Наредба за единиците за измерване

От Уикиизточник

НАРЕДБА за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България

Приета с ПМС № 275 от 29.11.2002 г.

Обн. в ДВ бр. 115 от 10 декември 2002, изм. ДВ бр. 40 от 16 май 2006 г., в сила от 5 май 2006 г.; изм. и доп. бр. 8 от 29 януари 2010 г., изм. и доп. ДВ бр. 46 от 19 май 2020 г.

Раздел I - Общи положения[редактиране]

Чл. 1. С наредбата се определят:

 1. наименованията, определенията и означенията на разрешените за използване единици за измерване;
 2. правилата за изразяване и обявяване на резултатите от измерване.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В Република България задължително се използват разрешените със Закона за измерванията единици на съответните величини.

Чл. 3. Резултатите от измерването на величините се изразяват и обявяват в разрешените със Закона за измерванията единици.

Чл. 4. (1) Показанията на средствата за измерването трябва да са в единици на съответните величини.

(2) Средствата за измерване могат да имат и допълнителни показания в други единици, които придружават показанието в разрешените единици, ако:

 1. показанието в разрешени единици преобладава;
 2. означението на допълнителното показание е по-малко от означението на показанието в разрешените единици.

(3) В случаите по ал. 2 резултатите от измерването се изразяват и обявяват в разрешени единици.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 29.01.2010 г.) Международната система единици (SI) се състои от:

 1. основни единици SI;
 2. (отм. - ДВ бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.);
 3. производни единици SI.

Чл. 6. (1) За образуване на наименованията и означенията на десетични кратни и дробни единици се използват представките, посочени в приложение № 1.

(2) Не се допуска използването на представки, образувани от съединяването на няколко от представките по ал. 1.

Раздел II - Основни единици SI[редактиране]

Чл. 7. (1) (Предишен текст на чл. 7 - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 13.06.2020 г.)

Основните единици SI са:

 1. единицата за дължина "метър";
 2. единицата за маса "килограм";
 3. единицата за време "секунда";
 4. единицата за електричен ток "ампер";
 5. единицата за термодинамична температура "келвин";
 6. единицата за количество вещество "мол";
 7. единицата за интензитет на светлината "кандела".

(2) (Нова - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 13.06.2020 г.) Основните единици за измерване от Международната система SI се определят посредством следните фундаментални константи:

 1. честотата на свръхфино разделяне на енергийните нива на атома на цезий 133 в основното му състояние е 9 192 631 770 Hz;
 2. скоростта на светлината във вакуум c е 299 792 458 m.s-1;
 3. константата на Планк h е 6,626 070 15×10-34 J.s;
 4. елементарният електричен заряд е е 1,602 176 634×10-19 С;
 5. константата на Болцман k е 1,380 649×10-23 J.K-1;
 6. константата на Авогадро NA е 6,022 140 76×1023 mol-1;
 7. светлинната ефективност Kcd на монохроматично излъчване с честота 540×1012 Hz е 683 lm.W-1,

където херц, джаул, кулон, лумен и ват, с означения Hz, J, C, lm и W, са свързани с единиците секунда, метър, килограм, ампер, келвин, мол и кандела, с означения s, m, kg, A, K, mol и cd, в съответствие с равенствата:

Hz = s-1, J = m2.kg.s-2, lm = cd.m2.m-2 = cd.sr, C = s.A и W = m2.kg.s-3.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 13.06.2020 г.) Единицата за дължина "метър" се определя, като фиксираната числена стойност на скоростта на светлината във вакуум c се приема за 299 792 458, изразена в единицата m/s, където секундата се определя посредством , и се означава с "m".

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 13.06.2020 г.) Единицата за маса "килограм" се определя, като фиксираната числена стойност на константата на Планк h се приема за 6,626 070 15×10-34, изразена в единицата J s, равна на kg m² s-1, където метърът и секундата се определят посредством c и , и се означава с "kg".

(2) Наименованията и означенията на десетичните кратни и дробни на единицата за маса се образуват чрез добавяне на представки към думата "грам" и техните означения към означението "g".

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 13.06.2020 г.) Единицата за време "секунда" се определя, като фиксираната числена стойност на честотата на трептене на цезия , честотата на свръхфиния преход от непертурбираното основно състояние на атома на цезий 133, се приема за 9 192 631 770, изразена в единицата Hz, равна на s-1, и се означава с "s".

