за постоянно пребиваване, се издава свидетелство за управление на МПС, ако са придобили правоспособност съгласно Закона за движението по пътищата.

(2) Свидетелството за управление на МПС на лицата по ал. 1, които притежават правоспособност за управление на МПС, придобито в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, се подменя с българско свидетелство за управление на МПС без полагане на изпит и представяне на медицински удостоверения, ако отговаря на изискванията на Приложение № 6 към Конвенцията за движение по пътищата.

(3) На членовете на семейството на български гражданин, които притежават разрешение за продължително пребиваване или за постоянно пребиваване по реда на Закона за чужденците в Република България, както и на членовете на семейството на гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, които не са български граждани и притежават карта за продължително пребиваване или за постоянно пребиваване, свидетелството за управление на МПС се издава или подменя по реда на ал. 1 и 2.

(4) Издадените свидетелства за управление на МПС по ал. 1 - 3 не удостоверяват самоличността на притежателя.

(5) При подмяна на свидетелство за управление на МПС по ал. 2 и 3 издадените от други държави свидетелства за управление на МПС се изземват и се изпращат чрез Министерството на външните работи на държавата, която ги е издала.

Чл. 39. (1) Свидетелството за управление на МПС се издава при обикновена услуга до 30 дни и при бърза услуга до 10 дни от приемане на заявлението.

(2) Издаденото свидетелство за управление на МПС се получава лично от заявителя.

Глава пета. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ НА ЧУЖДЕНЦИ, ПРЕБИВАВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I. Български документи за самоличност, издавани на чужденци

Чл. 40. (1) На чужденците с разрешено пребиваване над 3 месеца в Република България и навършили 14-годишна възраст се издават български документи за самоличност след представяне на заявление по образец - приложение № 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Чужденци с разрешено продължително пребиваване в Република България подават заявления по ал. 1 лично в дирекция "Миграция" - НС "П" - МВР, и в звената "Миграция" при ОД "П" и СД "П" по настоящ адрес.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Чужденци с разрешено постоянно пребиваване в Република България подават заявления по ал. 1 лично в дирекция "Миграция" - НС "П" - МВР, и в звената "Миграция" при ОД "П" и СД "П" по постоянен адрес.

(4) Документи за самоличност, предназначени за пътуване зад граница, се издават и на лица под 14-годишна възраст.

Чл. 41. (1) Към заявлението по чл. 40, ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) копие на редовен документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, или на български документ за самоличност;

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) цветна снимка, която да съответства на изискванията съгласно приложение № 3; снимка не се прилага, когато има техническа възможност за цифрово заснемане на лицето;

3. документ за платена държавна такса.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Освен приложенията по ал. 1 чужденците с разрешено постоянно пребиваване и лицата без гражданство, установили се трайно и преимуществено в Република България, представят удостоверение за вписване в регистрите на населението и удостоверение за постоянен адрес.

Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Заявлението и приложенията към него на чужденците с разрешено постоянно пребиваване в Република България се изпращат в дирекция "Миграция" на Национална служба "Полиция" - МВР (Д "М" - НС "П" - МВР) за обработване на данните в съответните информационни фондове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Български документи за самоличност на постоянно пребиваващите чужденци се персонализират в Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" - МВР.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Данните от заявленията на чужденците с разрешено продължително пребиваване в Република България се обработват в съответните информационни фондове в звената "Миграция" при областните и Столичната дирекция "Полиция" по настоящ адрес.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Българските документи за самоличност на продължително пребиваващи чужденци се персонализират в съответните звена "Български документи за самоличност" при СД "П" и ОД "П".

(5) (Изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Българските документи за самоличност на чужденци се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението и се получават от заявителя в звената "Миграция" при областните и Столичната дирекция "Полиция".

Чл. 43. (1) Българските документи за самоличност на чужденци се подменят при:

1. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) загубване, кражба, повреждане или унищожаване;

2. изтичане на срока на валидност или повреждане;

3. промяна на статута на пребиваване;

4. промяна на постоянен адрес за чужденците с разрешено постоянно пребиваване;

5. (нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) при промяна на настоящ адрес на чужденец с разрешено продължително пребиваване;

6. (нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) в други случаи, определени със закон.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 към заявлението се прилага декларация относно обстоятелствата, а в случаите по т. 2 и 3 - предишният документ за самоличност.

