Архивни документи за село Бутан, област Враца

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

ОБЩИНСКИ НАРОДЕН СЪВЕТ - СЕЛО БУТАН, ВРАЧАНСКО /1948 - 1994/ КАТАЛОГ НА ДОКУМЕНТИ

Съставил: Маргарита Василева


УВОД

В хранилищата на ТД "Държавен архив" - Враца за идното поколение е съхранено ценно документално богатство. Значителна част от документите разкриват общественото, стопанско и културно развитие на село Бутан - едно от най-големите и богати села във Врачанска област. В отговор на повишения интерес към миналото на Бутан и желанието ни да направим достояние на по-широк кръг читатели най-ценното и най-интересното от неговата история е издаването на настоящия каталог, посветен и на предстоящата 200 годишнина от заселване на селището. Общински народен съвет - Бутан започва да функционира след Освобождението като самостоятелна община с 1500 жители и упражнява непосредствен административен контрол и ръководство над всички стопански, обществени и културни организации.

За периода 1930 - 1934 година Бутан е централна община със съставни села Софрониево и Крива бара.

През 1938 година за нуждите на съвета е построена обществена административна сграда, която функционира и до днес.

От 1959 година Бутан отново е централна община, в чийто състав влиза село Крива бара, Врачанско.

През 1979 година, съгласно изменение на Закона за народните съвети и създаване на селищните системи Общински народен съвет - Бутан става Кметство и е в състава на Община Козлодуй с 4085 жители в 1221 домакинства.

Функциите на Кметство - Бутан се изразяват в административно и техническо обслужване на населението и благоустрояване на селото.

Каталогът включва документи от фонда на Общински народен съвет - Бутан, съставен от 5 описа със 210 архивни единици за периода 1946 - 1994 година. При тематично разкриване на фонда са изготвени 410 каталожни фиши. От тях в справочника са съставени 315 единични и групови анотации. 1

Груповите анотации са подредени хронологично по датата на първия документ. Анотациите на документите са групирани въз основа на отрасловия принцип по следната схема:

I. АДМИНИСТРАТИВНО УСТРОЙСТВО

1. Територия и население 2. Устройство и структура. Избори 3. Охрана на обществения ред

II. ГРАЖДАНСКА ОТБРАНА

1. Гражданска отбрана

III. ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ

1. Национални и народни чествания. Почетни звания 2. Обществени организации 3. Профсъюзи

IV. НАРОДНО СТОПАНСТВО

1. Общи въпроси 2. Промишленост 3. Селско стопанство 4. Строителство. Благоустройство 5. Транспорт и съобщения 6. Търговия 7. Труд и обществено подпомагане 8. Финанси

V. ОБРАЗОВАНИЕ

1. Организация и ръководство. Общообразователни училища 2. Културно - просветна дейност 3. Бит. Религия 4. Физкултура и спорт

VI. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 1. Лечебно - профилактична дейност 2. Хигиенизиране 3. Аптека и кръводаряване

В рамките на разделите анотациите са подредени по хронологиягодина, месец, ден.

Всяка анотация съдържа: вид на документа, автора и адреса, кратко съдържание, дата, начина на създаването му и неговата оригиналност. В началото на всяка анотация е отбелязан пореден омер, а след нея са исковите данни на документа: фонд № опис, № архивна единица № и пореден брой на листата. За краткост в исковите данни е изпуснато "ДА - Враца". Поради това, че много от анотациите отразяват протоколи от заседания и сесии на Общинския съвет, за избягване на повторенията се обединяват няколко анотации като например след израза "Протоколи от заседания на ИК при Общински народен съвет - Бутан с решения за: "всяка анотация започва с "-" без да се отразява вида на документа.

Аналогични са случаите при анотиране на окръжни и доклади в раздел "Народно стопанство".

Под №№ 7, 144, 151 и 162 са поместени групови анотации. В тях са включени документи, третиращи един и същ или сходен проблем. Поради важността на информацията, която носят, те са обединени под един и същи номер, но са изведени като подрубрики, като всяка започва с "-".

За улеснение на читателите към каталога са приложени: списък на съкращенията, именен и географски указател.

Изданието ще бъде ценно помагало за научно- изследователски справки и проучвания за написване историята на селото.

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
    


    авг.  август
    а.е.  архивна единица 
    апр.  април
    АТЦ   автоматична телефонна централа
    БЗКБ  Българска земеделска кооперативна банка
    БКС   Благоустройство и комунално стопанство 
    БУМ   Бутански универсален магазин
    г.   година
    дек.  декември
    ДКМС  Димитровски комунистически младежки съюз
    ДОСО  Доброволни отряди за съдействие на отбраната
    ДСО   Държавно стопанско обединение
    ЕСПУ  Единно средно политехническо училище
    ИК   Изпълнителен комитет
    л.   лист
    МТБ   материално - техническа база
    ноем.  ноември
    ОДЗ   Обединено детско заведение
    окт.  октомври
    ОНС   Окръжен народен съвет
    оп.   опис
    ОФ   Отечествен фронт
    ПМС   Постановление на Министерския съвет
    септ.  септември 
    СПТУ  Средно професионално техническо училище
    ТКЗС  Трудово кооперативно земеделско стопанство
    ТПК   Трудово - производителна кооперация
    УПК   Учебно - производствен комплекс
    ф.   фонд
    фев.  февруари
    ЦДГ   Целодневна детска градина
    ян.   януари
       I. АДМИНИСТРАТИВНО УСТРОЙСТВО       
   1. Територия и население.       

1. Протоколно решение за отделяне на село Бутан от Оряховското районно комисарство и присъединяване към районното комисарство - Хайредин, Врачанско. 11 авг. 1947 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 42, л. 57 


2. Протокол от заседание на Бутанското общинско управление с данни за общия брой жители на селото. 12 авг. 1947 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 42, л. 58 
   

3. Протоколно решение за преименуване на Бутан в село Благой Иваново. 24 авг. 1952 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 4, л. 5 


4. Протокол от заседание на Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с данни за осъдените от Народния съд жители на селото. 22 фев. 1953 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 5, л. 12


5. Протоколи от заседания на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - Бутан с решение за преименуване улиците в селото. На главните улици да се дадат имена на загинали в Отечествената война. 27 юли 1956 г., 21 фев. 1967 г., 6 фев. 1985 г. Оригинали. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 9, л. 33; 
            оп. 3, а.е. 11, л. 12-13; 
            оп. 5, а.е. 9, л. 4

6. Окръжни от Президиума на Народното събрание до председателите на Общинските народни съвети във Врачански окръг относно назначаване на комисии по наименования и пренаименования на обекти от обществено и национално значение. 8 ян. 1957 г., 25 март 1971 г. Циклостил.

        Ф. 521, оп. 1, а.е. 35, л. 25; 
               oп. 3, a.e. 1, л. 41-43 

7. Протоколи от заседания на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - Бутан с решения:


   - Селскостопанският техникум в селото да носи името "Благой Иванов". 11 окт. 1958 г. Оригинал. Машинопис.
        Ф. 521, oп. 1, a.e. 12, л. 38 


   - Основното училище да носи името "Христо Ботев". 

29 март 1961 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 15, л. 26 
                
   - Целодневна детска градина № 1 да се именува "Никола Иванов Петранин". 29 март 1966 г. Оригинал. Машинопис.
        Ф. 521, oп. 3, a.e. 10, л. 17 


   - Целодневна детска градина № 2 в селото да носи името "Първи юни". 4 юни 1980 г. Копие. Машинопис.
        Ф. 521, oп. 4, a.e. 22, л. 20 


8. Протокол от заседание на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с решение за изграждане комисии по пререгистриране на малцинствените жители на селото. 1 фев. 1961 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 2, л. 75 

9. Протоколни решения за приемане нови жители на Бутан. 5 ян. 1968 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 12, л. 8,18 


10. Годишен отчетен доклад на Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с данни за естествения прираст и движение на населението в общината. Дек. 1968 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 4, л. 10 


11. Окръжно на Окръжен народен съвет - град Враца до председателите на Общинските народни съвети в окръга относно набелязаните мероприятия по всенародното обсъждане на проекта за нова конституция на НРБ. 1971 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 1, л. 46-47 


12. Отчетни доклади изнесени от председателя на Изпълнителния комитет с данни за общия брой жители на селото. 1975 г., 1985 г. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 14, л. 12; 
               оп. 5, а.е. 3, л. 29 
   

13. Сведения за броя на регистрираните събития по гражданско състояние при Общински народен съвет - Бутан (раждания, умирания и женитби). 1976 г. - 1981 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 30, л. 1-23 

14. Протокол от заседание на Кметския съвет с данни за демографската структура на населението на село Бутан, Врачанско. 1981 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 23, л. 12-13,18 

15. Протоколно решение от съвместно заседание на кметовете от съставните села на селищна система Козлодуй за промяна имената и данните в личните паспорти на българите от малцинствен произход. 22 ян. 1982 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 26, л. 43 


16. Статистически сведения за преброяване на населението и жилищния фонд на село Бутан, Врачанско към 4 декември 1991 година. 4 дек. 1991 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, оп. 5, а.е. 16, л. 1-6


   2. Устройство и структура. Избори    

17. Протокол от заседание на Общинско управление - Бутан с данни за избиране на Бено Г. Бенов за народен съдия. 4 окт. 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 33 

18. Протоколи на районните избирателни комисии в община Бутан с данни за издигане кандидатурите за общински съветници, удостоверения и протоколи с резултатите от гласуване в изборите на 15 май 1949 г. и 27 юни 1971 година. Удостоверения и клетвени листове на избраните общински съветници в изборите на 12 май 1956 г. 15 май 1949 г., 12 май 1956 г., юни 1971 г.г. Копие. Ръкопис. Печат.

