Конституция на Швейцария (1999)

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
ФЕДЕРАЛНА КОНСТИТУЦИЯ НА ШВЕЙЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ
(неофициален превод)[1]
Състояние от: 23 септември 2012


Първата страница на Конституцията на немски език
Корица на изданието на Конституцията на френски език, което може да бъде получено безплатно в библиотеките


Преамбюл[редактиране]

В името на Всемогъщия Бог,

швейцарският народ и кантони,

Осъзнавайки тяхната отговорност пред сътворението,

Решени да възобновят конфедералния съюз и да консолидират вътрешното сцепление с цел да укрепят свободата и демокрацията, независимостта и мира, в дух на солидарност и отвореност към света,

Решени да живеят своето многообразие в единство, във взаимно уважение и загриженост,

Съзнавайки общите достижения, както тяхната отговорност пред бъдещите поколения,

Съзнавайки, че е свободен само онзи, който се възползва от своята свобода и че силата на един народ се измерва с доброто състояние на най-слабите от неговите членове,

си предоставиха следната Конституция,


Дял първи: Общи разпоредби[редактиране]

Член 1 Швейцарска конфедерация[редактиране]

Швейцарският народ и кантоните на Цюрих (Zürich; Zurich; Zurigo), Берн (Bern; Berne; Berna), Люцерн (Luzern; Lucerne; Lucerna), Ури (Uri), Швиз (Schwyz; Svitto), Обвалден и Нидвалден (Obwalden und Nidwalden; Obwald et Nidwald; Obvaldo e Nidvaldo), Гларус (Glarus; Glaris; Glarona), Цуг (Zug; Zoug; Zugo), Фрайбург (Freiburg; Fribourg; Friburgo), Солoтурн (Solothurn; Soletta), Базел град и Базел област (Basel-Stadt und Basel-Lanschaft; Basilea Cittá e Basilea Compagna), Шафхаузен (Schaffhausen; Sciaffusa), Апенцел външен и Апенцел вътрешен (Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerhoden; Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures; Appenzello Esterno e Appenzello Interno), Св. Гален (St. Galen; Saint-Gall; San Gallo), Гриджиони (Graubünden; Grisons; Grigioni ), Арговия (Aargau; Argovie; Argovia), Турговия (Thurgau; Thurgovie; Turgovia), Тичино (Tessin; Ticino), Вод (Waadt; Vaud), Вале (Wallis; Valais; Vallese), Нюшател (Neuenburg; Neuchâtel), Женева (Genf; Genève; Ginevra), и Юра (Jura) съставят Швейцарската конфедерация.

Член 2 Цел[редактиране]

1 Швейцарската конфедерация ще защитава свободата и правата на народа и осигурява независимостта и сигурността на страната.

2 Тя ще спомага за общото благосъстояние, вътрешното сцепление и културното многообразие на страната.

3 Тя ще взема мерки, за да осигури, доколкото е възможно, равни възможности за гражданите.

4 Тя ще се ангажира в полза на дълготрайното съхраняване на природните ресурси и на един мирен и справедлив международен ред.


Член 3 Федерализъм[редактиране]

Кантоните са суверенни, доколкото техният суверенитет не е ограничен от федералната конституция и доколкото упражняват всички права, които не са делегирани на Конфедерацията.


Член 4 Национални езици[редактиране]

Национални езици са немски, френски, италиански и романски.


Член 5 Принципи на дейността на държавата, основани на правото[редактиране]

1 Правото е основа и ограничение на дейността на държавата.

2 Дейността на държавата трябва да отговаря на публичния интерес и да бъде пропорционална на целта.

3 Органите на държавата и частните лица трябва да действат добросъвестно.

4 Конфедерацията и кантоните уважават международното право.


Член 5а Субсидиарност[редактиране]

При разпределението и изпълнението на държавните задачи ще се спазва принципа на субсидиарността.


Член 6 Индивидуална и социална отговорност[редактиране]

Всеки ще поема своите отговорности и ще допринася според силите си за изпълнението на задачите на държавата и на обществото.Дял втори: Основни права, граждански права и социални цели[редактиране]

Глава първа: Основни права[редактиране]

Член 7 Човешко достойнство[редактиране]

Човешкото достойнство подлежи на уважение и защита.

Член 8 Юридическо равенство[редактиране]

1 Всички човешки същества са равни пред закона.

2 Никой не може да бъде дискриминиран заради неговия или нейния произход, раса, пол, възраст, език, социален статус, начин на живот, религиозни, философски или политически убеждения и умствени, психически или физически недостатъци.

3 Мъжът и жената имат равни права. Законът осигурява за такова правно и фактическо равенство, доколкото се касае до семейството, до работата и до образованието. Мъжът и жената имат право на еднакво заплащане за извършена работа с еднаква стойност.

4 Законът предвижда мерки с оглед да се премахнат съществуващи пречки, които засягат неблагоприятно хората с увреждания.

Член 9 Защита от произвол и грижа за добросъвестността[редактиране]

Всеки има право да бъде третиран без произвол и според принципа на добросъвестността от всички държавни органи.


Член 10 Право на живот и на лична свобода[редактиране]

1 Всеки има право на живот. Смъртното наказание е забранено.

2 Всеки има право на лична свобода, в частност на физическа и психическа цялост и на свобода на движение.

3 Мъчението, както и всякакъв друг метод на жестоко, нечовешко и унижаващо третиране или наказание са забранени.


Член 11 Защита на децата и младежите[редактиране]

1 Децата и младежите имат право на специална защита на тяхната цялост и развитие.

2 В рамките на тяхната дееспособност, те упражняват самостоятелно своите права.


Член 12 Право на помощ в ситуации на нужда[редактиране]

Всеки, който е в състояние на нужда и не е способен да се грижи за себе си, има право на помощ и да получи всички необходимо за едно достойно съществуване.

Член 13 Защита на частния живот[редактиране]

1 Всеки има право на уважение към неговия или нейния личен и семеен живот, жилище, кореспонденция, както и към неговите или нейните отношенията чрез телекомуникациите и пощите.

2 Всеки има право на защита срещу злоупотреба с неговите лични данни.


Член 14 Право на брак и на семейство[редактиране]

Правото на брак и на семейство са гарантирани.


Член 15 Свобода на вярата и на съвестта[редактиране]

1 Свободата на съвестта и на вероизповеданията е гарантирана.

2 Всеки има право да избира своята религия и философски убеждения и да ги изповядва индивидуално или в общност.

3 Всеки има право да се присъедини към определена религиозна общност, да стане неин член и да следва нейното религиозно образование.

4 Никой не може да бъде принуден да се присъедини към дадена религиозна общност, както и да извърши религиозен акт или да следва определено религиозно образование.


Член 16 Свобода на мненията и информацията[редактиране]

1 Свободата на мненията и на информацията е гарантирана.

2 Всеки има право да формира свободно свое собствено мнение, да го изразява и да го разпространява без всякакви пречки.

3 Всеки има право да получава свободно информация, както и да си я доставя чрез достъпни за всички източници, а също и да я разпространява.


Член 17 Свобода на медиите[редактиране]

1 Свободата на печата, радиото и телевизията, както и на други форми на разпространение на продукции и информация чрез обществени телекомуникации е гарантирана.

2 Цензурата е забранена.

3 Редакционната тайна е гарантирана.


Член 18 Свобода на езика[редактиране]

Свободата на езика е гарантирана.Член 19 Право на основно образование[редактиране]

Правото на достатъчно основно образование е безплатно и е гарантирано.


Член 20 Свобода на науката[редактиране]

Свободата на научно изследване и образование е гарантирана.


Член 21 Свобода на изкуството[редактиране]

Свободата на изкуството е гарантирана.


Член 22 Свобода на събранията[редактиране]

1 Свободата на събранията е гарантирана.

2 Всеки има право да организира събрания, както и да участва или да не участва в тях.


Член 23 Свобода на сдруженията[редактиране]

1 Свободата на сдруженията е гарантирана.

2 Всеки има право да основава сдружения, да се присъединява или да става част от тях или да участва в дейностите на сдруженията.

3 Никой не може да бъде принуден да се присъедини към едно сдружение или да стане негов член.


Член 24 Свобода на установяване[редактиране]

1 Швейцарките и швейцарците имат право да се установят в което и да е място в страната.

2 Те имат право да напускат и да влизат в страната.


Член 25 Защита от експулсиране, екстрадиция и на принудително предаване[редактиране]

1 Лицата с швейцарско гражданство не могат да бъдат експулсирани от страната. Те могат да бъдат предадени на чуждестранна власт само с тяхно съгласие.

2 Бежанците не могат да бъдат предавани, нито експулсирани в държава, в която подлежат на преследване.

3 Никой не може да бъде предаден на държава, в която рискува да бъде подложен на мъчения или на нехуманно или жестоко третиране или наказание.

Член 26 Гаранции за собствеността[редактиране]

1 Собствеността се гарантира.

2 В случай на експроприация или на ограничение на собствеността се дължи пълно обезщетение.


Член 27 Икономическа свобода[редактиране]

1 Икономическата свобода е гарантирана.

2 Тя включва в частност свободния избор на професия, свободния избор на една частна икономическа дейност и нейното свободно упражняване.


Член 28 Свобода на професионалните съюзи[редактиране]

1 Работниците и работодателите, както и техните организации имат право да се сдружават и да образуват организации, които да се грижат за техните интереси, както и право да се присъединят или не към тях.

2 Конфликтите се разрешават, доколкото е възможно по пътя на преговорите или медиацията.

3 Стачката и локаутът са законни само, ако касаят трудовите отношения и не противоречат на задълженията да се запази трудовия мир или да доведат до опити за помирение.

4 Законът може да забрани стачката за определени категории от лица.


Член 29 Общи процесуални гаранции[редактиране]

1 Всеки има право на справедливо и еднакво отношение, както и да бъде съден в един разумен срок при процедури пред съдебни и административни органи.

2 Страните имат право да бъдат изслушвани.

3 Всеки, който не разполага с необходимите средства има право на безплатна правна помощ при условие, че неговата или нейната кауза изглежда не е лишена от всякаква вероятност за успех. Също така всеки има право на безплатна помощ от адвокат, доколкото тя е необходима за защитата на неговите права.

Член 29а Гаранция за достъп до правосъдие[редактиране]

Всеки има право неговата кауза да бъде преценена от съдебен орган. Конфедерацията и кантоните могат чрез закон да изключат достъпа до правосъдие само в изключителни случаи.


Член 30 Съдебен процес[редактиране]

1 Всеки има право да бъде съден от установени от закони съдилища, които следват законната процедура и които са компетентни, независими и безпристрастни. Извънредните съдилища са забранени.

2 При гражданските искове ответникът има право неговата или нейната кауза да бъде решена от съда на неговия или нейния дом. Съдът може да предвиди друг форум.

3 Съдебните заседания и произнасянето на присъдата са публични. Законът може да предвиди изключения.


Член 31 Лишаване от свобода (Задържане)[редактиране]

1 Никой не могат да бъде лишен от свобода освен в случаите, предвидени от закона и по начините, предписани от закона.

2 Всеки, който е задържан и лишен от свобода, има право да бъде информирани незабавно на език, който е разбираем за него, относно причината за лишаването и относно правата му. Трябва да му бъде предоставена възможност да упражни своите права. Той или тя имат право да информират своите близки роднини.

3 Всички, които са задържани превантивно, имат също така правото да бъдат бързо изправени пред съд. Съдията решава дали да продължи задържането или да бъдат освободени. Всеки задържан има правото да бъде съден в рамките на един разумен срок.

4 Всички, които са лишени от свобода без нареждането на съд, имат правото по всяко време да се обърнат към съда. Съдът решава в най-кратко време относно законността на лишаването от свобода.


Член 32 Наказателен процес[редактиране]

1 Всеки се предполага, че е невинен, докато не е осъден с влязла в сила присъда.

2 Обвиняемият или обвиняемата имат право да бъдат информирани по най-бърз възможен начин и изчерпателно за отправените към него или нея обвинения. Трябва да им бъде предоставена възможност да упражнят правата си на защита.

3 Осъденият или осъдената имат право на преразглеждане на присъдата от един от по-горен съд. Изключения са случаите, при които федералният съд се произнася като единствена инстанция.


Член 33 Право на молба[редактиране]

1 Всеки има право на отправя петиции към администрацията без това да има някакви последствия за него или нея.

2 Администрацията трябва да предприеме действия в резултат на петицията.


Член 34 Политически права[редактиране]

1 Политическите права са гарантирани.

2 Тази гаранция на политическите права защитава свободното формиране на мнението на гражданите и на гражданките и добросъвестното и точно изразяване на тяхната воля при гласуване.

Член 35 Упражняване на основните права[редактиране]

1 Основните права трябва да се упражняват в цялостния юридически ред.

