Правила и речник за употреба на ят от 1940

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Из "Пъленъ правописникъ на българския езикъ съ речници. Практично помагало.", София 1940 от Цв.Минков и Л.Пищялков

Правописъ на ѣ (ѣ двойно)

Буквата ѣ се пише в срѣдата на всички думи, въ които при изговаряне се чува като я и като е. Пише се и въ образуванитѣ отъ тѣхъ сродни думи:

дѣдо (дядо, дедо) - дѣдовъ, дѣдово; лѣто (лято, лето) - лѣтошенъ, лѣтнина; звѣръ (звяръ, зверъ) - звѣрове, звѣрилница; вѣра (вяра, вера) - вѣрно, вѣроятно; хлѣбъ (хлябъ, хлебъ) - хлѣбарь, хлѣбарница, хлѣбове и др.

РЕЧНИКЪ

на основнитѣ думи, които въ срѣдата се пишатъ съ ѣ. Производнитѣ или равнозвучнитѣ имъ, въ които не се пише ѣ, сѫ посочени въ скобки.

 • блѣнъ
 • блѣсъкъ (но: блесна, блесналъ, блестя, блещя се)
 • брѣгъ
 • брѣзъ, брѣза (дърво)
 • брѣстъ
 • бѣгъ (но:бей, бегъ, Бегово)
 • бѣлъ (но:бельо, белегъ)
 • бѣсъ
 • вдѣвамъ
 • влѣзъ
 • влѣка
 • вмѣня
 • вмѣсто
 • вмѣтамъ (но: вметна, вметнахъ)
 • впрѣгамъ (но: впрегна, впрегнатъ)
 • врѣва (глъчка)
 • врѣкамъ (но: врекна, врекналъ)
 • врѣскамъ (но: вресна, вресналъ, врещя, врещене)
 • въпрѣки
 • вѣкъ
 • вѣно
 • вѣра
 • вѣтъръ
 • гнѣвъ
 • гнѣздо
 • голѣмъ
 • грѣхъ
 • додѣвамъ
 • досѣгамъ (но: досегна, досегнатъ, досежно)
 • дотѣгамъ (но: дотегна, дотегналъ)
 • дрѣмя
 • дрѣнъ
 • дѣвамъ
 • дѣдо
 • дѣло (но: действие, действувамъ и пр.)
 • дѣлъ
 • дѣлникъ
 • дѣсенъ
 • желѣзо
 • завѣрявамъ
 • завѣхвамъ (но: вехна, завехна, завехналъ)
 • за̀вѣтъ
 • замѣна
 • заплѣсвамъ (но: заплесна се, заплеснатъ, заплесъ)
 • заповѣдь
 • засѣгамъ (но: засегна, засегнатъ)
 • засѣня
 • затѣгамъ (но: затегена, затегнатъ)
 • звѣръ
 • зѣпамъ
 • излѣзъ
 • измѣня
 • изневѣря
 • изповѣдь
 • изтѣгамъ се (но: изтегна се, изтегнатъ)
 • клѣкамъ (но: клекна, клекналъ, клеча, клечене; приклекна)
 • колѣно
 • крѣкамъ (но: кресна, крещя, крещене)
 • крѣхъкъ
 • лѣвъ
 • лѣгамъ (но: легна, легналъ; легло, лежа, лежане)
 • лѣкъ
 • Лѣсковецъ (градъ) (но: леска, лещакъ, лещникъ)
 • лѣто
 • млѣко
 • мрѣна
 • мѣна
 • мѣра (мѣрка) но: мера, земя)
 • мѣсто
 • мѣся (но: месалъ)
 • мѣтамъ (но: метна, метнатъ)
 • мѣхъ
 • наблѣгамъ (но: наблегна, наблегнатъ)
 • надѣвамъ се (но: надежда, надежденъ)
 • надѣна
 • налѣгамъ (но: налегна, налегнатъ)
 • намѣря
 • намѣса
 • намѣсто
 • намѣстя
 • напримѣръ
 • натѣгамъ (но: натегна, натегналъ, натегнатъ)
 • невѣмъ
 • невѣнъ
 • невѣста
 • невмѣняемъ
 • недѣля
 • непремѣнно
 • нерѣзъ
 • нѣга
 • нѣмамъ
 • нѣмъ
 • нѣнка
 • нѣщо
 • облѣгамъ се (но: облегна се, облегнатъ)
 • облѣка
 • обсѣгамъ (но: обсегна, обсегналъ, обсегъ)
 • обсѣнитя
 • обтѣгамъ (но: обтегна, обтегнатъ)