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 13.06.2020 г.) Единицата за електричен ток "ампер" се определя, като фиксираната числена стойност на елементарния заряд e се приема за 1,602 176 634x10-19, изразена в единицата C, равна на A s, където секундата се определя посредством , и се означава с "А".

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 13.06.2020 г.) (1) Единицата за термодинамична температура "келвин" се определя, като фиксираната числена стойност на константата на Болцман k се приема за 1,380 649x10-23, изразена в единицата J K-1, равна на kg m² s-2 K-1, където килограмът, метърът и секундата се определят посредством h, c и , и се означава с "К".

(2) Единицата за температура по Целзий "градус Целзий" е равна на единицата "келвин" и се определя като разликата t = T - To между двете термодинамични температури Т и То, където To = 273,15 К, и се означава с "°С". Температурен интервал или температурна разлика могат да бъдат изразени в келвин или в градус Целзий.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 13.06.2020 г.) (1) Единицата за количество вещество е "мол" и се означава с "mol".

(2) Един мол съдържа точно 6,022 140 76×1023 структурни единици. Това число е фиксираната числена стойност на константата на Авогадро NA, изразена в единицата mol-1, и се нарича "число на Авогадро".

(3) С количеството вещество (означава се с n) на дадена система се измерва броят на определени структурни единици. Структурната единица може да бъде атом, молекула, йон, електрон или всяка друга частица или определена група от частици.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 13.06.2020 г.) Единицата за интензитет на светлина "кандела" в определена посока се определя чрез фиксираната числена стойност на светлинната ефективност на монохроматичното излъчване с честота 540×1012 Hz, Kcd се приема за 683, изразена в единицата lm W-1, която е равна на cd sr W-1 или на cd sr kg-1 m-2 s3, където килограмът, метърът и секундата се определят посредством h, c и , и се означава с "cd".

Раздел III - Допълнителни единици SI (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)[редактиране]

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

Раздел IV - Производни единици SI[редактиране]

Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Производните единици SI се получават кохерентно от основните единици SI и се изразяват чрез алгебрични изрази под формата на произведения от степени на основните единици SI с числен коефициент, равен на 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Производните единици SI могат да се изразяват чрез наименованията и означенията на основните единици SI или чрез специалните наименования и означения, например единицата SI за динамичен вискозитет може да бъде изразена като "m-1.kg.s-1" или "N.s.m-2", или "Pa.s".

(3) Когато една производна единица е изразена като дроб, нейните десетични кратни и дробни могат да се означават чрез присъединяване на представка съгласно приложение № 1 към единиците в числителя или знаменателя или на двете места.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Производните единици SI, които имат специални наименования, са посочени в приложение № 2.

(2) Допускат се следните специални наименования на единицата за мощност:

1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) за изразяване на активната мощност на променлив ток - "волт-ампер", което се означава с "VA"; 2. за изразяване на реактивна електрична мощност - "вар", което се означава с "var".

Раздел V - Специални наименования и означения на десетични кратни и дробни на единиците SI[редактиране]

Чл. 20. (1) Разрешава се използването на наименованията и означенията на десетичните кратни и дробни на единиците SI, посочени в приложение № 3.

(2) Представките и техните означения съгласно приложение № 1 могат да се използват заедно с единиците и означенията по ал. 1.

Раздел VI - Единици, които са определени на основата на единиците SI[редактиране]

Чл. 21. (1) Разрешава се използването на наименованията и означенията на единици, които са определени на основата на единиците SI, но не са техни десетични кратни или дробни (приложение № 4).

(2) Представките и техните означения съгласно приложение № 1 могат да бъдат използвани само в съюз с наименованията „град“ или „гон“, като и двете се означават с „gon“.

Раздел VII - Единици, използвани с единиците SI[редактиране]

Чл. 22. (1) Разрешава се използването на единици, чиито стойности са получени експериментално и се изразяват в единици SI (приложение № 5).

(2) Единицата за унифицираната атомна маса е равна на 1/12 от масата на един атом на нуклида въглерод 12.

(3) Електронволт е кинетичната енергия, получена от електрона при преминаването му във вакуум през точки с потенциална разлика от 1 волт.

(4) Представките и техните означения съгласно приложение № 1 могат да се използват заедно с единиците по ал. 1 и с техните означения.

Раздел VIII - Единици за специализирани области[редактиране]

Чл. 23. (1) В специализирани области се разрешава използването на единиците, посочени в приложение № 6.