Чл. 44. (1) Данните от заявлението се проверяват в информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност.

(2) При съответствие на данните се издават:

1. карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец - на чужденците с разрешено постоянно пребиваване и вписани в регистрите на населението;

2. карта на продължително пребиваващ в Република България чужденец - на чужденци с разрешено пребиваване до една година;

3. удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство - на лица без гражданство, установили се преимуществено и трайно и придобили този статут на територията на Република България;

4. временна карта на чужденец - на чужденци, чиито национални документи за самоличност са отнети в предвидените от Закона за чужденците в Република България случаи;

5. временно удостоверение за напускане на Република България.

(3) При несъответствие на данните от заявлението с данните от информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност, документ по ал. 2 не се издава до привеждането им в съответствие със Закона за българските документи за самоличност.

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.)

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.)

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) Заявлението за издаване на карта на акредитирани служители в дипломатически или консулски представителства на други държави или в международни организации със седалище на територията на Република България се подава в Министерството на външните работи.

(2) Картата по ал. 1 се персонализира в отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, и се изпраща на Министерството на външните работи за връчване.

Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) Картите по чл. 59, ал. 1, т. 2а и 2б ЗБДС се издават въз основа на подадено заявление по образец съгласно приложение № 2.

(2) Документите по ал. 1 удостоверяват правото на пребиваване в Република България и правата, произтичащи от Директива 38 от 2004 г.

Чл. 46в. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) Заявлението за издаване на документите по чл. 46б, ал. 1 се подава в дирекция "Миграция" - НС "П" - МВР, и в звената "Миграция" при ОД "П" и СД "П".

(2) Картата на постоянно пребиваващ член на семейство на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз, се персонализира в ГД "ППООРПР" - НС "П" - МВР.

(3) Картата на продължително пребиваващ член на семейство на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз, се персонализира в съответните звена "БДС" при ОД "П" и СД "П".

(4) Документите по чл. 46в, ал. 1 и 2 се изпращат в звената "Миграция" при ОД "П" и СД "П" за връчване.

Чл. 46г. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) В случаите на загубване, кражба, повреждане или унищожаване на документ по чл. 46б лицето, на което е издаден документът, подава лично в срок до 3 дни писмена декларация по образец съгласно приложение № 5 за настъпилите обстоятелства в най-близкото РПУ, ОД "П", СД "П" или в дирекция "Миграция" - НС "П" - МВР.

(2) Декларацията по ал. 1 се изпраща на органа, който е издал документа.

Раздел II. Български документи за самоличност, издавани на бежанци или чужденци с хуманитарен статут (Загл. изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.)

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) На чужденци, получили статут на бежанец или хуманитарен статут, навършили 14-годишна възраст, се издават български документи за самоличност след подаване на заявление по образец съгласно приложение № 2 в ГД "ППООРП" - НС "П", СД "П" или ОД "П".

(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Заявлението по ал. 1 се подава лично след представяне на официален документ, издаден от органите, които предоставят статут на бежанец или хуманитарен статут и убежище.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Документ за самоличност, предназначен за пътуване зад граница на бежанец или чужденец с хуманитарен статут, се издава и на лица под 14-годишна възраст.

Чл. 48. (1) Към заявлението по чл. 47, ал. 1 се прилагат:

1. копие от официалния документ по чл. 47;

2. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) цветна снимка, която да съответства на изискванията на приложение № 3; снимка не се прилага, когато има техническа възможност за цифрово заснемане на лицето;

3. документ за платена държавна такса.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут прилагат удостоверение за вписване в регистъра на населението по постоянния адрес.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Българските документи за самоличност на бежанци или чужденци с хуманитарен статут се издават в срок до 30 дни от датата на приемане на заявлението.

Чл. 49. (1) (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Българските документи за самоличност на бежанци или чужденци с хуманитарен статут се подменят при:

1. загубване, кражба, унищожаване или в други случаи, когато не може да бъде представен издаденият документ;

2. изтичане на срока на валидност или повреждане;

3. промяна на статута на пребиваване в Република България;

4. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) промяна на постоянен адрес на бежанец или на чужденец с хуманитарен статут.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) В случаите по ал. 1, т. 1 към заявлението се прилага декларация съгласно приложение № 5, а в случаите по т. 2 и 3 - предишният документ за самоличност.