2 Всеки, който изпълнява държавна работа трябва да уважава основните права и да допринася за тяхното упражняване.

3 Държавните органи се грижат, за да могат основните права да бъдат зачитани и упражнявани в отношенията между частните лица.


Член 36 Ограничения на основните права[редактиране]

1 Ограниченията на основните права трябва да имат правна основа. Ако основните права бъдат сериозно ограничавани, то това трябва да стане със закон. Изключения са ограниченията, издадени в резултат на сериозна и непосредствено опасност, и които не могат да бъдат избегнати по друг начин.

2 Ограниченията на основните права трябва да бъдат оправдани от един публичен интерес или за защита на основните права на други.

3 Те трябва да бъдат пропорционални на целта.

4 Основните права са неприкосновени по своето същество.Глава 2: Гражданство и политически права[редактиране]

Член 37 Право на гражданство[редактиране]

1 Всеки, който има гражданство на един кантон и гражданство на една община, притежава швейцарско гражданство.

2 Никой не може да бъде привилегирован или поставян в неизгодно положение поради своето гражданство. Изключения са разпоредбите относно политическите права в градските съвети и в корпорациите, както и относно участието в техните блага, освен ако съществуват различни разпоредби в законодателствата на кантоните.

Член 38 Придобиване и изгубване на гражданство[редактиране]

1 Конфедерацията регулира придобиването и изгубването на гражданство по произход, чрез брак и одетеняване. Тя също регулира изгубването на швейцарско гражданство поради други причини, както и неговото възвръщане.

2 Конфедерацията постановява минималните разпоредби относно натурализацията на чужденците от страна на кантоните и издава съответното разрешение за натурализация.

3 Конфедерацията улеснява натурализацията на децата без гражданство.


Член 39 Упражняване на политическите права[редактиране]

1 Конфедерацията ще регулира упражняването на политическите права на федерално ниво, а кантоните регулират това право на ниво кантоните и на общините.

2 Политическите права се упражняват на мястото, където се намира дома. Конфедерацията и кантоните могат да предвидят изключения.

3 Никой не може да упражнява политически права в повече от един кантон.

4 Кантоните могат да предвидят лица, които са се установили отскоро в тях, да могат да упражняват правото си на глас на ниво кантони и общини само след определен срок на изчакване, който не може да надхвърля три месеца.


Член 40 Швейцарци в чужбина[редактиране]

1 Конфедерацията подпомага отношенията на швейцарците в чужбина между тях и с Швейцария. Тя може да поддържа организации, които преследват тази цел.

2 Конфедерацията издава законови разпоредби относно правата и задълженията на швейцарците в чужбина, в частност относно упражняването на политическите права на Конфедерацията, изпълнението на военната служба или алтернативната служба, на подпомагане на хора в нужда и в социалното осигуряване.

Глава 3: Социални цели[редактиране]

Член 41[редактиране]

1 Конфедерацията и кантоните полагат усилия в допълнение на индивидуалната отговорност и частната инициатива:

а. всички да се ползват от системата на социалната сигурност;

б. всички да се ползват от необходимите грижи за тяхното здраве;

в. семействата, както и общностите на възрастните и децата са защитени;

г. лицата, способни да се трудят, могат да разчитат на работа и справедливи условия за нейното упражняване;

д. всички, които търсят жилище, могат да намерят за себе си и за своята фамилия подходящо жилище при поносими условия;

е. децата и младежите, както и лицата в работна възраст могат да се образоват професионално и да продължават да се усъвършенстват според своите способности;

ж. децата и младежите разчитат на помощ в своето развитие, за да превърнат в независими и социално отговорни граждани, като са подпомагани в своята социална, културна и политическа интеграция.

2 Конфедерацията и кантоните полагат усилия, за да може всеки да бъде осигурен срещу икономическите последствия на възрастта, инвалидността, болестите, злополуките, безработицата, майчинството и от състоянието на сираците и вдовиците.

3 Конфедерацията и кантоните преследват социални цели в обхвата на техните конституционни компетенции и в зависимост от разполаганите от тях средства.

4 От социалните цели не могат пряко да се черпят или да произтичат каквито и да е било субективни права или престации.


Дял трети: Конфедерация, кантони и общини[редактиране]

Глава 1: Отношения между конфедерацията и кантоните[редактиране]

Раздел 1: Задачи на конфедерацията и кантоните[редактиране]

Член 42 Задачи на конфедерацията[редактиране]

1 Конфедерацията изпълнява задачите, които са й възложени от Конституцията.

2 Тя приема задачите, които изискват единна дисциплина.


Член 43 Задачи на кантоните[редактиране]

Кантоните решават кои задачи да изпълняват в рамките на техните компетенции.


Член 43а: Принципи, които се прилагат при разпределението и изпълнението на държавните задачи[редактиране]

1 Конфедерацията поема задачите, които надхвърлят възможностите на кантоните или които изискват еднакво регулиране от конфедерацията.

2 Всички общности, които се ползват от дадена държавна престация, поемат разходите за тази престация.

3 Всички общности, които поемат разходите на дадена държавна престация може да реши относно нейното изпълнение.

4 Основните престации трябва да бъдат достъпни за всички.

5 Задачите на държавата трябва да бъдат изпълнявани по един рационален и адекватен начин.


Раздел 2: Сътрудничество между конфедерацията и кантоните[редактиране]

Член 44 Принципи[редактиране]

1 Конфедерацията и кантоните си сътрудничат и си помагат взаимно в изпълнението на техните задачи.

2 Те си дължат уважение и поддръжка. Те си предоставят административна и съдебна помощ.

3 Противоречията между кантоните или между общините и конфедерацията се решават, доколкото е възможно, чрез преговори или чрез медиация.


Член 45 Участие в процеса на вземане на решения на конфедерацията[редактиране]

1 Кантоните, според предвидените случаи във федералната конституция, вземат участие в процеса на вземане на решения в Конфедерацията и по-точно в изработката на законодателството.

2 Конфедерацията информира своевременно и подробно кантоните за своите проекти. Тя се консултира с тях по въпросите, които засягат техните интереси.

Член 46 Осъществяване и изпълнение на федералното право[редактиране]

1 Кантоните прилагат федералното в съответствие с конституцията и закона.

2 Конфедерацията и кантоните могат да договорят определени цели за прилагане на федералното право, както и кантонални програми, които се финансират от Конфедерацията.

3 Конфедерацията предоставя на кантоните максимална свобода за действие и взема предвид техните особености.


Член 47: Автономия на кантоните[редактиране]

1 Конфедерацията ще уважава автономията на кантоните.

2 Конфедерацията оставя на кантоните достатъчно задачи и уважава тяхната автономия. Тя им оставя достатъчно финансови ресурси и допринася за това, че те разполагат с достатъчно финансови средства за изпълнението на техните задачи.


Член 48: Интеркантонални договори[редактиране]

1 Кантоните могат да сключват договори помежду си, както и да създават общи организации и институции. В частност те могат да изпълняват заедно задачи от регионален интерес.

2 Конфедерацията може да участва в границите на своята компетентност.

3 Интеркантоналните договори не трябва да противоречат на правото и на интересите на конфедерацията, както и на правата на другите кантони. Последните трябва да бъдат известени на конфедерацията.

4 Кантоните могат чрез договор да оправомощат интеркантонален орган, който да издава правилници, които съдържат разпоредби за прилагането на договор между кантоните, при условие че тези договори:

а. са приети според процедурата;

б. определят водещите линии на тези разпоредби.

5 Кантоните уважават интеркантоналното право.Член 48а: Обща задължителност и задължение за участие[редактиране]

1 По молба на заинтересованите кантони конфедерацията може да обяви за задължителни интеркантоналните договори, които са сключени в следните сектори или да задължи определени кантони да участват:

а. изпълнение на наказанията и мерките;

б. обществено образование, което попада в обхвата на член 64 алинея 4;

в. кантонални висши училища;

г. културни институти с надрегионално значение;

д. обработка на отпадъците;

е. пречистване на водите;

ж. транспорт в населените места;

з. напреднала медицина и специални клиники;

и. институции на интеграция и помощ на инвалиди.

2 Обявяването на общата задължителната сила става чрез федерален декрет.

3 Законът определя условията за декларацията на обща задължителност, за задължението за участие и определя процедурата.

Член 49: Приоритет и спазване на федералното право[редактиране]

1 Федералното право преобладава над кантоналното право, което му противоречи.

2 Конфедерацията наблюдава за спазването на федералното право от страна на кантоните.


Раздел 3: Общности[редактиране]

Член 50[редактиране]

1 Автономията на общините е гарантирана в рамките на кантоналното право.

2 В рамките на своето действие Конфедерацията взема предвид възможните последствия за общините.

3 Конфедерацията взема предвид особеното положение на градовете, на населените места и на планинските райони.

Раздел 4: Федерални гаранции[редактиране]

Член 51: Кантонални конституции[редактиране]

1 Всеки кантон приема своя демократична конституция. Кантоналната конституция изисква одобрение от народа и трябва да може да бъде преразгледана, когато мнозинството от народа изиска това.

2 Конституциите на кантоните трябва да получат федерална гаранция. Конфедерацията предоставя тази гаранция, ако кантоналната конституция не противоречи на федералното право.


Член 52: Конституционен ред[редактиране]

1 Конфедерацията се грижи за конституционния ред на кантоните.

2 Конфедерацията се намесва, ако вътрешният ред на един кантон е нарушен и заплашен и заинтересованият кантон не е в състояние да вземе сам мерки или с помощта на другите кантони.


Член 53: Съществуване, статус и територия на кантоните[редактиране]

1 Конфедерацията защитава съществуването, статуса и територията на кантоните.

2 Каквато и да е промяна в броя на кантоните изисква съгласието на народа и на заинтересованите кантони, както и съгласието на швейцарския народ и на кантоните.

3 Териториалните промени между кантоните изискват съгласието на народа и на заинтересованите кантони, както и един декрет, подлежащ на одобрение от федералното събрание.

4 Поправката на границите могат да бъдат договорени пряко от кантоните.


Глава 2: Правомощия[редактиране]

Раздел 1: Външни отношения[редактиране]

Член 54: Външни работи[редактиране]

1 Външните работи са в компетентността на Конфедерацията.

2 Конфедерацията полага усилия за опазването на независимостта и благосъстоянието на страната; тя подпомага в частност народите в нужда и се бори с бедността в света, допринася за спазването на човешките права и за уважаване на демокрацията, за мирното съвместно съществуване на народите, както и за опазването и съхраняването на природните ресурси.

3 Конфедерацията взема предвид компетентността на кантоните и охранява техните интереси.

Член 55: Сътрудничество на кантоните при вземането на решения относно външната политика[редактиране]

1 Кантоните си сътрудничат при подготовката на решения за външната политика, които се отнасят до техните компетенции или до техните съществени интереси.

2 Конфедерацията информира своевременно и подробно кантоните и ги консултира.

3 Кантоните имат право на преценка в секторите, които касаят техните компетенции. В тези случаи кантоните си сътрудничат по един подобаващ се начин в международните преговори.


Член 56: Външни отношения на кантоните[редактиране]

1 Кантоните могат да сключват договори с чужбина в рамките на тяхната компетентност.

2 Тези договори не могат да противоречат на федералното право и на интересите на Конфедерацията, както и на правата на другите кантони. Преди да ги сключат, кантоните трябва да информират Конфедерацията.

3 Кантоните могат да си кореспондират директно с по-ниско стоящите в йерархията чуждестранни власти. В останалите случаи отношенията на кантоните с чужбина се извършват посредством Конфедерацията.

Раздел 2: Сигурност, национална отбрана, гражданска защита[редактиране]

Член 57: Сигурност[редактиране]

1 В рамките на техните компетенции конфедерацията и кантоните се грижат за сигурността на страната и за защитата на населението.

2 Те координират своите усилия в сектора на вътрешната сигурност.


Член 58: Въоръжени сили[редактиране]

1 Швейцария има въоръжени сили. Въоръжените сили са организирани основно според принципа на милицията.

2 Въоръжените сили служат за предотвратяване на войната и допринасят за запазването на мира; защитават страната и опазват населението. Те подпомагат гражданските власти при сериозни заплахи за вътрешната сигурност и при други извънредни ситуации. Законът може да предвиди други задачи.

3 Само Конфедерацията има право разполага и използва въоръжените сили.


Член 59: Военна служба и алтернативна служба[редактиране]

1 Швейцарските лица от мъжки пол подлежат на военна служба. Законът предвижда алтернативна гражданска служба.

2 За лицата от женски пол военната служба е доброволна.

3 Всеки, който не изпълни военната или алтернативната служба е длъжен да заплати определен данък. Този данък се налага от конфедерацията, като неговият размер се преценява и събира от кантоните.

4 Конфедерацията издава разпоредби за получаване на една адекватна компенсация вследствие на загубата на доходи и печалби.

