Пактът на Обществото на народите (1919)

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Пактът на Обществото на народите (Лигата на нациите)

(превод)[1]


Преамбюл[редактиране]

Високодоговарящите страни,

За да насърчат международното сътрудничество и за да постигнат международен мир и сигурност

Чрез поемането на задължението да не прибягват до война,

Чрез предписването на открити, справедливи и достойни отношения между нациите,

Чрез твърдо установяване на положенията на международното право като действително правило за поведение между правителствата, и

Чрез поддържането на справедливостта и добросъвестно уважение на всички договорни задължения във взаимните дела на организираните народи един с друг,

Постигнаха съгласие по този Пакт на Обществото на народите.


Член 1[редактиране]

Първоначалните членове на Обществото на народите ще бъдат онези от подписалите страни, които са посочени в анекса на този Пакт и също така и онези от държавите, които са посочени в анекса, които ще се присъединят без каквито и да е резерви към този Пакт. Такова присъединяване ще се осъществи чрез декларация, която ще бъде депозирана в секретариата в рамките на два месеца от влизането в сила на този Пакт. Последващо съобщение ще бъде изпратено на всички останали членове на Обществото.

Всяка самоуправляваща се държава, доминион или колония, които не са посочени в анекса може да стане член на Обществото, ако за тяхното приемане са изявили съгласие две-трети от Общото събрание, при условие, че те ще предоставят ефективни гаранции за техните искрени намерения да спазват своите международни задължения, и ще приемат такива правила, каквито ще бъдат предписани от Обществото по отношение на техните сухопътни, военноморски и военновъздушни сили.

Всеки член на Обществото на народите, след като отправи две годишно предизвестие за своите намерения, може да се оттегли от Обществото, при условие че всички негови международни задължения и всички негови задължения според този Пакт са изпълнени по време на оттеглянето му.

Член 2[редактиране]

Действията на Обществото според този Пакт ще се осъществят посредством следните органи: Събрание и Съвет, заедно с постоянен Секретариат.

Член 3[редактиране]

Събранието ще се състои от представители на членовете на Обществото.

Събранието ще се събира на заседания на определени интервали и от време на време в зависимост от необходимостта в седалището на Обществото или на такова място, за което ще бъде взето решение.

Събранието ще се занимава на своите заседания с въпроси от сферата на действие на Обществото или които засягат мира в света.

На заседанията на събранието всеки член на Обществото ще притежава един глас и не ще може да има повече от трима представители.

Член 4[редактиране]

Съветът ще се състои от представители на основните съюзни и асоциирани сили, заедно с представители на четири други членове на Обществото. Тези четири члена на Обществото ще бъдат избрани от Събранието от време на време по негово усмотрение. До назначаването на представители на четирите члена на Обществото, които ще бъдат първоначално избрани от Събранието , представителите на Белгия, Бразилия, Испания и Гърция ще бъдат членове на Съвета.

С одобрението на мнозинството на Събранието, Съветът може да посочи допълнителни членове на Обществото, чийто представители ще бъдат винаги членове на Съвета; Съветът с подобно одобрение може да увеличи броя на избраните членове на Обществото, които ще бъдат представени в Съвета.

Съветът ще заседава от време на време, както го изисква случая, и най-малко един път годишно в седалището на Обществото или на такова място, за което ще бъде решено предварително.

Съветът може да разглежда на своите заседания всякакви въпроси, които са в сферата на действието на Обществото или които засягат мира в света.

Всеки член на Обществото, който не е представен в Съвета, ще бъде поканен да изпрати представител, който да участва като член във всяко заседание на Съвета, когато се разглеждат въпроси, които конкретно засягат интересите на този член на Обществото.

При заседанията на Съвета всеки член на Обществото, който е представен в Съвета, ще притежава един глас и не може да има повече от един представител.

Член 5[редактиране]

С изключение на изрично предвидените случаи в този Пакт или условията на този договор, решенията на заседанията на Събранието или на Съвета ще изискват съгласие на всички членове на Обществото, представени на заседанието.

Всички процедурни въпроси на заседанията на Събранието или на Съвета, включително назначаването на разследващи комисии по определени въпроси, ще бъдат регулирани от Събранието или от Съвета и могат да бъдат решавани с мнозинство от членовете на Обществото, представени на заседанието.