Чл. 50. (1) Данните от заявлението се проверяват в информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност.

(2) При съответствие на данните се издават:

1. (отм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.)

2. карта на бежанец - на чужденци със статут на бежанец;

3. удостоверение за пътуване зад граница на бежанец - на чужденци със статут на бежанец;

4. (нова - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) карта на чужденец с хуманитарен статут - на чужденци с хуманитарен статут;

5. (нова - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут - на чужденци с хуманитарен статут.

(3) При несъответствие на данните от заявлението с данните от информационните фондове, свързани с българските документи за самоличност, документ по ал. 2 не се издава до привеждането им в съответствие със Закона за българските документи за самоличност.

Чл. 51. Персонализираният документ за самоличност се връчва лично на заявителя.

Чл. 52. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) В случаите на загубване, кражба, повреждане или унищожаване на български документ за самоличност лицето подава в срок до 3 дни писмена декларация по образец съгласно приложение № 5 относно тези обстоятелства в най-близкото РПУ, ОД "П", СД "П" и в отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, а в чужбина - в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България.

(2) Декларацията по ал. 1 се изпраща на органа, който е издал документа.

Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) Удостоверение за завръщане в Република България на чужденец се издава от дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина на:

1. лице без гражданство, което е загубило в чужбина българското си удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство;

2. на бежанец, загубил в чужбина българското си удостоверение за пътуване зад граница на бежанец;

3. чужденец с хуманитарен статут, загубил в чужбина българското си удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут;

4. чужденец по чл. 34, ал. 3 и чл. 58, ал. 5 от Закона за убежището и бежанците, който не притежава валидни национални документи за пътуване.

(2) За издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец лицата подават по реда на глава първа заявления по образец съгласно приложение № 2 със снимка. Към заявлението се прилагат и документи, които могат да удостоверят тяхната самоличност и основанията за заявлението.

(3) В дипломатическите и консулските представителства на Република България, в които са създадени необходимите технически възможности, се снемат цифрова снимка и цифров подпис на заявителя съгласно ЗБДС.

(4) Длъжностните лица в дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което е прието и обработено заявление по ал. 1 - 3, въвеждат личните данни от заявлението и данните от приложените документи, включително биометричните данни и подписа на заявителя, в информационната система, регистрират ги под формата на "Искане за издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец" и ги изпращат за съгласуване чрез Министерството на външните работи в срок до два работни дни от датата на приемане на заявлението.

(5) В случаите по ал. 1, т. 1 съгласуването се извършва с дирекция "Миграция" - НС "П" - МВР, а в останалите случаи - с Държавната агенция за бежанците.

(6) Органът по ал. 5 извършва необходимите проверки и уведомява чрез Министерството на външните работи дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което е прието заявлението, за даване на съгласие за издаване или отказ за издаване на искания документ за самоличност.

(7) Дипломатическото или консулското представителство на Република България уведомява лицето за взетото решение в срок до 3 работни дни.

(8) Издадените удостоверения за завръщане в Република България на чужденци се получават по реда на правилника. Дипломатическите и консулските представителства на Република България уведомяват чрез Министерството на външните работи органа по ал. 5 за получаването на издадените удостоверения за завръщане.

(9) В случай че заявителят не се яви да получи удостоверението за завръщане в Република България на чужденец в разрешения срок на валидност, искането се анулира, за което се уведомява органът по ал. 5.

Глава шеста. ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ

Чл. 53. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Персонализираният документ за самоличност се получава лично от заявителя и по изключение - от упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно и:

1. попълване на съответната графа за получаване в заявлението;

2. (отм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.)

3. връщане на предходния документ за самоличност от същия вид, ако има такъв;

4. (нова - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) подаване на декларация по чл. 32а, ал. 2 за задържане на предишен документ, ако има такъв.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Документите за самоличност на малолетните, непълнолетните и на поставените под запрещение лица се получават от родител, настойник, попечител или от упълномощено лице след представяне на изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 55. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Получаването на персонализираните документи за самоличност от лицата по чл. 11, ал. 10 и 11 се извършва по установения в тях ред.

Чл. 56. Длъжностното лице, което връчва документа за самоличност, сверява данните от заявлението с данните от документа и удостоверява съответствието им с подпис в заявлението.

