Наредба за регистрацията на МПС

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г.)

Обн. ДВ. бр.31 от 14 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 14 Май 2002г., изм. ДВ. бр.105 от 8 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., попр. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. ДВ. бр. 53 от 10 Юни 2008г.

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., отменена като незаконосъобразна относно думата "условията" с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.) Тази наредба определя реда за първоначалната регистрация, промените в регистрацията, пускането в движение и спирането от движение отчета на моторните превозни средства и на ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица.

(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Тази наредба се прилага и спрямо гражданите на Европейския съюз (ЕС) и членовете на техните семейства, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, притежаващи българско удостоверение за продължително пребиваване или удостоверение за постоянно пребиваване.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Не подлежат на регистрация по реда на тази наредба:

1. тролейбусите;

2. верижните, строителните, селскостопанските и другите самоходни машини;

3. моторните превозни средства, предназначени за състезания по затворен маршрут;

4. велосипедите с допълнително монтиран двигател;

5. инвалидните колички с двигател.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, задължително се представят за регистриране от структурните звена "Пътна полиция" при Столична дирекция "Полиция" (СДП) или областните дирекции "Полиция" (ОДП) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация в съда и в регистър БУЛСТАТ - за стопанските субекти.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.

(2) Срокът по ал. 1 не се отнася за придобитите с цел продажба, нерегистрирани в страната моторни превозни средства и ремаркета от стопански субекти.

(3) Временно внесените моторни превозни средства и ремаркета се регистрират за срока на временния внос, но за не по-малко от 3 месеца.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните структурни звена "Пътна полиция" в 14-дневен срок от настъпването й.

Чл. 4. (1) Собственикът е длъжен да представи лично превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията.

(2) Когато превозното средство е собственост на две и повече лица, действията по ал. 1 могат да се извършат по искане от един от съсобствениците при писмено упълномощаване от останалите.

(3) (Новa - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Физическо или юридическо лице, което използва превозното средство по силата на правно основание, различно от правото на собственост, се регистрира като ползвател на превозното средство.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Превозните средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка, модел и други данни, посочени в представените по реда на глава втора документи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) При регистрация службите на МВР извършват необходимите проверки за:

1. идентификацията на превозното средство;

2. достоверността на представените документи и данните на собственика;

3. произхода на превозното средство;

4. техническата изправност на превозното средство и неговото комплектоване.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) При извършване на проверките се използват национални и международни информационни фондове, технически методи и средства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) Служителите, извършващи проверки и регистрация, заверяват документите за регистрация и отговарят за правилното и точното им попълване, както и за достоверността на направените заверки.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Пунктове за регистрация и идентификация към структурните звена "Пътна полиция" се разкриват с разрешение на директора на Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" (ГДППООРП).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Идентификация на превозни средства извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва по ред, определен от директора на ГДППООРП.

Чл. 7. (1) Превозните средства, на които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN), не се регистрират.

(2) Превозните средства по ал. 1 и документите за тях се задържат и се уведомяват съответните органи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) За случаите по ал. 1 и 2 се уведомява писмено ГДППООРП.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Главна дирекция "ППООРП", води на централен отчет установените случаи на превозни средства с изменен автентичен идентификационен номер (VIN).

(5) Наличието на възстановен идентификационен номер (VIN) се отбелязва в свидетелството за регистрация и носителя на информация по отчета.

Чл. 8. (1) Не се регистрират:

1. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

2. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

4. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

5. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.).

(2) Промени в данните за регистрирани превозни средства, които са обявени за издирване, не се извършват до прекратяване на издирването от компетентните полицейски органи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или друг компетентен орган.

Чл. 9. (1) За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация след заплащане на стойността му и такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При изгубване, кражба или унищожаване на част втора на свидетелството за регистрация се издава дубликат на свидетелството след подаване на писмено заявление и декларация по чл. 141, ал. 2 ЗДП.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При изгубване, кражба или унищожаване на част първа или на двете части на свидетелството за регистрация превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.

Чл. 10. (1) За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Формата, размерите, шрифтът, както и изискванията към светлоотразяващите табели се определят с Българския държавен стандарт (БДС 15980 и БДС ISO 7591) и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.

(3) Табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците за ползване срещу заплащане на стойността им и такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(4) Табелите с регистрационен номер се монтират на местата, определени от производителя.

(5) Табелите с регистрационен номер се закрепват отпред и отзад (или само отзад) перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.

(6) Табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.

(7) На мотоциклетите, мотопедите, тракторите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.

(8) При загубване или открадване на табела (и) с регистрационен номер те се обявяват за издирване, а превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред. Старият регистрационен номер не се използва повторно.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) При използване на издадени не по установения ред регистрационни табели и/или документи или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите и документите се изземват от органите на пътната полиция, като това обстоятелство се отбелязва в акта за административно нарушение. Иззетите табели и документи се унищожават от структурните звена "Пътна полиция" по месторегистрацията на превозното средство.

(2) При наличие на данни за престъпление актът, табелите и/или документите по ал. 1 се изпращат на компетентните органи.

(3) Превозни средства, чиито табели и/или документи са иззети по реда на ал. 1, могат да се регистрират по установения ред.

