Наредба за единиците за измерване

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

НАРЕДБА за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България

Обн. в ДВ бр. 115 от 10.12.2002, изм. бр. 40 от 16.05.2006, в сила от 5.05.2006; изм. и доп. бр. 8 от 29.01.2010, в сила от 01.01.2010

Раздел I - Общи положения[редактиране]

Чл. 1. С наредбата се определят:

 1. наименованията, определенията и означенията на разрешените за използване единици за измерване;
 2. правилата за изразяване и обявяване на резултатите от измерване.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В Република България задължително се използват разрешените със Закона за измерванията единици на съответните величини.

Чл. 3. Резултатите от измерването на величините се изразяват и обявяват в разрешените със Закона за измерванията единици.

Чл. 4. (1) Показанията на средствата за измерването трябва да са в единици на съответните величини.

(2) Средствата за измерване могат да имат и допълнителни показания в други единици, които придружават показанието в разрешените единици, ако:

 1. показанието в разрешени единици преобладава;
 2. означението на допълнителното показание е по-малко от означението на показанието в разрешените единици.

(3) В случаите по ал. 2 резултатите от измерването се изразяват и обявяват в разрешени единици.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 29.01.2010 г.) Международната система единици (SI) се състои от:

 1. основни единици SI;
 2. (отм. - ДВ бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.);
 3. производни единици SI.

Чл. 6. (1) За образуване на наименованията и означенията на десетични кратни и дробни единици се използват представките, посочени в приложение № 1.

(2) Не се допуска използването на представки, образувани от съединяването на няколко от представките по ал. 1.

Раздел II - Основни единици SI[редактиране]

Чл. 7. Основните единици SI са:

 1. единицата за дължина „метър“;
 2. единицата за маса „килограм“;
 3. единицата за време „секунда“;
 4. единицата за електричен ток „ампер“;
 5. единицата за термодинамична температура „келвин“;
 6. единицата за количество вещество „мол“;
 7. единицата за интензитет на светлината „кандела“.

Чл. 8. Единицата за дължина „метър“ е дължината на пътя, изминат от светлината във вакуум за интервал от време 1/299 792 458 от секундата, и се означава с „m“.

Чл. 9. (1) Единицата за маса „килограм“ е равна на масата на международния прототип на килограма, съхраняван в Международното бюро по мерки и теглилки (BIPM), и се означава с „kg“.

(2) Наименованията и означенията на десетичните кратни и дробни на единицата за маса се образуват чрез добавяне на представки към думата „грам“ и техните означения към означението „g“.

Чл. 10. Единицата за време „секунда“ е продължителността на 9 192 631 770 периода на лъчението, съответстващо на прехода между двете свръхфини нива на основното състояние на атома на Цезий-133, и се означава с „s“.

Чл. 11. Единицата за електричен ток „ампер“ е постоянен електричен ток, който при протичане по два успоредни праволинейни проводника с безкрайна дължина и незначително кръгово напречно сечение, поставени на разстояние 1 метър един от друг във вакуум, създава между тези два проводника взаимодействие със сила 2.10-7 нютона на всеки метър от тяхната дължина, и се означава с „A“.

Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Единицата за термодинамична температура "келвин" представлява 1/273,16 част от термодинамичната температура на тройната точка на водата и се означава с "K".

(2) (Нова - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Алинея 1 се отнася за вода с изотопен състав, определен от съотношения на количеството вещество, както следва: 0,00015576 мола 2Н за мол 1Н, 0,0003799 мола 17О за мол 16О и 0,0020052 мола 18О за мол 16О

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Единицата за температура по Целзий "градус Целзий" е равна на единицата "келвин" и се определя като разликата t = T - To между двете термодинамични температури Т и То, където To = 273,15 К, и се означава с "оС". Температурен интервал или температурна разлика могат да бъдат изразени в келвин или в градус Целзий.

Чл. 13. Единицата за количество вещество „мол“ е количеството вещество на система, съдържаща толкова структурни единици (елементи), колкото атома се съдържат в 0,012 килограма въглерод 12, и се означава с „mol“. При използване на „мол“ видът на структурните единици (елементи) трябва да бъде определен и те могат да бъдат атоми, молекули, йони, електрони, други частици или определени групи от тях.

Чл. 14. Единицата за интензитет на светлина „кандела“ е интензитетът на светлината в дадена посока на източник, излъчващ монохроматично лъчение с честота 540.1012 херца и интензитет в тази посока 1/683 вата на стерадиан, и се означава със „cd“.

Раздел III - Допълнителни единици SI (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)[редактиране]

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

Раздел IV - Производни единици SI[редактиране]

Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Производните единици SI се получават кохерентно от основните единици SI и се изразяват чрез алгебрични изрази под формата на произведения от степени на основните единици SI с числен коефициент, равен на 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Производните единици SI могат да се изразяват чрез наименованията и означенията на основните единици SI или чрез специалните наименования и означения, например единицата SI за динамичен вискозитет може да бъде изразена като "m-1.kg.s-1" или "N.s.m-2", или "Pa.s".