Глава седма. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ОТ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ФОНДОВЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗДАВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ (НОВА - ДВ, БР. 40 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2007 Г.)

Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) Данни от информационните фондове, свързани с издаването и ползването на българските документи за самоличност, се предоставят от ОД "П", СД "П", отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, и дирекция "Миграция" - НС "П" - МВР.

(2) Данните по ал. 1 се предоставят в устен или в писмен вид или на други информационни носители в срок до 14 дни след регистриране на лично подадено писмено заявление или искане.

(3) При подаване на писменото заявление се прилага и документ за платена държавна такса.

(4) Дипломатическите или консулските представителства на Република България предоставят информация за приетите и обработените заявления за издаване на български документи за самоличност след съгласуване с Министерството на външните работи.

(5) Притежателите на валидно удостоверение за универсален електронен подпис могат да подават заявления за получаване на данни по ал. 1 и по интернет.

Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) (1) Данните по чл. 57, ал. 1 се предоставят:

1. от ОД "П" и СД "П" по седалището на искателя - за данните по чл. 70, ал. 1, т. 1 ЗБДС;

2. от ОД "П" и СД "П" по постоянен или настоящ адрес на заявителя - за данните по чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗБДС;

3. от ОД "П" и СД "П" по местонахождението на органа на съдебната власт - за данните по чл. 70, ал. 1, т. 3 ЗБДС;

4. от ОД "П" и СД "П" по постоянен или настоящ адрес на заявителя или по местонахождението на органа на съдебната власт - за данните по чл. 70, ал. 3 ЗБДС;

5. данните по т. 1 - 4 се предоставят и от дирекция "Миграция" - НС "П" - МВР.

(2) данните по чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 70, ал. 1, т. 2 ЗБДС могат да бъдат предоставени и от отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, в случаите, когато заявителят е български гражданин и живее преимуществено извън страната.

(3) Отдел "БДС" - ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, и дирекция "Миграция" - НС "П" - МВР, предоставят данни по чл. 57, ал. 1 на Администрацията на Президента на Република България, на Конституционния съд, на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд, на Върховната касационна прокуратура и на Върховната административна прокуратура, на Военно-апелативния съд и Военно-апелативната прокуратура, на главния прокурор на Република България, на Националната следствена служба и на органите на изпълнителната власт по чл. 19, ал. 2 и 4 от Закона за администрацията.

Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице, а тези за данните по чл. 70, ал. 3 ЗБДС - лично от заявителя.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) До 31 декември 2000 г. се подменят всички документи на българските граждани от стария образец с документи за самоличност в съответствие със Закона за българските документи за самоличност.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Българските граждани подменят документите от стария образец с документи за самоличност, както следва:

1. до 20 март 2000 г. - младежите, подлежащи на повикване във въоръжените сили с останалата част от набор 1981 г.;

2. до 30 юни 2000 г. - лицата, родени след 31 декември 1960 г.;

3. до 31 декември 2000 г. - лицата, родени преди 31 декември 1960 г.;

4. всички лица по т. 3 по собствено желание могат да подменят документите си за самоличност преди 30 юни 2000 г.;

5. до 31 декември 2000 г. се подменят документите за самоличност на младежите, намиращи се на наборна военна служба през 2000 г.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Всички български документи за самоличност от стария образец се считат за невалидни с изключение на документите "паспорт на Народна република България", издадени на граждани, родени преди 31 декември 1931 г.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Министерството на вътрешните работи създава организация за подмяна на документите за самоличност на българските граждани, живеещи в отдалечени и труднодостъпни райони на Република България, чрез създаване на временни пунктове съвместно със съответните общински и областни администрации.

§ 4. Свидетелството за управление на МПС се подменя след издаване на лична карта или паспорт на съответния гражданин.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.)

§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Временният документ за пътуване по чл. 29а е по единен образец на Европейския съюз, а образецът на заявление се утвърждава от министъра на външните работи.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи и министърът на транспорта и съобщенията да издадат инструкции по прилагането на правилника.

§ 7. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Издаването на документи за самоличност съгласно чл. 140, ал. 1, т. 19 от Закона за Министерството на вътрешните работи се извършва по ред, определен с инструкция на министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

§ 8. (Нов - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Издаването на документи за самоличност съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, се извършва по ред, определен с инструкция на министъра на правосъдието, министъра на вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)


§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

(ОБН. - ДВ, БР. 83 ОТ 2006 Г.)