Първото заседание на Събранието и първото заседание на Съвета ще бъде свикано от Президента на Съединените американски щати.

Член 6[редактиране]

Ще бъде създаден Постоянен Секретариат в седалището на Обществото. Секретариатът ще се състои от Генерален секретар и такива секретари и състав, които се сметнат за необходими.

Първият Генерален секретар ще бъде лице, посочено в анекса. След това Генералният секретар ще бъде назначаван от Съвета с одобрението на мнозинството от Събранието.

Секретарите и състава на Секретариата ще бъдат назначавани от Генералния секретар с одобрението на Съвета.

Генералният секретар ще действа в това си качество на всички заседания на Събранието и на Съвета.

Разноските на Секретариата ще се понасят от членовете на Обществото в съответствие с разпределението на разноските на Международното бюро на Международния пощенски съюз.

Член 7[редактиране]

Седалището на Обществото ще бъде в Женева.

Съветът може по всяко време да вземе решение седалището на Обществото да бъде установено на друго място.

Всички позиции под или във връзка с Обществото, включително Секретариатът, ще бъдат отворени еднакво за мъже и за жени.

Представители на членовете на Обществото и официални лица на Обществото, когато са заети с делата на Обществото, ще се ползват с дипломатически привилегии и имунитети.

Сградите и другата собственост, които се заемат от Обществото или неговите официални лица или от представители, които участват в неговите заседания, ще бъдат неприкосновени.

Член 8[редактиране]

Членовете на Обществото признават, че поддържането на мир изисква намаляване на националните въоръжения до най-ниската възможна точка в съответствие с националната безопасност и приложение на практика чрез общо действие на международните задължения.

Съветът, като взема предвид географската ситуация и обстоятелства на всяка държава, ще формулира планове за такова намаляване, които да бъдат разгледани и да бъдат приложени в действие от правителствата.

Такива планове ще подлежат на преразглеждане и поправка най-малкото на всеки десет години.

След като тези планове бъдат приети от правителствата, така определените ограничения на въоръженията няма да бъдат надвишавани без одобрението на Съвета.

Членовете на Обществото се съгласяват, че производството от частни предприятия на муниции и други военни принадлежности поражда сериозни възражения. Съветът ще информира как лошите ефекти, които следват такова производство, могат да бъдат предотвратени, като се вземат предвид нуждите на онези членове на Обществото, които не са способни да произведат муниции и военни принадлежности необходими за тяхната безопасност.

Членовете на Обществото се задължават да разменят пълна и честна информация по отношение на техните въоръжения, техните въоръжени сили, военноморски и военновъздушни програми и условията при които техните индустрии могат да бъдат адаптирани към военноподобни цели.

Член 9[редактиране]

Ще бъде създадена постоянна комисия, която ще информира Съвета за изпълнението на разпоредбите на член 1 и 8 и като цяло по военни, военноморски и военновъздушни въпроси.

Член 10[редактиране]

Членовете на Обществото поемат задължението да уважават и съхраняват срещу външна агресия териториалната цялост и съществуващата политическа независимост на всички членове на Обществото. В случай на такава агресия или в случай на каквато и да е заплаха или опасност от такава агресия Съветът ще информира за начините, чрез които това задължение ще бъде изпълнено.

Член 11[редактиране]

Всяка война или заплаха за война, независимо дали непосредствено засяга всеки един от членовете на Обществото, се обявява грижа за цялото Общество, и Обществото ще предприеме всякакво действие, което сметне за мъдро и ефективно, за да запази мира на нациите. В случай на възникване на такава спешна ситуация Генералния секретар по искане на който и да е член на Обществото ще свика заседание на Съвета.

Обявява се, че е приятелско право на всеки член на Обществото да привлече вниманието на Събранието или на Съвета относно всяко обстоятелство, което по какъвто и да е начин засяга международните отношения и което заплашва да наруши международния мир или доброто разбирателство между нациите, от което зависи този мир.

