Направо към съдържанието

Антарктически договор

От Уикиизточник
Антарктически договор (1959)[1][2][3][4]

Преамбюл[редактиране]

Правителствата на Аржентина, Австралия, Белгия, Чили, Френската република, Япония, Нова Зеландия, Норвегия, Южноафриканския съюз, Съюза на съветските социалистически републики, Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия и Съединените американски щати,

Като признават, че е в интерес на цялото човечество Антарктика да продължи завинаги да бъде използвана изключително за мирни цели и няма да стане сцена или обект на международни разногласия;

Като потвърждават значимите приноси към научното знание, които са резултат от международното сътрудничество в научното изследване в Антарктика;

Убедени, че установяването на здрава основа за продължаване и развитие на такова сътрудничество на базата на свободата на научното изследване в Антарктика, както то се осъществи по време на споразуменията относно Международната геофизична година за интересите на науката и прогреса на цялото човечество;

Убедени, че международен договор ще осигури използването на Антарктика само за мирни цели и продължаването на международната хармония в Антарктика ще спомогне за постигане на целите и утвърждаване на принципите, които се съдържат в Хартата на Обединените нации;

Се съгласиха, както следва:

Член 1[редактиране]

1. Антарктика ще бъде използвана само за мирни цели. Всякакви мерки от военен характер, като установяването на военни бази и укрепления, извършването на военни маневри, както и изпробването на каквито и да е оръжия, ще бъдат между другото забранени.

2. Този договор няма да забранява използването на военен персонал или оборудване за научни изследвания или за каквато и да е друга мирна цел.


Член 2[редактиране]

Свободата на научните изследвания в Антарктика и сътрудничеството към тази цел, както бяха приложени по време на Международната геофизична година, ще продължат в съответствие с разпоредбите на този договор.

Член 3[редактиране]

За да се насърчи международното сътрудничество в научното изследване в Антарктика, както е посочено в член 2 на този договор, договарящите се страни се съгласяват, че до най-голяма възможна и практична степен:

а) ще се разменя информация относно плановете за научни програми в Антарктика, за да се позволи максимална икономия и ефективност на операциите;

б) ще се разменя научен персонал между експедиции и станции в Антарктика;

в) ще се разменят научните изследвания и техните резултати, проведени в Антарктика, като се гарантира свободния достъп до тях.

2. При прилагане на този член, ще бъде предоставена всякаква помощ при установяване на кооперативни работни отношения с онези специализирани агенции на Обединените нации и други международни организации, за които Антарктика представлява интерес в научно или техническо отношение.


Член 4[редактиране]

1. Нищо, което се съдържа в този договор няма да бъде тълкувано, като:

а) отказ на договаряща се страна от по-рано предявени права или претенции за териториален суверенитет в Антарктика;

б) отказ или намаляване от която и да е договаряща се страна на основанието на претенция за териториален суверенитет в Антарктика, която тази страна може да има било то като резултат от нейна дейност или на нейни граждани или поданици в Антарктика, или обратното;

в) нанасяща вреда на позицията на която и да е договаряща се страна по отношение нейното признаване или непризнаване на правото или претенцията, или основание на претенция на която и да е друга държава на териториален суверенитет в Антарктика.

2. Никакви актове или дейности, докато този договор е в сила, ще съставляват основание за предявяване, поддържане или отхвърляне на претенция за териториален суверенитет в Антарктика или създават каквито и да е права на суверенитет в Антарктика. Докато този договор е в сила, не ще бъде предявена нова претенция, както и не ще бъде разширена съществуваща претенция на териториален суверенитет.


Член 5[редактиране]

1. Забраняват се ядрените взривове в Антарктика, както и складирането на радиоактивни отпадъци.

2. В случай на сключване на международно споразумение, което се отнася до използване на ядрената енергия, включително ядрени взривове и складирането на радиоактивни отпадъци, по което всички от договарящите се страни, чиито представители имат право да участват в срещите, както е посочено в член 9, са страни, то установените от това споразумение правила ще се прилагат в Антарктика.


Член 6[редактиране]

Разпоредбите на този договор ще се прилагат по отношение на територията на юг от 60 градуса южна ширина, включително всички ледникови шелфове, но нищо в този договор не ще засегне правата или упражняването на правата на която и да е държава според международното право по отношение на откритото море в границите на тази територия.


Член 7[редактиране]

1. За да спомогне за постигане на целите и да осигури спазването на разпоредбите на този договор, всяка договаряща се страна, чийто представители имат правото да участват в срещите, посочени в член 9 на този договор, ще има право да назначи наблюдатели, които ще осъществяват инспекциите, предвидени в този член. Наблюдателите ще бъдат граждани на договарящите се страни, които ги назначават. Имената на наблюдателите ще бъдат съобщени на всяка друга договаряща страна, която има право да назначи наблюдатели, като подобни съобщения ще бъдат направени и за прекратяване на тяхното назначаване.

