Направо към съдържанието

Закон за „Държавен вестник“

От Уикиизточник

В сила от 07.11.1995 г.

Обн. ДВ. бр.89 от 6 Октомври 1995г., попр. ДВ. бр.92 от 17 Октомври 1995г., доп. ДВ. бр.123 от 22 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юни 1999г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.97 от 13 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.9 от 31 Януари 2003г., изм. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г., изм. ДВ. бр.31 от 8 Април 2005г., изм. ДВ. бр.36 от 2 Май 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 15 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) "Държавен вестник" е официално издание на Република България.

(2) "Държавен вестник" се издава от Народното събрание.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) "Държавен вестник" поддържа интернет страница, достъпът до която е свободен и безплатен.

Чл. 2. (1) Издаването на "Държавен вестник" се подготвя и извършва от редакция под контрола на председателя на Народното събрание.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Редакцията на "Държавен вестник" е дирекция към Народното събрание - второстепенен разпоредител с бюджет.

(3) Главният редактор на "Държавен вестник" се назначава и освобождава от председателя на Народното събрание.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3 - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) "Държавен вестник" има официален и неофициален раздел.

(2) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) Официалният и неофициалният раздел се публикуват и в интернет страницата на "Държавен вестник". При несъответствие между печатното издание и изданието в интернет страницата правно значение има текстът на печатното издание.

Чл. 4. (1) В официалния раздел на "Държавен вестник" се обнародват:

1. актовете, приети с национален референдум;

2. Конституцията;

3. кодексите, законите, решенията, декларациите и обръщенията на Великото народно събрание и на Народното събрание;

4. правилникът за организацията и дейността на Великото народно събрание и на Народното събрание;

5. указите на президента на републиката, с изключение на указите по чл. 98, т. 9, 10, 11 и 12 и по чл. 102, ал. 3, т. 5 от Конституцията;

6. решенията на Конституционния съд заедно с мотивите към тях, а когато председателят на Конституционния съд прецени - и определения на съда заедно с мотивите към тях;

7. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.)

8. (попр. - ДВ, бр. 92 от 1995 г.) постановленията, правилниците и наредбите на Министерския съвет, а когато министър-председателят прецени - и разпореждания и решения на Министерския съвет;

9. международните договори на Република България;

10. правилниците, наредбите и инструкциите на министрите;

11. решенията на Върховния административен съд, с които се отменят нормативни актове на Министерския съвет и на министрите;

12. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.) нормативните актове на други държавни органи, когато това е изрично предвидено в закон.

(2) Законите се обнародват заедно с указите на президента на републиката за обнародването им.

(3) В официалния раздел актовете се подреждат по реда на тяхното изброяване в ал. 1. Актовете от един и същи вид се обнародват по реда на датите на приемането им, а когато са приети на една и съща дата - по реда на постъпването им за обнародване в редакцията на "Държавен вестник".

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 97 от 2001 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) Международните договори, подлежащи на обнародване, се представят (включително и на магнитен носител) и обнародват в "Държавен вестник" в 15-дневен срок от датата на влизането им в сила по отношение на Република България.

(2) Когато датата на влизането в сила на международния договор е предварително известна, той може да бъде обнародван и преди или в деня на влизането му в сила.

(3) Международните договори се обнародват с направените от Република България резерви и тълкувателни декларации. Обнародват се и оттеглянето на резерви и декларации към международни договори.

(4) Българският текст, оригинален или в превод, на предлагания за обнародване международен договор се удостоверява от министъра на външните работи или от ръководителя на ведомството, което го е сключило, или от упълномощено от тях лице.

(5) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) В съпроводителното писмо с искане за обнародване на международния договор се посочват законът за ратифициране на международния договор и броят на "Държавен вестник", в който е обнародван, или се представя копие от решението на Министерския съвет за утвърждаване на акта, както и датата на влизане в сила на договора за Република България.

(6) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) Когато международният договор е двустранен, се посочват и името и длъжността на подписалите го за всяка от страните.

Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6 - ДВ, бр. 9 от 2003 г.) Към "Държавен вестник" може да се издава притурка с по-ограничен тираж, изрично посочена в съответния брой на вестника, в която се обнародват обемисти международни договори, сборници от международни договори или от други нормативни актове. Обнародването в притурката има същото правно значение, както и обнародването в "Държавен вестник".

(2) (Нова - ДВ, бр. 9 от 2003 г.) Разходите по отпечатването на притурката по ал. 1 са за сметка на органа, по чието предложение тя се издава.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) В неофициалния раздел на "Държавен вестник" се обнародват разпорежданията на председателя на Народното събрание по чл. 9, ал. 2 и чл. 15, индивидуалните административни актове на министри и на ръководители на държавни и общински органи, обявления и съобщения на министерства, други ведомства, академии, висши училища и научни институти, общини, призовки на съдилища, съдебни решения, покани за свикване на събрания с приложени към тях протоколи за свикването и други известия, когато тяхното обнародване е предвидено в закон или в нормативен акт на Министерския съвет, съобщения на редакцията на "Държавен вестник".

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., в сила от 01.05.2005 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.) Обявленията за предоставяне на концесии по Закона за концесиите се обнародват в електронната страница на "Държавен вестник".

(3) (Нова - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) В последния брой за годината се обнародват годишното съдържание и азбучник на вестника.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 1999 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) В "Държавен вестник" не могат да се публикуват обявления, съобщения и покани с рекламен или с търговски характер.

(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 56 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) Актовете в неофициалния раздел се подреждат по реда на тяхното изброяване в ал. 1.

Чл. 8. Председателят на Народното събрание утвърждава:

1. формата, обема, годишния тираж и графичното оформление на "Държавен вестник", както и на притурките към него;

2. екземплярите от всеки пореден брой и на цели годишни течения, които задължително се съхраняват в редакцията на "Държавен вестник";

3. безплатните екземпляри и реда за тяхното разпределение.

Чл. 9. (1) Обнародването на актовете в официалния раздел е безплатно.

(2) За обнародване на обявленията, съобщенията, поканите и другите известия в неофициалния раздел се заплаща такса, чийто размер се определя от председателя на Народното събрание с разпореждане.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.).

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 31 от 2005 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) За обнародването на актовете в официалния раздел и на известията в неофициалния раздел се представя текстът на съответния акт или известие и документът за внесена такса по чл. 9, ал. 2, приложени към съпроводително писмо с искане за обнародване. Искането се подписва от ръководителя на органа или организацията, чийто акт или известие се предлага за обнародване, или от упълномощено от него лице, като върху него се полага и печатът на органа или организацията. Искането може да се подаде и по електронен път по реда на Закона за електронното управление.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 2005 г.) В съпроводителното писмо се посочват правното основание за обнародването, длъжностните лица, отговорни за техническото съгласуване на текста преди обнародването му, и телефон за връзка.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) В редакцията на "Държавен вестник" се води входящ регистър на съпроводителните писма с искане за обнародване, който е публичен. Редът за воденето на регистъра се определя с разпореждане на председателя на Народното събрание.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) При подготовката на текстовете на актовете за обнародване редакцията изисква съдействието на длъжностните лица по ал. 2 за отстраняването на техническите несъответствия или грешки в тях.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) Поправките на грешки в обнародваните актове се обнародват в съответния раздел на "Държавен вестник", в който е бил обнародван актът, чиято поправка се прави.

Чл. 11. Представените в редакцията на "Държавен вестник" актове и известия се обнародват, както следва:

1. актовете в официалния раздел - в 15-дневен срок от постъпването им, доколкото друг срок не следва от Конституцията или закон;

2. (изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) обявленията, съобщенията, призовките и другите известия - в срока, предвиден в съответния закон или нормативен акт на Министерския съвет, но не по-късно от един месец от постъпването им.

Чл. 12. (1) "Държавен вестник" се издава в редовни броеве всеки вторник и петък от седмицата, когато тези дни са работни.

(2) (Попр. - ДВ, бр. 92 от 1995 г.) Извънредни броеве на "Държавен вестник" могат да се издават както в дните по ал. 1, така и в други дни от седмицата, включително и в неработни дни. Разрешение за издаване на извънреден брой на "Държавен вестник" се дава от председателя на Народното събрание по негова преценка, по искане на президента на републиката, както и на министър-председателя.

(3) (Нова - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) "Държавен вестник" се публикува в интернет страницата в деня, в който се издава печатното издание.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Редакцията на "Държавен вестник" е на бюджетна издръжка и се финансира със субсидия от самостоятелния бюджет на Народното събрание, от собствени приходи от абонамент на вестника, такси по чл. 9, ал. 2 и от друга съпътстваща издаването на вестника дейност.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 123 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Средствата по ал. 1 се разходват за издаване и издръжка на "Държавен вестник", както и за други научни, изследователски, издателски и информационни дейности, включително свързаните с тях доставки на стоки и предоставяне на услуги, по ред, определен от председателя на Народното събрание.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2003 г.)

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.) Отчетът за изпълнението на бюджета на "Държавен вестник" се включва и се приема с отчета за изпълнението на бюджета на Народното събрание за съответната година.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.) Цената на отделен брой "Държавен вестник", както и цената на абонамента се определя от председателя на Народното събрание с разпореждане.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.).

(3) (Отм. - ДВ, бр. 9 от 2003 г.).

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г., в сила от 01.07.2008 г.) Печатното издание на "Държавен вестник" се разпространява чрез абонамент и ръчна продажба.

Заключителни разпоредби

§ 1. Този закон отменя Указ № 2948 за "Държавен вестник" (обн., ДВ, бр. 101 от 1974 г.; изм., бр. 18 от 1989 г. и бр. 41 от 1995 г.) и влиза в сила един месец след обнародването му в "Държавен вестник".

§ 2. Изпълнението на закона се възлага на председателя на Народното събрание.


Законът е приет от 37-о Народно събрание на 21 септември 1995 г. и е подпечатан с държавния печат.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"

(ОБН. - ДВ, БР. 31 ОТ 2005 Г.)

§ 7. Параграф 3, т. 2 и § 5 влизат в сила от 1 май 2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)

§ 23. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г., с изключение на чл. 42, ал. 3 и чл. 58, ал. 4, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА "ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК"

(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2008 Г.)

§ 7. Законът влиза в сила от 1 юли 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2009 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 110 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 104. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 100, т. 7, която влиза в сила от 1 април 2009 г., ако са изпълнени условията на § 102.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18, § 114, § 120, § 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2016 Г.)

§ 29. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., с изключение на:

1. член 39, който влиза в сила от 1 юли 2017 г., а по отношение на централните органи за покупки - от 1 януари 2017 г.;

2. член 40:

а) алинея 1 и ал. 3, т. 1 - 4 и т. 10, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;

б) алинея 3, т. 5 - 9, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;

3. член 41, ал. 1 - относно техническа съвместимост и свързаност, и ал. 2, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;

4. член 59, ал. 4, която влиза в сила от 1 юли 2018 г.;

5. член 67:

а) алинея 4 - относно задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, която влиза в сила от 1 април 2018 г.;

б) алинея 8, т. 2, която влиза в сила от 1 юни 2018 г.;

6. член 97, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.;

7. член 232, който влиза в сила от 1 септември 2016 г.;

8. параграф 26, ал. 1 и § 27, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

Обществено достояние Този текст представлява нормативен или индивидуален акт на държавните органи за управление на Република България и като такъв e обществено достояние съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.