        Ф. 521, оп. 1, а.е. 32, л. 19-24; 
            оп. 1, а.е. 34, л. 1-310;
            oп. 3, a.e. 18, л. 1-317 

19. Списъци на избирателите от село Бутан по секционни избирателни райони. 15 май 1949 г., 11 фев. 1956 г. Копия. Оригинали. Машинопис. Ф. 521, oп. 1, a.e. 32, л. 25-81;

    оп. 1, a.e. 9, л. 3  


20. Протоколи от заседания на Бутанското общинско управление с данни за избор на нов председател и членове на постоянните комисии при съвета. 19 юни 1949, 30 юли 1968г., 1971 г. Оригинали. Ръкопис. Машинопис. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 37; 
            оп. 3, а.е. 4, л. 22-23; 
            оп. 3, а.е. 1, л. 118-121
   

21. Заповед на Председателя на Общински народен съвет - Бутан, Врачанско за затваряне на всички питиепродавници в селото поради провеждане на избори. 17 дек. 1949 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 23, л. 29 


22. Протоколи на Бутанския общински народен съвет с данни за конструиране на избирателните райони в селото и списък на районните избирателни комисии. 13 - 20 окт. 1952 г. Оригинали. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 3, л. 34, 36-57 


23. Протокол от съвместно заседание на Изпълнителния комитет и пленумя на ОФ с данни за избор на комисия по спестовността и поименен списък на членовете. 28 дек. 1953 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 5, л. 101 


24. Учредителни протоколи с данни за избор на Изпълнителен комитет, мандатна и постоянни комисии при съвета, техните права и задължения. 4 март 1962 г. , 1965 г., 8 юни 1976 г. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 3, л. 1-2; 
            оп. 2  а.е. 21, л. 3-4; 
            оп. 4, а.е. 15, л. 29-33

25. Протоколи от заседания на Бутанския общински народен съвет с данни за избор на комисии по назначаване учители в местните училища и за работа с младежта. 13 юни 1964 г., 27 май 1968 г. Оригинали. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 14, л. 42; 
               оп. 3, а.е. 4, л. 13-14 


26. Годишни планове за провеждане сесиите и заседанията на Изпълнителния комитет при съвета по тематика за периода 1970 - 1986 г. 1970 г., 1986 г. Оригинали. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 1, л. 1-30; 
            оп. 4, a.e. 2, л. 1-28; 
            оп. 4, a.e. 3, л. 1-14; 
            оп. 5, а.е. 6, л. 1-23 


27. Щатни разписания на общинските служителите от село Бутан, Врачанско. 1972 г. - 1975 г. Оригинали. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 45, л. 1-26 


28. Сведения за резултатите от изборите за окръжни съветници, районни и окръжни съдии и окръжни съдебни заседатели и състава на секционните комисии в селото. 1974 г., 1976 г., 1979 г. Копие. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 28, л. 1-23; 
            оп. 4, a.e. 29, л. 1-73 

29. Списъци на общинските съветници по низови организации, възраст, партийна принадлежност, месторабота и образование. 1978 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 11, л. 6-9 

30. Протокол от съвместно заседание на кметовете от селищна система Козлодуй с данни за утвърдени планове по организиране на оперативната отчетност на резултатите от проведени през 1979 и 1980 година избори за общински и окръжни народни съветници и кметове. 25 март 1979 г. - 7 юни 1981 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 27, л. 1-11 


31. Протоколно решение от съвместно заседание на кметовете от селищна система Козлодуй за изграждане комисия по разрушаване стари жилищни сгради, разположени по главните улици на селищата в общината. 22 ян. 1982 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 26, л. 41 


32. Таблици с резултатите от изборите за народни съвети, кметове, общински и окръжни съветници в общината за 1983, 1986, 1988 и 1994 г.. Клетвен лист на Ангел Иванов Бичовски, избран за кмет на Бутан през 1986 г. 1983 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, оп. 5, а.е. 15, л. 1-13
   3. Охрана на обществения ред

33. Протоколно решение на Бутанския общински народен съвет за въвеждане нощно дежурство в Телеграфопощенската станция. 30 юни 1964 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 14, л. 30 


34. Протокол от сесия на Общинския народен съвет с данни за приет правилник по опазване на обществения ред в общината. 27 септ. 1967 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 3, л. 25 


35. Окръжно от ОНС - град Враца до председателите на Общинските съвети в окръга относно структурата, задачи, основни форми на дейност, права и задължения на членовете на Доброволните отряди на трудещите се. 1971 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 1, л. 137-145 


36. Протоколно решение на Бутанския общински народен съвет за активизиране дейността на другарските съдилища в селото. 27 юли 1973 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 9, л. 10 


37. План - програма за опазване на социалистическата собственост в общините на селищна система Козлодуй. 4 апр. 1980 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 26, л. 5 


II. ГРАЖДАНСКА ОТБРАНА

  1. Гражданска отбрана
  

38. Заповед на Председателя на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско за назначаване отговорник по съхраняване на оръжието при съвета. 22 окт. 1954 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 24, л. 100 


39. Окръжно от Околийски народен съвет - град Оряхово до Председателите на Общинските народни съвети в околията относно организиране дейността на ДОСО и обучение на населението по противоатомна защита. 27 юни 1957 г. Циклостил

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 35, л. 159 

40. Заповед на Председателя на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско за назначаване комисия по преглед на конете, снаряжението и каруците за реквизиция в района на съвета. 6 окт. 1959 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 22, л. 42 


41. Протокол от заседание на Общински народен съвет – Бутан със сведения за утвърдените мероприятията по подготовка на населението за гражданска отбрана. 30 дек. 1965 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 20, л. 37 


42. Протоколно решение на Изпълнителния комитет при Бутански общински народен съвет за обзавеждане противора-диационни укрития в селата от общината. 30 дек. 1976 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 18, л. 89 


43. Протоколи от заседания на Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с решение за учредяване клуб по гражданска отбрана и списък на избрания щаб. 26 юли 1977 г., 11 май 1983 г. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 19, л. 27 
            оп. 5, а.е. 7, л. 31 

ІII. ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ

1. Национални и общонародни чествания. Почетни звания


44. Решение на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско за честване 80 годишнината от смъртта на Васил Левски. 19 фев. 1953 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 5, л. 9 


45. Протоколи от заседания на Бутанския общински народен съвет със сведения за учредените комитети по честване деня на труда и деня на славянската писменост в селото. 13 апр. 1953 г. Оригинал. Копие. ашинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 5, л. 29; 
            оп. 2, а.е. 17, л. 8 


46. Протоколно решение от заседание на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - Бутан за честване 100 годишнината на основното училище "Кирил и Методий". 4 окт. 1964 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 14, л. 13,15 


47. Сведение за обявяване на Николай Владимиров Еврейнов за почетен гражданин на село Бутан, Врачанско. 3 авг. 1973 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 17, л. 28 


48. Отчет за дейността на Общински народен съвет - Бутан, с данни за честване 100 годишнината от смъртта на Христо Ботев и Априлската епопея в селото. 1975 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 15, л. 7 


49. Протокол от сесия на Бутанския общински съвет с данни за тържествено връчени ордени на ветераните от Отечествената война. 26 май 1977 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 16, л. 14 


50. Сведение за честване 100 години от основаване на килийното училище в село Бутан. 16 ноем. 1977 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 19, л. 37 


51. Планове на Кметския съвет по провеждане на Ботевите дни от 28 май до 2 юни на територията на село Бутан за периода 1982 - 1987 г. 1982 - 1987 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, оп. 5, а.е. 14, л. 1-18


52. Протоколно решение на Кметския съвет за тържествено отбелязване 180 годишнината от заселването на Бутан, написване история на селището и изработване юбилейна дипляна. 20 дек. 1984 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, оп. 5, а.е. 8, л. 95


    2. Обществени организации
   

53. Протоколно решение на Временната управа при Общинско управление - Бутан за изпращане участници в Националната младежка бригада. 27 юли 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 14 

54. Протокол от заседание на Общинско управление - село Бутан, Врачанско с данни за учредяване комитет за защита на мира. 15 март 1950 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 70 


55. Протокол от сесия на Бутанския общински народен съвет с решение за реорганизиране на низовите ОФ организации в общината. 18 фев. 1953 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 4, л. 14 


56. Протоколно решение за сливане работата на читалището, Българо - съветското дружество и Отечествения фронт в село Бутан. 9 авг. 1955 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 7, л. 42-43 


57. Решения на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - Бутан за организиране на летни ученически и младежки бригади в селото. 20 апр. 1961 г., 27 май 1968 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 2, л. 56; 
            оп. 3, а.е. 4, л. 16 


58. Сведение за издадени удостоверения за активна антифашистка дейност на жители от село Бутан. 9 март 1963 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 7, л. 68 


59. Протокол от съвместна сесия на съвета и Общинския партиен комитет - Бутан с решение за внедряване почина на Ловчанци в района на общината. 1963 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 4, л. 85-97 


60. Доклад за работата на младежката организация на територията на Бутанската община с данни за броя на членуващите младежи в ДКМС и структурния му състав. 1964 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 16, л. 48-52 
   
   3. Профсъюзи 

61. Годишни статистически отчети за списъчния състав по възраст, пол и професионална принадлежност на членовете и дейността на първичните профсъюзни организации на територията на Община Бутан. 1972 г. - 1976 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 78, л. 1-37 


62. Протокол от годишно отчетно - изборно събрание на профорганизацията при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с данни за избора на ръководство на организацията. 9 дек. 1973 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 79, л. 2 


63. Сведения от годишно отчетно - изборно събрание на профорганизацията при Селски общински народен съвет – Бутан за избиране делегат на окръжната конференция на професионалните съюзи. 9 дек. 1973 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 79, л. 2 

64. Годишен отчетен доклад за дейността на профорганизация- та в Бутанската община с данни за внедряване на челния опит по организационно - масовата работа на съвета. 1973 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 77, л. 4-5 


65. Годишни планове за графика на заседанията и мероприятията на профорганизацията при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско. 1973 г. - 1975 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 76, л. 1-7 


    IV. НАРОДНО СТОПАНСТВО

   1. Общи въпроси


66. Протокол от заседание на Временната Бутанска управа с молба до Министерството на социалната политика - град София за обявяване на жилищната криза в селото. 31 май 1946 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 42, л. 17-18 