(3) Когато една производна единица е изразена като дроб, нейните десетични кратни и дробни могат да се означават чрез присъединяване на представка съгласно приложение № 1 към единиците в числителя или знаменателя или на двете места.

Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) Производните единици SI, които имат специални наименования, са посочени в приложение № 2.

(2) Допускат се следните специални наименования на единицата за мощност:

1. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) за изразяване на активната мощност на променлив ток - "волт-ампер", което се означава с "VA"; 2. за изразяване на реактивна електрична мощност - "вар", което се означава с "var".

Раздел V - Специални наименования и означения на десетични кратни и дробни на единиците SI[редактиране]

Чл. 20. (1) Разрешава се използването на наименованията и означенията на десетичните кратни и дробни на единиците SI, посочени в приложение № 3.

(2) Представките и техните означения съгласно приложение № 1 могат да се използват заедно с единиците и означенията по ал. 1.

Раздел VI - Единици, които са определени на основата на единиците SI[редактиране]

Чл. 21. (1) Разрешава се използването на наименованията и означенията на единици, които са определени на основата на единиците SI, но не са техни десетични кратни или дробни (приложение № 4).

(2) Представките и техните означения съгласно приложение № 1 могат да бъдат използвани само в съюз с наименованията „град“ или „гон“, като и двете се означават с „gon“.

Раздел VII - Единици, използвани с единиците SI[редактиране]

Чл. 22. (1) Разрешава се използването на единици, чиито стойности са получени експериментално и се изразяват в единици SI (приложение № 5).

(2) Единицата за унифицираната атомна маса е равна на 1/12 от масата на един атом на нуклида въглерод 12.

(3) Електронволт е кинетичната енергия, получена от електрона при преминаването му във вакуум през точки с потенциална разлика от 1 волт.

(4) Представките и техните означения съгласно приложение № 1 могат да се използват заедно с единиците по ал. 1 и с техните означения.

Раздел VIII - Единици за специализирани области[редактиране]

Чл. 23. (1) В специализирани области се разрешава използването на единиците, посочени в приложение № 6.

(2) Представките и техните означения съгласно приложение № 1 могат да се използват в съюз с единиците и означенията по ал. 1, с изключение на единицата „милиметър живачен стълб“ и нейното означение „mmHg“. Кратната единица „100 а“ на единицата „ар“ се нарича „хектар“ и се означава с „ha“.

(3) За изразяване и обявяване площта на земеделската земя и на земя в строителството се допуска използването на единица „декар“, която се равнява на 1000 m2, няма международно означение и се изписва с пълното си наименование на български език.

Раздел IХ - Съставни единици[редактиране]

Чл. 24. (1) Комбинациите от разрешени единици образуват съставни единици.

(2) Съставните единици нямат специални наименования.

(3) При образуване на съставни единици само една от единиците може да бъде десетична кратна или дробна и представката се присъединява към означението на първата единица или към означението на единицата, стояща в числителя. Това изискване не се отнася за съставна единица, в която участва единицата „килограм“.

Раздел X - Правила за изразяване и обявяване на резултати от измерване[редактиране]

Чл. 25. Правилата за изразяване и обявяване на резултатите от измерване се отнасят до начина на записване на величините, стойностите на измерваните величини и единиците за измерване.

Чл. 26. (1) При означаване на единиците се използват международните означения с латински или гръцки букви.

(2) Означенията на единиците се записват и печатат с прави букви независимо от използвания в текста шрифт.

(3) Означенията на единиците се записват и печатат с малки букви, а когато наименованието на единицата произхожда от собствено име, първата буква е главна, например: m - метър, s - секунда, А - Ампер, Wb - Вебер.

(4) Означенията на единиците не се изменят в множествено число.

(5) Означенията на единиците се пишат без точка накрая, освен когато са в края на изречението.

(6) Между означенията на представките и означенията на единиците не се оставя разстояние.

Чл. 27. Резултатите от измерване се изразяват и обявяват в съответствие с БДС ISO 31-0 и БДС ISO 1000.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА[редактиране]

§ 1. По смисъла на наредбата:

 1. „Означение на единица“ е писмен знак, приет със спогодба, за означаване на единица на величина.
 2. „Кохерентна система единици“ е система единици, в която всички производни единици могат да се изразят като произведение на степени на основни единици с коефициент на пропорционалност единица.
 3. „Кратна единица“ е по-голяма единица на величина, която се образува от дадена единица съгласно спогодбите за преобразуване.
 4. „Дробна единица“ е по-малка единица на величина, която се образува от дадена единица съгласно спогодбите за преобразуване.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 80/181/ЕИО за сближаване на законодателствата на държавите членки относно мерните единици и за отмяна на Директива 71/354/ЕИО, последно изменена с Директива 2009/3/ЕО.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ[редактиране]

§ 2. Използването на единици за измерване, които не са посочени в наредбата, се допуска за продукти, които към датата на влизането в сила на наредбата са пуснати на пазара и/или в действие, и за компоненти и части, необходими за използването на тези продукти.