Член 12[редактиране]

Членовете на Обществото се договарят, че ако между тях възникне какъвто и да е спор, който би довел до скъсване на отношенията, те ще го предоставят или на арбитраж, или на разследване от Съвета, и те се договарят в никакъв случай да не прибягват до война до три месеца след издаване на арбитражното споразумение от арбитрите или доклада на Съвета.

Във всеки случай според този член арбитражното решение на арбитрите ще бъде изготвено в разумен срок и доклада на Съвета ще бъде приготвен в рамките на шест месеца след предоставянето на спора на арбитраж.

Член 13[редактиране]

Членовете на Обществото се договарят, че когато между тях възникне спор, който те признават като подходящ за решаване чрез арбитраж и който не може удовлетворително да бъде разрешен по дипломатичен път, те ще го подложат на арбитраж.

Спорове относно тълкуването на договор, както и всеки въпрос на международното право, както и до съществуването на какъвто и да е факт, който ако бъде установен би представлявало нарушение на международно задължение, или до обхвата или естеството на репарация за такова нарушение, се обявяват като включени в кръга на онези, които като цяло са подходящи за решаване чрез арбитраж.

За разглеждане на всякакъв такъв спор арбитражният съд, към който ще бъде отнесен случая, ще бъде договореният съд от страните или уговореният такъв в която и да е конвенция между тях.

Членовете на Обществото се договорят, че ще изпълнят добросъвестно всяко произнесено арбитражно решение и че те нямат да прибягват до война срещу член от Обществото, който се съобрази с това решение. В случай на пропуск да се изпълни решението, Съветът ще предложи стъпките, които трябва да се вземат, за да се приведе то в изпълнение.

Член 14[редактиране]

Съветът ще формулира и ще предложи на членовете на Обществото планове за създаване на Постоянен Съд за Международно Правосъдие. Съдът ще бъде компетентен да изслуша и да решава всеки спор от международен характер, който съответните страни внесат. Съдът също така може да предоставя съвещателно мнение по отношение на всеки спор или въпрос, който бъде отнесен от Съвета или от Събранието.

Член 15[редактиране]

Ако между членовете на Обществото възникне спор, който е вероятно да доведе до прекъсване на отношенията и който не е внесен за решаване от арбитраж в съответствие с член 13, членовете на Обществото се договарят, че те ще го внесат за решаване от Съвета. Всяка страна по спора може да предизвика такова внасяне, като направи съобщение за съществуването на спора до Генералния секретар, който ще вземе всички необходими мерки за неговото цялостно разследване и разглеждане.

За тази цел страните по спора ще направят съобщения за техния спор до Генералния секретар, колкото е възможно по-скоро, заедно с всички отнасящи се до него факти и документи, и Съветът може да нареди неговото публикуване.

Съветът ще се стреми да достигне до разрешаване на спора, и ако такива усилия са успешни, ще бъде разпространено публично изявление, което ще съдържа факти и обяснения относно спора и условията на разрешаване, доколкото Съветът може да сметне за уместни.

Ако спорът не бъде разрешен по този начин, Съветът единодушно или с мнозинство ще подготви и публикува доклад, който ще съдържа изложение на фактите по спора и препоръки, които относно същия спор се смятат за справедливи и уместни.

Всеки член на Обществото, който е представен в Съвета може да направи публично изложение на фактите по спора, както и на заключенията относно същия.

Ако даден доклад от Съвета бъде приет единодушно от съответните членове, които не са представители на една или двете страни по спора, членовете на Обществото се договорят, че няма да прибягнат до война с която и да е страна по спора, която се съобрази с препоръките на доклада.

Ако Съветът не успее да изготви доклад, който да бъде приет единодушно от съответните членове, които не включват представителите на една или повече от страните по спора, членовете на Обществото си запазват правото да предприемат такива действия, които те ще сметнат за необходими за поддържането на правото и справедливостта.

Ако спорът между страните бъде обявен от една от тях, и бъде решено от Съвета, че той възниква от материя, която според международното право е в рамките на домашната юрисдикция на тази страна, Съветът ще докладва този факт и няма да прави каквито и да е препоръки относно неговото решаване.

Съветът може във всеки случай според този член да отнесе спора до Събранието. Този спор ще бъде така отнесен по искане на която и да е страна по спора, при условие че това искане бъде направено в рамките на четиринадесет дни след представяне на спора в Съвета.