§ 3. Навсякъде в правилника и в приложенията към него думите "Дирекцията на Национална служба "Полиция" - ДНСП", "регионалната дирекция на вътрешните работи (РДВР)", "Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР)", "регионалните звена "Миграция" при СДВР и РДВР" и "дирекция "Миграция" на МВР" се заменят съответно с "Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" - МВР" (ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР)", "областната дирекция "Полиция" (ОД "П")", "Столичната дирекция "Полиция" (СД "П")", "звената "Миграция" при областните и Столичната дирекция "Полиция" и "дирекция "Миграция" на Национална служба "Полиция" - МВР" (Д "М" - НС "П" - МВР)".

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 8 МАЙ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2007 Г.)


§ 40. В приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. В графа "Вид на искания документ за самоличност":

а) (В сила от 31.10.2007 г.) в т. 7 думите "за завръщане в Република България" се заличават;

б) (В сила от 31.10.2007 г.) точка 10 се отменя.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 44. В срок до 28 юни 2009 г. Министерството на външните работи и Министерството на вътрешните работи създават технически и организационни условия и програмните средства за електронна обработка на заявленията за издаване на български документи за самоличност по чл. 28, ал. 5 и 6, чл. 29, ал. 6, чл. 29а, ал. 4 и чл. 52а, ал. 4.

§ 45. В срок до два месеца от обнародването на правилника в "Държавен вестник" министърът на вътрешните работи издава инструкция за прилагане на чл. 46б.

§ 46. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:

1. Параграф 4, т. 2, § 7, § 8, т. 2; § 19; § 27, т. 1 - относно изменението на чл. 41, ал. 1, т. 2; § 31, § 35, т. 2, § 39 - относно отмяната на § 5 от преходните и заключителните разпоредби; § 40, т. 2, букви "а" и "б", т. 3, букви "б", "г" и "д", § 41, т. 3, букви "б" и "в" и § 42, т. 3 и 4, които влизат в сила от 31 октомври 2007 г.

2. Параграф 25, който влиза в сила от 1 юли 2007 г.

§ 47. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) В чл. 11 ал. 4 се отменя, считано от 31 октомври 2007 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 135 ОТ 12 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1999 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2007 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 18 май 2007 г.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.)

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО

1. Заявлението се попълва на пишеща машина или четливо на ръка с печатни букви. В полетата, означени с квадратче, се посочва избраният отговор със знак "Х".

2. Заявлението се подава до:

а) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) за лична карта (паспорт) - до РПУ, или до СД "П" или ОД "П";

б) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) за дипломатически паспорт, служебен паспорт - до дирекция "Консулски отношения" на Министерството на външните работи;

в) (изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) за моряшки паспорт - до Изпълнителна агенция "Морска администрация" при Министерство на транспорта;

г) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) за свидетелство за управление на МПС - до СД "П" или ОД "П";

д) (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) за временен паспорт - до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната страна;

е) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) за граничен пропуск - в организациите, определени по силата на международни договори;

ж) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) за временен паспорт за окончателно напускане на Република България - до Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" - МВР.

3. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) Снимката на гражданина се залепва върху заявлението в негово присъствие от длъжностното лице в компетентния орган по издаване на документа за самоличност, освен в случаите, когато заявлението се подава в пункт, в който има възможност за цифрово заснемане на лицето.

4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) Подписът на гражданина под снимката в заявлението се полага от него пред длъжностното лице в компетентния орган по издаване на документа за самоличност.

5. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) Имената се изписват без съкращения - по начина, по който са изписани в представените официални документи при подаване на заявлението.

6. Всички дати се посочват с арабски цифри в реда "ден, месец, година" (ДД.ММ.ГГГГ).

7. Постоянен адрес е избраният от гражданина адрес в населеното място, в чийто регистър на населението той е вписан. На този адрес той упражнява избирателното си право, получава социална и безплатна медицинска помощ. Този адрес се използва и за: получаване на официални съобщения от държавната администрация и от съдебната власт; връзка с данъчната администрация; издаване на документи, свързани с гражданското му състояние; издаване на документи за самоличност и др.