5 Всеки, който при изпълнение на военната или гражданската служба, претърпи вреди на здравето си или загине, има право за себе си и за своите роднини на една адекватна издръжка от страна на Конфедерацията.

Член 60: Организация, обучение и оборудване на въоръжените сили[редактиране]

1 Военното законодателство, както и организацията, инструкцията и оборудването на въоръжените сили са в компетентността на Конфедерацията.

2 …

3 Конфедерацията може да поеме в собственост кантонални военни инсталации срещу справедливо обезщетение.


Член 61: Гражданска защита[редактиране]

1 Законодателството относно гражданската защита е компетентност на Конфедерацията. Гражданската защита има за задача защитата на лицата и на собствеността в случай на военен конфликт.

2 Конфедерацията ще законодателства относно участието на гражданската защита в случаи на катастрофи и в ситуации на спешност.

3 Тя може да декларира службата по гражданската защита задължителна за мъжете. Жените могат да изпълняват тази служба само доброволно.

4 Конфедерацията издава предписания за една справедлива компенсация за загуба на доходи.

5 Всеки, който в изпълнение на служба по гражданска защита понесе вреди на здравето си има право за себе си и за своите роднини на една адекватна помощ от страна на Конфедерацията; ако той изгуби живота си, неговите близки имат правото на подобна помощ.

Раздел 3: Образование, изследване и култура[редактиране]

Член 61а: Швейцарско образователно пространство[редактиране]

1 Конфедерацията и кантоните, в рамките на съответните си компетенции, вземат заедно мерки за едно високо качество и откритост на швейцарското образователно пространство.

2 Конфедерацията и кантоните координират своите усилия и гарантират сътрудничеството си чрез общи органи и други мерки.

3 Конфедерацията и кантоните в изпълнението на техните задачи поемат задължението, така че направленията на общото образование и на професионалното образование намират еднакво социално признание.


Член 62: Публично образование[редактиране]

1 Публичното образование е компетентност на кантоните.

2 Кантоните вземат мерки за едно достатъчно основно образование, което да е достъпно за всички младежи. Основното образование е задължително и подлежи на управление и надзор от публичните власти. В публичните училища то е безплатно.

3 Кантоните осигуряват за достатъчно специализирано образование за децата и младежите с увреждания, докато те навършат 20 години.

4 Ако усилията на координация не доведат на хармонизиране на публичното образование, доколкото се отнася до началната възраст на постъпване на училище и задължителното образование, продължителността и целите на нивата на образование и преминаването от една в друга фаза, както и признаването на дипломите, Конфедерацията приема необходимото законодателство.

5 Конфедерацията регулира кога започва учебната година.

6 Кантоните участват при приемането на федералните законодателни актове, които се отнасят до техните компетенции, като тяхното мнение е от изключително значение.

Член 63: Професионално образование[редактиране]

1 Конфедерацията приема закони в материята на професионалното образование.

2 В този сектор тя поддържа разнообразието и отвореността на предлагането.


Член 63а: Висши училища[редактиране]

1 Конфедерацията управлява федералните политехники. Тя може да създаде и да администрира други университетски училища и други академични институти.

2 Конфедерацията поддържа кантоналните висши училища и може да подпомага други академични институти, които са признати от нея.

3 Конфедерацията и кантоните вземат заедно мерки за да координират, както и да гарантират, че е осигурено качеството в швейцарското пространство на висшите училища. Те вземат под внимание автономията на висшите училища и се стремят да осигурят еднаквото третиране на институти, които имат едни и същи задачи.

4 Конфедерацията и кантоните сключват договори и делегират определени правомощия на общи органи за изпълнението на техните задачи. Законът определя компетентностите, които могат да бъдат делегирани на тези същите органи и установява принципите, които стоят в основата на организацията и начина на координиране.

5 Ако конфедерацията и кантоните не постигнат общите цели чрез координиране, конфедерацията законодателства относно нивата на образование и относно преминаването от едно ниво към друго, за следдипломната квалификация, както и за признаването на институти и дипломи. Конфедерацията може да обвърже подпомагането на университетите с еднакви принципи на финансиране и да го подчини на разпределение на задачите между университетските училища в сектори с изключително високи разходи.


Член 64: Научни изследвания[редактиране]

1 Конфедерацията подпомага научните изследвания и нововъведенията.

2 Тя може да предоставя своята помощ под условие, а именно, за да осигури качество и за координация.

3 Тя може да създава, възобновява и управлява научноизследователски центрове.


Член 64а: Следдипломна квалификация[редактиране]

1 Конфедерацията установява принципи в материята на квалификацията.

2 Тя може да подпомага квалификацията.

3 Законът определя секторите и критериите.

Член 65: Статистика[редактиране]

1 Конфедерацията събира необходими статистически данни по отношение на състоянието и еволюцията на населението, на икономиката, на образованието, на обществото, на научните изследвания, на територията и на околната среда в Швейцария.

2 Тя може да издава предписания върху хармонизирането и поддържането на официални регистри за съхраняване на събраните данни.


Член 66: Субсидии за образование[редактиране]

1 Конфедерацията може да субсидира кантоните за техните разноски в материята на помощите за образование, предоставяни на студентите от университетите и на други висши училища. Тя може да подпомага хармонизация на субсидиите между кантоните и да установява принципите за предоставянето на тези помощи.

2 В допълнение на кантоналните мерки по отношение на кантоналната автономия в публичното образование, тя може да вземе сама да вземе вместо тях мерки за подпомагане на образованието.


Член 67: Подпомагане на детството и младежта[редактиране]

1 При изпълнението на своите задачи Конфедерацията и кантоните вземат предвид специалните нужди за насърчаване и защита на детството и на младежта.

2 За изпълнение на кантоналните мерки Конфедерацията може да подпомага извънучилищната дейност на децата и юношите.


Член 67а: Музикално образование[редактиране]

1 Конфедерацията и кантоните насърчават музикалното образование и по-специално онова на децата и на младежите.


2 В рамките на техните компетентности Конфедерацията и кантоните се ангажират да подпомагат качественото музикално образование в училище. Ако усилията на кантоните не доведат до хармонизация на целите на изучаване на музика в училищата, то Конфедерацията приема закони с необходимите мерки.

3 Конфедерацията определя заедно с кантоните, приложимите принципи за достъп на младежите до музикалната практика и за насърчаване на музикалните таланти.

Член 68: Спорт[редактиране]

1 Конфедерацията насърчава спорта, в частност на спортното образование.

2 Тя ръководи едно спортно училище.

3 Тя може да законодателства в областта на младежкия спорт и да обявява за задължително преподаването на спорт в училищата.


Член 69: Култура[редактиране]

1 Секторът на културата е компетентност на кантоните.

2 Конфедерацията може да подпомага културните дейности с национално значение и да насърчава музикалното и артистично изразяване, в частност чрез подпомагане на образованието.

3 При изпълнение на своите задачи Конфедерацията взема предвид културното и езиковото многообразие на страната.


Член 70: Езици[редактиране]

1 Официалните езици на Конфедерацията са немски, френски и италиански. Романският е също така официален език в отношенията между Конфедерацията и лицата, на които този език е майчин.

2 Кантоните определят своите официални езици. За съхраняване на езиковата хармония между езиковите общности, те уважават традиционния езиков състав на регионите и вземат предвид местните езици на малцинствата.

3 Конфедерацията и кантоните спомагат за разбирателството и обмена между езиковите общности.

4 Конфедерацията подпомага многоезичните кантони при вземането на мерки за техните особени задачи.

5 Конфедерацията поддържа мерките на кантоните на Гриджиони и на Тичино, насочени към запазването и подпомагането на романския и на италианския езици.

Член 71: Кинематография[редактиране]

1 Конфедерацията може подпомага развитието и производството на швейцарската кинематография и на кинематографичната култура.

2 Тя може да приеме законодателство за подпомагане на многообразието и качеството на кинематографичното предлагане.


Член 72: Църква и държава[редактиране]

1 Регулирането на отношенията между църква и държава е компетентност на кантоните.

2 В обхвата на тяхната компетентност конфедерацията и кантоните могат да вземат мерки за запазването на обществения мир между членовете на различните религиозни общности.

3 Изграждането на минарета е забранено.


Раздел 4: Околна среда и планиране на територията[редактиране]

Член 73: Устойчиво развитие[редактиране]

Конфедерацията и кантоните предприемат действия за едно трайно устойчиво балансирано отношение към природата, към нейната способност за обновяване и използването й от страна на човека.

Член 74: Защита на околната среда[редактиране]

1 Конфедерацията ще законодателства относно защитата на човека и неговата естествена среда от вредни и неприятни въздействия.

2 Тя действа за да предотврати такива посегателства. Разходите на мерките по превенция и отстраняване се понасят от онези, които са ги причинили.

3 Изпълнението на федералните предписания е в компетентността на кантоните, доколкото законът не ги запазва за конфедерацията.Член 75: Планиране на територията[редактиране]

1 Конфедерацията установява принципите за планиране и устройство на територията. Тя задължава кантоните за едно разумно и пестеливо използване на земята и за едно рационално заселване на територията.

2 Конфедерацията координира усилията на кантоните и си сътрудничи с тях.

3 В изпълнението на техните задачи конфедерацията и кантоните вземат предвид необходимостта от планиране и устройство на територията.


Член 75а: Измерване на територията (Кадастър)[редактиране]

1 Националното измерване на територията е компетентност на Конфедерацията.

2 Конфедерацията законодателства относно официалното измерване на територията.

3 Тя може да законодателства относно хармонизацията на официалната поземлена информация.


Член 76б Втори жилища[редактиране]

1 Вторите жилища съставляват максимално 20 % от всички жилища и от жилищната площ на всяка община.

2 Законът задължава общините да публикуват всяка година техния план за квоти от първи жилища и подробно състояние на неговото изпълнение.


Член 76: Води[редактиране]

1 В рамките на своите компетенции Конфедерацията взема мерки за пестеливото използване и за защита на водните ресурси, както и за защита от вредните ефекти на водата.

2 Тя определя принципите за консервацията и за оползотворяването на водните резерви, за използването на водите за производството на енергия и за охлаждане и за други намеси във водния цикъл.

3 Тя приема закони за защитата на водите, за поддържане на адекватен остатъчен дебит, за управление на водните потоци, за сигурността на водните резервоари и за начина да се повлия върху атмосферните валежи.

4 Кантоните разполагат с водните ресурси. В рамките на ограниченията на федералното законодателство те могат да събират такси за използването на водите. Конфедерацията има право да използва водните ресурси за своите транспортни предприятия срещу съответните такса и обезщетение.

5 Конфедерацията приема закони заедно със заинтересованите кантони относно правата, които се отнасят до водните ресурси, от които са заинтересовани множество държави и определя таксите за използването на тези ресурси. Тя решава също така и относно правата на водни ресурси, от които за заинтересовани множество кантони при условие, че те не могат да се споразумеят относно тези права.

6 В изпълнението на тези задачи Конфедерацията взема предвид интересите на кантоните, от чиято територия произлизат водните ресурси.

Член 77: Гори[редактиране]

1 Конфедерацията взема мерки, за да могат горите да изпълнят своите защитни, икономически и социални функции.

2 Тя установява принципи за защита на горите.

3 Тя подпомага вземането на мерки за консервацията на горите.


Член 78: Защита на природата и културното наследство[редактиране]

1 Защитата на природата и на културното наследство е компетентност на кантоните.

2 В изпълнението на своите задачи Конфедерацията взема предвид целите за защита на природата и на културното наследство. Тя управлява културното наследство, облика на местностите, на историческите места и на природните и културните паметници; тя ги запазва в тяхната цялост, ако го изисква общественият интерес.

3 Тя може да подпомага усилията насочени към защитата на природата и на културното наследство, както и да придобие или да опази чрез договор или експроприация обекти с национално значение.

4 Тя законодателства за опазване на фауната и флората и запазване на техните естествените пространства в тяхното природно многообразие.

5 Блатата и блатните пейзажи с особена красота и национално значение са защитени. Забранено е да се строят сгради и други съоръжения, както да се променя терена. Изключения са инсталации, които служат да запазят защитената област или такива, които правят възможна неговата експлоатация за селско стопански цели.


Член 79: Риболов и лов[редактиране]

Конфедерацията установява принципи за упражняването на риболов и лов, за да се съхрани многообразието на видовете риби, на дивите млекопитаещи и на птиците.


Член 80: Защита на животните[редактиране]

1 Конфедерацията приема закони за защита на животните.

2 Тя регулира в частност:

а. задържането и лечението на животните;

б. опитите с живи животни;

в. използването на животните;

г. вноса на животни и животински продукти;

д. търговията и транспорта на животни;

е. убиването на животните.