Във всеки случай, който е отнесен до Събранието, всички разпоредби на този член и на член 12, които се отнасят до действията и правомощията на Съвета, ще се прилагат до действията и правомощията на Събранието, при условие че доклад, който е изготвен от Събранието, ако бъде одобрен от представителите на онези членове на Обществото, представени в Съвета и от мнозинството на другите членове на Обществото, без да се включват във всеки случай представителите на страните по спора, ще има същата сила като доклад на Съвета, който е одобрен от всички членове, без да се включват в тях едната или повечето страни по спора.

Член 16[редактиране]

Ако който е член на Обществото прибегне до война в нарушение на уговорките според членове 12, 13 или 15, то ще се смята, че той ipso facto е извършил акт на война срещу всички членове на Обществото, които в резултат веднага ще предприемат прекъсване на всякакви търговски и финансови отношения, забраната за всякакви взаимоотношения между техни граждани и граждани на държавата, която е нарушила Пакта, и предотвратяване на всички финансови, търговски и лични взаимоотношения между гражданите на държавата, която е нарушила Пакта и гражданите на всяка друга държава, независимо от това дали тя е член или не на Обществото.

Съветът ще има задължението в такъв случай да препоръча на засегнатите правителства какви ефективни военни, военноморски или военновъздушни сили ще допринесат членовете на Обществото към въоръжените сили, които ще бъдат използвани, за да се защитят договорите на Обществото.

Членовете на Обществото се договорят също така, че те взаимно ще се поддържат един друг в икономическите и финансовите мерки, които биват взети според този член, за да минимизират загубата и неудобството в резултат на тези мерки, и че те взаимно ще се поддържат един друг при съпротивата на каквито и да е специални мерки, насочени към един от тях от държавата нарушителка, и че те вземат необходимите стъпки, за да предоставят преминаване през тяхната територия на силите на който и да е член на Обществото, които сътрудничат за защитата на договорите на Обществото.

Всеки член на Обществото, който е нарушил договор на Обществото, може да бъде изключен като член на Обществото чрез гласуване на Съвета, при което са изразили съгласие представителите на всички останали членове на Обществото, които са били представени на заседанието.

Член 17[редактиране]

В случай на спор между член на Обществото и държава, която не е член на Обществото, или между държави, които не са членове на Обществото, държавата или държавите нечленове на Обществото ще бъдат поканени да приемат задълженията за членство в Обществото за целите на такъв спор при условия, които Съветът може да сметне за справедливи. Ако такава покана бъде приета, разпоредбите на член 12 до 16 включително ще бъдат приложени с такива изменения, които Съветът може да сметне за уместно за въведе.

След такава покана Съветът веднага ще започне разследване относно обстоятелствата на спора и ще препоръча такива действия, които могат да изглеждат най-добри и най-ефективни при съответните условия.

Ако една така поканена държава откаже да приеме задълженията за членство в Обществото за целите на такъв спор, и прибегне до война срещу член на Обществото, разпоредбите на член 16 ще се приложат срещу държавата, която е предприела такива действия.

Ако двете поканени страни по спора откажат да приемат задълженията за членство в Обществото за целите на такъв спор, Съветът може да вземе такива мерки и да направи такива препоръки, които ще предотвратят вражеските действия и ще доведат до решаването на спора.

Член 18[редактиране]

Всички договори или международни споразумения, към които се е присъединил член на Обществото, ще бъдат регистрирани в Секретариата и ще бъдат в най-скоро време публикувани. Международен договор или споразумение няма да имат обвързващ характер, докато не бъдат надлежно регистрирани.

Член 19[редактиране]

Събранието може от време на време да информира за преразглеждане от членовете на Обществото на договори, които са станали неприложими и разглеждането на международни условия, чието продължаване би могло да заплаши мира в света.

Член 20[редактиране]

Членовете на Обществото се договорят, че този Пакт се приема като отменящ всички задължения или разбирания inter se, които му противоречат, и тържествено заявяват, че от сега нататък няма да встъпят в каквото и да е споразумение, което противоречи на неговите разпоредби.