67. Заповед на председателя на Общинско управление - село Бутан, Врачанско за назначаване комитет по разпределение на нарядните стоки сред населението. 9 май 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 14, л. 5 68. Протокол от заседание на Общинско управление - село Бутан с решение за издирване на укрити недвижими частни и обществени имоти. 25 март 1949 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 18 


69. Окръжно от ОНС - град Враца до председателите на Общинските народни съвети в окръга относно опазване на народното стопанство от природни бедствия по райони. 17 фев. 1971 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 1, л. 30-32 
   2. Промишленост

70. Протоколи от заседания на Бутанското общинско управление с данни за издадени разрешителни за упражняване на частни занаяти и свободни професии. 27 дек. 1948 г., 19 дек. 1962 г., 30 ноем. 1967 г., 23 дек. 1977 г. Оригинали. Ръкопис. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 37-38; 
            оп. 2, а.е. 1, л. 90; 
            оп. 3, а.е. 3, л. 30; 
            оп. 4, а.е. 16, л. 26


71. Протоколно решение за преотстъпване експлоатацията, опазването и съхранението на Керамичната фабрика в село Бутан от държавата на Общинския съвет. 21 дек. 1949 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 56 


72. Протокол от заседание на Управата при Общинско управление - Бутан с решение за образуване на Общинско стопанско предприятие - комбинат в селото на самоиздръжка. 28 март 1950 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 74 


   Заповеди на Председателя на Изпълнителния комитет при Селски общински народен съвет - село Бутан, Врачанско за назначаване комисии:

73. - по приемане инвентара на приватизираните общински предприятия в селото. 10 апр. 1950 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 23, л. 40 


74. - по измерване вината и добитите от тях материали. 9 окт. 1950 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 23, л. 73 


75. Протокол от заседание на Постоянната комисия по Селско стопанство при Общинско управление - Бутан с данни за количеството и качеството на отгледания от селските стопани тютюн и предприятията за преработването му. 14 дек. 1950 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 92-93 


76. Протоколно решение от заседание на Бутански общински народен съвет за учредяване на местна задруга "Пренос - превоз" в селото. 24 март 1953 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 5, л. 22 

77. Решения на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет съвет - село Бутан, Врачанско за обновяване на производствения процес в Консервната фабрика и отпочване работа на две смени, разширяване дворното място и определяне границите на парцела. 20 май 1961 г., 7 март 1965 г. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 2, л. 45; 
            оп. 2, а.е. 20, л. 6 


78. Заповед на председателя на ИК при ОНС - град Враца за назначаване комисии по млекодобива и млекопреработване в селата от окръга. 15 ноем. 1961 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 41, л. 137 


79. Протоколно решение на Бутанския общински народен съвет за настаняване на дърводелската работилница на училището в стаи на частен стопанин. 30 авг. 1962 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 1, л. 21 


80. Сведения от сесии на Общински народен съвет - село Бутан за откриване на нови отдели и цехове при Трудово - производителната кооперация в селото и закупуване постройките на бившия Селскостопански техникум за настаняване на столарския отдел. 1 окт. 1965 г., 7 авг. 1968 г., 16 ян. 1979 г. Копия. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 21, л. 17; 
            оп. 3, а.е. 12, л. 47; 
            оп. 4, а.е. 21, л. 1


81. Информация от председателя на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - Бутан за състоянието и перспективите за развитие на промишлеността на територията на съвета. 1967 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 71, л. 12-18 

82. Разрешително издадено от Община Бутан на Виброполигона в селото за добиване баластра от всички кариери в общината. 17 май 1975 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 18, л. 33 


   Протоколи от заседания на Кметския съвет - село Бутан, 

Врачанско с решения за:

83. - разкриване цех за преработване на вълна (дарак) и бояджийски цех в селото. 6 фев. 1985 г., Копие. Машинопис.

        Ф. 521, оп. 5, а.е. 9, л. 4


84. - определяне площадката до мебелния цех според регулационния план на селото за варово стопанство към ТПК "Огоста" за услуги на населението. 6 фев. 1985 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, оп. 5, а.е. 9, л. 4 


85. - Виброполигона в село Бутан да премине на пряко подчинение на БКС - град Козлодуй. 17 фев. 1987 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, оп. 5, а.е. 10, л. 46 

86. - построяване и откриване на мандра в селото. 7 юли 1987 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, оп. 5, а.е. 10, л. 63-64 


   3. Селско стопанство

87. Протоколи от годишни отчетни събрания на Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с предложение до ОНС – град Враца за направа на напоителна система в землището на селото и прокарване на напоителен канал през падината. 8 май 1848 г., 25 авг. 1952 г. Оригинали. Ръкопис. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, а.е. 1, л. 2; 
            оп. 1, a.e. 4, л. 6 


88. Протоколно решение на Общинско управление - Бутан за образуване на Машино - тракторна станция в селото. 7 юни 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 7 

89. Решение на Временната Управата при Бутанското общинско управление за залесяване бреговете на река Огоста. 4 ян. 1949 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 46 

90. Сведение на Общинско управление - Бутан за удворените безимотни жители на селото. 7 фев. 1949 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 9-10 


   Протоколи от заседания на временната общинска управа – село Бутан, Врачанско с решения за: 

91. - прехвърляне на перекендентните имоти в местността "Лъката" от Гложенския към Бутанския район. 11 март 1949 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 16 


92. - деклариране на непокрити и покрити недвижими имоти на жителите на село Бутан, Врачанско. 25 март 1949 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 20 


93. - оземляване на Всестранната кооперация "Земеделец с 2 декара дворно място в регулацията на селото. 25 апр. 1949 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 25,35 


94. - отпускане 20 декара обработваема земя от землището на Бутан за нуждите на Основното училище. 15 март 1950 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 70-71 


95. - отчуждаване на 45 декара земя и предоставянето и безвъзмездно на Трудкооп в селото за строеж на стадион. 24 юни 1954 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 6, л. 63 


96. - изместване земята на останалите частни стопани от селото в местността "Брестовец". 23 март 1956 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 9, л. 10 


97. - оземляване на Селскостопанския техникум - Бутан от Държавния поземлен фонд. 26 авг. 1958 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 11, л. 63 


98. - отчуждаване на полски имоти на ТКЗС "Четиримата партизани" за изграждане на Ботева алея. 16 март 1964 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 14, л. 68 


99. - безвъзмездно отпускане 60 декара земя на Икономическия техникум "Благой Иванов" (наследник на Селскостопанския техникум - Бутан) за училищен стопански двор. 23 окт. 1964 г., 11 юни 1968 г. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 14, л. 11; 
            оп. 3, а.е. 12, л. 1 

100. - извършване замени на полски имоти между ТКЗС - Бутан, Държавно семепроизводно стопанство - село Софрониево, Врачанско и СПТУ - село Владимирово, Михайловградско. 11 юни 1968 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 12, л. 2-5 


101. - безвъзмездно отдаване на 18 декара дворно място на ДАП - град Оряхово, Врачанско за изграждане на автобаза в Бутан. 24 ноем. 1976 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 18, л. 84 

102. - раздаване на 262 дка необработваема земя в местността "Брестовец" под язовира за залесяване и засаждане с окопни култури. 3 фев. 1989 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 11, л. 29 


103. - раздаване земя под аренда в размер до 20 дка на жители от село Бутан, съгласно ПМС №15 от 1990 година с правото на строеж върху земята на селскостопански сгради и засаждане на трайни култури. 27 фев. 1990 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 12, л. 14    

104. Заповед на Председателя на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - Бутан за подаване заявления от стопаните в селото и внасяне на земите им в ТКЗС. 11 май 1950 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 23, л. 43 

105. Протокол от заседание на Управата при Общинско управление - Бутан с данни за обявените за кулаци жители на селото и иззети от тях земи, гори и инвентар. 3 септ. 1950 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 82-84 


106. Протоколно решение на Бутанския общински народен съвет за изменение плана по земеустрояване на селото. 25 септ. 1952 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 3, л. 31 

107. Протоколи от сесии на Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с данни за приемане плана за есенната посевна кампания и по прибиране на реколтата (жътва и вършитба). 8 юни, 30 септ. 1953 г. Оригинали. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 4, л. 37; 
            оп. 1, а.е. 5, л. 43 

108. Протокол от заседание на Бутанския общински съвет със сведение за наличния инвентар на ТКЗС. 12 дек. 1953 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 5, л. 99-100 


109. Протоколно решение за опазване на горите в района на съвета и назначаване на горски пазачи. 10 ян. 1954 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 6, л. 5 


110. Протокол от заседание на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - Бутан с решение за създаване на фуражна бригада при ТКЗС в селото. 6 септ. 1954 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 6, л. 87 


111. Решение на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - Бутан, Врачанско за обединяване на трите стопански двора на ТКЗС в селото под името "Четиримата партизани". 1 юли 1955 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 7, л. 3


112. Указания от Околийски народен съвет - град Оряхово, Врачанско до Председателите на Общинските съвети в околията относно изпълнение плана по залесяване и борба с горските вредители. 16 март 1957 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 35, л. 69 


113. Окръжно от Оряховския Околийски народен съвет до Общинските народни съвети в околията със сведения за приетите мероприятия по подобряване на ранното зеленчу-копроизводство. 29 март 1957 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 35, л. 82 

114. Протокол от заседание на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с решение за регистриране или избиване на безстопанствените кучета с цел предпазване населението от болестта "бяс". 23 апр. 1957 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 10, л. 25 


115. Окръжно от Околийски народен съвет - Оряхово до председателите на Общинските съвети в околията относно използване на поливните площи в общините. 5 юни 1958 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 36, л. 137 

116. Протокол на Бутански общински народен съвет със сведение за определяне помещение за люпилня при ТКЗС в селото. 3 окт. 1958 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 12, л. 35 

117. Заповед на Председателя на ИК при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско за назначаване на контрольори по преброяване на селскостопанските животни в селото. 27 ноем. 1958 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 19, л. 7 

118. Протоколно решение за изкореняване на всички горски насаждения в района на село Бутан. 4 апр. 1962 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 1, л. 63 