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.).

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 13 от Закона за измерванията.

§ 5. Указания по прилагането на наредбата се дават от председателя на Държавната агенция за метрология и технически надзор.

ПРИЛОЖЕНИЯ[редактиране]

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1[редактиране]

Представки и техните означения, използвани за означаване на някои десетични кратни и дробни

Множител Представка Означение Множител Представка Означение
1024 йота Y 10-1 деци d
1021 сета Z 10-2 санти c
1018 екса Е 10-3 мили m
1015 пета Р 10-6 микро m
1012 тера Т 10-9 нано n
109 гига G 10-12 пико p
106 мега М 10-15 фемто f
103 кило к 10-18 ато a
102 хекто h 10-21 септо z
101 дека da 10-24 йокто y

Приложение № 2 към чл. 15, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)[редактиране]

Наименования, означения и изразяване на допълнителните единици SI и на производните единици SI

Величина Единица Изразяване
специално наименование означение в други единици SI като функция на основни или допълнителни единици SI
Равнинен ъгъл радиан rad - 1 m/m = 1
Пространствен ъгъл стерадиан sr - 1 m2/m2 = 1
Честота херц Hz - s-1
Сила нютон N - m.kg.s-2
Налягане, механично напрежение паскал Pa N.m-2 m-1.kg.s-2
Енергия, работа, количество топлина джаул J N.m m2.kg.s-2
Мощност, поток енергия ват W J.s-1 m2.kg.s-3
Количество електричество, електричен заряд кулон C - s.A
Електричен потенциал, потенциална разлика, електродвижещо напрежение волт V W.A-1 m2.kg.s-3.A-1
Електрично съпротивление ом Ω V.A-1 m2.kg.s-3.A-2
Проводимост (електрична) сименс S A.V-1 m-2.kg-1.s3.A2
Капацитет (електричен) фарад F C.V-1 m-2.kg-1.s4.A2
Магнитен поток вебер Wb V.s m2.kg.s-2.A-1
Магнитна индукция тесла T Wb.m-2 kg.s-2.A-1
Индуктивност хенри H Wb.A-1 m2.kg.s-2.A-2
Светлинен поток лумен lm - cd.sr
Осветеност лукс lx lm.m-2 m-2.cd.sr
Активност (на радионуклид) бекерел Bq - s-1
Погълната доза, специфична енергия на предаване, керма, индекс на погълната доза грей Gy J.kg-1 m2.s-2
Еквивалентна доза сиверт Sv J.kg-1 m2.s-2
Каталитична активност катал kat - mol.s-1

Приложение № 3 към чл. 20, ал. 1[редактиране]

Специални наименования и означения на десетични кратни и дробни на единиците SI

Величина Единица
Наименование Означение Стойност
Обем литър l или L(1) 1 l = 1 dm3 = 10-3 m3
Маса тон t 1 t = 1 Mg =103 kg
Налягане, Механично напрежение бар bar 105 Pa

Означения "l" и "L" могат равностойно да бъдат използвани за единицата "литър".

Приложение № 4 към чл. 21, ал. 1[редактиране]

Наименования и означения на единици, които са определени на основата на единиците SI

Величина Единица
Наименование Означение Стойност
Равнинен ъгъл пълно завъртане няма международно означение 1 пълно завъртане = 2π rad
град или гон gon 1 gon = π/200 rad
градус ° 1° =π/180 rad
минута ׳ 1’=π/10800 rad
секунда ״ 1’’=π/648000 rad
Време минута min 1 min = 60 s
час h 1 h = 3 600 s
ден d 1d = 86 400 s

Приложение № 5 към чл. 22, ал. 1[редактиране]

Наименования и означения на единици, определени независимо от единиците SI

Величина Единица
Наименование Означение Стойност
Маса единица за атомна маса u 1 u ≈1,6605655.10-27 kg
Енергия електрон-волт eV 1 eV ≈1,6021892.10-19 J

Приложение № 6 към чл. 23, ал. 1[редактиране]

Наименования и означения на единици, разрешени само в специализирани области

Величина Единица
Наименование Означение Стойност
Пречупваща способност на оптична система диоптър - 1 диоптър = 1 m-1
Маса на скъпоценни камъни метричен карат - 1 метричен карат = 2.10-4 kg
Площ на земеделска земя и земя за строителство ар а 1 a = 102 m2
Маса за единица дължина на текстилни прежди и нишки текс tex 1 tex = 10-6 kg.m-1
Кръвно налягане и налягане на други флуиди в тялото милиметър живачен стълб mmHg 1 mmHg = 133,322 Pa
Сечение на взаимодействие барн b 1 b = 10-28 m2'

Външни препратки[редактиране]

Обществено достояние Този текст представлява нормативен или индивидуален акт на държавните органи за управление на Република България и като такъв e обществено достояние съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.