Договор за забрана на ядрените оръжия от 2017 година

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

ДОГОВОР ЗА ЗАБРАНА НА ЯДРЕНИТЕ ОРЪЖИЯ от 2017 година

(неофициален превод) [1]

Преамбюл[редактиране]

Държавите страни по този договор,

Решени да допринесат за реализирането на целите и принципите на Хартата на Обединените нации,

Дълбоко загрижени за катастрофалните хуманитарни последствия, които ще са резултат от каквото и да е използване на ядрените оръжия, и признавайки нуждата за цялостното и пълно премахване на такива оръжия, което е единственият начин да се гарантира, че ядрените оръжия никога няма да бъдат използвани отново при каквито и да е обстоятелства,

Помнейки рисковете, които съществуват от продължаващото съществуване на ядрените оръжия, включително от всякакво детониране на ядрени оръжия случайно, при грешка в изчисленията или дизайн, и подчертавайки, че тези рискове засягат сигурността на цялото човечество, и че всички държави носят отговорност за предотвратяването на каквато и да е употреба на ядрени оръжия,

Имайки предвид, че катастрофалните последствия на ядрените оръжия не могат да бъдат адекватно адресирани, че те преминават националните граници, имат сериозни последствия за човешкото оцеляване, околната среда, социалноикономическото развитие, глобалната икономика, сигурността на прехраната и здравето на сегашното и бъдещите поколения, и имат диспропорционално влияние върху жените и момичета, включително като резултат на йонизиращата радиация,

Признавайки етичните императиви за ядрено разоръжаване и спешността да се постигне и да се поддържа един свободен от ядрени оръжия свят, който е обществено благо от най-висша степен, служещ както на интересите на националната, така и на колективната сигурност,

Помнейки неприемливото страдание и вреди, причинени на жертвите на употребата на ядрени оръжия (хибакуша), както и на онези, които бяха засегнати от опитите с ядрени оръжия,

Признавайки диспропорционалното влияние на дейностите на ядрените оръжия върху местните народи,

Потвърждавайки нуждата всички страни по всяко време да спазват приложимото международно право, включително международното хуманитарно право и международното право за защита на човешките права,

Базирайки се на принципите и правилата на международното хуманитарно право, в частност на принципа, че правото на страните във въоръжен конфликт да избират методи или начини за водене на война не е неограничено, правилото на разграничаване, забраната на недискриминиращи атаки, правилата за пропорционалност и предпазни мерки при атака, забраната на употребата на оръжия, чието естество е да причиняват излишна и прекалена вреда и ненужни страдания, както и правилата за защита на природната среда,

Смятайки, че всякаква употреба на ядрени оръжия би било в противоречие с правилата на международното право, приложими при въоръжен конфликт, в частност принципите и правилата на международното хуманитарно право,

Препотвърждавайки, че всякаква употреба на ядрени оръжия е също така несъвместима с принципите на хуманността и диктатите на обществената съвест,

Припомняйки, че в съответствие с Хартата на Обединените нации, държавите трябва да се въздържат в техните международни отношения от заплахата или употребата на сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава, или по всякакъв друг начин, който е несъвместим с целите на Обединените нации, и че установяването и поддържането на международен мир и сигурност трябва да бъде насърчавано с най-малкото отклонение за въоръжения на световните човешки и икономически ресурси,

Припомняйки също така първата резолюция на Общото събрание на Обединените нации, приета на 24 януари 1946 година, и последващи резолюции, които призовават за премахването на ядрените оръжия,

Загрижени от бавния прогрес на ядреното разоръжаване, продължаващото разчитане на ядрените оръжия във военните концепции, доктрини и политики, както и в онези за сигурност, и прахосването на икономически и човешки ресурси по програми за производство, поддържането и модернизирането на ядрените оръжия,

Признавайки, че юридически обвързваща забрана на ядрените оръжия представлява важен принос към постигането и поддържането на свят, който е свободен от ядрени оръжия, включително необратимото, проверено и прозрачно премахване на ядрените оръжия, и решени да действат към такава цел,