119. Протокол от сесия на Общинския съвет с решение за изграждане на постоянна дъждовална инсталация в землището на село Бутан. 1962 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 16, л. 62 

120. Статистически отчети за стопанствата в с. Бутан с размера на стопанисваните в тях площи с есенни и пролетни култури и трайни насаждения. 1962 г., 1970 г. - 1982 г. Оригинали. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 5, л. 1-26; 
            оп. 2, a.e. 11, л. 1-12; 
        Ф. 521, oп. 4, a.e. 51, л. 1-16; 
            оп. 4, a.e. 52, л. 1-104;
            оп. 4, a.e. 53, л. 1-16; 
            оп. 4, a.e. 54, л. 1-24; 
            оп. 4, a.e. 55, л. 1-127; 
            оп. 4, a.e. 56, л. 1-36; 
            оп. 4, a.e. 67, л. 1-59 
   

121. Доклад от председателя на Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с данни за състоянието и перспективите за развитие на личното животновъдство в общината. 1963 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 9, л. 95-103 
   
   

122. Статистически сведения от председателя на ИК при Общински народен съвет - Бутан за броя на селскостопанските животни и птици в селото по възрастови групи и социални категории на притежателите им. 1963 г., 1974 - 1982 г. Копие. Оригинали. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 10, л. 1-34; 
               oп. 4, a.e. 58, л. 1-7; 
               оп. 4, a.e. 59, л. 1-22; 
               оп. 4, a.e. 60, л. 1-26; 
               оп. 4, a.e. 61, л. 1-28; 
               оп. 4, a.e. 62, л. 1-44; 
               оп. 4, a.e. 63, л. 1-55; 
               оп. 4, a.e. 64, л. 1-14; 
               оп. 4, a.e. 65, л. 1-34; 
               оп. 4, a.e. 66, л. 1-63; 
               оп. 5, а.е. 26, л. 1-38; 
               оп. 5, а.е. 27, л. 1-35; 
               оп. 5, а.е. 28, л. 1-35; 
               оп. 5, а.е. 29, л. 1-30; 
               оп. 5, а.е. 30, л. 1-26; 
               оп. 5, а.е. 31, л. 1-35; 
               оп. 5, а.е. 32, л. 1-22; 
               оп. 5, а.е. 33, л. 1-12; 
               оп. 5, а.е. 34, л. 1-31; 
               оп. 5, а.е. 35, л. 1-11
        

123. Протоколно решение на Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско за отбиване водите на река Огоста в старото и корито. 20 фев. 1964 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 14, л. 75 


124. Решение за откриване на оранжерия за ранни зеленчуци и стерилен цех при Консервната фабрика в село Бутан. 19 март 1966 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 10, л. 10-11 

125. Сведение за сключените договори с личните стопани от общината по изкупуване на месо и месни продукти. 20 юли 1967 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 11, л. 51 


126. Протоколи от заседания на ИК при Общински народен съвет- Бутан с решения за подновяване на материално - техническата база при ТКЗС и Виброполигона, ремонт и подобрения в МТБ на кравефермата в селото. 28 фев. 1970 г., 10 дек. 1980 г. Оригинал. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 14, л. 11; 
            оп. 4, а.е. 22, л. 50 


127. Предложение на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско до ръководството на АПК "Огоста" за определяне площи от землището на селото за обществена и частна зеленчукова градина. 4 март 1971 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 15, л. 12 


128. Протоколно решение на Бутански общински съвет за ремонт на кладенците на територията на общината и използване водата за напояване. 30 авг. 1971 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 15, л. 49 


129. Решение на Общински народен съвет - Бутан за залесяване на местността "Магарешка могила" от ловната дружина на селото. 15 фев. 1975 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 18, л. 6 
   

130. Статистически отчети за обработваемата земя, мера, пасбища, гори, язовири, застроена площ, използваема и изоставена обработваема земя в землищата на селата Бутан и Крива бара, Врачанско. 1975 г. - 1982 г. Оригинали. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 67, л. 1-23; 
            оп. 4, a.e. 68, л. 1-16 


131. Статистически сведения от председателя на ИК при Общински народен съвет - Бутан за баланса на поливните площи в землището на селото. 1976 г. - 1977 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 69, л. 1-16 

132. Преписка от директора на Средно политехническо училище "Благой Иванов" до председателя на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско относно приетите мероприятия по внедряване системата по самозадоволяване със селскостопански продукти. 23 ян. 1978 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 11, л. 3 


133. Статистическо сведение за издирените и картотекирани поливни, изоставени, маломерни и непълноценно използвани земни площи в землищата на селата Бутан и Крива бара, Врачанско в изпълнение на 76 Постановление на Министерския съвет от 5 декември 1978 година. 1978 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 48, л. 23-24 


134. Годишен отчетен доклад за работата на Общински народен съвет- село Бутан, Врачанско с данни за състоянието и постигнатите резултати в развитие на селскостопанските отрасли по показатели. 1980 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 5, л. 2-5 


135. Протокол от съвместно заседание на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - град Козлодуй, Врачанско и кметовете от съставните села на селищна система Козлодуй с решение за картотекиране на домашните животни от личния и обществен сектор в общината. 5 дек. 1980 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 26, л. 25-29 

136. Протоколни решения на Кметския съвет - село Бутан, Врачанско за откриване помощни стопанства при Трудово - производителна кооперация, Клоново стопанство и Селкоопа в селото и предоставяне земя на Потребкооп за същото. 20 ян. 1981 г., 3 ян. 1989 г. Копие. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 23, л. 3; 
            оп. 5, а.е. 11, л. 26 


137. Справка за изпълнение плановете за средни добиви и производство на селскостопанските култури и животински продукти в Клоново стопанство - село Бутан, Врачанско за периода 1979 - 1981 година. 1981 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 5, л. 24 


138. Протокол от заседание на Кметския съвет - Бутан с решение за забрана сключването на договори с други селищни системи за продажба на животни по Постановление на Министерския съвет №1 от 1981 година. 1981 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 24, л. 59 


139. Информация от участъковия ветеринарен лекар при Кметство - Бутан за състоянието и ветеринарното обслужване в личното животновъдство. 1981 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 24, л. 42-43 


140. Протоколно решение на Бутанския Кметския съвет за преминаване на люпилнята към животновъдната бригада на ТКЗС в селото. 11 май 1982 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 25, л. 41 


141. Статистическо сведение от председателя на ТКЗС - село Бутан, Врачанско за изпълнение на основните икономически показатели в животновъдната и растениевъднана бригада при стопанството. 29 ян 1983 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 7, л. 44-48   


142. Справки за развитие на селското стопанство на територията на община Бутан, показатели и доходи. 1984 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 1, л. 1-3; 
            оп. 5, а.е. 3, л. 1-5, 18-19 
    
     4. Строителство. Благоустройство.

143. Протоколи от заседания на общинската управа - село Бутан, Врачанско с решения за строеж на здравен дом в селата Бутан и Крива бара, Врачанско. 21 март 1946 г., 7 юни, 1948 г., 3 дек. 1968 г., 3 авг. 1976 г. Оригинали. Ръкопис. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 42, л. 8; 
            оп. 1, а.е. 1, л. 7; 
            оп. 3, а.е. 12, л. 73; 
            оп. 4, а.е. 18, л. 78


144. Протоколи от заседания на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с решения за строеж на:


   - квартално училище в селото. 1 апр. 1946 г. Оригинал. Ръкопис.
        Ф. 521, oп. 1, a.e. 42, л. 12 


   - нова сграда за началното училище в Бутан. 4 авг. 1952 г. 

Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 3, л. 19 


   - училищна сграда на Селскостопанския техникум в селото. 

14 ноем. 1958 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 12, л. 42 


145. Протоколи от заседания на Временната управа при Общински народен съвет - Бутан с данни за назначена комисия по определяне терен за строеж на гимназия в селото и откриването й на 10 октомври 1946 година. Строеж на пристройка за физкултурен салон през 1957 г. 6 апр. 1946 г., 8 май 1948 г., 1 март 1957 г.Оригинали. Ръкопис. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 42, л. 12,17; 
            оп. 1, а.е. 1, л. 1; 
            оп. 1, а.е. 11, л. 6 
   

146. Протоколно решение на Общинско управление - Бутан за участие на населението в строежа на железопътната линия Бойчиновци-Козлодуй. 8 май 1946 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 42, л. 14 


147. Протоколи от заседания на Временната управа при Бутанския общински съвет с решение за сключване на заем от 3 000 000 лева с БЗКБанка за електрифициране на селото и циганската махала към него. 2 дек. 1946 г., 3 ноем. 1952 г. Оригинали. Ръкопис. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 42, л. 29-30, 
            оп. 1, а.е. 3, л. 59 


148. Молба от председателя на Общински народен съвет - село Бутан до Министерството на благоустройството - град София за павиране на държавното шосе Михайловград - Оряхово. 24 ян. 1947 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 42, л. 38 


149. Протоколни решения на Бутанския общински народен съвет за изменение на регулационния план на селото. 30 юни 1947 г., 7 юни 1948 г., 22 апр. 1966 г., 1982 г. Оригинали. Ръкопис. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 42, л. 55; 
            оп. 1, а.е. 1, л. 7-8; 
            оп. 3, а.е. 10, л. 22; 
            оп. 4, а.е. 7, л. 5

150. Протоколи от заседания на Общинско управление - село Бутан, Врачанско с решения за строеж на кланница в отчуждения имот на братя Лихарски край река Огоста през 1948 г. и модернизирането и през 1958 година. 8 май 1948 г., 14 ноем. 1958 г. Оригинал. Ръкопис. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 1; 
            оп. 1, а.е. 12, л. 42 


151. Протоколни решения на Бутанското общинско управление за:


   - водоснабдяване на селото. 8 май 1948 г. Оригинал. Ръкопис.
        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 2 
   - строежа на водоемна кула за подобряване на водоснабдяването на Бутан. 19 май 1965 г. Копие. Машинопис.
        Ф. 521, oп. 2, a.e. 20, л. 19 


   - определяне ново водохващане на вода за питейни нужди на селата от общината в местността "Брестовец". 14 дек. 1973 г. 

Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 9, л. 16 

152. Протокол от заседание на Общинско управление - Бутан с решение за озеленяване и залесяване централната част на селото с доброволен труд на жителите. 8 май 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, 


153. Протоколни решения на Бутанското общинско управление за радиофициране на Бутан през 1948 година и село Крива бара през 1962 г. 7 юни 1948 г., 23 юли 1962 г. Оригинали. Ръкопис. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 7; 
            оп. 2, а.е. 1, л. 33 


   Протоколи от заседания на Селско общинско управление - Бутан, Врачанско с решения за строеж на: 
 

154. - църква в центъра на Бутан. 7 юни 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 7 
 

155. - стадион - игрище в селото. 7 юни 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 7 

156. - скотовъдна ферма в Бутан. 7 юни 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 7 

157. - сушилня за цигли към Керамичната фабрика. 27 юли 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 14-15 


158. - паметник на убитите партизани от селото, поставяне паметна плоча на загиналите жители на Бутан по време на Септемврийското въстание 1923 г. и построяване паметник на Дядо Иван Комитата в село Крива бара, Врачанско. 6 - 18 авг. 1948 г., 29 апр. 1968 г., 11 апр. 1973 г. Оригинали. Ръкопис. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 23, 28-29; 
            оп. 3, а.е. 12, л. 28; 
            оп. 3, а.е. 17, л. 11

159. Протоколи от заседания на Общинско управление - Бутан със сведения за павиране и асфалтиране главните улици в селото. Строителство на пътя Бутан - Софрониево. 6 авг. 1948 г. - 1976 г. Оригинали. Копия. Ръкопис. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 23; 
            oп. 1, a.e. 11, л. 46; 
            oп. 2, a.e. 24, л. 5; 
            oп. 4, a.e. 18, л. 84 
 

160. Решения на Селско общинско управление - Бутан за строеж на:

     - детски дом с игрище и градина в селото. 6 авг. 1948 г. Оригинал. Ръкопис.
        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 23 
   
   - детски ясли в селото и определяне парцел по регулационния план. 9 окт. 1963 г. Копие. Машинопис.
        Ф. 521, oп. 2, a.e. 7, л. 20 
161.  Сведение от Общинско управление - село Бутан, Врачанско с данни за резултатите от проведения референдум в селото по строежа на железопътната линия Бойчиновци - Козлодуй. 15 апр. 1949 г. Оригинал. Ръкопис.
        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 23 
   

162. Доклади от Председателя на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - Бутан с данни за определяне:


   - обектите в първа строителна зона за селото. 28 септ. 1949 г. Оригинал. Ръкопис.
        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 49 


   - централния площад на селото и главните улици. 28 март 

1950 г., 1962 г. Оригинали. Ръкопис. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 73; 
            оп. 2, а.е. 4, л. 52 


163. Протоколно решение от заседание на Бутански общински съвет за строеж и откриване на фурна в селото. 1 септ. 1952 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 3, л. 27 


164. Решение на ИК при Общински народен съвет - Бутан за строеж на микроязовир в землището на селото. 1 юли 1955 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 7, л. 37 


165. Кореспонденция от Околийски народен съвет - град Оряхово, Врачанско до председателите на Общинските народни


съвети в околията относно утвърждаване плана по физкултурното строителство по общини. 16 март 1957 г. Циклостил

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 35, 68 


166. Протоколно решение на Общински народен съвет - Бутан да възложи ремонта на училищната сграда на Занкооп. 27 юни 1957 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 10, л. 35 


167. Заповед на ОНС - град Враца до председателите на Общинските съвети в окръга във връзка с озеленяване на селищата и използване на доброволен труд. 14 ноем. 1957 г. Циклостил

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 35, л. 264 
   Протоколи от сесии на Общински народен съвет - Бутан, Врачанско с решения за строеж на: 
           

168. - птицеферма в селото и определяне на парцел за строежа. 22 март 1958 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 12, л. 12 


169. - Дом - паметник читалище в Бутан. 29 юли 1958 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 11, л. 60 
 

170. - сграда - комбинат (обществена кухня, читалище, кооперативен дом, поща, аптека и ритуална зала) в селото. 14 ноем. 1958 г., 13 фев. 1969 г. Копие. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 12, л. 42; 
            оп. 3, а.е. 5, л. 6 

171. - физкултурен комбинат в селото. 14 ноем. 1958 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 12, л. 42 


172. - приключване строителството на хиподрума в Бутан. 25 окт. 1960 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 38, л. 13 


173. - мост над река Огоста между селата Бутан и Софрониево, Врачанско. 20 юни 1961 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 38, л. 68 
 

174. - модерно млекопреработвателно предприятие в селото и определяне терен. 30 юли 1962 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 1, л. 25 


175. - дърводелска работилница при Основното политехническо училище в селото. 22 фев. 1964 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 14, л. 73 


176. - търговски помещения за нуждите на Селкооп - Бутан. 3 авг. 1964 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 14, л. 18 


177. - павилион - чакалня в селото. 4 окт. 1964 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 14, л. 12 


178. - лятно кино в селото и определяне терен за строежа. 16 ян. 1965 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 20, л. 2 

179. - физкултурен салон и кабинет при училище "Христо Ботев". 1965 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 24, л. 5 


180. - отчуждаване имота на Иван Боровански за строеж на склад за Зърнени храни "Балкан" - Враца в село Бутан. 18 юни 1966 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 10, л. 38 

181. - търговска сграда - БУМ (Бутански универсален магазин). 24 ноем. 1966 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 2, л. 21 

182. - бензиностанция до Консервната фабрика в Бутан. 28 ян. 1967 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 11, л. 4 


183. - гараж за колите на ДСО "Водстрой" - село Бутан. 16 март 1968 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 12, л. 23 


184. - производствена сграда за дърводелски цех при ТПК "Ударник" в селото и определяне парцел за строежа. 18 апр. 1969 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 13, л. 23 

185. - надстройка на сградата на съвета за обществени нужди. 31 март 1970 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 14, л. 18 

186. - плувен басейн в селото. 23 юни 1972 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 8, л. 11 


187. - предоставяне на 100 квадратни метра площ от регулационния план на Бутан на АЕЦ Козлодуй за строеж на дозиметричен пост № 22. 23 ноем. 1973 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 17, л. 33 


188. - павилион в Консервната фабрика и магазин Плод - зеленчук. 30 юни 1977 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 17, л. 16 
   

189. Информация от Председателя на ИК при Общински народен съвет - Бутан за хода на изпълнителните работи по изграждане на обекта "Шишманов вал" в района на селото. 1962 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 4, л. 25-27 


190. Сведение за утвърждаване на идеен план по благоустрояване на община Бутан. 6 март 1963 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 7, л. 69-70 


191. Протоколно решение на Общински народен съвет - Бутан за строеж и откриване на автосервиз в селото. 30 дек. 1976 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 18, л. 89 


192. Решение на Кметския съвет - Бутан за топлофициране на Средно политехническо училище "Благой Иванов". 16 ян. 1979 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 21, л. 2 


193. Протокол от заседание на Кметския съвет - Бутан с решение за извършване на основен ремонт и подмяна на електрическата инсталация на Здравната служба в селото. 20 ян. 1981 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 23, л. 5 


194. Справки по дейността на Бутанския Кметски съвет с данни за изпълнение на обектите по благоустрояване и хигиенизиране на селото за 1984 г. със средства от самооблагането и лимитни средства на кметството. 1984 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 2, л. 9, 22 
  
      Отчетни доклади по дейността на Кметство - Бутан с данни за:                    

195. - построяване и откриване на лятна градина и кафе - сладкарница към ресторанта в селото. 1984 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 1, л. 3 


196. - изградената надстройка (III етаж) на училищната сграда, парна инсталация, парокотелно отделение, ел. инсталация, обзавеждане на специалиизирани кабинети и благоустрояване двора на училището. 1984 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 1, л. 4 


197. - отпочнатото строителство на ОДЗ в регулацията на селото на терен до ЦДГ № 1 с осигурен лимит 100000 лева и изпълнител на строежа Строително предприятие - Враца. 1984 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 1, л. 6 
        

198. - завършено строителство на кладенците от новото водохващане при село Софрониево на стойност 50000 лева и проект за изграждане на връзка между старото и новото водохващане - 1984 г. Сведения за трите водоизточника, които ще се използват през 1985 г. - терасата на река Огоста с дебит 20 литра в секунда; между II и III стопански двор с дебит 10 литра в секунда; в местността "Брестовец" - с дебит 20 литра в секунда. 1984, 1985 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 1, л. 6; 
            оп. 5, а.е. 3, л. 26 


199. - възстановяване помещенията на килийното училище в селото и ремонт на партизанската къща. 1985 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 2, л. 8, 11 


200. Програма за благоустрояване, хигиенизиране и строителство на територията на Кметство - Бутан за 1987 година - предстоящи задачи и мероприятия. 1987 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 4, л. 23-24 


   5. Транспорт и съобщения

201. Протокол от заседание на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с решение за преместване на Телеграфо - пощенската станция в бившата къща на Златан Николов - отчуждена за нуждите на Телеграфо - пощенските съобщения. 4 авг. 1952 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 3, л. 20 
   

202. Протоколни решения на Бутанския общински народен съвет за телефонизиране на Бутан през 1958 г. и изграждане на телефонен пост в квартал "Радойково" през 1960 г. със средства от самооблагането. 14 ноем. 1958 г., 12 дек. 1960 г. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 12, л. 42; 
            оп. 1, а.е. 38, л. 6 


203. Сведения от Председателя на Общински народен съвет - Бутан с данни за регламентиране движението на моторните превозни средства по улиците в селото и поставяне на пътни знаци. 13 септ. 1967 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 11, л. 66 

204. Протоколно решение на Изпълнителния комитет при Бутанския общински народен съвет за откриване на автобусна спирка пред Консервната фабрика по направление Козлодуй - Михайловград. 25 септ. 1972 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 15, л. 51 


205. Протокол от заседание на Кметския съвет - Бутан с решение за разработване телефонен указател на селото. 29 авг. 1980 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 22, л. 29 