В случай, че който и да е член на Обществото, преди да стане член на Обществото, е поел каквито и да е задължения, които са в противоречие с условията на Пакта, то този член ще бъде длъжен да вземе необходимите мерки, за да се освободи от тези задължения.

Член 21[редактиране]

Нищо в този Пакт няма да се разглежда като засягащо валидността на международни споразумения, като договори за арбитраж или регионални разбирания като доктрината Монро, за поддържането на мира.

Член 22[редактиране]

Относно онези колонии и територии, които впоследствие на последната война са престанали да бъдат под суверенитета на държавите, които преди това са ги управлявали и които са населени от народи, които все още не могат бъдат оставени самостоятелни при напрегнатите условия на съвременния свят, ще бъде приложен принципът, че благосъстоянието и развитието тези народи съставляват свещен тръст на цивилизацията и че обезпеченията за изпълнението на този тръст ще бъдат въплътени в този Пакт.

Най-добрия начин за практично приложение на този принцип е настойничеството над такива народи да бъде поверено на напреднали нации, които поради техните ресурси, опит или географско положение могат да поемат тази отговорност, и които желаят да я поемат, и това настойничество би трябвало да бъде упражнявано от тях като мандатьори от името на Обществото.

Характерът на мандата трябва да се различава в зависимост от степента на развитието на народа, географското положение на територията, нейните икономически условия и други подобни обстоятелства.

Определени общности, които преди това са принадлежали към Турската империя, са достигнали степен на развитие, при което тяхното съществуване като независими нации може временно да бъде признато при условие, че им бъде предоставен административен съвет и помощ от мандатьор, докато могат да бъдат самостоятелни. Желанията на тези общности трябва да бъдат основно взети под внимание при избора на мандатьор.

Други народи, особено онези от централна Африка, са на такъв етап, че мандатьорът трябва да бъде отговорен за администрацията на тяхната територия при условия, които ще гарантират свободата на съвестта и религията, при единствено условие за поддържане на обществения ред и морал, забраната на такива злоупотреби като търговията с роби, с оръжия и с алкохол, и забраната за създаване на укрепления или на военни и морски бази и на военно обучение на местните жители за цели, които не са полицейски или за защита на територията, и също така ще осигури равни възможности за търговията на другите членове на Обществото.

Съществуват територии, като югозападна Африка и определени острови в южния Тих океан, които благодарение на оскъдността на населението им или на техния малък размер или на тяхната отдалеченост от центровете на цивилизацията, или на тяхната непосредствена географска близост с територията на мандатьора, и на други обстоятелства, могат най-добре да бъдат администрирани съгласно законите на мандатьора като интегрални части на неговата територия, като се имат предвид гаранциите в интерес на местните населения.

Във всеки случай на мандат, мандатьорът ще предоставя на Съвета годишен доклад, които касае територията, която му е поверена.

Степента на упражняване на властови правомощия, контрол или администрация от мандатьоря, ако предварително не са били договорени от членовете на Обществото, ще бъдат изрично уговорени във всеки случай от Съвета.

Ще бъде създадена постоянна комисия, която да получава и разглежда годишните доклади на мандатьорите и която да информира Съвета по всички въпроси, които се отнасят до спазването на мандатите.

Член 23[редактиране]

Под условието и в съответствие с разпоредбите на международните конвенции, които съществуват или които ще бъдат по-нататък договорени, членовете на Обществото:

а) ще се стремят да осигурят и поддържат справедливи и хуманни условия за работа на мъжете, жените и децата, както в техните собствени страни, така и във всички страни, с които те имат търговски и индустриални отношения, и за тази цел ще установят и поддържат необходимите международни организации;

б) ще се стремят да осигурят справедливо третиране на местните жители на териториите, които се намират под техен контрол;

в) ще предоставят на Обществото общ надзор над изпълнението на споразуменията по отношение на трафика на жени и деца, и трафика на опиум и други опасни вещества;

г) ще предоставят на Обществото с общия надзор на търговията с оръжие и амуниции със страните, в които такъв контрол на трафика е необходим за общ интерес;

д) ще създадат разпоредба, с която да осигурят и поддържат свободата на съобщенията и на транзита и справедливо третиране за търговията на всички членове на Обществото. В тази връзка ще се вземат предвид особените необходимости на регионите, които са опустошени от войната през 1914-1918;

е) ще се стреми да вземе мерки на международни ниво за предотвратяване и контрол на болестите.