(2) Представките и техните означения съгласно приложение № 1 могат да се използват в съюз с единиците и означенията по ал. 1, с изключение на единицата „милиметър живачен стълб“ и нейното означение „mmHg“. Кратната единица „100 а“ на единицата „ар“ се нарича „хектар“ и се означава с „ha“.

(3) За изразяване и обявяване площта на земеделската земя и на земя в строителството се допуска използването на единица „декар“, която се равнява на 1000 m², няма международно означение и се изписва с пълното си наименование на български език.

Раздел IХ - Съставни единици[редактиране]

Чл. 24. (1) Комбинациите от разрешени единици образуват съставни единици.

(2) Съставните единици нямат специални наименования.

(3) При образуване на съставни единици само една от единиците може да бъде десетична кратна или дробна и представката се присъединява към означението на първата единица или към означението на единицата, стояща в числителя. Това изискване не се отнася за съставна единица, в която участва единицата „килограм“.

Раздел X - Правила за изразяване и обявяване на резултати от измерване[редактиране]

Чл. 25. Правилата за изразяване и обявяване на резултатите от измерване се отнасят до начина на записване на величините, стойностите на измерваните величини и единиците за измерване.

Чл. 26. (1) При означаване на единиците се използват международните означения с латински или гръцки букви.

(2) Означенията на единиците се записват и печатат с прави букви независимо от използвания в текста шрифт.

(3) Означенията на единиците се записват и печатат с малки букви, а когато наименованието на единицата произхожда от собствено име, първата буква е главна, например: m - метър, s - секунда, А - Ампер, Wb - Вебер.

(4) Означенията на единиците не се изменят в множествено число.

(5) Означенията на единиците се пишат без точка накрая, освен когато са в края на изречението.

(6) Между означенията на представките и означенията на единиците не се оставя разстояние.

Чл. 27. Резултатите от измерване се изразяват и обявяват в съответствие с БДС ISO 31-0 и БДС ISO 1000.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА[редактиране]

§ 1. По смисъла на наредбата:

 1. „Означение на единица“ е писмен знак, приет със спогодба, за означаване на единица на величина.
 2. „Кохерентна система единици“ е система единици, в която всички производни единици могат да се изразят като произведение на степени на основни единици с коефициент на пропорционалност единица.
 3. „Кратна единица“ е по-голяма единица на величина, която се образува от дадена единица съгласно спогодбите за преобразуване.
 4. „Дробна единица“ е по-малка единица на величина, която се образува от дадена единица съгласно спогодбите за преобразуване.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 46 от 2020 г., в сила от 13.06.2020 г.) Наредбата въвежда разпоредбите на Директива 80/181/ЕИО на Съвета от 20 декември 1979 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО (ОВ, L 39, 15.2.1980 г.), изменена с Директива 85/1/ЕИО на Съвета от 18 декември 1984 г. относно изменение на Директива 80/181/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите членки относно мерните единици (ОВ, L 2, 3.1.1985 г.), Директива 89/617/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1989 г. относно изменение на Директива 80/181/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите членки относно мерните единици (ОВ, L 357, 7.12.1989 г.), Директива 99/103/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 24 януари 2000 г. за изменение на Директива 80/181/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните единици (ОВ, L 34, 9.2.2000 г.), Директива 2009/3/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 80/181/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните единици (ОВ, L 114, 7.5.2009 г.) и Директива (ЕС) 2019/1258 на Комисията от 23 юли 2019 г. за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложението към Директива 80/181/ЕИО на Съвета по отношение на определенията на основните единици в системата SI (ОВ, L 196, 24.7.2019 г.).

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ[редактиране]

§ 2. Използването на единици за измерване, които не са посочени в наредбата, се допуска за продукти, които към датата на влизането в сила на наредбата са пуснати на пазара и/или в действие, и за компоненти и части, необходими за използването на тези продукти.

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 13 от Закона за измерванията.