206. Мероприятия за изпълнение на комплексната програма за социално - икономическо развитие на Бутанския общински народен съвет с данни за разширяване и обновяване АТЦ в селото. 1981 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 6, л. 20 
   6. Търговия

207. Протокол от сесия на Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с данни за състоянието и задачи за разширяване на търговската мрежа в селото. 30 март. 1954 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 4, л. 80 


208. Окръжно от Околийски народен съвет - град Оряхово до председателите на Общинските съвети в околията относно провеждане на голям събор - пазар в село Гложене, Врачанско. 22 март 1957 г. Циклостил

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 35, л. 76 


209. Протокол от заседание на ИК при Общински народен съвет - Бутан с данни за определените за образцови магазини и заведения за обществено хранене в селото. 12 апр. 1957 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 10, л. 23-24 


210. Доклад от Председателя на Потребителна кооперация "Земеделец" - Бутан със сведения за печалбата от търговските обекти в селото и покупателната способност на населението. 1962 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 4, л. 1 


211. Окръжно от ОНС - Враца до председателите на Общинските народни съвети в окръга относно осъществяване контрол при издаване удостоверения за цените на недвижими имоти на гражданите. 10 юли 1972 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 1, л. 174-176 


212. Протоколно решение на Кметския съвет - Бутан за разкриване стол за обществено хранене в сградата на ТПК. 21 ноем. 1979 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 21, л. 28 


213. Годишен отчетен доклад за работата на Кметство - Бутан с данни за откриване на кооперативен пазар на изхода на селото в посока гр. Козлодуй. 1980 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 5, л. 13 


   7. Труд и обществено подпомагане


214. Заповед на председателя на ИК при Общински народен съвет - Бутан, Врачанско за определяне работното време на щатните служители в селото през летния сезон. 6 юли 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 14, л. 11-12 


215. Протокол от заседание на Бутанското общинско управление с данни за жители на общината, признати за бедни и поименен списък. 27 юли 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 15-21 


216. Протоколни решения от заседания на Общински народен съвет - Бутан за отпускане помощи на сираци и полусираци от селото и определяне размера на стипендията на сирачето на убития партизанин Перко Костов от Бутан. 20 авг. 1952 г., 29 ян. 1963 г. Оригинал. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 3, л. 25; 
            oп. 2, a.e. 7, л. 79 

217. Окръжно от Околийски народен съвет - град Оряхово до председателите на Общинските народни съвети в околията относно премахване рентата в кооперативните стопанства и подсигуряване издръжката на кооператорите - пенсионери в околията от държавния бюджет. 13 май 1958 г. Циклостил

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 36, л. 111 


   Сведения от заседания на Изпълнителния комитет при Бутанския общински народен съвет относно:

218. - организиране на ученическа бригада за подпомагане на ТКЗС в прибиране на реколтата. 20 юни 1960 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 38, л. 67 
   

219. - изграждане на комисия към съвета за борба с престъпността сред малолетните и непълнолетните. 20 апр. 1961 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 2, л. 55-56 


220. - конструирана комисия по трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност от общината. 23 март 1968 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 12, л. 26 


221. Протокол от сесия на Общински народен съвет - Бутан, Врачанско с данни за приетите мероприятия по насърчаване раждаемостта в общината. 3 юни 1969 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 5, л. 14-17 


222. Протоколни решения на Бутанския общински съвет за организиране курсове по повишаване квалификацията на търговските работници от общината и участие на служители от съвета в курсове за преквалификация. 30 окт. 1969 г., 1974 г. Оригинали. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 5, л. 25; 
            оп. 4, а.е. 79, л. 4 


223. Окръжно от ОНС - град Враца отдел "Изкуство и култура" до председателите на Общинските народни съвети в окръга относно спазване правилника за концертната дейност и заплащане труда на артистите. 16 фев. 1971 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 1, л. 1-2 


224. Разпореждане на Бюрото на Министерския съвет на НРБ до председателите на Общинските народни съвети в страната за ограничаване текучеството и за стабилността на работната сила в общините. 14 апр. 1972 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 1, л. 150-155 


225. Заповед на председателя на ОНС - Враца до председателите на общинските съвети в окръга за забрана излизането на работници от Врачански окръг на работа в други окръзи. 9 окт. 1972 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 1, л. 170-173 


226. Протокол от заседание на Общински народен съвет - Бутан с данни за кадровите промени в детските заведения на общината. 16 апр. 1975 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 18, л. 28-29 


227. Протоколно решение от съвместна сесия на Общински съвет - Бутан и Окръжния комитет на ОФ за разкриване на нови работни места за жените от общината. 1975 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 13, л. 8 


228. Протокол от сесия на Бутанския общински народен съвет с данни за злополуки в Консервна фабрика. 24 дек. 1977 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 17, л. 20 


229. Молба от председателя на Кметския съвет - село Бутан до МВР - Враца за издирване и настаняване на работа всички неработещи младежи в общината. 16 ян. 1979 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 21, л. 1 


230. Протокол от заседание на Бутанския кметски съвет с данни за въведените нови форми на почасово заплащане на труда в селскостопанските бригади. 22 авг. 1980 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 11, л. 27 
        

231. Информация от Военно - отчетно бюро при Кметство Бутан за наличните трудовите ресурси на територията на селото и списък на неработещите в общината. 1981 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 23, л. 55 
                

232. Протокол от заседание на Кметския съвет със сведение за разкриване на Социален патронаж под ръководството на Социален дом - село Бутан. 23 ноем. 1988 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 11, л. 22


   8. Финанси


233. Годишни отчети за изпълнение бюджета на Селски общински народен съвет - село Бутан, Врачанско по приходи и разходи за периода 1950 - 1956 г.; 1971 - 1982 г. и за 1994 г. 1950 - 1956 г., 1971 - 1982 г., 1994 г. Оригинали. Ръкопис. Печат.

        Ф. 521,    oп. 1, a.e. 25, л. 1-32;   
               оп. 1, a.e. 26, л. 1-14; 
               оп. 1, a.e. 27, л. 1-14; 
               оп. 1, a.e. 28, л. 1-17; 
               оп. 1, a.e. 29, л. 1-10; 
               oп. 3, a.e. 20, л. 1-12; 
               оп. 3, a.e. 21, л. 1-14; 
               оп. 3, a.e. 22, л. 1-13; 
               oп. 4, a.e. 36, л. 1-16; 
               оп. 4, a.e. 37, л. 1-16; 
               оп. 4, a.e. 38, л. 1-16; 
               оп. 4, a.e. 39, л. 1-16; 
               оп. 4, a.e. 40, л. 1-16; 
               оп. 4, a.e. 41, л. 1-16; 
               оп. 4, a.e. 42, л. 1-20; 
               оп. 4, a.e. 43, л. 1-32; 
               оп. 4, a.e. 44, л. 1-55; 
               оп. 5, а.е. 21, л. 1-33


234. Годишни бюджети с тримесечно разпределение за приходите и разходите на Селски общински народен съвет - Бутан за 1951, 1952, 1975 - 1978, 1980, 1987, 1988, 1992, 1994 г. 1951 г., 1975 - 1978 г., 1980 г., 1987 г., 1988 г., 1992 г., 1994 г. Печат. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 33, л. 1-37; 
            оп. 1, а.е. 3, л. 60; 
            oп. 4, a.e. 31, л. 1-28; 
            оп. 4, a.e. 32, л. 1-31; 
            оп. 4, a.e. 34, л. 1-20; 
            оп. 4, a.e. 35, л. 1-28; 
            оп. 5, а.е. 4, л. 22; 
            оп. 5, а.е. 18, л. 1-40; 
            оп. 5, а.е. 19, л. 1-2; 
            оп. 5, а.е. 20, л. 1-34


235. Сведение от заседание на ИК при Общински народен съвет - Бутан за утвърждаване отчета на комисията по събиране заема за развитие на животновъдството. 14 ян. 1953 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 5, л. 2 


236. Протоколно решение на Общински народен съвет за обявяване на съревнование между селата Бутан и Селановци, Врачанско по събиране на данъците и вземанията по народния заем. 11 авг. 1953 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 5, л. 97 


237. Сведения от заседания на Бутанската община за определяне процента за самооблагане на населението през 1961 и 1964 година. 17 фев. 1961 г., 21 май 1964 г. Оригинали. Ръкопис. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 15, л. 18-19; 
            оп. 2, а.е. 17, л. 1 


238. Окръжно от ОНС - град Враца до председателите на Общинските народни съвети в окръга относно изменение мащаба на цените и обмяната на парите в страната от 1 януари 1962 година. 20 дек. 1961 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 41, л. 143 


239. Доклад от председателя на ИК при Общински народен съвет-Бутан с данни за размера на платените данъци от населението за 1963 г. 1963 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 16, л. 56-58 
   
   

240. Протоколно решение на физкултурното дружество "Ятак" - село Крива бара, Врачанско да разкрие тотопункт в селото. 23 дек. 1969 г.Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 13, л. 68 
   

241. Ревизионни актове от извършени финансови ревизии по дейността на Кметство - Бутан за периода 1981, 1992 - 1994 година. 1981 г., 1994 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, оп. 5, а.е. 22, л. 1-29; 
            оп. 5, а.е. 23, л. 1-26


   V. ОБРАЗОВАНИЕ  
 
   1. Организация и ръководство. Общообразователни училища.
   Протоколи от заседания на Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с решения за:

242. - откриване детски летовен лагер "Септемврийче" на територията на общината. 7 юни 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 7 

243. - задължителен обхват на всички деца от Бутан, подлежащи на задължително основно образование. 9 авг. 1949 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 2, л. 42 
244.  - оземляване на училището в селото с 3 декара земя от двора на цигларницата за опитно поле. 10 юли 1952 г. Оригинал. Машинопис.
        Ф. 521, oп. 1, a.e. 3, л. 11 


245. - обзавеждане на специализираните кабинети в училищната сграда на Гимназията. 20 авг. 1952 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 3, л. 25 


246. - откриване на малцинствено училище в селото в къщата на Ангел Николов. 1 септ. 1952 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 3, л. 27 


247. - отделяне двора на Гимназията от киното и изместване входа на последното в южния двор. 1 март 1957 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 11, л. 6 


248. - да не се закрива Общообразователната гимназия в селото. 11 апр. 1957 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 10, л. 20 


249. - разкриване на Целодневна детска градина в село Бутан и подсигуряване на учителски кадри и помощен персонал. 27 май 1958 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 11, л. 55 


250. Окръжно от Околийски народен съвет - Оряхово до председателите на Общинските народни съвети в околията с данни за изискванията по организиране отдиха на децата от

летните детски градини през 1958 г. 5 юни 1958 г. Циклостил

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 36, л. 136 


   Протоколи от сесии на Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с решения за: 

251. - предоставяне двора и сградата на бившето Допълнително земеделско училище в Бутан за пансион на новооткрития Селскостопански техникум. 26 авг. 1958 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 11, л. 62-63 


252. - сключване договор между Селскостопанския техникум "Благой Иванов" и Управителния съвет на ТКЗС в селото за провеждане на учебно - производствената практика. 2 дек. 1960 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 16, л. 159 


253. - ТКЗС - "Четиримата партизани" - Бутан да поеме 50 процента от цената на храната в ЦДГ ╒ 1. 14 ноем. 1966 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 10, л. 63 
                

254. - временната целодневна градина в селото да отпочне работа целогодишно. 24 ноем. 1966 г. Оригинал. Машинопис.

