Договор за Луната (1979)

От Уикиизточник
Споразумение относно дейностите, извършвани от държавите върху Луната и другите небесни тела (1979)
(превод)[1]


Преамбюл[редактиране]

Държавите, които са страни по това споразумение,

Като отбелязват постиженията на държавите в изследването и използването на Луната и другите небесни тела,

Като признават, че Луната, като естествен спътник на Земята, играе важна роля в изследването на космоса,

Решени да насърчат на основата на равенството по-нататъшното развитие на сътрудничество между държавите в изследването и използването на Луната и другите небесни тела,

Като желаят да предотвратят луната да стане район на международен конфликт,

Като имат предвид ползите, които могат да бъдат получени от оползотворяването на природните ресурси на Луната и другите небесни тела,

Като си припомнят Договора за принципите, които ръководят дейността на държавите в изследването и използването на космоса, включително Луната и другите небесни тела, Споразумението за спасяване на астронавти (космонавти), връщането на астронавти (космонавти) и връщането на обекти, изстреляни в космоса, Конвенцията за международната отговорност за вреди, причинени от космически обекти, и Конвенцията за регистрация на обекти, изстреляни в космоса,

Като вземат предвид нуждата да определят и развият разпоредбите на тези международни инструменти по отношение на Луната и другите небесни тела, имайки загриженост за по-нататъшния прогрес в изследването и използването на космоса,

Се съгласиха на следното:

Член 1[редактиране]

1. Разпоредбите на това споразумение, които се отнасят до Луната, ще се прилагат също така и по отношение на другите небесни тела в границите на слънчевата система, с изключение на Земята, до момента, в който не влязат в сила специални правни норми по отношение на което и да е от тези небесни тела.

2. За целите на това споразумение препратка към Луната ще включва орбита около Луната или траектории на полет към нея или около нея.

3. Това споразумение няма да се прилага по отношение на извънземни материали, които достигат повърхността на Земята по естествен път.


Член 2[редактиране]

Всички дейности на Луната, включително нейното изследване и използване, ще бъде извършвано в съответствие с международното право, в частност Хартата на Обединените нации, и вземайки предвид Декларацията за принципите на международното право, която се отнася до приятелските отношения и сътрудничество между държавите в съответствие с Хартата на Обединените нации, приета от Общото събрание на 24 октомври 1970 година, в интерес на поддържането на международния мир и сигурност и насърчаването на международното сътрудничество и взаимното разбирателство, и с дължимото внимание за интересите на всички други държави-страни.


Член 3[редактиране]

1. Луната ще бъде използвана от всички държави-страни изключително за мирни цели.

2. На Луната са забранени всяка заплаха за използване на сила или използването на сила или всеки друг враждебен акт или заплаха за извършването на враждебни действия. Забранено е също така използването на Луната за извършването на всякакви такива действия или прилагането на всякакви такава заплахи по отношение на Земята, Луната, космически кораб, персонал на космически кораб или изкуствени космически обекти.

3. Държавите страни няма да пускат в орбита или друга траектория на полет към или около Луната обекти, които носят ядрени оръжия или какъвто и да е друг вид оръжия за масово унищожаване или да поставят използването на такива оръжия върху или в недрата на Луната.

4. На Луната се забранява създаването на военни бази, съоръжения и укрепления, изпитването на всякакви видове оръжия или провеждането на военни маневри. Използването на военен персонал за научни изследвания или за каквито и да е други мирни цели няма да бъде забранено. Също така няма да бъде забранено използването на каквото и да е оборудване или средства, които са необходими за мирно изследване и използване на Луната.


Член 4[редактиране]

1. Изследването и използването на Луната ще е област, принадлежаща на цялото човечество и ще бъде извършвана в полза и в интерес на всички страни, независимо от тяхната степен на икономическо и научно развитие. При това ще се вземат предвид интересите на сегашните и бъдещите поколения, както и необходимостта да се постигнат по-високи стандарти на живот и условия за икономически и социален прогрес и развитие в съответствие с Хартата на Обединените нации.