§ 5. Указания по прилагането на наредбата се дават от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

Заключителни разпоредби КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94 ОТ 14 МАЙ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЕДИНИЦИТЕ ЗА ИЗМЕРВАНЕ, РАЗРЕШЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 13.06.2020 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила на 13 юни 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ[редактиране]

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1[редактиране]

Представки и техните означения, използвани за означаване на някои десетични кратни и дробни

Множител Представка Означение Множител Представка Означение
1024 йота Y 10-1 деци d
1021 сета Z 10-2 санти c
1018 екса Е 10-3 мили m
1015 пета Р 10-6 микро m
1012 тера Т 10-9 нано n
109 гига G 10-12 пико p
106 мега М 10-15 фемто f
103 кило к 10-18 ато a
102 хекто h 10-21 септо z
101 дека da 10-24 йокто y

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)[редактиране]

Наименования, означения и изразяване на допълнителните единици SI и на производните единици SI

Величина Единица Изразяване
специално наименование означение в други единици SI като функция на основни или допълнителни единици SI
Равнинен ъгъл радиан rad - 1 m/m = 1
Пространствен ъгъл стерадиан sr - 1 m2/m2 = 1
Честота херц Hz - s-1
Сила нютон N - m.kg.s-2
Налягане, механично напрежение паскал Pa N.m-2 m-1.kg.s-2
Енергия, работа, количество топлина джаул J N.m m2.kg.s-2
Мощност, поток енергия ват W J.s-1 m2.kg.s-3
Количество електричество, електричен заряд кулон C - s.A
Електричен потенциал, потенциална разлика, електродвижещо напрежение волт V W.A-1 m2.kg.s-3.A-1
Електрично съпротивление ом Ω V.A-1 m2.kg.s-3.A-2
Проводимост (електрична) сименс S A.V-1 m-2.kg-1.s3.A2
Капацитет (електричен) фарад F C.V-1 m-2.kg-1.s4.A2
Магнитен поток вебер Wb V.s m2.kg.s-2.A-1
Магнитна индукция тесла T Wb.m-2 kg.s-2.A-1
Индуктивност хенри H Wb.A-1 m2.kg.s-2.A-2
Светлинен поток лумен lm - cd.sr
Осветеност лукс lx lm.m-2 m-2.cd.sr
Активност (на радионуклид) бекерел Bq - s-1
Погълната доза, специфична енергия на предаване, керма, индекс на погълната доза грей Gy J.kg-1 m2.s-2
Еквивалентна доза сиверт Sv J.kg-1 m2.s-2
Каталитична активност катал kat - mol.s-1

Приложение № 3 към чл. 20, ал. 1[редактиране]

Специални наименования и означения на десетични кратни и дробни на единиците SI

Величина Единица
Наименование Означение Стойност
Обем литър l или L(1) 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3
Маса тон t 1 t = 1 Mg =103 kg
Налягане, Механично напрежение бар bar 105 Pa

Означения "l" и "L" могат равностойно да бъдат използвани за единицата "литър".

Приложение № 4 към чл. 21, ал. 1[редактиране]

Наименования и означения на единици, които са определени на основата на единиците SI

Величина Единица
Наименование Означение Стойност
Равнинен ъгъл пълно завъртане няма международно означение 1 пълно завъртане = 2π rad
град или гон gon 1 gon = π/200 rad
градус ° 1° =π/180 rad
минута ׳ 1’=π/10800 rad
секунда ״ 1’’=π/648000 rad
Време минута min 1 min = 60 s
час h 1 h = 3 600 s
ден d 1d = 86 400 s

Приложение № 5 към чл. 22, ал. 1[редактиране]

Наименования и означения на единици, определени независимо от единиците SI

Величина Единица
Наименование Означение Стойност
Маса единица за атомна маса u 1 u ≈1,6605655.10-27 kg
Енергия електрон-волт eV 1 eV ≈1,6021892.10-19 J

Приложение № 6 към чл. 23, ал. 1[редактиране]

Наименования и означения на единици, разрешени само в специализирани области

Величина Единица
Наименование Означение Стойност
Пречупваща способност на оптична система диоптър - 1 диоптър = 1 m-1
Маса на скъпоценни камъни метричен карат - 1 метричен карат = 2.10-4 kg
Площ на земеделска земя и земя за строителство ар а 1 a = 102 m2
Маса за единица дължина на текстилни прежди и нишки текс tex 1 tex = 10-6 kg.m-1
Кръвно налягане и налягане на други флуиди в тялото милиметър живачен стълб mmHg 1 mmHg = 133,322 Pa
Сечение на взаимодействие барн b 1 b = 10-28 m2'

Външни препратки[редактиране]

Обществено достояние Този текст представлява нормативен или индивидуален акт на държавните органи за управление на Република България и като такъв e обществено достояние съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.