 Ф. 521, oп. 3, a.e. 2, л. 18 


255. - създаване на стрелкови школи във връзка с патриотичното възпитание на младежите. 27 май 1968 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 4, л. 15 

256. - закриване слетите паралелки към Прогимназията в село Крива бара, Врачанско и преместване учениците в училището на село Бутан от началото на учебната 1970 - 1971 година. 6 юни 1969 г., 17 апр. 1970 г. Копие. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 13, л. 30; 
            оп. 3, a.e. 6, л. 9 


257. - закупуване автобус за нуждите на Началното и Основното училище в село Бутан със средства на ТКЗС. 12 фев. 1971 г., 10 фев. 1981 г. Оригинали. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 15, л. 5; 
            oп. 4, a.e. 23, л. 24 


258. - провеждане на учителска конференция в общината по въпросите на психологията. 7 фев. 1972 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 16, л. 9 


259. - внедряване модела на Единното средно политехническо обучение в училищата на Община Бутан, обхващащ децата от I до Х клас. 16 май 1972 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 16, л. 19 


260. Годишни планове за работата на общинската комисия по професионално ориентиране на младежта при Общински народен съвет - Бутан, Врачанско със сведения за координиране проблемите на училищното и професионално ориентиране. 1972 г. - 1975 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 73, л. 1-4 


261. Информация от директора на ЕСПУ и Икономически техникум "Благой Иванов" - село Бутан, Врачанско за успеха и поведението на учениците през учебната 1974 - 1975 година. 1975 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 18, л. 47-56 


262. Протоколно решение от заседание на Кметския съвет – Бутан за задължителното обучението на шестгодишните първокласници в селото. 10 фев. 1981 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 23, л. 24 


263. Годишен отчетен доклад за работата на Кметство - Бутан с данни за разкриване на паралелка IХ клас при училище "Благой Иванов" в селото. 1982 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 7, л. 11 

264. Информация от директора на Основно училище "Ген. Благой Иванов" в село Бутан относно хода на професионалното ориентиране на учениците. 11 май 1983 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 7, л. 35-36 


265. Протокол от заседание на Кметския съвет при Кметство - Бутан с данни за разкриване на ЕСПУ и УПК в селото. 29 юни 1983 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 7, л. 41


266. Протоколно решение на Кметския съвет - Бутан за честване 120 години образователно дело и 80 години от основаване на Прогимназията в селото. 26 ян. 1984 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 8, л. 6-7


267. Отчетен доклад за дейността на Кметство - Бутан с данни за обединяването на двете детски градини в селото и откриване на Обединено детско заведение. 1984 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 1, л. 5


268. Решение на Кметския съвет за разкриване на Техникум по земеделие и хранителна промишленост в село Бутан от началото на 1991 година в сградата на закритото ЕСПУ. 24 апр. 1990 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 12, л. 17-18


   2. Културно - просветна дейност

269. Преписка от Началник отдел "Народна просвета" - град Оряхово до председателя на ИК при Общински народен съвет - Бутан относно прочистване на библиотеката от упадъчна литература. 13 дек. 1950 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 21, л. 385 


   Протоколи от заседания на Изпълнителния Комитет при Общински народен съвет - Бутан с решения за:

270. - провеждане на кампания по ограмотяване на населението в селото. 19 авг. 1952 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 3, л. 24 

                

271. - финансово подпомагане на читалището от всички обществени организации в селото и съвместна работа с общинския съвет. 23 март 1956 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 9, л. 12 


272. - създаване на художествени самодейни колективи при читалище "Заря" - Бутан. 28 авг. 1956 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 9, л. 40 


273. Окръжно от Околийски народен съвет - град Оряхово до председателите на Общинските съвети в околията относно утвърдените мероприятия за съвместната работа на народните съвети и читалищата. 29 дек. 1956 г. Циклостил

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 35, л. 8 


274. Преписка от Околийски народен съвет - Оряхово с председателите на Общинските народни съвети в околията относно състоянието и мерки за подобряване кинообслуж-ването в селищата. Ян. 1957 г. Циклостил

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 35, л. 17 

275. Протокол от заседание на Общински народен съвет - Бутан с решение за откриване на дансинг в парка - градина на селото. 12 апр. 1957 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 10, л. 22 


   Окръжни от Околийски народен съвет - град Оряхово, Врачанско до Председателите на Общинските народни съвети в околията относно:

276. - съхраняване паметниците на културата и околийския музей. 11 дек. 1957 г. Циклостил

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 35, л. 268 


277. - дейността на библиотеките, кината, самодейните колективи през зимния период. 27 ян. 1958 г. Циклостил

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 36, л. 30 

278. - събиране на документите по дейността на съвета за изграждане и попълване на Държавния архивен фонд. 7 март 1958 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 36, л. 60 
                
   Протоколи от заседания на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с решения за: 

279. - ремонт на Поповото ханче в Бутан и обявяването му за архитектурен паметник с историческо значение. 29 дек. 1958 г., 1972 г. Копие. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 12, л. 52; 
            оп. 3, а.е. 16, л. 32 
                

280. - за откриване на младежки клуб на ДКМС в селото и обзавеждане на пионерски стаи в училищата. 16 март 1961 г., 27 маай 1968 г. Оригинали. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 15, л. 22; 
            оп. 3, а.е. 4, л. 15 


281. Протоколи от сесии на Бутанския общински народен съвет с решения за организиране при читалището на: детска музикална школа през 1963 г, школа по изучаване историята на Бутан и обогатяване на музейните и археологически сбирки през 1968 г., школа по акордеон - 1976 г. и езикова школа през 1981 г. 7 фев. 1963 г., 27 май 1968 г., 24 ноем. 1976 г., 10 фев. 1981 г. Копия. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 8, л. 10; 
            оп. 3, а.е. 4, л. 15; 
            оп. 4, а.е. 18, л. 83, 
            оп. 4, а.е. 23, л. 24


    Доклади от председателя на ИК при Общински народен съвет - Бутан с данни: 

282. за представените пиеси от самодейния колектив при читалището. 1964 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 16, л. 42-43 


283. за библиотечния фонд на читалищата в общината. 1964 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 16, л. 91 


284. за извършените ремонтни работи по киносалона и Ботевата алея. 1972 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 4, л. 23 


   Протоколи от заседания на Изпълнителния комитет при Бутанския общински народен съвет с решения за: 

285. - разкриване на театралната трупа и хор при читалището в селото. 8 дек. 1977 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 19, л. 41 


286. - превръщане на Партизанската къща в селото в музей с уредник. 17 окт. 1980 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 22, л. 44 


287. Информация от председателя на Читалище "Заря" - село Бутан, Врачанско за културно - масовата работа и библиотечната дейност на читалището в чест на 1300 годишнината от създаването на българската държава. 1981 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 24, л. 5-9 
                 
 
   3. Бит. Религия.

288. Протокол от сесия на Бутанския общински народен съвет с данни за изменение датата на традиционния селски събор от Спасовден на 7, 8 и 9 ноември 1962 година. 19 окт. 1962 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 3, л. 47 


289. Сведения от председателя на ИК при Общински съвет – Бутан за учреден комитет по бита и гражданските ритуали в общината, поименен списък на членовете и утвърдените такси за ритуалите. 27 септ. 1968 г., 28 фев. 1970 г. Оригинали. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 4, л. 27; 
            оп. 3, a.e. 14, л. 10 


290. Окръжно от Президиума на Народното събрание до председаателите на Общинските народни съвети в страната относно изискванията при провеждане на гражданските ритуали. 4 май 1971 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 1, л. 58-62 


291. Протокол от сесия на Бутанския общински народен съвет с данни за изградена комисия по атеистичното възпитание на населението и приети мероприятия. 15 дек. 1977 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 16, л. 22-23 


292. Протоколно решение на Общински народен съвет - Бутан за откриване дом на покойника в селото. 15 дек. 1977 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 16, л. 24 


   4. Физкултура и спорт

293. Молба от председателя на Изпълнителния комитет при Бутанския общински съвет до Окръжен народен съвет - Враца за преместване седалището на авто - мото клуба от село Михайлово, Врачанско в Бутан. 23 юли 1962 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 1, л. 31-32 


294. Сведение от заседание на ИК при Общински съвет - Бутан за участие на граждани от общината в националния туристически събор в Пирин. 11 юли 1969 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 13, л. 37 


295. Годишен отчетен доклад за работата на Бутанската община с данни за проведената селска спартакиада и участие на младежи от селото в ХХ летни олимпийски игри в Мюнхен през 1972 година. 1972 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 4, л. 24 
                
                
                

296. Отчет за дейността на Клуба за физкултура и спорт - село Бутан с данни за състоянието и развитието на футболната секция и секцията по конен спорт. 1985 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 2, л. 17     
   

297. Протокол от заседание на Кметския съвет - Бутан със сведения за връщането на конната база от АЕЦ - Козлодуй на подчинение на Кметство Бутан. 22 ян. 1990 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 5, a.e. 12, л. 5  


   VI. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
   
   1. Лечебно - профилактична дейност.

