Мирен договор от Брест-Литовск от 1918 година

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
Мирен договор между Съветска Русия от една страна и Германия, Австро-Унгария, България и Турция от друга страна от 3 март 1918 година
(превод)
Първата страница на договора
Преамбюл[редактиране]

Тъй като Русия, от една страна, и Германия, Австро-Унгария, България и Турция – от друга, се договориха да прекратят състоянието на война и колкото е възможно по-скоро да приключат мирните преговори, то бяха назначени пълномощни представители:

на Руската федеративна съветска република:

Григорий Яковлевич Соколников, член на Изпълнителния комитет на Съвета на работническите, войнишки и селски депутати,

Лев Михайлович Карахан, член на Централния изпълнителен комитет на работническите, войнишки и селски депутати, Григорий Васиеливич Чичерин, помощник на народния комисар по външните работи и

Григорий Иванович Петровский, народен комисар по вътрешните работи,

на правителството на Негово Германско Императорско Величество:

Държавният секретар на департамента по външни работи, действителен императорски таен съветник, господин Рихард фон Кюлман,

Императорският посланик и пълномощен министър, господин д-р фон Розенберг,

Кралски пруски генерал-майор Хофман, началник на генералния щаб на Върховния главнокомандващ на Източния фронт, капитан първи ранг Хорн,

на правителството на Негово Императорско и Кралско Австро-Унгарско Величество:

Министър на императорския и кралски дом и на външните работи на Негово Императорско и Кралско Апостолическо Величество таен съветник граф Чернии фон унд пу Худениц,

Извънреден и пълномощен посланик на Негово Императорско и Кралство Апостолическо Величествотаен съветник, г. Кайетан Мерей фон Капос-Мере,

Генерал от пехотата на Негово Императорско и Кралско Апостолическо Величество таен съветник г. Максимилиан Чичерич фон Бачани,

на правителството на Негово Царско Българско Величество:

извънредният царски посланик и пълномощен министър във Виена Андрей Тошев,

полковник от генералния щаб, военен пълномощник на Българския Цар при Негово Величество Германския Император и флигел адютант на Негово Величество Царя на Българите, Петър Ганчев.

Първи секретар на мисията на Негово Царско Величество, д-p Теодор Атанасов,

На правителството на Негово Отоманско Величество:

Негово височество Ибрахим Хаки паша, бивш велик везир, член на Отоманския сенат, пълномощен посланик на Негово Величество Султана в Берлин,

Негово превъзходителство, генерал от кавалерията, генерал адютант на Негово Величество Султана и военен пълномощник та Негово Величество Султана при Негово Величество Германския Император, Зеки паша,

Упълномощените се срещнаха в Брест-Литовск за мирни преговори и след представяне на своите пълномощия, които бяха признати,че са съставени в правилна и надлежна форма, достигнаха до споразумения относно следните разпоредби.

Член 1[редактиране]

Русия, от една страна, и Германия, Австро-Унгария, България и Турция, от друга страна, обявяват, че прекратяват състоянието на война, в което се намират. Те са решили да живеят от сега нататък в мир и дружба.

Член 2[редактиране]

Договарящите се страни ще се въздържат от всякаква агитация или пропаганда насочена срещу правителство или държавни или военни институции на другата страна. Доколкото това задължение се отнася до Русия, то се разпростира също така и до териториите, които са заети от държавите на Четворния съюз.

Член 3[редактиране]

Териториите, които лежат на запад от установената от договарящите се страни линия и които са принадлежали по-рано на Русия, няма да се намират повече под нейната суверенна власт. Установената линия, която е обозначена на приложената карта, съставлява съществена съставна част от този мирен договор. Точното определение на тази линия ще бъде изготвено от руско-германска комисия.

За означените територии няма да възникнат каквито и да задължения към Русия, които задължения произтичат от по-раншната им принадлежност към Русия.

Русия се отказва от всякаква намеса във вътрешните работи на тези територии. Германия и Австро-Унгария възнамеряват да решат бъдещата съдба на тези територии със съгласието на тяхното население.

Член 4[редактиране]

Германия е готова веднага след сключване на всеобщия мир и след проведена пълна руска демобилизация, да освободи територията, която се намира на изток от линията, посочена в част първа на член 3, доколкото член 6 не предвижда друго.

Русия ще направи всичко, което завеси от нея, за да обезпечи най-бързото освобождаване на източна Анатолия и нейното връщане на Турция.

Ардахан, Карс и Батуми също ще бъдат незабавно освободени от руските войски. Русия няма да се намесва в новата организация на държавно правните и международно правните отношения на тези територии, а ще предостави на населението им възможност да създаде новото си управление в съгласие със съседните държави, в частност с Турция.

Член 5[редактиране]

Русия ще извърши незабавно пълна демобилизация на своята армия, включително и войсковите части, които са били създадени от сегашното ѝ правителство.

Освен това, Русия ще прибере съдовете си в своите пристанища, където ще останат до сключването на всеобщ мир, или незабавно ще ги разоръжи. Военните съдове на държавите, които ще продължат да бъдат в състояние на война с държавите от Четворния съюз, доколкото тези съдове се намират в сферата на влияние на Русия, ще бъдат приравнени с руските военни съдове.