2. Държавите страни ще бъдат ръководени от принципите на сътрудничеството и взаимопомощта във всички техни дейности, които касаят изследването и използването на Луната. Международното сътрудничество в съответствие с това споразумение ще бъде колкото е възможно по-широко и може да приеме многостранен характер, двустранен характер или да се осъществява чрез международни междуправителствени организации.


Член 5[редактиране]

1. Държавите-страни ще уведомяват до най-голямата възможна и практична степен генералния секретар на Обединените нации, както и обществеността и международната научна общност за техните дейности, които касаят изследването и използването на Луната. Колкото е възможно по-скоро след изстрелването, ще им бъде предоставяна информация за времето, целите, местата, параметрите на орбитата и продължителността на всяка мисия до Луната, докато информацията относно провеждането на експедицията, включително научните резултати, ще бъдат предоставяни след нейното приключване. Ако експедицията продължава повече от шейсет дни, информацията за нейния ход, включително научните резултати, ще се представят периодически, на всеки тридесет дни. За експедиции, които ще продължат повече от шест месеца, впоследствие ще бъдат докладвани само значителните допълнения към такава информация.

2. Ако държава-страна разбере, че друга държава-страна планира да извършва дейност по едно и също време в същата област или в същата орбита около или траектория на полет към или около Луната, тя веднага ще информира другата държава за времето и плановете на своята дейност.

3. При извършването на дейности в съответствие с това споразумение, държавите-страни веднага ще осведомяват генералния секретар, както и обществеността и международната научна общност, за всяко открито от тях явление в космоса, включително Луната, което може да застраши човешкия живот или човешкото здраве, както и всякакви свидетелства за органичен живот. Член 6

1. На Луната ще съществува свобода на научните изследвания, които се извършват от всички държави-страни без дискриминация от какъвто и да е вид на основата на равенство и в съответствие с международното право.

2. При извършването на научни изследвания в съответствие с разпоредбите на това споразумение, държавите-страни ще имат право да събират или да вземат от Луната образци на нейните минерални и други вещества. Такива образци ще останат на разположение на онези държави-страни, които са били причина за тяхното събиране и могат да бъдат използвани от тях за научни цели. Държавите-страни ще вземат под внимание необходимостта да се предоставят част от тези проби на разположение на други заинтересовани държави страни и на международната научна общност за научни изследвания. Държавите-страни могат в течение на научните изследвания да използват минерали и други вещества от Луната в количества, които са подходящи да поддържането на техните експедиции.

3. Държавите-страни изразяват желанието си за размяна до най-голямата възможна и практична степен на научен и друг персонал на експедиции или на съоръжения на Луната.


Член 7[редактиране]

1. При изследване и използване на Луната, държавите-страни ще вземат мерки за предотвратяване на съществуващото равновесие в нейната околна среда, било то чрез въвеждането на вредни промени в нейната околна среда или чрез вредно заразяване посредством въвеждането на чужда за околната й среда материя, или по друг начин. Държавите-страни ще вземат мерки за предотвратяване вредното въздействие на околната среда на Земята чрез въвеждането на извънземна материя или по друг начин.

2. Държавите-страни ще уведомяват генералният секретар на Обединените нации за мерките, които са били предприети от тях в съответствие с параграф 1 на този член и също така ще го осведомяват предварително до максималната възможна степен за поставянето от тях на радиоактивни материали на Луната и относно целите на такова поставяне.

3. Държавите-страни ще докладват на другите държави-страни и на генералния секретар относно районите на Луната, които притежават специален научен интерес, за да се разгледа въпроса, без да се засягат правата на други държави-страни, за определянето на такива райони като международни научни резервати, относно които да се постигнат международни споразумения след консултации с компетентните органи на Обединените нации.


Член 8[редактиране]

1. Държавите-страни могат да извършват дейности по изследване и използване на Луната навсякъде върху нейната повърхност, така и в недрата й, като се спазват разпоредбите на това споразумение.

2. За тази цел държавите- страни могат в частност:

а) да приземяват техните космически обекти на Луната и да ги изстрелват от Луната;

б) да разполагат техния персонал, космически превозни средства, оборудване, станции, съоръжения и инсталации навсякъде върху или под повърхността на Луната.

Персонал, космически превозни средства, оборудване, станции, съоръжения и инсталации могат да бъдат премествани или придвижване свободно над или под повърхността на Луната.