3 Изпълнението на федералните норми е компетентност на кантоните, доколкото чрез закон не ги запазва за изпълнение от Конфедерацията.

Раздел 5: Публични работи и транспорт[редактиране]

Член 81: Публични съоръжения[редактиране]

В интерес на страната или на една голяма част от нея Конфедерацията може да осъществява и управлява публични съоръжения или да подпомага тяхната реализация.


Член 82: Пътно движение[редактиране]

1 Конфедерацията издава предписания за движението по пътищата.

2 Тя упражнява висш надзор върху пътищата с национално значение; може да установи кои транзитни пътища трябва да останат отворени за движение.

3 Използването на публичните пътища е безплатно. Федералното събрание може да установи изключения на това правило.


Член 83: Национални пътища[редактиране]

1 Конфедерацията осигурява осъществяването и проходимостта на една мрежа от национални пътища.

2 Конфедерацията изгражда, поддържа и експлоатира националните пътища. Тя поема за това сама разходите. Тя може да предостави тези задачи, изцяло или отчасти, на публични институции, било то частни или смесени.

3 …


Член 84: Алпийски транзит[редактиране]

1 Конфедерацията защитава алпийските райони от отрицателните последици на транзитния трафик. Тя ограничава замърсяващия транзитен трафик до една мярка, която е безвредна за човека, фауната, флората и житейските пространства.

2 Трансалпийският превоз на стоки през Швейцария се извършва чрез железниците. Федералният съвет взема необходимите мерки. Допустими са изключения само, ако са необходими. Те трябва да бъдат уточнени от закона.

3 Капацитетът на транзитните пътища в алпийския район не може да бъде увеличен. Изключения са заобикалящите пътища, които облекчават населените места от транзитния трафик.


Член 85: Такса върху тежките товари[редактиране]

1 Конфедерацията може да наложи върху тежкотоварния транспорт такса, която е пропорционална на потреблението или на престацията, доколкото този трафик причинява колективни разходи, които не могат да бъдат покрити с други престации или такси.

2 Нетният приходът от тази такса е предназначена да покрие разходите причинени на този трафик.

3 Една част от нетните приходите се връщат на кантоните. При изчислението на кантоналните квоти се имат предвид особените последствия от таксата върху планинските и отдалечените крайни райони.


Член 86: Данък върху потреблението на горива и други такси върху движението[редактиране]

1 Конфедерацията може да наложи данък върху потреблението на горива.

2 Тя събира такса за използването на националните пътища с моторни превозни средства, които не подлежат на облагане с такса върху тежките товари.

3 Тя използва половината от нетния приход от данъка върху потреблението на горива, както й нетния приход на таксата за използване на националните пътища за следните задачи и разходи за пътното движение:

а. изграждане, поддръжка и използване на националните пътища;

б. мерки, насочени към подпомагане на комбинирания трафик и транспорта с придружаващи моторни превозни средства,

б(а) мерки за подобряване на транспортната инфраструктура в градовете и агломератите;

в. приноси за построяване на основните пътища;

г. приноси за работи за защита срещу природните сили и мерки за защита на природната среда и пейзажа, които са станали необходими поради пътния трафик;

д. общи приноси към кантоналните разходи за пътищата, отворени за моторни превозни средства.

е. приноси за кантони без национални пътища.

Зб Тя използва половината от приходите от данъка върху потреблението на авиационни горива за финансиране на задачи и на следните разходи, които се отнасят до въздушния трафик:

а. приноси за мерки за защитата на природата, които са необходими поради въздушния трафик;

б. приноси за мерки за сигурност, които са насочени да защитят въздушния трафик от вреди, особено срещу терористични опити и отвличания, при условие че тези мерки не са направени от публичните власти;

в. приноси за предвидените мерки да се подпомогне високото ниво на техническата сигурност във въздушния трафик.

4 Ако тези средства не достигат, Конфедерацията събира една допълнителна такса към данъка за потребление на горива.


Член 87: Железници и друг вид транспорт[редактиране]

Законодателството относно железопътния транспорт, въжените линии, навигацията, както и относно авиацията и астронавтиката е компетентност на Конфедерацията.


Член 88: Пешеходни пътеки и пътища[редактиране]

1 Конфедерацията установява принципите относно мрежата на пешеходните пътеки и пътища.

2 Тя може да подпомага и координира мерките на кантоните за осъществяването и поддържането на тези мрежи.

3 В изпълнението на своите задачи тя разглежда мрежите от пътеки и подменя пътеките, които трябва да бъдат подменени.


Раздел 6: Енергия и съобщения[редактиране]

Член 89: Енергийна политика[редактиране]

1 В рамките на техните компетенции Конфедерацията и кантоните полагат усилия за едно достатъчно, разнообразно, сигурно, икономично и екологично снабдяване, както и за едно пестеливо и рационално потребление на енергия.

2 Конфедерацията установява принципи, които се прилагат за използването на местни и възобновяеми енергии и за едно пестеливо и рационално потребление на енергия.

3 Издава предписания за потреблението на инсталации, превозни средства и апарати. Насърчава развитието на енергийни технологии, в частност в сектора на спестяването на енергия и на възобновяемите енергии.

4 Мерките, които засягат потреблението на енергия в сградите са компетентност преди всичко на кантоните.

5 В своята енергийна политика Конфедерацията взема предвид дейността на кантоните и на общините, както и на икономиката като цяло. Тя взема предвид условията на отделните райони и икономическата устойчивост.


Член 90: Ядрена енергетика[редактиране]

Законодателството в областта на ядрената енергия е компетентност на Конфедерацията.

Член 91: Енергиен транспорт[редактиране]

1 Конфедерацията приема закони относно транспорта и разпределението на електрическата енергия.

2 Законодателството относно транспортните инсталации на течни или газообразни горива е компетентност на Конфедерацията.


Член 92: Пощи и телекомуникации[редактиране]

1 Секторът на пощите и телекомуникациите е компетентност на Конфедерацията.

2 Конфедерацията взема мерки, така че всички райони на Конфедерацията да са осигурени и да могат да ползват универсални пощенски и телекомуникационни услуги, които де се предлагат на разумни цени. Тарифите се установяват според единни принципи.


Член 93: Радио и телевизия[редактиране]

1 Законодателството в областта на радиото и телевизията, както и на други форми на разпространяване на телевизионна продукция и на информация е компетентност на Конфедерацията.

2 Радиото и телевизията допринасят за културното образование и развитие, за свободното формиране на мнения и за забавление. Те вземат предвид особеностите на страната и нуждите на кантоните. Представят събитията по един коректен начин и отразяват адекватно разнообразието от мнения.

3 Независимостта на радиото и на телевизията, както и автономията при създаването на програми, са гарантирани.

4 Положението и задачите на други средства на социална комуникация и най-вече на пресата също трябва да бъдат взети под внимание.

5 Исковете и жалбите в материята на програмите могат да се отнасят до един независим орган.


Раздел 7: Икономика[редактиране]

Член 94: Принципи на икономическия ред[редактиране]

1 Конфедерацията и кантоните уважават принципа на икономическата свобода.

2 Те съхраняват интересите на националната икономика и допринасят заедно със сектора на частната икономика за благосъстоянието и икономическата сигурност на населението.

3 В рамките на техните компетенции те вземат мерки, за да създадат благоприятни условия за частния сектор в икономика.

4 Изключения от принципа на икономическата свобода, в частност преки мерки срещу конкуренцията, са допустими само, ако са предвидени от сегашната конституция или се основават на кантонални прерогативи.


Член 95: Частна икономическа дейност[редактиране]

1 Конфедерацията може да издаде правила за упражняването на частна икономическа дейност.

2 Тя взема мерки за създаването на едно единно швейцарско икономическо пространство, в което няма дискриминация. Тя гарантира на лицата с академично образование или притежатели на едно федерално, кантонално или признато от кантон образование възможността да упражняват професията си в цяла Швейцария.

Член 96: Политика на конкуренция[редактиране]

1 Конфедерацията ще законодателства срещу икономическите или социално вредните ефекти на картелите или други форми на ограничение на конкуренцията.

2 Тя взема мерки:

а. за да попречи на злоупотреби с образуването на цените от страна на предприятията и организации на частното и публичното право, които имат господстващо положение на пазара.

б. срещу нелоялната конкуренция.

Член 97: Защита на потребителите и потребителките[редактиране]

1 Конфедерацията взема мерки за защита на потребителите и на потребителките.

2 Тя приема закони относно юридическите мерки, които могат да предприемат организациите на потребителите. В сектора на федералното законодателство относно нелоялната конкуренция, тези организации се ползват със същите права, които имат професионалните и икономически сдружения.

3 Кантоните предвиждат прости и бързи процедура за помирение или съдебна процедура относно споровете със стойност на иска, която не надвишава определена парична сума. Федералният съвет е органът, който установява тази сума.

Член 98: Банки и застрахователи[редактиране]

1 Конфедерацията законодателства в областта на банките и борсите. В тази връзка взема предвид особената роля и положение на кантоналните банки.

2 Тя може да издаде правила относно финансовите услуги в други сектори.

3 Тя законодателства в областта на частния застрахователен сектор.


Член 99: Парична политика[редактиране]

1 Секторът на парите е компетентност на Конфедерацията. Само тя има право да издава банкноти и да сече монети.

2 Националната швейцарска банка в качеството си на независима централна банка води парична политика в общ интерес на страната. Тя се администрира със сътрудничеството и под надзора на конфедерацията.

3 Националната банка установява достатъчни парични резерви, като ги заделя от своите приходи, при което част от тези резерви трябва да бъдат в злато.

4 Най-малко две трети от нетната печалба на националната банка се пада на кантоните.

Член 100: Икономическа конюктура[редактиране]

1 Конфедерацията взема мерки за една балансирана икономическа конюктура на развитие, за да предотврати и да се пребори с безработицата и поскъпването.

2 Тя взема предвид икономическото развитие на отделните райони на страната. Тя си сътрудничи с кантоните и с общността на предприемачите.

3 Във финансовия и кредитен сектор, във външната търговия и публичните финанси тя може да отстъпи, ако е необходимо, от принципа на икономическата свобода.

4 В тяхната бюджетна политика Конфедерацията, кантоните и общините вземат предвид икономическата конюктура.

5 За да стабилизира конюктурата, Конфедерацията може временно да наложи допълнителни данъци или да намали данъците, които са предвидени от федералното право. Събраните така средства биват замразявани. Когато мерките биват премахвани, преките данъци биват връщани индивидуално, а косвените се оползотворяват за предоставянето на намаления или за създаване на работни места.

6 Конфедерацията може да задължи фирмите да създават кризисни резерви. За тази цел тя предоставя данъчни облекчения и може да задължи кантоните да правят същото. При освобождаването на резервите фирмите решават самостоятелно за заетостта в границите на направленията, определени от закона.

Член 101: Външно икономическа политика[редактиране]

1 Конфедерацията охранява интересите на швейцарската икономика в чужбина.

2 В особени случаи може да вземе мерки за защита на местната икономика. Ако е необходимо, може да отстъпи от принципа на икономическата свобода.

Член 102: Продоволствие на страната[редактиране]

1 Конфедерацията осигурява продоволствието на страната със стоки и услуги от първа необходимост в случаи на заплахи от война и такива от хегемонен и военен характер, както и в случаи на манифестация на сила или на тежки ситуации на оскъдица, при които икономиката не може да се излекува сама. Тя взема предпазни мерки.

2 Ако е необходимо, тя може да отстъпи от принципа на икономическата свобода.

Член 103: Структурна политика[редактиране]

Конфедерацията може да подпомага районите на страната, които са икономически заплашени, както и да насърчава икономически отрасли и професии, които въпреки предприетите от тях мерки на солидарност и взаимопомощ, не успяват да осигурят собственото си съществуване. Тя може, ако е необходимо, да отстъпи от принципа на икономическата свобода.


Член 104: Селско стопанство[редактиране]

1 Конфедерацията взема мерки по отношение на селското стопанство и чрез едно екологично устойчиво и насочено към пазара производство допринася значително за:

а. сигурността на продоволствието на населението;

б. опазването на природните ресурси и поддържането на полските и селски пейзажи;

в. децентрализираната заетост на територията.

2 В допълнение на мерките на солидарност и взаимопомощ, които могат разумно да се предприемат в селскостопанския сектор и отстъпвайки, ако е необходимо от принципа на икономическата свобода, Конфедерацията подпомага селските стопанства, които обработват почвата.

3 Конфедерацията налага такива мерки, че селското стопанство да може да развие своите многофункционални задачи. Компетенциите и задачите на Конфедерацията са следните:

а. допълва доходите на селския стопанин с директни плащания с цел да заплати по справедлив начин предоставените престации при условие, че е предоставено доказателство за придържане към екологичните стандарти;

б. насърчава чрез икономически ефективни стимули формите на производство, които са в хармония с природата и които уважават природата и животните;

в. издава предписания относно декларирането на произхода, качеството, методите на производство и способите на преработка на хранителните продукти;

г. защитава околната среда от вреди, нанесени от изключителното използване на торове, химически продукти и други допълнителни вещества;

д. може да подпомогне научните изследвания и селскостопанското образование и да инвестира средства;

е. може да издаде норми за консолидиране на селскостопанските имоти.

4 Използва за тази цел финансови средства, които са насочени към селскостопанския сектор.


Член 105: Алкохол[редактиране]

Законодателството относно производството, вноса, разпространението и продажбата на спиртни напитки е компетентност на Конфедерацията. Конфедерацията взема предвид вредните ефекти от потреблението на алкохол.


Член 106: Хазартни игри[редактиране]

1 Законодателството относно хазартните игри и лотариите е компетентност на Конфедерацията.

2 За отварянето и управлението на казино е необходима концесия от Конфедерацията. При предоставянето на концесията конфедерацията взема предвид регионалните условия. Тя събира от казината данък, който е пропорционален на техните приходи, като този данък не може да надхвърля 80 процента от брутния доход от игрите. Данъкът е предназначен за осигуровка против старост, смърт и инвалидност.

3 Надзорът на следните хазартни игри е компетентност на кантоните:

а. хазартни игри, в които участват неограничен брой от лица, които са разположени на различни места и чиито изход се определя от общо случайно теглене или от друга подобна процедура, с изключение на системите джакпот на казината;

б. спортни залози;

в. игри, които изискват определени умения.

4 Алинеи 2 и 3 се прилагат и по отношение на хазартни игри, които се предлагат по електронен път.

5 Конфедерацията и кантоните вземат предвид опасностите, които са присъщи на хазартните игри. Те приемат законодателство и мерки за надзор, чиято цел е да гарантират една защита, която е относима към особеностите на игрите, както и за мястото и начина на предлагането.

6 Кантоните осигуряват нетните приходи от игрите, посочени в алинея 3 (а) и (б) да бъдат насочени за обществени цели, по-специално в културната, социалната и спортната област.

7 Конфедерацията и кантоните координират усилията си за изпълнение на своите задачи. За тази цел законът създава общ орган, който се състои от равен брой членове на изпълнителната власт на Конфедерацията и на изпълнителните власти на кантоните.

Член 107: Оръжия и военни материали[редактиране]

1 Конфедерацията издава предписания срещу злоупотребата с оръжия, техните аксесоари и муниции.

2 Тя издава норми относно производството, придобиването и продажбата, както и при вноса, износа и транзита на военни материали.Раздел 8: Жилищна политика, трудова заетост, социална сигурност и здравеопазване[редактиране]

Член 108: Насърчаване на построяването на жилища и достъп до собственост[редактиране]

1 Конфедерацията насърчава построяването на жилища и придобиването в собственост на апартаменти в случаи на лична нужда, както и дейността на организациите и предприятията, които се занимават с построяването на жилища за публични нужди.

2 Тя насърчава в частност придобиването и развитието на терени за построяване на жилища, рационализацията на жилищната среда, намалението на цената на построяване на жилища и намалението на цената на жилищата.

3 Тя може да издаде норми относно развитието на терените за построяване на жилища и за рационализация на жилищната среда.

4 Тя взема предвид в частност интересите на семействата, на възрастните, на местните жители и на хората с увреждания.Член 109: Жилищни наеми[редактиране]

1 Конфедерацията издава норми срещу злоупотребата в областта на жилищните наеми, в частност срещу измамните наеми, както и относно нищожността на измамните договори за наем, както и за удължаване на договорите за наем за определен срок.

2 Тя може да издаде норми относно една общо задължителна форма рамка на наемните договори. Договорите рамка могат да бъдат обявени задължителни само, ако вземат адекватно предвид легитимните миноритарни интереси и регионалното разнообразие и не противоречат на юридическото равенство.


Член 110: Труд[редактиране]

1 Конфедерацията може да законодателства относно:

а. защитата на работниците и работничките;

б. отношенията между работодателите и работниците и работничките, в частност общата регламентация на професионални и фирмени въпроси;

в. настаняването на работа;

г. общата задължителност за предоставяне на колективните трудови договори.

2 Колективните трудови договори могат да бъдат обявени за общо задължителни само, ако вземат предвид по един адекватен начин миноритарните легитимни интереси и регионалното разнообразие и не противоречат на синдикалната свобода и на равенството пред закона.

3 Първи август е национален празник. За трудовото право той се равнява на неделя и се заплаща.


Член 111: Предвидена старост, преживяване и инвалидност[редактиране]

1 Конфедерацията взема мерки за едно достатъчно осигуряване в материята на старостта, преживяването и инвалидността. Това осигуряване се основава на три стълба: федералните осигуровки за старост, преживяване и инвалидност; професионалното осигуряване и индивидуалното осигуряване.

2 Конфедерацията взема мерки, за да могат осигуровките старост, преживяване и инвалидност, както и професионалното осигуряване да изпълнят в дългосрочен план своите функции.

3 Тя може да задължи кантоните да предоставят данъчни облекчения на осигурителните институции за старост, преживяване и инвалидност, както и за професионално осигуряване, както и да предостави на осигурените и техните работодатели данъчни облекчения по отношение на вноските и очакваните суми.

4 В сътрудничество с кантоните Конфедерацията насърчава индивидуалната предвидливост, в частност чрез данъчни мерки и чрез мерки на политика за достъп до собственост.


Член 112: Застраховки старост, преживяване (смърт), инвалидност[редактиране]

1 Конфедерацията ще законодателства относно осигуровките старост, смърт и инвалидност.

2 В тази връзка тя се придържа към следните принципи:

а. осигуряването е задължително;

аа. то предоставя парични и други престации;

б. доходите трябва да покриват жизнените нужди;

в. максималният доход не може да надвишава два пъти минималния доход;

г. доходите трябва да се адаптират с ръста на цените.

3 Осигуряването се финансира:

а. с вноски на осигурените; половината на вноските на зависимите работници е за сметка на работодателя им;

б. с финансовите престации на конфедерацията и, доколкото е предвидено в закона, на кантоните.

4 Престациите на конфедерацията и кантоните заедно поемат не по-малко от половината от разходите.

5 Престациите на конфедерацията се покриват най-вече с нетните приходи от данъците върху тютюна, алкохола и казината.

6 ….


Член 112а: Допълнителни престации[редактиране]

1 Конфедерацията и кантоните предоставят допълнителни престации, ако осигуровките старост, преживяване и инвалидност не покриват жизнените потребности.

2 Законът установява обема на допълнителните престации и определя задачите и компетенциите на Конфедерацията и на кантоните.


Член 112б: Насърчаване интеграцията на хората с увреждания[редактиране]

1 Конфедерацията ще насърчава интеграцията на хората с увреждания като им предоставя парични и други престации. За тази цел тя може да използва финансовите ресурси на осигуровката инвалидност.

2 Кантоните ще насърчават интеграцията на хората с увреждания, особено чрез създаването и оперирането на институции, които им осигуряват работа и жилища.

3 Законът установява целите, принципите и критериите на интеграция на инвалидите.


Член 112в: Помощ на хората в напреднала възраст и на хората с увреждания[редактиране]

1 Кантоните осигуряват помощ и грижи по домовете за хора в напреднала възраст и за хората с увреждания

2 Конфедерацията насърчава усилията на национално ниво относно възрастните хора и хората с увреждания. Тя може да използва за тази цел финансовите ресурси на осигуровките старост, преживяване и инвалидност.

Член 113: Професионална предвидливост[редактиране]

1 Конфедерацията законодателства относно професионалното осигуряване.

2 В тази връзка тя си придържа към следните принципи:

а. професионалното осигуряване заедно с осигуряването за старост, преживяване и инвалидност трябва да предостави адекватно продължаване на начина на обичайния живот;

б. професионалното осигуряване е задължително за зависимите работници и служители. Законът може да предвиди изключения.

в. Работодателите осигуряват работниците чрез един осигурителен институт. Доколкото е необходимо конфедерацията им предоставя възможността да осигуряват работниците чрез един институт за федерално осигуряване;

г. всеки, който упражнява една независима дейност може да се осигурява допълнително чрез даден осигурителен институт;

д. Конфедерацията може да обяви за задължително професионалното осигуряване за определени групи от лица, които упражняват определена независима дейност, както за определени рискове, така и изцяло.

3 Професионалното осигуряване се финансира с вноските на осигуряваните. Най-малко половината от вноските на зависимите работници се финансира от работодателите им.

4 Осигурителните институти трябва да отговарят на минималните изисквания, които са предписани от федералното право. За решаването на специални задачи конфедерацията може да предвиди мерки на федерално ниво.

Член 114: Застраховка срещу безработица[редактиране]

1 Конфедерацията законодателства относно осигуряването срещу безработица.

2 В тази връзка се придържа към следните принципи:

а. осигуряването гарантира една адекватна компенсация на загубата на доходи и взема мерки, които са насочени и се борят с безработицата;

б. участието е задължително за онези, които получават заплата. Законът може да предвиди изключения;

в. всеки, който упражнява една независима дейност може да се осигурява по свой избор.

3 Осигуряването е финансирано с вноски на осигурените. Половината от вноските на осигурените са в тежест на работодателя.

4 Конфедерацията и кантоните предоставят финансови престации в извънредни случаи.

5 Конфедерацията може да издава предписания в материята за подпомагане на безработните.


Член 115: Подпомагане на лицата в нужда[редактиране]

Лицата в нужда се подпомагат от техния кантон, където се намира техния дом (domicile). Конфедерацията регулира изключенията и компетентностите.


Член 116: Семейни надбавки и осигуровка за майчинство[редактиране]

1 В изпълнение на своите задачи Конфедерацията взема предвид нуждите на семейството. Тя може да вземе мерки за защита на семейството.

2 Тя може законодателства относно фамилни надбавки и да управлява една каса за семейна компенсация.

3 Конфедерацията създава една осигуровка за майчинство. Тя може да задължи да внася вноски дори онзи, който не може да се ползва от осигурителните престации.

4 Конфедерацията може да обяви за задължително участието в касите за семейна компенсация и осигуряване за майчинство, на всички или на отделни групи от населението или да подчини своите престации в зависимост от адекватни престации на кантоните.


Член 117: Застраховки срещу болести и злополука[редактиране]

1 Конфедерацията издава норми относно застраховките срещу болести и злополука.

2 Тя може да обяви задължително участието на всички или на отделни групи от населението.


Член 118: Здравеопазване[редактиране]

1 В обхвата на своята компетентност Конфедерацията взема мерки за защита на здравето.

2 Тя издава норми относно:

а. употребата на храни, както и на лекарства, наркотици, организми, химически вещества, които могат да представляват опасност за здравето;

б. борбата срещу инфекциозните болести, разпространението им и опасността за човека и животните;

в. защитата от йонизиращи лъчения.


Член 118а: Алтернативна (допълнителна) медицина[редактиране]

Конфедерацията и кантоните в рамките на техните компетенции ще вземат предвид алтернативните (допълнителните) медицини.


Член 118б: Научни изследвания на човека[редактиране]

1 Конфедерацията законодателства в областта на изследванията на човека, доколкото го изисква защитата на човешкото достойнство и на личността. При това, тя уважава свободата на научните изследвания и взема предвид важността на изследванията за здравето и на обществото.

2 Конфедерацията спазва следните принципи по отношение на биологичните и медицинските изследвания на човека:

а. всеки проект на изследвания предполага, че лицето, което участва или лицето, получило законно разрешение, са предоставили своето съгласие, след като са получили достатъчна информация. Законът може да предвиди изключения. Отказът е във всеки случай задължителен.

б. рисковете и противопоказанията за участващите в даден проект лица не трябва да бъдат по-големи от ползата от проекта;


в. проектът на изследване може да се извърши с лица, които са лишени от разум, само ако не могат да се получат същите резултати с хора, които не са лишени от разум. Ако проектът за изследване не дава никакви надежди за пряка полза на лицето, което е лишено от разум, то поне рисковете и неудобствата трябва да бъдат сведени до минимум.

г. независима експертиза относно проект на изследване трябва да е установила, че защитата на участващите лица е гарантирана.

Член 119: Репродуктивна медицина и генно инженерство при човека[редактиране]

1 Човекът е защитен от злоупотреби на репродуктивната медицина и генетичното инженерство.