За постоянен адрес на малолетен и непълнолетен гражданин се посочва постоянният адрес на родителите му или на единия от тях, когато техните постоянни адреси са различни.

8. Настоящ адрес може да бъде постоянният или друг адрес в Република България, на който гражданинът живее.

9. Адрес в чужбина посочват само българските граждани, живеещи предимно извън границите на Република България.

10. В графата "Други гражданства" се посочва държавата/държавите, на които лицето е гражданин.

11. В графата "Променено гражданство" се посочва указът (№ и дата) на Президента на Република България за съответната промяна (придобиване, освобождаване, лишаване).

12. В графата "Особени белези" се посочват само белезите върху лицето на гражданина.

13. В графата "ЕГН" се посочва Единният граждански номер на съпруга/съпругата на гражданина и на неговите деца, ако са български граждани или са постоянно пребиваващи чужденци в Република България, или са чужденци без гражданство, или са със статут на бежанец.

14. Ако съпругът/съпругата на гражданина и/или на неговите деца са чужденци и имат разрешение за пребиваване в Република България повече от 3 месеца (но нямат разрешение за постоянно пребиваване), в графата "ЛНЧ" се посочва Личният номер на съответния чужденец.

15. При подаване на заявлението гражданинът представя официални документи, потвърждаващи данните от него.

16. При полагане на подписа от гражданина в заявлението се представят документ за самоличност и квитанция за платена такса.

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.)


УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО


1. Заявлението се попълва на пишеща машина или четливо ръкопечатно. В полетата, означени с ?, се посочва избраният отговор със знак "X".

2. Заявлението се подава за издаване на:

а) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) карта на продължително пребиваващ в Република България чужденец, до Столичната или съответната областна дирекция "Полиция" (СД "П" или ОД "П");

б) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) карта на постоянно пребиваващ в Република България чужденец, до СД "П" или ОД "П";

в) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) карта на бежанец или чужденец с хуманитарен статут, до Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" в Национална служба "Полиция" - МВР (ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР), СД "П" или ОД "П";

г) (заличена - ДВ, бр. 59 от 2005 г.)

д) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) временно удостоверение за напускане на Република България, до СД "П" или ОД "П";

е) (доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) удостоверение за пътуване зад граница на бежанец или чужденец с хуманитарен статут, до ГД "ППООРП" - НС "П" - МВР, СД "П" или ОД "П";

ж) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство, до СД "П" или ОД "П";

з) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) временна карта на чужденец, до СД "П" или ОД "П";

и) (изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) свидетелство за управление на моторно превозно средство, до "Пътна полиция" при СД "П" или ОД "П";

к) (нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) удостоверение за завръщане в Република България на чужденец - до дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина;

л) (нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) карта на продължително пребиваващ член на семейството на гражданин на Европейския съюз" - до дирекция "Миграция" - НС "П" - МВР, и звената "Миграция" при ОД "П" и СД "П";

м) (нова - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) карта на постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на Европейския съюз - до дирекция "Миграция" - НС "П" - МВР, и звената "Миграция" при ОД "П" и СД "П".

3. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) Снимката на чужденеца се залепва върху заявлението от длъжностното лице в органа по т. 2, в присъствие на чужденеца, освен в случаите, когато заявлението се подава в пункт, в който има възможност за цифрово заснемане на лицето.

4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.) Подписът на чужденеца под снимката в заявлението се полага от него пред длъжностното лице в органа по т. 2.

5. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Имената на чужденците се изписват, както са изписани в документите им за самоличност или за пътуване.

6. Всички дати се посочват с арабски цифри в реда "ден, месец, година" (ДД.ММ.ГГГГ).

7. (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Постоянен адрес е адресът в населеното място, в което чужденецът е вписан в регистъра на населението на Република България. Този адрес се използва за: получаване на официални съобщения от държавната администрация и съдебната власт; връзка с данъчната администрация; издаване на документи, свързани с гражданското му състояние; издаване на документи за самоличност и др.

За постоянен адрес в заявлението се посочва населеното място, в което чужденецът е регистриран (област, община, населено място в Република България), допълнено с наименованието в това населено място на улица (площад, булевард, жилищен комплекс, квартал), №, вход, етаж, апартамент.