3. Дейностите на държавите-страни в съответствие с параграфи 1 и 2 на този член няма да намесват с дейностите на другите държави страни върху Луната. Когато се случи такова намесване, засегнатите държави-страни ще проведат консултации в съответствие с член 151 параграфи 2 и 3 на това споразумение.


Член 9[редактиране]

1. Държавите-страни могат да създават обитаеми или необитаеми от хора станции на Луната. Държава страна, която създава станция на Луната ще използва само онзи район, който е необходим за нуждите на станцията и веднага ще уведоми генералния секретар на Обединените нации за местоположението и целите на тази станция. След това на редовни годишни интервали от време държавата също така ще информира генералният секретар за това дали станцията продължава да се използва и дали нейните цели не са се променили.


2. Станциите ще бъдат изграждани по такъв начин, че да не пречат на свободния достъп до всички райони на Луната на персонала, превозните средства и оборудването на други държави-страни, които осъществяват дейност на Луната в съответствие с разпоредбите на това споразумение или на член 1 на Договора за принципите, които ръководят дейността на държавите при изследването и използването на космоса, включително Луната и другите небесни тела.


Член 10[редактиране]

1. Държавите-страни ще вземат всички възможни практически мерки, за да опазят живота и здравето на хората на Луната. За тази цел те ще смятат всеки човек на Луната като астронавт (космонавт) според значението на член 5 на Договора за принципите, които ръководят дейността на държавите при изследването и използването на космоса, включително Луната и другите небесни тела и като част от персонала на космически кораб според значението на Споразумението за спасяване на астронавти (космонавти), връщането на астронавти (космонавти) и връщането на обекти, изстреляни в космоса.

2. Държавите-страни ще предлагат закрила и укритие в техните станции, инсталации, превозни средства и други съоръжения на лицата, изпаднали в бедствие на Луната.


Член 11[редактиране]

1. Луната и нейните природни ресурси ще бъдат общо наследство на човечеството, което ще намери израз в разпоредбите на това споразумение, в частност в параграф 5 на този член.

2. Луната не подлежи на присвояване от която и да е нация чрез каквато и да е претенция за суверенитет, посредством използване или окупация, или по какъвто и да е друг начин.

3. Повърхността и недрата на Луната, както и която и да е част на нея или намиращи се там природни ресурси не ще могат да станат собственост на която и да е държава, междуправителствена организация или неправителствена организация, национална организация или неправителствено лице или което и да е физическо лице. Разполагането на персонал, космически превозни средства, оборудване, станции и инсталации върху или под повърхността на Луната, включително структури, свързани с нейната повърхност или недра, не ще създават право на собственост над повърхността или в недрата на Луната или на нейните райони. Тези разпоредби не накърняват международния режим, към който препраща параграф 5 на този член.

4. Държавите-страни ще имат право на изследване и използване на Луната без дискриминация от какъвто и да е вид на основата на равенство и в съответствие с международното право и положенията на това споразумение.

5. Държавите-страни по това споразумение поемат задължението да установят международен режим, включително подходящи процедури, които да регулират експлоатацията на природните ресурси на Луната, когато стане очевидно, че такава експлоатация ще стане възможна в най-скоро време. Разпоредбата ще бъде приложена в съответствие с член 18 на това споразумение.

6. За да улесни приемането на международен режим, към който препраща параграф 5 на този член, държавите-страни ще информират генералния секретар на Обединените нации, както и обществеността, и международната научна общност до най-голямата възможна и практична степен относно природните ресурси, които те биха могли да открият на Луната.

7. Главните цели на бъдещия международния режим ще включват:

а) Регулирано и безопасно използване на природните ресурси на Луната;

б) Рационалното управление на тези ресурси;

в) Разширяване на възможностите в използването на тези ресурси;

г) Справедливо разпределение от всички държави-страни в ползите, които се получават от тези ресурси, чрез което ще се вземат под специално внимание интересите и нуждите на развиващите се страни, както и усилията на онези страни, които пряко или косвено се допринесли за изследването на Луната,8. Всички дейности по отношение на природните ресурси на Луната ще бъдат извършвани по начин, който е съвместим с целите, посочени в параграф 7 на този член и разпоредбите на член 6, параграф 2 на това споразумение.