298. Протокол от сесия на Общински народен съвет - Бутан с решение за откриване на хирургическо отделение с рентгенов апарат при здравната служба в селото. 28 февр. 1954 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 4, л. 76 


299. Окръжни от Околийски народен съвет - Оряхово до председателите на Общинските народни съвети в околията относно предприетите мерки по ограничаване детската заболеваемост и смъртност и реда за осиновяване. 11 май 1957 г., 30 дек. 1970 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 35, л. 119; 
            оп. 3, а.е. 1, л. 25-28 


   Протоколи от заседания на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - село Бутан, Врачанско с решения за:


300. - разкриване на млечна кухня в селото. 23 ян. 1961 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 15, л. 3 


301. - закупуване линейка за нуждите на здравната служба със средства на ТКЗС. 17 фев. 1961 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 2, л. 73 


302. - предоставяне сградата на бившата участъковата болница в Бутан за настаняване на Социалния дом за жени с душевни недъзи. 4 юли 1970 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 14, л. 32 
                
                

303. - регламентиране нощните дежурства на лекарите от местната здравна служба и нощните посещения при пациенти. 19 юли 1975 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 18, л. 40-41 


304. - родилното отделение да се помещава в сградата на социалния дом за жени с душевни недъзи в селото. 19 юли 1975 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 18, л. 43 


305. Отчетен доклад от Участъковия лекар при Здравна служба – Бутан с данни за общата заболеваемост на населението и детската смъртност. 1975 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 4, a.e. 14, л. 13-16 


   2. Хигиенизиране

306. Протоколни решения от заседания на Изпълнителния комитет при Общински народен съвет - Бутан за обявяване карантина в селото и мерки за борба с болестта "скарлатина". 20 окт. 1952 г., 16 ноем. 1953 г. Оригинали. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 3, л. 59; 
            оп. 1, а.е. 5, л. 82 


307. Окръжно от Околийски народен съвет - Оряхово до пред- седателите на Общинските съвети в околията относно провеждане масовата имунизация на населението срещу зараз-ни заболявания. 11 ян. 1958 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 36, л. 22 


308. Заповед на Председателя на Бутанския общински народен съвет за изграждане на противоепидемична група в района на съвета. 22 ноем. 1958 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 19, л. 8 


309. Доклад за дейността на Селски общински народен съвет – Бутан с данни за мероприятията по хигиенизиране на търговските обекти и заведенията за обществено хранене. 1963 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 2, a.e. 16, л. 59-67 


310. Информация от участъковия лекар в село Бутан, Врачанско с данни за здравословното състояние на населението и чистотата на на селищата. 9 апр. 1969 г. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 13, л. 20-21


311. Протоколни решения на Бутанския общински народен съвет за обявяване на периода от февруари до март за хигиенизиране на селищата от общината с цел предпазване от холерна епидемия. 12 фев. 1971 г., 1972 г. Оригинал. Копие. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 15, л. 5-6; 
            оп. 4, а.е. 70, л. 5 


312. Годишни отчетни доклади на Кметство - Бутан с данни за дейността на здравната служба - персонал, диспансерно обслужване, демографски показатели. 1983 - 1985 г. Копия. Машинопис.

 Ф. 521, oп. 5, a.e. 2, л. 14; а.е. 3, л. 24-25


   3. Аптека. Кръводаряване.

313. Протоколно решение на Управата при Бутанското общинско управление за закупуване сграда за обществена аптека. 25 дек. 1948 г. Оригинал. Ръкопис.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 1, л. 44 


314. Окръжно от Министерство на народното здраве до Общинските народни съвети в страната относно усвояване техниката на кръвопреливане. 1950 г. Циклостил.

        Ф. 521, oп. 1, a.e. 21, л. 363 


315. План на Здравна служба - Бутан, Врачанско за провеждане акция по кръводаряване в общината. 13 март 1967 г. Оригинал. Машинопис.

        Ф. 521, oп. 3, a.e. 11, л. 18         ИМЕНЕН УКАЗАТЕЛ


    Бенов, Бено Г.         		17
    
    Бичовски, Ангел Иванов     		32
    
    Боровански, Иван        		180
    
    Ботев, Христо          		48


    Еврейнов, Николай Владиимиров  	    47 
    


    Комитата, Дядо Иван      		    158
    
    Костов, Перко          		216


    Левски, Васил          		44
    
    Лихарски, братя         		150


    Николов, Ангел         			246     
    
    Николов, Златан         		201      ГЕОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ


    Благой Иваново, село          		3      
    Бойчиновци, гр., Михайловградско    	146, 161
    Брестовец, местност край Бутан     	102, 151, 198
    Владимирово, с., Михайловградско    	100
    Враца, град               	11, 35, 69, 78, 87, 

180, 211, 225, 229, 238, 293

    Врачански окръг             	6
    Гложене, с., Врачанско         	208
    Гложенски район             	91
    Козлодуй, град             	85, 135, 146, 161,                     			204, 213
    Козлодуй, селищна система        	15, 30, 31, 37,   
    Крива бара, с., Врачаанско       	130, 133, 143, 153,                       			158, 240, 256
    Лъката, местност край Бутан       	91
    Магарешка могила, м. край Бутан     	129
    Михайлово, с., Врачанско        	293
    Михайловград, град           	148, 204
    Михайловградско             	100
    Мюнхен, град в Германия         	295
    Оряхово, град              	39, 56, 101, 112, 115, 148, 165, 208,

217, 250, 269, 273

             299, 307
    Оряховска околия            	113
    Оряховско комисарство          	1
    Райдоково, квартал край Бутан      	202 
    
    Селановци, с., Врачанско        	236
    София, град               	66, 148
    Софрониево, с., Врачанско        	100, 159, 173, 198
    Хайредин, с., Врачанско         	1

ПРИЛОЖЕНИЕ[редактиране]

“БУТАН носи името си от една игра. В празнични дни хората се бутали от една могила, наречена “бутаната могила”, а на селяните казвали бутанчани. Единствените останки от миналото са 14 могили. То е разположено на 13 км. югоизточно от Козладуй. В центъра му се намира старинната черква “Св. Спас”. Тук е и Поповото ханче, изградено в 1872 г., в което е спряла на почивка Ботевата чета. Фотодокументална и етнографска експозиция напомня за онова време, когато Ботев все още е имал надежда, че свободата е близо и 11 човека от селото се присъединяват към него, повярвали в тази надежда. Въпреки оскъдните финансови средства, през 2000 г. е извършен ремонт на покрива на сградата, има идея и за обновяване на експозицията.

В 1904 г. Бутан има 340 къщи, криви, тесни и кални улици. Жителите са 2 700. От тях само 620 мъже и 200 жени са грамотни. Хората са трудолюбиви и се занимават предимно със земеделие. Бутан притежава 31 305 дка ниви, 4 500 дка ливади и 1 534 дка гори.

Основното училище в селото е открито в частна землянка през 1862 г. До 1862 г. класните стаи са били в черквата, а след това е построена специално за него отделна сграда. На задължително обучение са подлежали 177 момчета и 152 момичета, но се учели 160 момчета и 100 момичета. Училищната библиотека има 32 списания и 206 книги. Черквата “Св. Възнесение” е построена през 1871 г.

През 1904 г. в община Бутан влизат селата Бутан, 72 Крива бара и Махмудия /банатско село/. Кмет е Ив. Тодоров. В 1970 г. жителите на Бутан са 4 800. В 1975 – 4 341. През 2000 г. са сключени 10 граждански брака, родени са 41 деца, починали са 55 човека.

През 1993 г. общината влага много средства за кабинети и работилници в Земеделското училище в селото, което подготвя бъдещи фермери за личното селско стопанство. Открит е първият етап на нова водоснабдителна система /май 2001 г./, изградена със средства на френската фондация “КОДЕВ” и общината. Вторият етап, който ще реши изцяло водния проблем на Бутан, предвижда изграждане на 1000 кубиков резервоар. Френската фондация е финансирала доставката на съоръжения на стойност 100 000 лева, а общината е отделила 170 000 лева собствени средства. След 1990 г. жизненият стандарт на хората спада рязко поради закриване на консервната фабрика, една от най-големите в региона, промишления цех и намаляване на селскостопанското производство. Безработицата в селото надхвърля 70%.

В началото на 80те години край с. Бутан бликва природен газ и нефт. Находището се проучва дълги години и дава доказателства за своята перспективност още през януари 1993 г. Един милион куб. м. газ изгаря за десет дни при изригването на сондажа, а газовият фонтан е заглушен и затворен от украинска аварийно – спасителна група, ръководена от световноизвестния експерт генерал Калина. Негово дело е и ликвидираната опасна авария в находището през 1989 г.. Специалистите твърдят, че тук заслужава да се вложат инвестиции. Построен е промишлен газопровод, кйто свързва газовото находище с фирма “Плама” в Плевен. Държавната фирма “Нефт и газ” – Плевен е вложила в геоложките проучвания на обекта 1, 5 млн. лева. 73

Освен футбола, в Бутан традиционно се развива и конния спорт. Тук се намира един от най-големите хиподруми в страната, построен с доброволния труд на населението и една от най-големите конни бази. Още в 1966 г. отборът заема първо място в републиканското първенство. В 1986 г. базата става собственост на СО “Атомна енергетика” и се отваря нова страница за успехите в конния спорт. Закупени са 9 първокласни коне, назначени са 4 конегледачи, 2 жокеи и един треньор. Започва строителството на покрит манеж. Отборът става носител на купата “Никола Катранджиев” в гр. Разлог и на купата “Първа атомна”. Треньор е майстор на спорта Олег Горанов.

От октомври 1999 г. кмет на Бутан е Людмил Кръстев.

Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Бутан (село)