Решени да действат с оглед постигането на ефективен прогрес към общо и цялостно разоръжаване под стриктен и ефективен международен контрол,

Препотвърждавайки, че съществува задължение да се водят добросъвестно и да се завършат преговорите, водещи до ядрено разоръжаване във всички аспекти под стриктен и ефективен международен контрол,

Препотвърждавайки също така, че пълното и ефективно изпълнение на Договора за неразпространение на ядрените оръжия, който служи като крайъгълен камък на ядреното разоръжаване и режима на неразпространение, има жизнено важна роля в насърчаването на международния мир и сигурност,

Признавайки жизнената важност на Договора за всеобща забрана на ядрените опити и неговият режим за проверка и удостоверяване като основен елемент за ядреното разоръжаване и режима за неразпространение,

Препотвърждавайки убеждението, че създаването на международно признати зони, свободни от ядрени оръжия, основани на свободно договорени споразумения между държавите на заинтересованите региони, допринася за глобалния и регионалния мир, засилва режима за неразпространение на ядрените оръжия и допринася за реализирането на целите на ядреното разоръжаване,

Подчертавайки, че нищо в този договор не трябва да бъде интерпретирано като засягащо неприкосновеното право на неговите държави-страни да развиват изследванията, производството и употребата на ядрената енергия за мирни цели без дискриминация,

Признавайки, че равното, пълно и ефективно участие на жените и мъжете е съществен фактор за насърчаването и постигането на траен мир и сигурност, и ангажирани в поддържането и засилване на ефективното участие на жените в ядреното разоръжаване,

Признавайки също така значението на образованието за мир и за разоръжаване във всички негови аспекти и в повишаването на осведомеността за рисковете и последствията от ядрените оръжия за сегашните и бъдещи поколения, и ангажирани в разпространението на принципите и нормите на този договор,

Подчертавайки ролята на обществената съвест в утвърждаването на принципите на хуманността, както бива засвидетелствано от призива за пълно премахване на ядрените оръжия, и признавайки усилията за тази цел, предприети от Обединените нации, от движението на Международния Червен кръст и Червен полумесец, други международни и регионални организации, неправителствени организации, религиозни водачи, парламентаристи, учени и хибакуша,

Се договориха, както следва:

Член 1 Забрани[редактиране]

1. Всяка държава се задължава никога и при никакви обстоятелства да не:

(а) развива, изпитва, произвежда, изработва, или по друг начин да придобива, притежава или складира ядрени оръжия или други ядрени експлозивни уреди и установки;

(b) прехвърля (трансфер) на който и да е получател на каквито и да е ядрени оръжия или други ядрени експлозивни уреди или контрол върху такива оръжия или експлозивни уреди пряко или косвено,

(c) получава трансфер или на контрол над ядрени оръжия или други ядрени експлозиви пряко или косвено,

(d) използва или да не заплашва да използва ядрени оръжия или други ядрени експлозивни уреди,

(e) подпомага, насърчава или подтиква по какъвто и да е начин когото и да е било да се ангажира с каквато и да е дейност, която е забранена за държава страна по този договор,

(f) търси или получава каквато и да е помощ, по какъвто и да е начин, от когото и да е било да се ангажира с каквато и да е дейност, забранена за държава страна по този договор,

(g) допусне каквото и да е настаняване, инсталиране или разполагане на каквито и да е ядрени оръжия или други ядрени експлозивни уреди на своята територия или което и да е място, което се намира под нейната юрисдикция или контрол.


Член 2 Декларации[редактиране]

1. Всяка държава ще предостави на Генералния секретар на Обединените нации, и не по-късно от 30 дни след влизането в сила на този договор за тази държава страна, декларация, в която ще:

(a) декларира дали е притежавала, владеела или контролирала ядрени оръжия или ядрени експлозивни уреди и е премахнала своята програма за ядрени оръжия, включително премахването или необратимата конверсия на всички свързани с ядрените оръжия установки, преди влизането в сила на този договор за тази държава страна,

(b) въпреки член 1(а), декларира дали притежава, владее или контролира каквито и да е ядрени оръжия или други ядрени експлозивни уреди,

(c) въпреки член 1(g), декларира дали има каквито и да е ядрени оръжия или други ядрени експлозиви уреди на нейната територия или на което и да е друго място под нейна юрисдикция или контрол, които са собственост, във владение или контрол на друга държава,

2. Генералният секретар на Обединените нации ще предостави всички такива получени декларации на държавите страни.