2. Всеки наблюдател, назначен в съответствие с разпоредбите на параграф 1 на този член ще притежава пълен свободен достъп по всяко време до всеки или всички райони на Антарктика.

3. Всички райони на Антарктика, включително всички станции, инсталации и оборудване в границите на тези райони, както и всички кораби и въздухоплавателни средства на места за доставяне или изтегляне на товари или хора в Антарктика, ще бъдат отворени по всяко време за инспекция от който и да е наблюдател, назначен в съответствие с параграф 1 на този член.

4. Въздушни наблюдения могат да бъдат извършвани по всяко време над всички райони на Антарктика от всяка от договарящите се страни, която има право да назначава наблюдатели.

5. Всяка договаряща се страна ще информира другите договарящи се страни по време, когато този договор влезе в сила, а и след това ще им предоставя предварителни съобщения, за

а) всички експедиции до и в Антарктика от страна на нейните кораби и граждани или поданици, и всички експедиции до Антарктика, които са организирани в тази територия или тръгват от нея;

б) всички станции в Антарктика, заети от нейни граждани или поданици; и

в) всякакъв военен персонал и оборудване, предназначени да бъдат внесени от нея в Антарктика, като се спазват условията, предписани в параграф 2 на член 1 на този договор.

Член 8[редактиране]

1. За да облекчи упражняването на техните функции според този договор, като не засяга съответните позиции на договарящите се страни, които се отнасят до юрисдикцията над всички лица в Антарктика, назначените наблюдатели според параграф 1 на член 7 и научният персонал, който се разменя съгласно подпараграф 1(б) на член 3 на този договор, и членове на персонала, които придружават такива лица, ще подлежат само на юрисдикцията на договарящата страна, на която са граждани или поданици по отношение на всички станали действия или пропуски, докато те са в Антарктика с цел упражняването на техните функции.

2. Без да се засягат разпоредбите на параграф 1 на този член, и докато се очаква приемането на мерки в съответствие с подпараграф 1 на член 9, договарящи се страни, които са заинтересовани в какъвто и да е случай на спор по отношение на упражняване на юрисдикция в Антарктика веднага ще проведат консултации с оглед на достигането на взаимно приемливо решение.


Член 9[редактиране]

1. Представителите на договарящите се страни, които са посочени в преамбюла ще се срещнат в град Канбера не по-късно от два месеца от датата на влизане в сила на договора, а след това през подходящи интервали и на подходящи места, с цел размяната на информация, като се консултират взаимно по въпроси от общ интерес, които засягат Антарктика, и формулират и разглеждат, и препоръчват на техните правителства мерки за утвърждаване и постигане на целите на договора, включително мерки, които се отнасят:

а) използването на Антарктика само за мирни цели;

б) улесняването на научните изследвания в Антарктика;

в) улесняването на международното научно сътрудничество в Антарктика;

г) улесняването на упражняването на правата за инспекция, посочени в член 7 на този договор;

д) въпроси, които се отнасят да упражняването на юрисдикция (подсъдност) в Антарктика;

е) съхранение и опазване на живите ресурси в Антарктика.

2. Всяка договаряща се страна, която е станала страна по този договор чрез присъединяване по член 13 ще има право да назначи представител, който да участва в срещите, посочени в параграф 1 на този член, по времето, докато тази договаряща се страна демонстрира своя интерес в Антарктика посредством извършването на значителна научно изследователска дейност там, като установяването на изследователска станция или изпращането на научна експедиция.

3. Доклади на наблюдателите, посочени в член 7 на този договор, ще бъдат предоставени на представителите на договарящите се страни, които участват в срещите, посочени в параграф 1 на този член.

4. Мерките, посочени в параграф 1 на този член ще влязат в сила, когато са одобрени от всички договарящи се страни, чиито представители имат право да участват в провежданите срещи да разглеждат тези мерки.

5. Което и да е или всички от правата, установени в този договор могат да бъдат упражнявани от датата на влизането в сила на този договор, независимо от това дали е била предложена, разгледана или одобрена някаква мярка за улесняване упражняването на такива права.


Член 10[редактиране]

Всяка от договарящите се страни се задължава да полага съответните усилия в съответствие с Хартата на Обединените нации за постигане на целта никой да не провежда каквато и да е дейност в Антарктика, която противоречи на принципите или целите на този договор.


Член 11[редактиране]

1. В случай на възникването на какъвто и да е спор между две или няколко от договарящите се страни относно тълкуването или прилагането на този договор, тези договарящи се страни ще се консултират между себе си с цел да разрешат спора по пътя на преговори, анкета (разследване), посредничество (медиация), помирение, арбитраж, съдебно производство или други мирни начини по техен избор.