Постоянният адрес се посочва само в заявления от чужденци с разрешено постоянно пребиваване в Република България, чужденци без гражданство и такива със статут на бежанец или с хуманитарен статут. Той не се посочва в заявления, подадени от временно и от продължително (в срок до 1 година) пребиваващи в Република България чужденци.

8. Настоящ адрес може да бъде постоянният или друг адрес в Република България, на който чужденецът пребивава.

9. В графата "гражданство" се посочва държавата, с чийто документ за задгранично пътуване чужденецът пребивава в Република България.

10. В графата "Други гражданства" се посочва държавата/държавите, на които чужденецът е гражданин.

11. В графата "Променено гражданство" се посочва Указът (№ и дата) на Президента на Република България, за съответната промяна (освобождаване или лишаване).

12. В графата "Особени белези" се посочват само белезите върху лицето на чужденеца.

13. (Доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) В графата "ЕГН" се посочва Единният граждански номер на съпруга/съпругата на чужденеца и на неговите деца - ако са български граждани, или са постоянно пребиваващи чужденци в Република България, или са чужденци без гражданство, или са със статут на бежанец или с хуманитарен статут.

14. Ако съпругът/съпругата на чужденеца и/или неговите деца са чужденци и имат разрешение за пребиваване в Република България повече от 3 месеца (но нямат разрешение за постоянно пребиваване), в графата "ЛНЧ" се посочва Личният номер на съответния чужденец.

15. При полагане на подписа от чужденеца в заявлението (в органа по т. 2) се представя документ за самоличност и квитанция за платена такса.

Приложение № 3 към чл. 10


(Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.)


Изисквания към снимките


Раздел I

Изисквания към снимките по чл. 10, ал. 1 (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.)


1. Снимките да са актуални, направени до 6 месеца преди датата на подаване на заявлението.

2. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Снимките да са цветни.

Не се разрешават снимки, които са:

а) (изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) копирани със скенери или размножителни машини, изготвени по сух моментален способ и ретуширани снимки;

б) отпечатани на офсетова или друга полиграфична техника, на лазерни, мастилено-струйни, термотрансферни или други печатащи устройства, или са тип "кромалин".

3. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Снимките се изработват върху материал с гладка матова повърхност и дебелина между 0,12 и 0,20 мм.

Не се разрешават снимки, изработени върху гланцова и растерова хартия.

4. Снимките са с размери: височина 45 мм и широчина 35 мм.

Допуска се след обрязване на снимката размерите й да са с височина 47 ± 2 мм и широчина 37 ± 2 мм.

5. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) Височината на изобразеното лице върху снимката, измерено от долната част на брадата до върха на главата (включително косата), да е между 30 и 35 мм, а за лицата до 14 години - между 25 и 35 мм.

6. Изобразеното лице в снимката да е фронтално (анфас), като главата на лицето е центрирана.

Не се приемат снимки, на които изобразените лица са с десен или ляв полуанфас.

7. Снимките да са направени без ракурс - оста на обектива да е хоризонтална и да се намира на височината на очите.

Не се приемат снимки с нисък ракурс (оста на обектива е под височината на очите) или с висок ракурс (оста на обектива е над височината на очите).

8. Фонът на снимките да е неутрален, светлосив-20 % сива плътност. Фонът може да варира между 15 и 25 % от сивата скала.

9. Осветяването на лицето върху снимките да е равномерно, без сенки, отблясъци и дефекти.

Не се приемат снимки с дефект "заешко око" в зениците или с контрово осветление.

10. Експонацията на снимките да е нормална.

Не се приемат преекспонирани и недоекспонирани снимки.

11. Цветността на снимката да е нормална, а цветовете-балансирани.

Не се приемат снимки в червеникав, синьо-зелен или жълтеникав нюанс.

12. Лицата върху снимките да са без шапки и забрадки.

Разрешават се снимки на лица с шапка или забрадка, ако се виждат двете уши и най-малко 1 см от косата на сниманото лице.

13. Лицата върху снимките да са без очила. Разрешават се снимки на лица с очила, ако те се носят постоянно.

14. Разрешават се снимки на лица с бради или мустаци, ако те се носят постоянно. При премахване на брадата или мустаците се прави нова снимка и се подменя документът за самоличност.

15. Разрешават се снимки на лица с перука, ако тя се носи постоянно.