Член 3 Гаранции[редактиране]

1. Всяка държава страна, за която член 4, параграф 1 или 2, не намира приложение, най-малкото ще спазва своите задължения за гаранции съгласно Международната агенция за атомна енергия в сила по времето на влизането в сила на този договор, без ущърб на каквито и да е допълнителни инструменти, които тя може да приеме за в бъдеще.

2. Всяка държава страна, за която член 4, параграф 1 или 2, не намира приложение и която все още не е направила така, ще сключи с Международната агенция за атомна енергия и ще приведе в изпълнение всеобщо гаранционно споразумение (INFCIRC/153 (поправено)). Преговорите за такова споразумение ще започнат в рамките на 180 дни от влизането в сила на този договор за тази държава страна. Споразумението ще влезе в сила не по-късно от 18 месеца от влизането в сила на този договор за тази държава страна. Всяка държава страна ще спазва такива задължения, без ущърб на каквито и да е допълнителни инструменти, каквито може да приеме в бъдеще.

Член 4 Към тотално премахване на ядрените оръжия[редактиране]

1. Всяка държава, която след 7 юли 2017 година е притежавала, владеела или контролирала ядрени оръжия или други ядрени експлозивни устройства и е премахвала своята програма за ядрени оръжия, включително премахването или необратимата конверсия на всички обекти, свързани с ядрени оръжия, преди влизането в сила на този договор за нея, ще сътрудничи с определения компетентен международен орган в съответствие с параграф 6 на този член с цел на проверката на необратимото премахване на програмата за ядрено въоръжаване. Компетентният международен орган ще докладва на държавите страни. Такава държава страна ще сключи гаранционно споразумение с Международната агенция за атомна енергия, което ще бъде достатъчно, за да предостави достатъчно уверения за неотклонение на деклариран ядрен материал от мирни ядрени дейности и на липсата на недеклариран ядрен материал или дейности в тази държава страна като цяло. Преговорите за такова споразумение ще започнат в рамките на 180 дни от влизането в сила на този договор за държавата страна. Споразумението ще влезе в сила не по-късно от 18 месеца от влизането в сила на този договор за тази държава страна. Тази държава страна по-нататък като минимум ще спазва тези задължения гаранции, без ущърб за каквито и да е допълнителни инструменти, които тя може да приеме за в бъдеще.

2. Въпреки член 1 (а), всяка държава страна, която притежава, владее или контролира ядрени оръжия или други ядрени експлозивни устройства веднага ще ги направи непригодни за употреба, и ще ги разруши колкото е възможно по-скоро, но не по-късно от краен срок, определен на първата среща на държавите страни, в съответствие с обвързващ във времето и правото план за контролирано и необратимо премахване на програмата за ядрени оръжия на тази държава-страна, включително премахването или необратимата конверсия на всички обекти, отнасящи се до ядрени оръжия. Държавата страна, не по-късно от 60 дни след влизането в сила на този договор за нея, ще предостави този план на държавите страни или на компетентен международен орган, определен от държавите страни. Планът ще бъде договорен с компетентния международен орган, който ще го предостави на следващите срещи на държавите страни или на конференция, в зависимост от това кое от двете събитие е първо по време, за одобрение в съответствие с неговите процедурни правила.

3. Държава страна, към която се прилага параграф 2 ще сключи гаранционно споразумение с Международната атомна агенция, което е достатъчно да предостави убедителни доказателства за неотклонение на деклариран ядрен материал от мирни ядрени дейности и за отсъствието на недеклариран ядрен материал или дейности в държавата като цяло. Преговорите за такова споразумение ще влязат в сила не по-късно от 18 месеца след датата на започването на преговорите. Тази държава страна впоследствие, като минимум, ще поддържа тези гаранционни задължения, без ущърб на каквито и да е допълнителни инструменти, които тя може да приеме в бъдещето. След влизането в сила на споразумението, посочено в този параграф, държавата страна ще предостави на Генералния секретар на Обединените нации окончателна декларация, че тя е изпълнила своите задължения според този член.