Глава втора. РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Раздел I. Първоначална регистрация на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя:

1. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

2. за МПС от категории М1, L и Т - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя или неговия упълномощен представител, съгласно Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.) (Директива 70 от 156/ЕИО), Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.) (Директива 2002/24/ЕО) или Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.);

3. за ПС от категории, различни от М1, L и Т - издадена от производителя или неговия упълномощен представител декларация за налични ЕО сертификати за одобряване на типа и/или съобщения по всички приложими за категорията наредби, директиви, Правила на Икономическата комисия за Европа към Организацията на обединените нации (ИКЕ - ООН) - приложение № 1;

4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

5. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

6. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

7. митнически документ за оформен внос, когато собствеността е придобита извън територията на Европейската общност или Европейското икономическо пространство (ЕИП);

8. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

9. (нова - ДВ, бр. 53 от 2008 г.) декларация по приложение № 8 към чл. 2, ал. 5 и копие от посочените документи в чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

(2) В случай на ПС от категории M, N и О, произвеждани в малка серия, или ПС от тези категории, произвеждани с използване на нови технологии и концепции, по ал. 1, т. 3 или т. 4 може да се представя ЕО или национален сертификат/документ от държава - членка на ЕС, за одобряване/съответствие с одобрен тип съгласно разпоредбите по чл. 17, ал. 1, т. 1 или т. 2 от Наредба № 60 за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (чл. 8, ал. 2, букви "а" и "с" от Директива 70/156/ЕИО).

(3) Представените табели по ал. 1, т. 8 се изземват и унищожават.

(4) Копия от представените документи по ал. 1, т. 4 и 7 и оригиналните документи по ал. 1, т. 2 или т. 3 се прилагат към заявлението за регистрация.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС или на ЕИП, собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС или ЕИП;

4. документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС или на ЕИП;

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

7. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

8. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива.

(2) В случаите, когато заявителят не представи документ по т. 4 или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.

(3) Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" - Национална служба "Полиция", в срок два месеца уведомява съответните органи на държавата членка, която е издала свидетелството за регистрация, за неговото отменяне. Валидно оригинално свидетелство за регистрация, което е изтеглено от обращение, се връща на съответните органи на държавата членка, ако те го изискат в рамките на шест месеца от неговото отменяне.

(4) Представените табели по ал. 1, т. 9 се изземват и унищожават.

(5) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5, свидетелството за регистрация по ал. 1, т. 3 и декларацията по ал. 1, т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС или ЕИП собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. за МПС от категории М1, L и Т - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа, извършено от компетентен орган на държава - членка на ЕС или на ЕИП;

4. за ПС от категории, различни от М1, L и Т - доказателство за валидни към датата на тяхното производство сертификати за одобряване на типа и/или съобщения по всички приложими за категорията наредби, директиви и правила на ИКЕ - ООН;

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

7. чуждестранните регистрационни документи;

8. митнически документ за оформен внос;

9. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

10. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

11. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива.

(2) Когато не може да се представи доказателство по ал. 1, т. 3 или 4, се признава оригинално национално одобряване на типа или единично (индивидуално) одобряване, издадено от държава - членка на ЕС или на ЕИП.

(3) Представените табели по ал. 1, т. 11 се изземват и унищожават.

(4) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5 и 8, документите по ал. 1, т. 3 или т. 4 и 7 и декларацията по ал. 1, т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

Чл. 13. (1) При първоначална регистрация се извършва обстоен оглед на превозното средство за идентификационни номера, марка, модел, външен вид и констатациите се отразяват в документите за регистрация.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) На превозно средство, представено за първоначална регистрация, се извършва и преглед за техническата изправност (без фабрично новите превозни средства) и комплектоването му, като резултатът се отразява в документите за регистрация. Прегледът се извършва в пунктовете за регистрация и идентификация на структурните звена "Пътна полиция".

(3) Когато превозното средство е технически неизправно, то се регистрира, без да се пуска в движение, като му се поставя знак "Спрян от движение". Свидетелството за регистрация се задържа до успешно представяне на технически преглед.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Прегледът по ал. 2 се извършва по реда на глава четвърта и обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове от моторните превозни средства и изправността на шумозаглушителните им устройства.

Раздел II. Промени в регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 14. (Попр. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер и продължаване срока на валидност при временна регистрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Превозното средство се представя за идентификация в случаите на:

1. промяна в данните на превозното средство;

2. подмяна на табелите с регистрационни номера.

Чл. 15. (1) При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство представя следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

2. документи за самоличност на собствениците;

3. документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ;

4. свидетелството за регистрация;

5. документ за собственост с данните за марката, модела, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна собствеността или основен агрегат (рама или двигател);

6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) при възстановяване на прекратена регистрация - протокол за изпитание от акредитирана лаборатория от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА");

8. при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство - разрешение от Министерството на транспорта и посочените в разрешението документи;

9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) квитанции за платени такси за превозното средство, ако превозното средство е в движение;

10. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) При промяна в регистрацията с преминаване на превозното средство от един регион в друг собственикът представя писменото заявление в два екземпляра, а съответните служби на структурните звена "Пътна полиция" проверяват данните и се уведомяват служебно за извършените промени.

(3) Заявлението по ал. 2 се представя в съответната служба за регистрация по постоянния адрес на собственика.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) При промяна собствеността на регистрирано превозно средство в 14-дневен срок праводателят и приобретателят предоставят на съответната служба по регистрация при "Пътна полиция" копие от договора за прехвърляне на собствеността. