КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ПОДПИСАНА НА 8 СЕПТЕМВРИ 1976 ГОДИНА ВЪВ ВИЕНА

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето
КОНВЕНЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОТ АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ, ПОДПИСАНА НА 8 СЕПТЕМВРИ 1976 ГОДИНА ВЪВ ВИЕНА
(превод)[1]


Преамбюл[редактиране]

Държавите, подписали тази Конвенция, в стремежа си да усъвършенстват правилата за издаване на многоезични извлечения от някои актове за гражданско състояние, по-специално на предназначените за използване в чужбина, се споразумяха за прилагане на следните разпоредби:

Член 1[редактиране]

Извлеченията от актове за гражданско състояние, свързани с раждане, брак или смърт, когато една заинтересована страна поиска или когато използването им изисква да бъдат преведени, се изготвят върху формуляри А, В и С съгласно приложението към тази Конвенция. Във всяка от договарящите се страни тези извлечения се издават единствено на лицата, имащи право да получават пълни копия от оригиналите.


Член 2[редактиране]

Извлеченията се изготвят на база първоначалните вписвания и допълнителните отметки върху актовете.


Член 3[редактиране]

Всяка договаряща се държава може да допълва формулярите, приложени към тази Конвенция, с графи и символи, показващи други вписвания или отметки по акта, при условие че тези графи и символи предварително са одобрени от Общото събрание на Международната комисия по гражданско състояние.

При това всяка договаряща се държава може да добавя графа, предназначена за вписване на идентификационен номер.


Член 4[редактиране]

Всички вписвания във формулярите се правят с печатни букви от латинската азбука; освен това те могат да бъдат изписани с буквите на езика, на който е съставен актът, към който се отнасят.


Член 5[редактиране]

Датите се вписват с арабски цифри, посочващи последователно под символите Jo, Mo и An деня, месеца и годината. Денят и месецът се изписват с две цифри, годината - с четири цифри. Първите девет дни от месеца и първите девет месеца от годината се изписват с цифри от 01 до 09.

Името на всяко място, посочено в извлечението, е последвано от името на държавата, в която се намира това място, в случай че тя е различна от държавата - издател на извлечението.

Идентификационният номер е предшестван от името на държавата издател. За посочване на пола се използват единствено следните символи: M = мъжки, F = женски. За посочване на сключен брак, фактическа раздяла, развод, нищожност на брак, смърт на титуляря на акта за раждане, както и смърт на съпруга или съпругата се използват единствено следните символи: Mar = сключен брак; Sc = фактическа раздяла; Div = развод; A = нищожност на брака; D = смърт; Dm = смърт на съпруга; Df = смърт на съпругата. След тези символи се вписват датата и населеното място на събитието. Символът "Mar" е последван от фамилията и имената на съпруга(та).


Член 6[редактиране]

На лицевата страна на всяко извлечение непроменливият текст на формуляра, с изключение на символите, посочени в чл. 5 за отбелязване на датите, се отпечатва най-малко на два езика, един от които е официалният език или един от официалните езици на държавата издател и френски език.

Значението на символите трябва да бъде посочено най-малко на официалния език или един от официалните езици на съответната държава, която при подписването на тази Конвенция е членка на Международната комисия по гражданско състояние или е обвързана с Парижката конвенция от 27 септември 1956 г. за издаване на определени извлечения от актове за гражданско състояние, предназначени за чужбина, както и на английски език.

На обратната страна на всяко извлечение трябва да фигурират:

- позоваване на Конвенцията, написано на езиците, посочени в алинея втора на този член;

- превод на непроменливия текст на формуляра, написан на езиците, посочени в алинея втора на този член, в случай че тези езици не са използвани на лицевата страна;

- резюме на членове 3, 4,5 и 7 от Конвенцията, най-малко на езика на властите, издаващи извлечението.

При депозиране на своя акт за присъединяване към тази Конвенция всяка присъединяваща се държава предава на Швейцарския федерален съвет превод на официалния или официалните си езици на непроменливия текст на формулярите и на значението на символите. Швейцарският федерален съвет предава този превод на договарящите се държави и на Генералния секретар на Международната комисия по гражданско състояние. Всяка договаряща се държава има право да добави този превод към извлеченията, издавани от нейните власти.


Член 7[редактиране]

Ако съдържанието на акта не позволява попълването на определено поле или част от поле на извлечението, същото поле или част от поле се посочва като неизползваемо чрез зачертаване.


Член 8[редактиране]

Извлеченията носят датата на издаването, подписа и печата на органа, който ги е издал. Те имат същата стойност като извлеченията, издадени съгласно действащото законодателство в държавата издател.

Те се приемат без легализация или подобна формалност на територията на всяка от държавите, обвързани с тази Конвенция.


Член 9[редактиране]

При спазване на условията по международни договори, предвиждащи безплатно издаване на пълни преписи или извлечения от актове за гражданско състояние, извлеченията, издавани по силата на тази Конвенция, не могат да бъдат облагани с по-високи такси, отколкото извлеченията, издавани съгласно действащото вътрешно законодателство на държавата издател.


Член 10[редактиране]

Тази Конвенция не възпрепятства получаването на пълни преписи от актове за гражданско състояние, изготвени съгласно действащото вътрешно законодателство на държавата, в която тези актове са съставени или вписани.