4. Въпреки член 1 (b) и (g), всяка държава страна, която притежава някакви ядрени оръжия или други ядрени експлозивни устройства на нейната територия или на някакво друго място, намиращо се под нейната юрисдикция или контрол, които са притежавани, владени или контролирани от друга страна ще осигури бързото премахване на тези оръжия, колкото е възможно по-скоро, но не по-късно от краен срок, който ще бъде определен от първата среща на държавите страни. След премахването на такива оръжия или други експлозивни устройства, тази държава страна ще предостави на Генералния секретар на Обединените нации декларация, че тя е изпълнила задълженията според този член.

5. Всяка държава страна, за която се прилага този член, ще предостави доклад за всяка среща на държавите страни и всяка конференция върху прогреса към изпълнението на нейните задължения според този член, докато настъпи момента, в който те се напълно изпълнени.

6. Държавите страни ще определят компетентен международен орган или органи, които да договорят и проверят необратимото премахване на програмите за ядрени оръжия, включително премахването или необратимата конверсия на всички ядрени обекти в съответствие с параграф 1, 2 и 3 на този член. В случай, че такова определяне не е било направено преди влизането в сила на този договор за страна държава, за която се прилага параграф 1 и 2 на този член, Генералният секретар на Обединените нации ще свика извънредно събрание на държавите страни, които да вземат решение.

Член 5 Национално приложение[редактиране]

1. Всяка държава страна ще приеме необходимите мерки за изпълнението на нейните задължения по този договор.

2. Всяка държава ще предприеме всички подходящи правни, административни и други мерки, включително налагането на правни санкции, за да предотврати и спре всяка дейност, забранена за държава страна по този договор, предприета от лица или на територията под нейна юрисдикция или контрол.

Член 6 Подпомагане на жертвите и възстановяване на околната среда

1. Всяка държава страна ще осигури по отношение на индивидите под нейна юрисдикция, които са засегнати от употребата или опитите с ядрени оръжия, в съответствие с приложимите международно хуманитарно право и право за защита на човешките права, адекватна възрастова и полова чувствителна помощ, без дискриминация, включително медицинска помощ, рехабилитация и психологическо съдействие, както и ще осигури за тяхната социална и икономическа интеграция.

2. Всяка държава страна, по отношение на области под нейна юрисдикция или контрол, които са замърсени в резултат на дейности, свързани с опити или употреба на ядрени оръжия или други ядрени експлозивни устройства, ще предприеме необходимите и подобаващи мерки към възстановяване на околната среда в така замърсените области.

3. Задълженията според параграф 1 и 2 няма да бъдат във вреда на задълженията на която и да е друга страна според международното право или двустранни споразумения.

Член 7 Международно сътрудничество и взаимопомощ[редактиране]

1. Всяка държава страна ще си сътрудничи с други държави страни за по-лесното изпълнение на този договор.

2. При изпълнение на своите задължения според този договор, всяка държава страна ще има правото да търси и да получава съдействие, когато е възможно, от другите държави страни.

3. Всяка страна, която има такава възможност, ще осигурява техническа, материална и финансова помощ на държавите страни, които са засегнати от използването и опитите с ядрени оръжия, за да съдейства за приложението на договора.

4. Всяка държава страна, която има такава възможност, ще осигури съдействие на жертвите на употребата или опитите с ядрени оръжия или други ядрени експлозивни устройства.

5. Съдействие според този член може да бъде осигурено, между другото, през системата на Обединените нации, регионални или национални организации или институции, неправителствени организации или институции, Международният комитет на червения кръст, Международната федерация на обществата на Червения кръст и Червения полумесец, или националните общества на Червения кръст и Червения полумесец, или на двустранна основа.