2. Всеки спор от такъв характер, който не бъде разрешен чрез по-горните начини, ще бъде със съгласието във всеки случай на всички страни по спора отнесен до Международния съд на ООН; но невъзможността да се постигне споразумение за отнасяне пред Международния съд няма да освободи страните по спора от отговорността да продължат да търсят да го разрешат посредством различните мирни средства, посочени в параграф 1 на този член.


Член 12[редактиране]

1. а) Този договор може да бъде изменен или поправен по всяко време чрез единодушно споразумение на договарящите се страни, чиито представители имат правото да участват в срещите, посочени в член 9. Всяко такова изменение или поправка ще влезе в сила, когато правителството -депозитар получи съобщение за тяхната ратификация от всички тези договарящи се страни.

б) Такова изменение или поправка ще влезе след това в сила за всяка друга договаряща се страна, когато правителството-депозитар получи от нея съобщение за ратификация. Всяка такава договаряща се страна, от която не е получено съобщение за ратификация в рамките на период от две години от датата на влизане в сила на изменението или поправката в съответствие с разпоредбите на подпараграф 1(а) на този член ще се смята, че се е оттеглила от този договор на датата на изтичането на този срок. 2. а) Ако след изтичането на тридесет години от датата на влизане в сила на този договор всяка от договарящите се страни, чийто представители имат право да участват в срещите, посочени в член 9, поиска така чрез съобщение, което е адресирано до правителството-депозитар, то ще се проведе, колкото е възможно по-скоро, конференция на всички договарящи се страни, за да се направи преглед на действието на договора.

б) всяко изменение или поправка на този договор, които са одобрени на такава конференция с мнозинство на там представените договарящи се страни, включително мнозинство на онези, чиито представители имат право да участват в срещите, посочени в член 9, ще бъде съобщено от правителството-депозитар до всички договарящи се страни веднага след закриването на конференцията и ще влезе в сила в съответствие с разпоредбите на параграф 1 на този член.

в) ако всяко такова изменение или поправка не е влязло в сила в съответствие с разпоредбите на подпараграф 1(а) на този член в рамките на период от две години след датата на неговото съобщаване до всички договарящи се страни, всяка договаряща се страна може по всяко време след изтичането на този период да отправи съобщение до правителството-депозитар за своето оттегляне от този договор; и всяко такова оттегляне ще влезе в сила две години от получаване на съобщението от правителството-депозитар.

Член 13[редактиране]

1. Този договор ще подлежи на ратификация от държавите, които са го подписали. Той ще бъде отворен за присъединяване от всяка държава, която е член на Обединените нации, или от всяка друга държава, която може да бъде поканена да се присъедини към договора със съгласието на всички договарящи се страни, чиито представители имат право да участват в срещите, посочени в член 9 на този договор.

2. Ратификацията или присъединяването към този договор ще се извърши от всяка държава в съответствие с нейната конституционна процедура.

3. Инструментите за ратификация и инструментите за присъединяване ще бъдат предоставени за съхранение в правителството на Съединените американски щати, което е посочено като правителство-депозитар.

4. Правителството- депозитар ще информира всички подписали и присъединили се държави за датата на всяко депозиране на инструмент за ратификация или присъединяване, за датата за влизането в сила на договора, както и за всяко следващо изменение или поправка.

5. След депозирането на инструментите за ратификация от всички подписали го страни, този договор ще влезе в сила за онези държави и за държавите, които са депозирали инструменти за присъединяване. След това договора ще влезе в сила за всяка присъединила се страна след депозирането на нейните инструменти за присъединяване.

6. Този договор ще бъде регистриран от правителството-депозитар в съответствие с член 102 от Хартата на Обединените нации.

Член 14[редактиране]

Този договор, който е съставен на английски, френски, руски и испански езици, като всеки текст е еднакво достоверен (автентичен), ще бъде предаден за съхранение в архивите на правителството на Съединените американски щати, което ще предостави заверени преписи на договора на всички подписали го или присъединили се към него държави.

Съставен в град Вашингтон на първи декември хиляда деветстотин петдесет и девета година.

Бележки[редактиране]

  1. За автентичния текст на договора на различните официални езици на договора виж Колекцията от договори на ООН (UN Treaty Collection)
  2. Договорът за Антарктика е обнародван в Държавен вестник, брой 57 от 20 май 1998 година
  3. Виж също интернет страницата на Секретариата на Антарктическия договор
  4. Виж също така интернет страницата на Държавния департамент на САЩ, които са официален депозитар на договора, за статуса на договора и на различните препоръки, приети на консултативните заседания по договора
Уикипедия
Уикипедия разполага със статия за Антарктически договор