Забранената зона в Ледовития океан ще остане в сила до сключването на всеобщ мир. В Балтийско море и в подвластните на Русия части на Черно море трябва да започне незабавното премахване на минните заграждения.

Търговското корабоплаване в тези морски области ще бъде свободно и незабавно ще бъде възобновено. За изработването на по-точни регламенти, в частност за публикуване на всеобщи сведения относно безопасните пътища за търговските съдове, ще бъдат създадени смесени комисии. Корабоплавателните пътища трябва винаги да бъдат свободни от плаващи мини.

Член 6[редактиране]

Русия се задължава незабавно да сключи мирен договор с Украинската народна република и да признае мирния договор, който е бил сключен между тази държава и държавите от Четворния съюз. Територията на Украйна трябва незабавно да бъде освободена от руски войски и Руската червена армия. Русия прекратява всякаква агитация или пропаганда против правителството или обществените институции на Украинската народна република.

Естония и Ливония също така ще бъдат незабавно освободени от руските войски и от Руската червена гвардия. Източната граница на Естония ще преминава през Чудското и Псковското езеро до неговия югозападен ъгъл, след това пред Любанското езеро в посока към Ливентхоф на Западна Двина. Естония и Ливония ще бъдат заети от немска полицейски части до момента, в който обществената безопасност бъде осигурена от собствените органи на страната. Русия ще освободи веднага всички жители на Естония и Ливония, които са били арестувани или депортирани, като ще осигури спокойно завръщане на всички депортирани.

Финландия и Аландските острови също така ще бъдат незабавно освободени от руските войски и руската Червена армия, а финландските пристанища – от руската флота и руските военноморски сили. Докато ледът не позволява преместването на военните съдове в руските пристанища, то на тях трябва да остане незначителен по брой екипаж. Русия прекратява всякаква агитация или пропаганда срещу правителствата или обществените институции на Финландия.

Издигнатите укрепления на Аландските острови трябва да бъдат премахнати при първа възможност. Доколкото се отнася до забраната да се издигнат отново укрепления на тези острови, а също така и като цяло относно военното им положение и техническата страна на корабоплаването, то ще бъде сключено особено споразумение между Германия, Финландия, Русия и Швеция. Страните изразяват съгласие, че към това споразумение по желание на Германия могат да бъдат привлечени и други държави, които граничат с Балтийско море.

Член 7[редактиране]

Като се има предвид, че Персия и Афганистан са свободни и независими държави, договарящите страни се задължават да уважават политическата и икономическа независимост и териториалната неприкосновеност на Персия и Афганистан.

Член 8[редактиране]

Военнопленниците и на двете страни ще бъдат освободени да се завърнат по домовете си. Регулирането на свързаните с това въпроси ще бъде предмет на особени договори, предвидени в член 14.

Член 9[редактиране]

Договарящите се страни взаимно се отказват от възстановяване на своите военни разходи, а именно държавни разноски за водене на войната, както и всякаква компенсация за военни загуби, т.е. загуби, които са били причинени на тях и на гражданите в зоната на военните действия чрез военни операции, в това число и всякакви извършени във вражеската държава реквизиции.


Член 10[редактиране]

Дипломатическите и консулските отношения между договарящите страни ще бъдат възстановени веднага след ратификацията на мирния договор. Двете страни се запазват правото в сключат особени договори относно допускането на консули.

Член 11[редактиране]

Икономическите отношения между Русия и държавите на Четворния съюз ще се регулират с разпоредбите, които се съдържат в приложенията от 2 до 5, тъй като приложението 2 определят отношенията между Русия и Германия, приложение 3 – между Русия и Австро-Унгария, приложение 4 – между Русия и България, приложение 5 – между Русия и Турция.

Член 12[редактиране]

Възстановяването на публично-правните и частно-правните отношения, размяната на военнопленници и пленени граждански лица, въпросите за амнистия, а също така и въпросите относно търговските плавателни съдове, които са попаднали във владение на противника, ще бъдат предмет на отделни договори с Русия, които ще съставляват съществена част от този мирен договор, и доколкото това е възможно, ще влязат в сила заедно с него.

Член 13[редактиране]

При тълкуването на този договор автентичните текстове ще бъдат за отношенията между Русия и Германия – руски и немски езици, между Русия и Австро-Унгария – руски, немски и унгарски езици, между Русия и България – руски и български езици, между Русия и Турция – руски и турски езици.

Член 14[редактиране]

Този договор трябва да бъде ратифициран. Размяната на ратификационните документи трябва да се извърши в най-възможния кратък срок в Берлин. Руското правителство поема задължението да извърши размяната на ратификационните документи по искане на една от държавите от Четворния съюз в двуседмичен срок. Мирният договор ще влезе в сила от момента на неговата ратификация, доколкото не следва друго от неговите членове, приложения или допълнителни договори.

В удостоверение на всичко казано по-горе, упълномощените собственоръчно подписаха този договор.

Изготвено в пет екземпляра в Брест-Литовск на 3 март 1918 година.

Следват подписи