16. (Нова - ДВ, бр. 59 от 2005 г.) Всички детайли от снимката на лицето трябва да са ясно видими и различими.

17. (Нова - ДВ, бр. 59 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 83 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 31.10.2007 г.)


Раздел II

Изисквания към снимките по чл. 10, ал. 4 (Нов - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.)


1. Снимките да са цветни.

2. Височината на изобразеното лице върху снимката, измерено от долната част на брадата до върха на главата (включително косата), да е между 30 и 35 мм, а за лицата до 14 години - между 25 и 35 мм.

3. Изобразеното лице в снимката да е фронтално (анфас), като главата на лицето е центрирана. Погледът да е насочен към камерата, да се виждат и двете очи, като изражението на лицето е неутрално и устата е затворена.

Не се разрешава изобразените лица да са с десен или ляв полуанфас.

4. Снимките да са направени без ракурс - оста на обектива да е хоризонтална и да се намира на височината на очите.

5. Фонът на снимките да е неутрален, светлосив - 20 % сива плътност. Фонът може да варира между 15 и 25 % от сивата скала.

6. Осветяването на лицето върху снимките да е равномерно, без сенки, отблясъци и дефекти.

Не се разрешават снимки с дефект "заешко око" в зениците или с контрово осветление.

7. Експонацията на снимките да е нормална.

Не се разрешават преекспонирани и недоекспонирани снимки.

8. Цветността на снимката да е нормална, а цветовете - балансирани.

Не се разрешават снимки в червеникав, синьо-зелен или жълтеникав нюанс.

9. Лицата върху снимките да са без шапки и забрадки.

Разрешават се снимки на лица с шапка или забрадка, ако се виждат брадата, двете уши и най-малко 1 см от косата на сниманото лице.

10. Допускат се очила само ако се носят постоянно от сниманото лице и през тях се виждат двете очи без затъмняване или отблясъци. Рамките на очилата трябва да са тънки и да не закриват очите на снимката.

11. Разрешават се снимки на лица с бради или мустаци, ако те се носят постоянно. При премахване на брадата или мустаците се прави нова снимка и се подменя документът за самоличност.

12. Разрешават се снимки на лица с перука, ако тя се носи постоянно.

13. Всички детайли от образа на лицето върху снимката трябва да са ясно видими и различими.

14. Снимката да е на фокус и да няма замърсяване.


Приложение № 4 към чл. 4

(Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2006 г.)

Таблица за транслитерация на българската азбука в английската азбука с отразяване на стандарта ISO 9

Българска азбука Транслитерация в латиница по ISO 9 Транслитерация в английската азбука
А А А
Б В В
В V V
Г G G
Д D D
E E E
Ж Ž ZH
З Z Z
И I I
Й J Y
ЙО JO YO
K K K
Л L L
М М М
Н N N
O O O
П P P
С S S
T T T
У U U
Ф F F
Х H KH
Ц C TZ
Ч Č CH
Ш Š SH
Щ ŜT SHT
Ъ A, U A, U
Ь J Y
ЬО JO YO
Ю JU YU
Я JA YA


(Нова - ДВ, бр. 83 от 2006 г.) Забележка. Съчетанието от буквите "ия" в края на собствените имена на граждани и на наименованията на населени места се предава чрез "iya" или "ia". Приложение № 5 към чл. 17, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 40 от 2007 г., в сила от 18.05.2007 г.) ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските документи за самоличност

Долуподписаният/ата ........................................................................,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ ........... с .......................................... № ..............................,

(посочва се видът на документа, с който се удостоверява самоличността)

издаден/а от ............. на ...................., постоянен (настоящ) адрес

ДЕКЛАРИРАМ:

(факти и обстоятелства по загубването, открадването, повреждането или унищожаването на документа за самоличност)

Известно ми е, че при намирането на документа ми за самоличност съм длъжен/а незабавно да го предам на органите на Министерството на вътрешните работи, а в чужбина - на най-близкото дипломатическо и консулско представителство на Република България в чужбина.

С подаването на декларацията съм уведомен/а, че ..............................

(посочва се видът на документа за самоличност) ще бъде обявен/а за невалиден/а.

За декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ........................

Гр. ...........................

Декларатор: .................

(подпис)


Обществено достояние Този текст представлява нормативен или индивидуален акт на държавните органи за управление на Република България и като такъв e обществено достояние съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.