2 Конфедерацията издава норми за използването на човешкото генетично и семенно наследство. В тази връзка тя взема мерки за защита на човешкото достойнство, личността и фамилията и се придържа в частност към следните принципи:

а. всички видове на клониране и интервенции в генетичното наследство на човешки яйцеклетки и ембриони са недопустими;

б. нечовешко генетично и клетъчно наследство не може да бъде прехвърляно в човешкото генетично наследство, нито да се слее с него;

в. техниките на асистирана репродукция могат да бъдат използвани само когато няма други методи за лечение на стерилитета или за да се избегнат опасностите за предаване на опасни болести, но не за да се преформират определени характеристики на бебетата или за целите на научно изследване. Оплождането на яйцеклетки вън от тялото на жената е разрешено само в случаите, определени от закона. Вън от тялото на жената могат да бъдат отглеждани в ембриони само толкова човешки яйцеклетки, колкото могат да бъдат присъдени незабавно;

г. дарението на ембриони и всяка друга форма на заместващо (сурогатно) майчинство са недопустими;

д. продуктите на ембрионите и човешкото семенно наследство не могат да са обект на търговия;

е. генетичното наследство на един човек може да анализирано, регистрирано или разкривано само с неговото съгласие или на основата на законова норма;

ж. всеки има достъп до своите генетични данни.


Член 119а: Медицина на трансплантации[редактиране]

1 Конфедерацията издава законодателство относно трансплантирането на органи, тъкани и клетки. Тя взема мерки в тази връзка за защита на човешкото достойнство, на личността и на здравето.

2 В частност тя установява критерии дали предоставянето на органи е справедливо.

3 Дарението на човешки органи, тъкани и клетки е безплатна. Търговията на човешки органи е забранено.


Член 120: Репродуктивна медицина и генно инженерство извън сферата на човека[редактиране]

1 Човешкото същество и неговата среда са защитени от злоупотреби на генетичното инженерство.

2 Конфедерацията издава норми за използването на животинското, растителното и на другите организми семенно и генетично наследство. В тази връзка тя уважава неприкосновеността на живите организми, както и сигурността на човека, на животните и на околната среда и защитава генетичното разнообразие на животинските и растителни видове.


Раздел 9: Пребиваване и установяване на чужденците[редактиране]

Член 121:[редактиране]

1 Законодателството относно влизането, пребиваването и за установяването на чужденците, както и за предоставянето на убежище е компетентност на Конфедерацията.

2 Чужденците, които компрометират сигурността на страната могат да бъдат експулсирани.

3 Независимо от статута, които им е даден на базата на законодателството относно чужденците, чужденците губят правото си на пребиваване в Швейцария и всяко друго право на пребиване, ако:

а. са били осъдени с влязла в сила присъда за умишлено убийство, полови престъпления или друго тежко полово престъпление, за престъпление, свързано с насилие, като изнасилване, трафик на хора или кражба с взлом; или

б. са злоупотребили с получаването на престации на социалното осигуряване или социални помощи.

4 Законодателят определя фактическия състав на нарушенията, посочени в алинея 3. Той може да добави други фактически състави.

5 Чужденците, които по силата на алинеи 3 и 4 са лишени от тяхното право на пребиваване и от всички техни права за пребиване в Швейцария трябва да бъдат експулсирани от страната от компетентните власти и подлежат на забрана да влизат в нейната територия за срок от 5 до 15 години. В случай на рецидив, забраната може да бъде определена на 20 години.

6 Чужденците, които не спазват нареждане да не влизат в територията на страната или чужденци, които влизат нелегално, подлежат на наказание. Законодателното събрание приема съответните разпоредби.

Раздел 10: Гражданско право, наказателно право, метрология[редактиране]

Член 122: Гражданско право[редактиране]

1 Законодателството в областта на гражданското право е компетентност на Конфедерацията.

2 Организацията на съдилищата и администрацията на правосъдието в гражданската материя е компетентност на кантоните.


Член 123: Наказателно право[редактиране]

1 Законодателството в областта на наказателното право и на наказателния процес е компетентност на Конфедерацията.

2 Организацията на съдилищата и администрирането на правосъдието в наказателната материя, както и изпълнението на наказанията и на другите наказателни мерки е компетентност на кантоните, с изключение на различни разпоредби на законите.

3 Конфедерацията може да предостави помощи на кантоните:

а. за построяването на затвори и други сгради;

б. за подобряване изпълнението на наказанията и на мерките;

в. за институции, където се изпълняват възпитателни мерки по отношение на деца, на малолетни и на младежи.


Член 123а:[редактиране]

1 Ако престъпникът сексманиак или насилник, който при необходимите експертизи при издаване на присъдата, е бил определен като изключително опасен и е бил класифициран като подлежащ на терапия, то той трябва да получи наказание доживотно лишаване от свобода, имайки предвид високия риск от рецидив. Предсрочни освобождавания и разрешения за излизане на свобода са изключени.

2 Възможно е извършването на нови експертизи само, когато нови научни знания позволяват да се демонстрира, че престъпникът може да бъде излекуван и следователно не представлява опасност за обществото. Ако на базата на тези нови експертизи лицето е пуснато на свобода, отговорността за едно повторно извършване на престъплението се поема от органа, който е освободил лицето.

3 Всички необходими експертизи, които са необходими за осъждането на един престъпник сексманиак или насилник трябва да бъдат изготвени от двама независими един от друг експерти и да вземат предвид всички важни елементи при изготвяне на присъдата.

Член 123б: Непогасяемост на наказателния иск и на наказанието за авторите на актове от сексуално естество или порнография с малолетни деца[редактиране]

Наказателният иск и наказанието за актове от сексуално естество или порнография с малолетни деца не се погасяват по давност.


Член 124: Помощ на жертвите на престъпления[редактиране]

Конфедерацията и кантоните вземат мерки, за да може онзи или онази, които са били увредени в тяхната физическа, психическа или сексуална неприкосновеност от едно престъпление да получат помощ, както и едно справедливо обезщетение ...


Член 125: Метрология[редактиране]

Законодателството по отношение на метрологията е компетентност на Конфедерацията.


Глава 3: Финансов ред[редактиране]

Член 126: Финансово управление[редактиране]

1 Конфедерацията балансира в дългосрочен период своите приходи и своите разходи.

2 Максималната сума (таванът) на общите разходи, преди да бъде одобрена в бюджета, трябва да бъде определена като функция на преценените общи приходи, като се вземе предвид икономическата ситуация.

3 В случай на изключителна финансова нужда максималната сума от параграф 2 може да бъде адекватно увеличена. Федералното събрание решава относно увеличението съгласно член 159 алинея 3 буква в.

4 Ако общите разходи, които фигурират в държавната сметка, надхвърлят максималната сума от параграф 2 и 3, разходите, които надвишават тази сума, трябва да бъдат компенсирани през следващите години.

5 Законът регулира подробностите.


Член 127: Принципи на данъчното облагане[редактиране]

1 Фискалният режим, в частност кръгът от данъкоплатците, данъците, и тяхното изчисление се определят в съответните закони.

2 Доколкото го позволяват естеството и размера на данъка, се спазват в частност принципите на универсалност, на равенство и на облагане според икономическите възможности.

3 Двойното данъчно облагане между кантоните е забранено. Конфедерацията взема необходимите мерки.


Член 128: Директни данъци[редактиране]

1 Конфедерацията може да наложи пряк данък:

а. върху доходите на физическите лица с максимална ставка от 11,5%.

б. върху нетните доходи на юридическите лица с една максимална ставка от 8,5 %.

в. …

2 При определяне на ставките конфедерацията взема предвид тежестта на преките кантонални и общински данъци.

3 Последиците от студената прогресия на данъците върху доходите на физическите лица следва да бъдат периодично компенсирани.

4 Кантоните вземат мерки за налагането и събирането на данъците. На тях се пада най-малкото 17% от брутния приход от данъци. Тази част може да бъде намалена до 15%, ако го изискват ефектите на финансовото изравняване.


Член 129: Данъчна хармонизация[редактиране]

1 Конфедерацията ще установи принципи за хармонизирането на преките федерални, кантонални и общински данъци. Тя взема предвид усилията на кантоните в областта на хармонизацията.

2 Хармонизацията се разпростира върху субектите, предмета и периода за изчисление на данъците, до процедурата и до наказателните разпоредби. Данъчните тарифи, ставките и необлагаемите суми не подлежат на данъчна хармонизация.

3 Конфедерацията може да издаде норми срещу предоставянето на неоправдани данъчни облекчения.


Член 130: Данък върху добавената стойност[редактиране]

1 Конфедерацията може да наложи данък върху добавената стойност със ставка до 6,5% и с намалена ставка от 2,0% върху доставките на стоки и предоставянето на услуги, включително и частно потребление, както и върху вноса.

2 Законът може да определи една по-висока ставка от намалената и по-ниска от нормалната ставка на данъка върху предоставянето на престации в хотелиерството.

3 Ако поради развитието на пирамидата на възрастта финансирането на осигуровките старост, преживяване и инвалидност не би могло да бъде повече гарантирано, ставката на данъка върху добавената стойност може да бъде увеличена най-много с 1% и намалената ставка с 0,3 % чрез приемането на федерален закон.

4 5% от неразпределените данъчните приходи са предназначени за намаляване на премиите за здравно осигуряване в полза на хората с ниски доходи, доколкото законът не предвижда друго използване в полза на тази класа от хора.


Член 131: Данъци върху специално потребление[редактиране]

1 Конфедерацията може да приеме данъци върху особеното потреблението на следните стоки:

а. суровия и преработен тютюн;

б. спиртните напитки;

в. бирата;

г. автомобилите и техните части;

д. петрола и други минерални горива, природния газ, и продуктите получени от тяхната преработка, както и течните горива.

2 Тя може да наложи свръхтакса върху горивата.

3 Една десета част от нетните приходи от данъка върху спиртните напитки се предоставя на кантоните. Те я използват за борба с причините и ефектите на злоупотребата със субстанции, които водят до зависимост.


Член 132: Тимбров налог и превантивен данък[редактиране]

1 Конфедерацията може да наложи един данък върху документите за право на собственост, върху квитанциите на застрахователните премии и други търговски документи. Изключени са документите за сделки с недвижими имоти и ипотеки.

2 Конфедерацията може да наложи един предварителен данък върху доходите от движими капитали, върху печалбите от лотариите и върху застрахователните престации. 10% от този предварителен данък се предоставя на кантоните.


Член 133: Мита[редактиране]

Законодателството върху митата и другите задължения, които се събират на границата върху трафика на стоки е компетентност на Конфедерацията.


Член 134: Изключване от кантонални и общински данъци[редактиране]

Онзи, когото федералното законодателство поставя в положението на платец на данък добавена стойност, на данъци на особено потребление, на тимбров налог или на предварителен данък не може да бъде обременен с данъци от същия вид от страна на кантоните и общините.


Член 135: Финансово изравняване[редактиране]

1 Конфедерацията законодателства относно финансовото изравняване и относно компенсацията на тежестите между Конфедерацията и кантоните и между кантоните.

2 Финансовото изравняване и компенсацията на тежестите има за цел:

а. да намали разликите между кантоните, доколкото се отнася до финансовия капацитет;

б. да гарантира на кантоните минимални финансови ресурси;

в. да компенсира извънредните финансови тежести на кантоните, които се дължат на гео топографски и социално демографски фактори.

г. да спомагат на сътрудничество между кантоните относно компенсацията на тежестите;

д. да поддържат данъчната конкурентноспособност на кантоните в национален и международен контекст.

3 Изравняването на ресурсите се финансира от кантоните с голям потенциал на ресурсите и от Конфедерацията. Престациите на кантоните с голям потенциал на ресурси се равняват на минимум от две трети и на максимум от 80% от тези на Конфедерацията.


Дял четвърти: Народ и кантони[редактиране]

Глава 1: Общи разпоредби[редактиране]

Член 136: Политически права[редактиране]

1 Политическите права на федерално ниво се ползват от всички лица с швейцарско гражданство, които са навършили 18 години, който не са поставени под запрещение поради душевна болест или слабост. Всички имат еднакви права и задължения.

2 Те могат да участват в избори за Националния съвет и други федерални избори, както и да започват и да подписват народни начинания и да искат референдуми на федерално ниво.


Член 137: Партии[редактиране]

Партиите участват във формирането на народното мнение и воля.Глава 2: Инициатива и референдум[редактиране]

Член 138: Народна инициатива за пълно преразглеждане на федералната конституция[редактиране]

1 100 000 души с право на глас могат да предложат пълно преразглеждане на федералната конституция в рамките на 18 месеца от официалното публикуване на съответната инициатива.

2 Това предложение бива подложено на народно гласуване.


Член 139: Народна инициатива за частично преразглеждане на федералната конституция[редактиране]

1 100 000 души с право на глас могат да поискат частично преразглеждане на конституцията в рамките на 18 месеца от официалното публикуване на съответната инициатива под формата на изработен проект.

2 Народната инициатива за частично преразглеждане може да бъде формулирана като едно общо предложение или като един подробен проект.

3 Ако инициативата нарушава принципа на единството на формата и на материята или императивни разпоредби на интернационалното право, Федералното събрание я декларира изцяло или отчасти нищожна.