Член 12[редактиране]

1. Държавите-страни ще запазят юрисдикцията и контрола върху техния персонал, превозни средства, оборудване, помощни средства, станции и инсталации върху Луната. Собствеността на космическите превозни средства, оборудване, помощни средства, станции, съоръжения и инсталации няма да бъде засегната от тяхното присъствие на Луната.

2. Превозни средства, инсталации и оборудване или техни съставни части, които бъдат открити на места различни от тяхното непреднамерено местоположение, ще бъдат третирани в съответствие с член 5 на Споразумението за спасяване на астронавти, връщането на астронавти и връщането на обекти, изстреляни в космоса.

3. В случай на спешност, която включва заплаха за човешкия живот, държавите-страни могат да използват оборудване, превозни средства, инсталации, помощни средства или доставки на други държави-страни върху Луната. Генералният секретар на Обединените нации или засегнатата държава страна ще бъдат веднага информирани.


Член 13[редактиране]

Държава-страна, която научи за катастрофално, принудително или друго непреднамерено приземяване на Луната на космически обект, или на негови съставни части, които не са били изстреляни от нея, ще уведоми веднага изстрелващата държава-страна и генералния секретар на Обединените нации.


Член 14[редактиране]

1. Държавите-страни по това споразумение ще носят международна отговорност за всяка национална дейност на Луната, независимо от това дали такава дейност се извършва от правителствени агенции или неправителствени организации, както и ще осигурят националните дейности да бъдат извършвани в съответствие с положенията, които са съдържат в това споразумение. Държавите-страни също така ще осигурят неправителствени организации, които се намират под тяхната юрисдикция, че ще да извършват дейност само под контрола и непрекъснатия надзор на съответната държава-страна.

2. Държавите-страни признават, че подробни споразумения, които касаят отговорността за причинена вреда на Луната в допълнение с разпоредбите на Договора за принципите, които ръководят дейността на държавите в изследването и използването на космоса, включително Луната и другите небесни тела и Конвенцията за международната отговорност за вреда, причинена от космически обекти, биха могли да станат необходими в резултат на по-широка дейност върху Луната. Всякакви такива споразумения ще бъдат подготвени в съответствие с процедурата, посочена в член 18 на това споразумение.


Член 15[редактиране]

1. Всяка държава-страна може да се убеди в това, че дейността на другите държави-страни по изследване и използването на Луната се осъществява в съответствие с разпоредбите на това споразумение. За тази цел всички космически апарати, оборудване, установки, станции и съоръжения на Луна ще са отворени за другите държави-страни. Тези държави-страни ще предоставят предварителни уведомления в разумни срокове за планираните посещения, за да могат да се проведат подходящи консултации и да се вземат максимални предохранителни мерки, които да осигурят безопасността и да предотвратят намесата в нормалната дейност на съоръжението, което ще се посещава. В съответствие с този член всяка държава-страна може да действа самостоятелно или при пълната или частична помощ на всяка друга държава-страна или следвайки съответните международни процедури в рамките на Организацията на обединените нации и съгласно нейната Харта.

2. Държава-страна, която има основания да смята, че друга държава-страна не изпълнява задълженията, произтичащи от това споразумение или че друга държава-страна се намесва в правата, които бивша държава-страна притежава съгласно това споразумение би могла да поиска консултации с тази държава-страна. Държава-страна, която получи такава молба веднага ще встъпи в такива консултации. Всяка друга държава-страна, която участва в такива консултации ще трябва да търси взаимно приемливо решение на всякакъв спор и ще има предвид правата и интересите на всички държави-страни. Генералния секретар на Обединените нации ще бъде уведомен от резултатите на консултациите и ще предостави информацията на всички засегнати държави-страни.

3. Ако консултациите не доведат до взаимно приемливо разрешение, което отдаде дължимото внимание на всички права и интереси на всички държави-страни, засегнатите страни ще вземат всички мерки за решат спора с други мирни средства по техен избор и които съответстват на обстоятелствата и природата на спора. Ако възникнат трудности във връзка с началото на консултациите или ако консултациите не доведат до взаимно приемливо решение, всяка държава-страна би могла да потърси съдействието на генералния секретар, без да търси съгласието на която и да е друга засегната държава-страна, за да разреши спора. Държава-страна, която не поддържа дипломатически отношения с друга засегната държава-страна ще участва в такива консултации по неин избор пряко или като използва друга държава-страна или генералния секретар като посредник.