6. Без да се накърни каквото и да е друго задължение, което тя може да има съгласно международното право, държавата страна, която е употребила или извършвала опити с ядрени оръжия или с каквито и да е други ядрени експлозивни устройства ще носи отговорност за осигури адекватно съдействие на засегнатите държави страни, с цел помощ на жертвите и възстановяване на природната среда.

Член 8 Заседания на държавите страни[редактиране]

1. Държавите страни ще провеждат редовно заседания, за да разглеждат и, когато е необходимо, да вземат решения по отношение на всеки въпрос по отношение на приложението и действието на този договор, в съответствие с неговите разпоредби, и с предприемането на по-нататъшни мерки за ядрено разоръжаване, включително:

(a) Приложението и статуса на този договор;

(b) Мерки за контролирано, ограничено във времето и необратимо премахване на програмите за ядрени оръжия, включително допълнителните протоколи към този договор;

(c) Всякакви други мерки, които следват и са в съответствие с разпоредбите на този договор.

2. Първото заседание на държавите страни ще бъде свикана от Генералния секретар на Обединените нации в рамките на една година от влизането в сила на този договор. По-нататъшните срещи на държавите страни ще бъдат свиквани от Генералния секретар на Обединените нации на двугодишна основа, освен ако не бъде постигнато друго споразумение от държавите страни. Заседанието на държавите страни ще приеме свои процедурни правила на първата си сесия. До тяхното приемане ще се прилагат процедурните правила на Конференцията на Обединените нации за договаряне на правно задължителен инструмент за забрана на ядрените оръжия, водещ до тяхното пълно премахване.

3. Извънредни заседания на държавите страни ще бъдат свиквани, доколкото са смятани за необходими, от Генералния секретар на Обединените нации, по писмена молба на която и да е страна, при условие, че тази молба бива подкрепена от поне една трета от държавите страни.

4. След период от пет години след влизането в сила на този договор, Генералният секретар на Обединените нации ще свика конференция за преглед на действието на договора и прогреса за постигането целите на договора. Генералният секретар на Обединените нации ще свика конференции за по-нататъшен преглед в интервали от шест години със същата цел, освен ако не е договорено друго от държавите страни.

5. Държавите, които не са страни по този договор, както и съответните органи в системата на Обединените нации, други международни организации или институции, регионални организации, Международният комитет на червения кръст, Международната федерация на обществата на Червения кръст и Червения полумесец и съответните неправителствени организации, ще бъдат поканени за посетят заседанията на държавите страни и конференциите като наблюдатели.

Член 9 Разходи[редактиране]

1. Разходите за провеждането на заседанията на държавите страни, конференциите и извънредните заседания на държавите страни ще бъдат в тежест на държавите страни и държавите, които не са страни по този договор, но които участват като наблюдатели, в съответствие със оценъчната скала на Обединените нации, която ще бъде съответно коригирана.

2. Разходите, направени от Генералния секретар на Обединените нации в разпространение на декларациите по член 2, докладите по член 4 и предложените поправки на член 10 на този договор, ще бъдат в тежест на държавите страни в съответствие с оценъчната скала на Обединените нации, която ще бъде съответно коригирана.

3. Разходите, които се отнасят до прилагането на мерките за контрол, изисквани по член 4, както и разходите, свързани с премахването на ядрените оръжия или други ядрени експлозивни устройства, и премахването на програмите за ядрени оръжия, включително премахването и конверсията на всички свързани с ядрените оръжия обекти, ще бъдат понесени от държавите страни, за които трябва да бъдат приложени.

Член 10 Поправки[редактиране]

1. По всяко време след влизането в сила на този договор, която и да е държава страна може да предложи поправки на този договор. Текстовете на предложените поправки ще бъдат съобщени на Генералния секретар на Обединените нации, който ще го разпространи до всички държави страни и ще търси техните мнения дали да бъде разгледано предложението. Ако мнозинство от държавите страни информира Генералния секретар на Обединените нации не по-късно от 90 дни след неговото разпространение, че те подкрепят по-нататъшно разглеждане на предложението, предложението ще бъде разгледано на следващото заседание на държавите страни или конференция, в зависимост от това кое от двете ще се проведе по-скоро.