3 Ако споделя една инициатива, която е представена във формата на общо предложение, Федералното събрание предлага частичното преразглеждане и я предлага на гласуване на народа и кантоните. Ако то отхвърли инициативата, я предлага на гласуване от народа. Народът решава дали да й даде ход. Ако народът одобри инициативата, Федералното събрание разработва проекта, който е предложен в инициативата.

4 Инициативата подлежи на гласуване от народа и кантоните. Федералното събрание препоръчва нейното одобрение или отхвърляне. То може да предложи свой контрапроект.


Член 139а:[редактиране]
Член 139б: Процедура, която се прилага при гласуване за една инициатива и за нейния контрапроект[редактиране]

1 Гражданите и гражданките, които имат право на глас, се произнасят едновременно относно инициативата и контрапроекта.

2 Те могат да одобрят едновременно и двата проекта. Те могат да посочат като отговор на субсидиарния въпрос кои от двата проекта е предпочитан от тях в случай, че и двата биват приети.

3 При конституционни промени, ако и двата проекта биват приети и, в заявлението в отговор на субсидарния въпрос единият проект е получил мнозинството на народа, а другият мнозинството на кантоните, то влиза в сила онзи проект, който в заявлението на субсидиарния въпрос е получил комплексно по-висок процент от гласовете на народа и кантоните.


Член 140: Задължителен референдум[редактиране]

1 Подлежат на гласуване от народа и кантоните:

а. промяната на конституцията;

б. присъединяването към организации за колективна сигурност или наднационални общности;

в. федерални закони, които са обявени за спешни, лишени от основа в конституцията и с продължителност на действие повече от година. Тези закони трябва да бъдат предложени за гласуване в рамките от една година от Федералното събрание.

2 Подлежат на гласуване от народа:

а. народните инициативи за цялостно преразглеждане на конституцията;

б. народните инициативи за частично преразглеждане на конституцията, които са представени във форма на общо предложение и са отхвърлени от Федералното събрание;

в. принципът за едно цялостно преразглеждане на конституцията в случаи на несъгласие между двата съвета.


Член 141: Факултативен референдум[редактиране]

1 Ако 50 000 души с право на глас или осем кантони направят предложение в рамките на 100 дни на официалното публикуване на акта, то подлежат на гласуване от народа:

а. федералните закони;

б. федералните закони, които са обявени за спешни и с действие повече от година;

в. федерални декрети, доколкото е предвидено в конституцията и законите;

г. международните договори:

1. с неопределен срок и не подлежащи на денонсиране;

2. които предвиждат присъединяване към международна организация;

3. които съдържат важни разпоредби, които установяват правни норми или за привеждането им в изпълнение на които е необходимо приемането на федерални закони.

2 ...


Член 141а: Прилагане на международните договори[редактиране]

1 Ако декретът за одобрение на интернационален договор подлежи на задължителен референдум, Федералното събрание може да включи в декрета необходимите конституционни промени за влизане в действие на договора.

2 Ако декретът за одобрение на интернационален договор подлежи на факултативен референдум, Федералното събрание може да включи в декрета необходими законодателни промени за влизане в действие на договора.


Член 142: Изисквани мнозинства[редактиране]

1 Актовете, които подлежат на гласуване от народа се приемат, ако се одобрят от мнозинството на гласуващите.

2 Актовете, които подлежат на гласуване от народа и от кантоните се приемат, ако са одобрени от мнозинството на гласуващите и от мнозинството от кантоните.

3 Резултатът от народното гласуване в кантон има стойност като глас на самия кантон.

4 Кантоните Обвалд, Нидвалд, Базел град, Базел област, Апенцел външно и Апенцел вътрешно разполагат с половин глас.Дял пети: Федерални власти[редактиране]

Глава 1: Общи разпоредби[редактиране]

Член 143: Избираемост[редактиране]

Всички граждани и гражданки, които имат право на глас могат да бъде избирани в Националния съвет, Федералния съвет и Федералния съд.


Член 144: Несъвместимост[редактиране]

1 Функциите на член на Националния съвет, на Държавния съвет, на Федералния съвет, както и на съдия във Федералния съд са несъвместими.

2 Членовете на Федералния съвет и съдиите във Федералния съд, които работят изцяло там, не могат да заемат каквато и да е друга длъжност в Конфедерацията или в кантон, както и не могат да упражняват каквато и да е друга носеща доходи дейност.

3 Законът може да предвиди други несъвместимости.


Член 145: Продължителност на мандата[редактиране]

Членовете на Националния съвет и на Федералния съвет, както и канцлерът на Конфедерацията се избират за срок от четири години. Съдиите на Федералния съд се избират за срок от 6 години.


Член 146: Отговорност на държавата[редактиране]

Конфедерацията отговаря за противозаконни вреди, които са причинени от нейните органи в изпълнение на техните официални функции.


Член 147: Процедура за консултации[редактиране]

Кантоните, политическите партии и други заинтересувани биват консултирани при подготовката на законодателни актове и други проекти с всеобщо значение, както и за интернационалните договори.Глава 2: Федерално събрание[редактиране]

Раздел 1: Организация[редактиране]

Член 148: Статут[редактиране]

1 Федералното събрание упражнява върховната власт в конфедерацията при спазване правата на народа и на кантоните.

2 Федералното събрание се състои от две камари, Национален съвет и Държавен съвет. Двете камари притежават едни и същи компетенции.


Член 149: Състав и избор на Националния съвет[редактиране]

1 Националният съвет се състои от 200 представители на народа.

2 Депутатите биват избирани от народа чрез пряко избирателно право по пропорционалната система. Националният съвет се обновява на всеки четири години.

3 Всеки кантон образува един избирателен окръг.

4 Местата се разпределят между кантоните пропорционално на тяхното население. Всеки кантон има право поне на едно място.


Член 150: Състав и избор на Държавния съвет[редактиране]

1 Държавният съвет се състои от 46 представители на кантоните.

2 Кантоните на Обвалд, Нидвалд, Базел град, Базел област, Апенцел външно и Апенцел вътрешно избират по един представител. Останалите кантони - по двама представители.

3 Процедурата на избор се определя от кантоните.


Член 151: Сесии[редактиране]

1 Двете камери се събират редовно на сесии. Законът регулира свикването.

2 Една четвърт от членовете на единия от съветите или Федералният съвет могат да поискат камарите да бъдат свикани на извънредна сесия.


Член 152: Президентство[редактиране]

Всяка камара избира измежду своите членове президент за срок от едва година, както и първи и втори вицепрезидент. Преизбирането на президентите е невъзможно през следващата година.


Член 153: Парламентарни комисии[редактиране]

1 Всяка камера създава свои вътрешни комисии.

2 Законът може да предвиди съвместни комисии.

3 Законът може да делегира на комисиите отделни правомощия, които не включват приемането на закони.

4 За изпълнение на техните задачи, комисиите разполагат с право но информация, консултация и разследване. Обхватът на тези правомощия се определя от закона.


Член 154: Парламентарни групи[редактиране]

Членовете на Федералното събрание могат да образуват групи.

Член 155: Парламентарни услуги[редактиране]

Федералното събрание разполага с парламентарни услуги. Може да даде начало на услуги на Федералната администрация. Законът урежда подробностите.


Раздел 2: Процедура[редактиране]

Член 156: Разделени заседания[редактиране]

1 Националният съвет и Държавният съветът заседават отделно.

2 Решенията на Федералното събрание изискват съгласие на двете камари.

3 Законът предвижда изключения, за да гарантира в случаи на несъгласие между двете камари ще се вземе решение по отношение на:

а. валидността или частичната нищожност на народна инициатива;

б. изпълнението на народна инициатива, формулирана обща и одобрена от народа;

в. изпълнението на федерален декрет, който е одобрен от народа и който предвижда цялостна ревизия на конституцията;

г. бюджета и неговите допълнения.


Член 157: Общи заседания[редактиране]

1 Националният съвет и Държавният съвет заседават във Федералното събрание под ръководството на президента на Националния съвет, за да:

а. пристъпят към провеждането на избори;

б. решат конфликти за компетентност между висшите федерални власти;

в. вземат решение по молби за помилване.

2 Пленарното федерално събрание може да заседава и в специални случаи и за да вземе предвид декларации на Федералния съвет.


Член 158: Публичност на заседанията[редактиране]

Заседанията на двете камери са публични. Законът може да предвиди изключения.


Член 159: Кворум и мнозинство[редактиране]

1 Камарите заседават редовно, ако присъстват мнозинството от техните членове.

2 В двете камари и в пленарното федерално събрание решенията се вземат с мнозинство на гласуващите.

3 Съгласието на мнозинството на членовете на всяка камера се изисква за:

а. декларирането на спешност на федералните закони;

б. разпоредбите относно субсидиите, които се съдържат във федералните законите и декрети с обща задължителност, както и кредитни задължения и финансовите тавани, които изискват нови разходи на други 20 милиона швейцарски франка, както и нови текущи разходи на други 2 милиона швейцарски франка;

в. увеличението на общите разходи в случай на извънредна финансова нужда по смисъла на член 126 алинея 3.

4 Федералното събрание може да изравни поскъпването чрез постановление сумите по параграф 3 буква б.


Член 160: Право на инициатива и предложение[редактиране]

1 Всеки член на парламента, всяка парламентарна група, всяка парламентарна комисия и всеки кантон имат право да предлагат инициативи на Федералното събрание.

2 Членовете на парламента и на Федералния съвет имат право на предложение по отношение на даден предмет за обсъждане.


Член 161: Забрана за получаване на инструкции[редактиране]

1 Членовете на Федералното събрание гласуват без инструкции.

2 Те правят публично достояние своите връзки със заинтересовани групи.


Член 162: Имунитет[редактиране]

1 Членовете на Федералното събрание и на Федералния съвет, както и канцлера на Конфедерацията не подлежат на юридическа отговорност за изказаните мнения в камарите и в парламентарните органи.

2 Законът може да предвиди други видове имунитет и да го разпространи върху други лица.


Раздел 3: Компетентност[редактиране]

Член 163: Форма на издаваните актове от Федералното събрание[редактиране]

1 Федералното събрание издава правни норми под формата на федерални закони или постановления.

2 Другите актове се издават под формата на федерален декрет. Федералният декрет, който не подлежи на референдум се определя като обикновен федерален декрет.


Член 164: Законодателство[редактиране]

1 Всички важни разпоредби, които съдържат правни норми се издават под формата на федерален закон. Тук са включени основните разпоредби в материята на:

а. упражняването на политическите права;

б. ограниченията на конституционните права;

в. права и задължения на лицата;

г. кръгът на данъкоплатците, данъците и тяхното изчисляване;

д. задачите и престациите на конфедерацията;

е. задълженията на кантоните при осъществяването и изпълнение на федералното право;

ж. организацията и процедурата на федералните власти.

2 Нормативни правомощия могат да бъдат делегирани чрез федерален закон винаги, когато сегашната конституция не ги изключва.


Член 165: Спешно законодателство[редактиране]

1 Федералните закони, чието влизане в сила не може да бъде забавено могат да бъдат обявени за спешни и могат веднага да влязат в сила от мнозинството във всяка камера. Тяхната валидност трябва да бъде ограничена във времето.

2 Законите, които са обявени за спешни, за които се изисква народно гласуване изтичат в срок от една година от тяхното приемане от Федералното събрание, ако в това време не са били приети от народа.

3 Законите, които са обявени за спешни и които са лишени от конституционна основа изтичат една година след тяхното приемане от страна на Федералното събрание, ако в същото време не са били приети от народа и от кантоните. Тяхната валидност трябва да бъде ограничена във времето.

4 Законите, които са обявени за спешни и не са приети чрез гласуване не могат да бъдат приети отново.Член 166: Външни отношения и интернационални договори[редактиране]

1 Федералното събрание участва в приемането на външната политика и осъществява надзор върху външните отношенията.

2 Одобрява интернационалните договори. Изключения са онези, чието сключване е в правомощията на Федералния съвет по силата на закона или на интернационален договор.


Член 167: Финанси[редактиране]

Федералното събрание решава относно разноските на конфедерацията, приема проектобюджета и одобрява неговото изпълнение.


Член 168: Избори[редактиране]

1 Федералното събрание избира членовете на Федералния съвет, канцлера на конфедерацията, съдиите на Федералния съд и генерала.

2 Законът може да овласти Федералното събрание да избира и други длъжностни лица, както и да утвърждава техния избор.


Член 169: Висш надзор[редактиране]

1 Федералното събрание упражнява висш надзор върху Федералния съвет и върху федералната администрация, върху федералните съдилища и върху други организации, натоварени с федерални задачи.

2 Задължението за спазване на тайната не може да се противопостави на специалните делегации на надзорните комисии, предвидени в закона.