 • обѣдъ
 • одѣвамъ се (но: одеяло)
 • орѣхъ
 • освѣтя (съ свѣтлина) (но: осветя черква, осветенъ, освещавамъ, освещаване, водосветъ, маслосветъ)
 • осѣня
 • отрѣбка (дрипа)
 • плѣвя
 • плѣва
 • плѣскамъ (но: плесна, плеща, плесница)
 • повѣря
 • повѣсмо
 • повѣхвамъ (но: вехна, повехна, повехналъ)
 • подѣвка (но: девойка, девица, Дева Мария)
 • поколѣние
 • помѣтамъ (но: пометна, пометналъ се, пометнала)
 • понедѣлникъ
 • посѣгамъ (но: посегна, посегналъ)
 • прелѣзъ
 • премѣня се
 • пресѣгамъ се (но: пресегна, пресегналъ)
 • претѣгамъ (но: претегна, претегнатъ)
 • примѣръ
 • пролѣзъ
 • пролѣть
 • промѣня
 • проповѣдь
 • протѣгамъ (но: протегна, протегнатъ, протежение)
 • прѣкоръ
 • прѣкъ
 • прѣносъ (но: пренеса, пренесенъ, пренасямъ, пренасяне, преносвачъ)
 • прѣпорецъ
 • прѣсенъ
 • прѣспа, Прѣспа (градъ)
 • прѣча
 • пѣна
 • пѣсъкъ
 • размѣня
 • разтѣгамъ (но: разтена, разтегнатъ, разтегъ, разтежение)
 • рѣдъкъ (но: редъ, редовенъ, редя, реденъ и пр.)
 • рѣжа
 • рѣка (но: река, речешъ, рекълъ и т.н.)
 • рѣпа
 • свѣнь
 • свѣсть
 • свѣтъ, Свѣтлозаръ (но: светъ, свети, светия, светилище, светиня, свещеникъ, свещенъ, светици и др.)
 • свѣтя
 • свѣтлина
 • свѣщъ
 • сдѣлка
 • седѣнка (но: седене)
 • скробѣла
 • слѣзъ
 • слѣзъ (билка) (но: слеза, слезистъ)
 • слѣпъ
 • смѣсь
 • смѣтамъ
 • снѣгъ
 • сподѣля
 • спрѣгамъ (но: спрегна, спрегнатъ, спрежение)
 • спрѣчкамъ се
 • спѣвка
 • срѣда, срѣдство
 • срѣщамъ (но: срещна, среща, срещенъ, срещу, насреща, насрещенъ, отсреща, отсрещенъ)
 • стрѣскамъ (но: стресна, стреснатъ)
 • стрѣха
 • стѣгамъ (но: стегна, стегнатъ)
 • съвмѣстимъ
 • съвѣсть
 • сѣдамъ (но: седна, седя, заседание, седало, седешката)
 • сѣка
 • сѣнка
 • сѣно
 • сѣра
 • Сѣръ (градъ)
 • трѣбвамъ
 • трѣбка
 • Трѣвна (градъ) (но: трева, тревистъ, тревясамъ)
 • трѣмъ
 • трѣскамъ (но: тресна, треснатъ, трещя, трещене; треска (от дърво), трескотина; треса, треска (болесть); тресавище)
 • тѣло
 • тѣсенъ
 • тѣсто
 • тѫдѣва
 • увѣхвамъ (но: вехна, увехна, увехналъ)
 • умѣстенъ
 • упрѣквамъ
 • усѣтя
 • хлѣбъ
 • хрѣнъ
 • цвѣтъ
 • цѣлуна
 • цѣлъ
 • цѣлина (земя)
 • цѣлина (трева)
 • цѣля (но: целя - имам за цель)
 • цѣръ (лѣкъ)
 • цѣръ (дърво), Цѣрово (село)
 • човѣкъ
 • чрезмѣрно

Непосоченитѣ производни на горнитѣ основни думи се пишатъ съ ѣ:

срѣда (сряда, среда) - срѣда̀, срѣденъ, срѣдно, срѣдни, срѣдѝ, срѣдъ, срѣдище, срѣдина, срѣдоточие, Срѣдиземно море, срѣдопѫть, срѣдорѣкъ, Срѣдопостниза, Срѣдецъ, (София), срѣдство и др.

Цвѣтъ (цвятъ, цветъ) - цвѣте, цвѣтенъ, цвѣтна, цвѣтно, цвѣтни, цвѣтецъ, цвѣтове, Цвѣта, Цвѣтана, Цвѣтанъ, цвѣтарь, цвѣтарница, Цвѣтко, Цвѣтница, цвѣтущъ и др.