2. Заседание на държавите страни или конференция може да постигне договореност за промени, които ще бъдат приети от положително гласуване на мнозинство от две трети от държавите страни. Депозитарят ще съобщи всякакви приети поправки на всички държави страни.

3. Поправката ще влезе в сила за всяка държава страна, която депозира своя инструмент за ратификация или приемане на поправката 90 дни след депозирането на такъв инструмент на ратификация или приемане с мнозинство на държавите страни по време на приемането. От там нататък, тя ще влезе в сила за всяка държава страна 90 дни след депозирането на нейния инструмент на ратификация или приемане на поправката.

Член 11 Разрешаване на спорове[редактиране]

1. Когато възникне спор между две или повече държави, който се отнася до интерпретацията или приложението на този договор, заинтересованите страни ще проведат съвместни консултации с оглед да разрешаването на спора чрез преговори или по друг мирен начин по избор на страните в съответствие с член 33 на Хартата на Обединените нации.

2. Заседанието на страните може да допринесе за разрешаването на спора, включително чрез предоставянето на добри услуги, призив към заинтересованите държави страни да започнат процедура за разрешаване на спора по техен избор и препоръка на краен срок за договорената процедура, в съответствие със съответните разпоредби на този договор и Хартата на Обединените нации.

Член 12 Универсалност[редактиране]

Всяка държава страна ще насърчава държавите, които не са страни по този договор да го подпишат, ратифицират, приемат, одобрят, или да се присъединят към този договор, с цел универсално възприемане на всички държави на този договор.

Член 13 Подписване[редактиране]

Този договор ще бъде отворен за подписване от всички държави в главната квартира на Обединените нации в Ню Йорк на 20 септември 2017 година.

Член 14 Ратификация, приемане, одобрение и присъединяване[редактиране]

Този договор ще подлежи на ратификация, приемане или одобрение от подписалите го страни. Договорът ще бъде отворен за присъединяване.

Член 15 Влизане в сила[редактиране]

1. Този договор ще влезе в сила 90 дни след депозирането на петдесетия инструмент на ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.

2. За всяка държава, която депозира своя инструмент за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване след датата на депозирането на петдесетия инструмент на ратификация, приемане, одобрение или присъединяване, този договор ще влезе в сила 90 дни след датата, на която тази страна е депозирала своя инструмент на ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.

Член 16 Резерви[редактиране]

По членовете на този договор не могат да бъдат изказвани и те не подлежат на резерви.

Член 17 Срок на действие и оттегляне[редактиране]

1. Действието на този договор няма да бъде ограничен във времето.

2. Всяка държава страна ще има правото, при упражняване на своя национален суверенитет, да се оттегли от този договор, ако тя реши, че са налице извънредни събития, свързани с предмета на договора, които са застрашили висшите интереси на тази страна. Тя ще направи съобщение за такова оттегляне на депозитаря. Такова съобщение ще включва заявление за извънредните събития, които тя смята, че са застрашили нейните висши интереси.

3. Такова оттегляне ще влезе в действие 12 месеца след датата на получаването на съобщението от депозитаря. Ако обаче след изтичането на 12 месеца, оттеглящата страна е страна по въоръжен конфликт, държавата страна ще продължи да бъде обвързана от задълженията по този договор и по каквито и да е допълнителни протоколи, докато тя престане да бъде страна по въоръжен конфликт.

Член 18 Отношение с други договори[редактиране]

Прилагането и действието на този договор няма да бъде в ущърб на задължения, поети от държавите страни по отношение на съществуващи международни споразумения, по които те са страни, когато тези задължения не са в противоречие с договора.

Член 19 Депозитар[редактиране]

Генералният секретар на Обединените нации ще бъде определен за депозитар на този договор.

Член 20 Автентични текстове[редактиране]

Арабският, китайският, английският, френският, руският и испанският текст на този договор ще бъдат еднакво автентични.

Изготвено в Ню Йорк, на седми юли, две хиляди и седемнадесета година.

Бележки[редактиране]

  1. Chapter XXVI: Disarmament;– No. 9 Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, United Nations Treaty Collection Договорът е в сила от 22 януари 2021 г.