Член 16[редактиране]

Препратките в това споразумение към държави, с изключение на членове 17 до 21, ще се смята, че намират приложение и към която и да е международна организация, която извършва космическа дейност, ако тази организация обяви официално, че приема правата и задълженията, съдържащи се в това споразумение и ако мнозинството от държавите членки на организацията са държави-страни по това споразумение и по Договора за принципите, които ръководят дейността на държавите в изследването и използването на космоса, включително Луната и другите небесни тела. Държавите-членки на такава организация, които са държави-страни по това споразумение ще предприемат всички подходящи стъпки, за да осигурят, че организацията ще направи декларация в съответствие с по-горе посоченото.
Член 17[редактиране]

Всяка държава-страна по това споразумение може да предложи поправки на това споразумение. Поправките ще влязат в сила за всяка държава-страна по това споразумение, която приема поправките при условие, че те бъдат приети от мнозинството от държавите-страни по това споразумение и след това за всяка останала държава-страна по споразумението на датата на тяхното приемане от нея.

Член 18[редактиране]

Десет години след влизане в сила на това споразумение въпросът за преглед на споразумението ще бъде включен в предварителния дневен ред на Общото събрание на Обединените нации, за да се разгледа имайки предвид миналото му прилагане дали то трябва да бъде изменено. Въпреки това по всяко време, след като са минали пет години от влизането в сила на споразумението, генералният секретар на Обединените нации, като депозитар, ще свика, по искане на една трета от държавите-страни по споразумението и със съгласието на мнозинството от държавите-страни, конференция на държавите-страни за преглед на споразумението. Конференцията-преглед ще разгледа също въпроса за приложение на разпоредбите на член 11, параграф 5, на базата на принципа, посочен в параграф 1 на този член и като вземе предвид, в частност, всякакви имащи отношение развития на техниката.


Член 19[редактиране]

1. Това споразумение ще бъде отворено за подписване от всички държави в главната квартира на Обединените нации в Ню Йорк.

2. Това споразумение ще подлежи на ратификация от всички подписали го държави. Всяка държава, която не подпише това споразумение преди неговото влизане в сила в съответствие с параграф 3 на този член може да се присъедини към него по всяко време. Инструментите на ратификация или присъединяване ще бъдат депозирани при генералния секретар на Обединените нации.

3. Това споразумение ще влезе в сила на тринадесетия ден, който следва датата на депозиране на петия ратификационен инструмент.

4. Всяка държава, която депозира своя инструмент на ратификация или присъединяване след влизането в сила на това споразумение, то ще влезе в сила на тридесетия ден, който следва деня на депозиране на всякакъв такъв инструмент.

5. Генералния секретар веднага ще информира всички подписали или присъединили се държави за датата на всяко подписване, за датата на депозиране на всеки инструмент на ратификация или присъединяване към това споразумение, датата на неговото влизане в сила или за други съобщения.


Член 20[редактиране]

Всяка държава-страна на това споразумение би могла да направи съобщение за своето оттегляне от споразумението една година след неговото влизане в сила посредством писмено съобщение, което е отправено до генералния секретар на Обединените нации. Такова оттегляне ще породи резултат след изтичането на една година от датата от получаване на такова съобщение.


Член 21[редактиране]

Това споразумение, чийто английски, руски, испански, арабски, китайски и френски текстове са еднакво автентични, ще бъде предоставено за съхранение на генералния секретар на Организацията на обединените нации, който ще предостави заверени преписи на всички държави, които са го подписали и които са се присъединили към него.


Като удостоверение на това долуподписаните, бивайки надлежно упълномощени от техните правителства, са подписали това споразумение, което е отворено за подписване в Ню Йорк на осемнадесетия ден на декември, хиляда деветстотин седемдесет и девета година.

Бележки[редактиране]

  1. За автентичния текст на договора на различните му официални езици виж Колекцията от договори на ООН (UN Treaty Collection)