Член 24[редактиране]

Под ръководството на Обществото ще бъдат поставени всички вече създадени международни бюра, ако страните по тези договори изразят съгласие. Всички такива международни бюра и така създадени комисии, които регулират въпроси от международен интерес, ще бъдат поставени под ръководството на Обществото.

По всички въпроси от международен интерес, които са регулирани от общи конвенции, но които не са поставени под контрола на международно бюро или комисии, Секретариатът на Обществото ще събира и разпространява всякаква информация и ще предоставя всякаква помощ, която може да бъде необходима или нужна.

Съветът може да включва като част на разноските на Секретариата разноските на всяко бюро или комисия, които са поставени под ръководството на Обществото.

Член 25[редактиране]

Членовете на Обществото се договарят да насърчават и подпомагат създаването и сътрудничеството на надлежно овластени, доброволни национални организации на Червения кръст, които имат за свои цели подобрението на здравето, предотвратяването на болести и облекчаване на страданията в света.


Член 26[редактиране]

Поправките на този Пакт ще влязат в сила, когато са ратифицирани от членовете на Обществото, чиито представители съставят Съвета, и чрез мнозинството на членовете на Обществото, чиито представители съставляват Събранието.

Такова изменение няма да обвързва член на Обществото, който изяви своето несъгласие, но в този случай той ще престане да бъде член на Обществото.


Анекс[редактиране]
I. Първоначални членове на Обществото на народите[редактиране]
 • Съединени американски щати
 • Белгия
 • Боливия
 • Бразилия
 • Британска империя
  • Канада
  • Австралия
  • Южна Африка
  • Нова Зеландия
  • Индия
 • Китай
 • Куба
 • Еквадор
 • Франция
 • Гърция
 • Гватемала
 • Хаити
 • Хиджаз
 • Хондурас
 • Италия
 • Япония
 • Либерия
 • Никарагуа
 • Панама
 • Перу
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Сърбо-Хърватска-Словенска държава
 • Сиам
 • Чехо-Словакия
 • Уругвай

Държави, поканени да се присъединят към Пакта

 • Аржентинската република
 • Чили
 • Колумбия
 • Дания
 • Нидерландия
 • Норвегия
 • Парагвай
 • Персия
 • Салвадор
 • Испания
 • Швеция
 • Швейцария
 • Венецуела
II. Първи Генерален секретар на Обществото на народите[редактиране]

Сър Джеймс Ерик Дрюмонд (Sir James Eric Drummond)


Бележки[редактиране]

 1. Пактът е включен като част първа на Версайската система от договори, които са подписани в Париж между 28 юни 1919 година и 10 август 1920 година. Той влиза в сила на 10 януари 1920 година. Въпреки че са го подписали, Съединените американски щати и Турция не го ратифицират. Виж "Treaty between the Principal Allied and Associated Powers and Bulgaria and Protocol, signed at Neuilly-sur-Seine at November 27, 1919" in Peace Treaties, Various Treaties and Agreements between the Allied and Associated Powers and Serb-Croat-Slovene State, Roumania, Bulgaria, Hungary and Turkey, together with some other agreements signed by the Peace Conference at Paris and Saint-Germain-En-Laye, presented by Mr. Lodge, April 25, 1921, 67th Congress, 1st Session, Senate, Document No. 7, Washington: Government Printing Office, pages 47-162; "Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Bulgaria,and Protocol, Neuilly-sur-Seine, November 27, 1919, printed by the order of Parliament", Ottawa: J. de Labroquerie Taché, printer to the King's Most Excellent Majesty;Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Bulgaria, and Protocol (Neuilly-sur-Seine, 27 November 1919) Entry into force for Australia and generally (Treaty): 9 August 1920 Entry into force for Australia and generally (Protocol): 27 November 1919 AUSTRALIAN TREATY SERIES, 1920 No. 4 (electronic) във Australian Treaty Series;Виж информация за договора на интернет страница на Държавна Агенция "Архиви"


Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Общество на народите