Член 170: Проверка на ефикасността[редактиране]

Федералното събрание взема мерки, за да провери ефикасността на мерките на Конфедерацията.

Член 171: Мандати на Федералния съвет[редактиране]

Федералното събрание може да предостави правомощия на Федералния съвет. Законът регулира подробностите и в частност регулира инструментите, с които Федералното събрание може да упражнява своята власт в обхвата на компетентността на Федералния съвет.


Член 172: Отношения между Конфедерацията и кантоните[редактиране]

1 Федералното събрание взема мерки за надзор на отношенията между конфедерацията и кантоните.

2 Утвърждава гаранциите на кантоналните конституции.

3 Одобрява интеркантонтоналните договори и онези на кантоните с чужбина...


Член 173: Други задачи и пълномощия[редактиране]

1 Федералното събрание има между другото следните правомощия:

а. взема мерки за опазване на външната сигурност, независимостта и неутралитета на Швейцария;

б. взема мерки за защита на вътрешната сигурност;

в. ако го изискват извънредните обстоятелства, може да издаде постановления и федерални декрети за изпълнение на задачите по букви а и б;

г. постановява активна военна служба и в тази връзка мобилизира въоръжените сили или част от тях;

д. взема мерки за осъществяване на федералното право;

е. решава относно валидността на народните инициативи, които формално са успели;

ж. сътрудничи за важните планирания на дейността на държавата;

з. решава относно единични актове, доколкото федералният закон го предвижда изрично;

и. решава относно конфликти на компетентност между върховните федерални власти;

к. решава върху молбите за помилване и дава амнистия.

2 Федералното събрание разглежда въпросите, които са компетентност на Конфедерацията и които не са част от правомощията на друга власт.

3 Законът може да предостави други задачи и правомощия на Федералното събрание.


Глава 3: Федерален съвет и федерална администрация[редактиране]

Раздел 1: Организация и процедура[редактиране]

Член 174: Федерален съвет[редактиране]

Федералният съвет е висшият изпълнителен и управляващ орган на Конфедерацията.


Член 175: Състав и избор[редактиране]

1 Федералният съвет е съставен от седем членове.

2 Членовете на Федералния съвет се избират от Федералното събрание след всяка смяна на Националния съвет.

3 Те се избират измежду всички швейцарски граждани и гражданки, които могат да бъдат избрани в Националния съвет за срок от четири години.

4 Различните райони и езикови части на страната трябва да бъдат адекватно представени.


Член 176: Президентство[редактиране]

1 Президентът на конфедерацията председателства Федералния съвет.

2 Президентът на Конфедерацията и вицепрезидентът на Федералния съвет се избират за срок от една година от Федералното събрание измежду членовете на Федералния съвет.

3 Преизбирането е изключено. Изключен е и изборът на напускащия президент на поста на вицепрезидент.


Член 177: Принцип на колегиалността и разделението на функциите[редактиране]

1 Федералният съвет решава като колегиален орган.

2 За подготовка и изпълнение на решенията, Федералния съвет разпределя задачите между отделните му членове в зависимост от департаментите им.

3 На департаментите и на техните административни подединици е предоставено бързото изпълнение на определени задачи. Но трябва да бъде гарантирано правото на обжалване.


Член 178: Федерална администрация[редактиране]

1 Федералният съвет ръководи федералната администрация. Взема мерки за една подходяща организация и за едно правилно изпълнение на задачите.

2 Федералната администрация е съставена от департаменти. Всеки департамент се ръководи от член на Федералния съвет.

3 Административните задачи могат да бъдат предоставени по закон на организации и лица на публичното или частното право, които не съставляват част от федералната администрация.


Член 179: Федерална канцелария[редактиране]

Федералната канцелария е висшият орган на Федералния съвет. Той се оглавява от канцлера на Конфедерацията.


Раздел 2: Компетентност[редактиране]

Член 180: Управленска политика[редактиране]

1 Федералният съвет определя целите и средствата на управленската политика.

2 Той своевременно и подробно информира общественото мнение за своята дейност винаги, доколкото частни или обществени интереси не изискват друго.


Член 181: Право на инициатива[редактиране]

Федералният съвет предлага на Федералното събрание проекти на законодателни актове.


Член 182: Нормативни компетенции и изпълнение[редактиране]

1 Федералният съвет издава правни норми под формата на постановления, доколкото е овластен от конституцията и от закона.

2 Той взема мерки за изпълнение на законодателството, на декретите на Федералното събрание и на присъдите на Федералните съдебни власти.


Член 183: Финанси[редактиране]

1 Федералният съвет подготвя финансовия план и проектобюджета и подготвя приходно-разходната сметка на конфедерацията.

2 Взема мерки за точно изпълнение на бюджета.


Член 184: Външни отношения[редактиране]

1 Федералният съвет се грижи за външните отношения, имайки предвид участието на Федералното събрание. Представлява Швейцария във външните отношения.

2 Подписва и ратифицира интернационални договори. Предлага ги за одобрение от Федералното събрание.

3 Ако се изисква да се опазят интересите на страната, може да издаде постановления и решения. Валидността на постановленията трябва да бъде ограничена във времето.


Член 185: Вътрешна и външна сигурност[редактиране]

1 Федералният съвет взема мерки за опазването на външната сигурност, на независимостта и неутралитета на Швейцария.

2 Взема мерки за опазването на вътрешната сигурност.

3 Основавайки се директно на този член, той може да издаде постановления и решения, за да се противопостави на сериозни съществуващи или предстоящи размирици на обществения ред или на вътрешната или външната сигурност. Валидността на тези постановления трябва да бъде ограничена във времето.

4 В спешни случаи може да обяви мобилизация. Ако мобилизираните за активна служба са повече от 4 000 войници или ако тази мобилизация продължи повече от три седмици, то се свиква незабавно Федералното събрание.


Член 186: Отношения на конфедерацията с кантоните[редактиране]

1 Федералният съвет се грижи за отношенията между конфедерацията и кантоните и си сътрудничи с последните.

2 Одобрява нормативните актове на кантоните, когато изпълнението на федералното право го изисква.

3 Може да повдигне въпроса за рекламация на договорите, които кантоните възнамеряват да сключат помежду си или с чужбина.

4 Взема мерки за спазването на федералното право, на кантоналните конституции и на интеркантоналните договори и взема необходимите мерки.


Член 187: Други задачи и пълномощия[редактиране]

1 Федералният съвет има и следните задачи и правомощия:

а. надзирава федералната администрация и другите организации, натоварени с федерални задачи;

б. периодично прави доклади до Федералното събрание за своята дейност, както и за ситуацията в страната;

в. извършва номинации и избори, които не са в правомощията на други органи;

г. предявява искове в случаите, предвидени в закона.

2 Законът може да предостави на Федералния съвет други задачи и пълномощия.


Глава 4: Федерален съд[редактиране]

Член 188: Статут[редактиране]

1 Федералният съд е върховният съдебен орган на Конфедерацията.

2 Законът регулира неговата организация и процедура.

3 Федералният съд се ползва с административна независимост.


Член 189: Конституционална юрисдикция[редактиране]

1 Федералният съд правораздава по спорове за нарушаване:

а. на федералното право;

б. на международното право;

в. на междукантоналното право;

г. на кантонални конституционни права;

д. на автономията на общините и на другите гаранции, които са предоставени от кантоните на корпорациите на публичното право;

е. на федералните и кантонални разпоредби относно политическите права.


2 Той разглежда спорове между Конфедерацията и кантоните и между кантоните.

3 Законът може да предостави други правомощия на Федералния съд.

4 Актовете на Федералното събрание и на Федералния съвет не могат да бъдат обжалвани пред Федералния съд. Изключенията се определят със закон.


Член 190: Приложно право[редактиране]

Федералния съд и за другите органи са длъжни да прилагат федералните закони и международното право.


Член 191: Достъп до Федералния съд[редактиране]

1 Законът регулира достъпа до Федералния съд.


2 Той може да предвиди минимална стойност на спора, когато този спор не засяга принципен юридически въпрос.


3 Той може да изключи достъпа до Федералния съд в определени материи.


4 Той може да предвиди опростена процедура относно явно неоснователни искове.


Член 191а: Други съдебни органи на конфедерацията[редактиране]

1 Конфедерацията създава наказателен съд. Съдът правораздава като първа инстанция по наказателни каузи, които законът преписва на федералната юрисдикция. Законът може да предвиди други правомощия.

2 Конфедерацията създава съдебни органи, за да правораздават по въпроси на публичното право, които принадлежат в сферата на компетентността на федералната администрация.

3 Законът може да предвиди други съдебни органи на конфедерацията.


Член 191б Съдебни власти на кантоните[редактиране]

1 Кантоните създават съдилища за решаване на спорове на гражданското право и на публичното право, както и на такива, които се занимават с наказателна материя.

2 Те могат да създадат общински съдилища.


Член 191в Независимост на съдебните власти[редактиране]

В упражняването на своите правораздавателни компетенции, съдилищата са независими и са подчинени само на закона.Дял шести: Ревизия на федералната конституция и преходни разпоредби[редактиране]

Глава 1: Ревизия[редактиране]

Член 192: Принцип[редактиране]

1 Сегашната конституция може да бъде преразгледана изцяло или отчасти по всяко време.

2 Доколкото конституцията и законите не предвиждат друго, преразглеждането трябва да се извърши като се следва законодателната процедура.

Член 193: Пълна ревизия[редактиране]

1 Цялостната ревизия на конституцията може да бъде предложена от народа или от единия от двата съвета, или ако Федералното събрание вземе такова решение.

2 Ако цялостната ревизия бъде предложена чрез народна инициатива и ако няма еднакво мнение в двата съвета, то народът решава дали да бъде извършена цялостна ревизия.

3 Ако народът реши да се извърши цялостна ревизия, то се извършва нов избор на двата съвета.

4 Императивните разпоредби на международното право не могат да бъдат нарушавани.


Член 194: Частична ревизия[редактиране]

1 Частичната ревизия на конституцията може да бъде изискана от народа или решена от Федералното събрание.

2 Всяка частична ревизия трябва да уважава принципа на единство на материята и не може да нарушава императивните разпоредби на международното право.

3 Народната инициатива за частична ревизия трябва да уважава между другото и принципа на единство на формата.


Член 195: Влизане в сила[редактиране]

Частично или цялостно ревизираната федералната конституция влиза в сила с приемането й от народа и от кантоните.


Глава 2: Преходни разпоредби[редактиране]

Член 196: Преходни разпоредби според федералния декрет от 18 декември 1998 година относно новата федерална конституция[редактиране]

1. Преходна разпоредба на член 84 (Транзит през Алпите)


2. Преходна разпоредба на член 85 (Такса върху трафика на тежкотоварни автомобили)


3. Преходна разпоредба на член 87 (Влакове и други транспорти средства)4. Преходни разпоредби на член 90 (Ядрена енергетика)5. Преходна разпоредба на член 95 (Частна икономическа дейност)6. Преходна разпоредба на член 102 (Продоволствие на страната)7. Преходна разпоредба на член 103 (Структурна политика)8. Преходни разпоредби на член 106 (Хазартни игри)9. Преходна разпоредба на член 110 алинея 3 (Национален празник)


10…11. Преходна разпоредба на член 113 (Професионално осигуряване)12. Преходна разпоредба на член 126 (Финансово управление)13. Преходна разпоредба на член 128 (Срок за събиране на данъка)


14. Преходни разпоредби на член 130 (Данък върху добавената стойност)


15. Преходна разпоредба на член 131 (Данък върху бирата)


16…Член 197: Преходни разпоредби, които са приети след приемането на Федералната конституция от 18 април 1999 година[редактиране]

1. Присъединяване на Швейцария към ООН


Швейцария се присъединява към Организацията на обединените нации.

Федералният съвет е оправомощен да изпрати на секретаря на Организацията на обединените нации молба, в която да се поиска приемането на Швейцарската конфедерация в тази организация и в която да направи декларация относно намеренията за поемане на задълженията в съответствие с Хартата на Обединените нации.


2. Преходна разпоредба на член 52 (училище)


3. Преходна разпоредба на член 83 (национални пътища)4. Преходна разпоредба на член 112б (съдействие на интеграцията на инвалидите)5. Преходна разпоредба на член 112в (помощ на възрастните и на инвалидите)


7. Преходна разпоредба на член 120 (генетично инженерство в сферата, която не обхваща човека)8. Преходна разпоредба на член 121 (местопребиваване и дом на чужденците)9. Преходни разпоредби на член 75б (вторични жилища)


Дата на влизане в сила: 1 януари 2000


Бележки[редактиране]

  1. Les autoriteés fédérale de la Confédération suisse, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Constituzione federale della Confederazione Svizzera, Constituziun federala da la Confederaziun svizra
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Конституция на Швейцария