Член 11[редактиране]

Всяка договаряща се държава може при подписване на нотификацията, предвидена в член 12, или при присъединяването си да заяви, че си запазва правото да не прилага тази Конвенция за извлечения от актове за раждане, отнасящи се до осиновени деца.


Член 12[редактиране]

Договарящите се държави изпращат на Швейцарския федерален съвет нотификация за успешно проведените процедури, необходими съгласно тяхната Конституция, за прилагане на тази Конвенция на тяхна територия.

Швейцарският федерален съвет уведомява договарящите се държави и Генералния секретар на Международната комисия по гражданско състояние за всяка нотификация, получена по силата на предходната алинея.


Член 13[редактиране]

Тази Конвенция влиза в сила на тридесетия ден след датата на внасянето на петата нотификация и ще действа от същия момент между петте държави, извършили тези процедури.

За всяка договаряща се държава, извършила по-късно процедурите, предвидени в предходния член, тази Конвенция ще действа считано от тридесетия ден след датата на внасянето на нейната нотификация.

Незабавно след влизането в сила на тази Конвенция правителството депозитар изпраща текста й на Секретаря на Организацията на обединените нации с цел регистрация и публикуването й съгласно член 102 от Устава на Организацията на обединените нации.


Член 14[редактиране]

Конвенцията, отнасяща се до издаването на някои извлечения от актове за гражданско състояние, предназначени за чужбина, подписана в Париж на 27 септември 1956 г., престава да се прилага между държавите, за които тази Конвенция е влязла в сила.


Член 15[редактиране]

Резервите, изразени по член 11, могат във всеки момент да бъдат изцяло или частично оттегляни. Оттеглянето се извършва чрез нотификация, отправена до Швейцарския федерален съвет.

Швейцарският федерален съвет уведомява договарящите се държави и Генералния секретар на Международната комисия по гражданско състояние за всяка нотификация, получена по силата на предходната алинея.


Член 16[редактиране]

Тази Конвенция се прилага по право върху цялата континентална територия на всяка договаряща се държава.

Всяка държава може при подписване, изпращане на нотификация, присъединяване или по-късно да заяви чрез нотификация, изпратена до Швейцарския федерален съвет, че разпоредбите на тази Конвенция ще бъдат прилагани върху една или повече нейни извънконтинентални територии, държави и територии, за които е поела международна отговорност. Швейцарският федерален съвет ще уведоми за тази нотификация всяка от договарящите се държави и Генералния секретар на Международната комисия по гражданско състояние. Разпоредбите на тази Конвенция стават приложими на посочената в нотификацията територия или територии на шестдесетия ден след датата на получаване на горната нотификация от Швейцарския федерален съвет.

Всяка държава, отправила заявление съгласно разпоредбите на алинея 2 на този член, може впоследствие да заяви във всеки момент чрез нотификация, отправена до Швейцарския федерален съвет, че тази Конвенция престава да бъде приложима в една или няколко държави или територии, посочени в нейното заявление.

Швейцарският федерален съвет ще уведоми за новата нотификация всяка от договарящите се държави, както и Генералния секретар на Международната комисия по гражданско състояние. Конвенцията ще престане да се прилага в съответната територия на шестдесетия ден след датата, на която Швейцарският федерален съвет е получил упоменатата нотификация.


Член 17[редактиране]

Всяка държава може да се присъедини към тази Конвенция след влизането й в сила. Присъединителният акт се внася в Швейцарския федерален съвет. Последният уведомява всяка от договарящите се държави, както и Генералния секретар на Международната комисия по гражданско състояние, за всяко внасяне на акт за присъединяване. Конвенцията влиза в сила за присъединилата се държава на тридесетия ден след датата на внасяне на акта за присъединяване.


Член 18[редактиране]

Тази Конвенция остава в сила без ограничение в срока. Всяка от договарящите държави може да я денонсира по всяко време чрез нотификация, отправена писмено до Швейцарския федерален съвет, който уведомява останалите договарящи се държави и Генералния секретар на Международната комисия по гражданско състояние.

Възможността за денонсиране по горната алинея не може да бъде упражнена преди изтичането на срок от една година от датата, на която Конвенцията е влязла в сила в съответната държава. Денонсирането ще влезе в действие в срок от шест месеца след датата, на която Швейцарският федерален съвет е получил нотификацията, предвидена в алинея първа на този член.

В потвърждение на което подписаните представители, редовно упълномощени за тази цел, подписаха тази Конвенция.

Изготвена във Виена на 8 септември 1976 г. в един екземпляр, който ще бъде внесен в архива на Швейцарския федерален съвет, а заверено копие ще бъде предадено по дипломатически път на всяка от договарящите се държави и на Генералния секретар на Международната комисия по гражданско състояние.[2][3]

Бележки[редактиране]

  1. Ратифицирана от Република България със закон, приет от 42-то Народно събрание на 3 октомври 2013 година - Държавен вестник, брой № 91 от 2013 година. В сила за Република България от 18 декември 2013 година. Обнародвана в Държавен вестник брой № 108 от 17 Декември 2013 година
  2. Виж автентичния текст на френски език на Конвенцията на интернет страницата на Швейцарския федерален съвет.
  3. Виж интернет страницата на Международна комисия по гражданското състояние (La Commission Internationale de l'État Civil) за текстта на конвенцията Convention du 8 septembre 1976 relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil