Закон за съдебната власт

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

Закон за съдебната власт- основни положения:  Органите на съдебната власт се ръководят от КРБ и ЗСВ;  При постановяване на своите актове съдиите, прокурорите и следователите се основават на закона и събраните по делото доказателства.  Принцип на безпристрастие при изпълнение на функциите;  Принцип на политическа неутралност на съдиите, прокурорите, следователите;  Право на информацияна гражданите и ЮЛ за работата на съдебната власт- органите на съдебната власт са длъжни да осигуряват откритост, достъпност и прозрачност на действията си; също така са длъжни да осигуряват взаимодействие с изпълнителната и законодателната власт, което да осигури всестранна и пълна защита на правата на гражданите и ЮЛ и реализиране на наказателната политика на държавата;  Право на всеки гражданин/ЮЛ на справедлив и публичен процес, в разумен срок и от независим и безпристрастен съд: те имат право на съдебна защита, която не може да им бъде отказана. В определени от закона случаи гражданите могат да получат правна помощ, финансирана от държавата.  Принцип на точно и еднакво прилагане на закона спрямо всички лица и случаи, за които се отнасят. При осъществяване на функциите, както и при заемане на длъжности в органите на съдебната власт, не се допускат никакви ограничения на правата и привилегиите, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение, имуществено състояние;  Разпределението на преписките и делата в органите на съдебната власт, се осъществява на принципа на случайния подбор, чрез електронно разпределение в съответствие с реда на постъпването им.  Съдебното производство по граждански и наказателни дела е триинстанционно/първоинстанционно, въззивно и касационно/, освен ако в закон е предвидено друго, а по административни- двуинстанционно /първоинстанционно и касационно/. Влезлите в сила съдебни актове се отменят само в предвидените по закон случаи.  В случаите и по реда, предвиден в закон, горната инстанция осъществява контрол върху актовете на долната инстанция, като един и същи съдия не може да участва в разглеждането на делото в двете инстанции.  Органите на съдебната власт са длъжни в съответствие със закона да разглеждат и разрешават всяко постъпило до тях искане. Сроковете, които са дадени на съдиите, прокурорите и следователите за произнасяне или осъществяване от тяхна страна на функциите им, следва да се спазват и са задължителни за тях, но те не засягат правата на страните в процеса.  Принципът на българския език- заседанията се водят, а протоколите се изготвят на български език.  Когато преценят, че закон противоречи на КРБ- съдиите уведомяват ВКС/ВАС, а прокурорите – Главния прокурор.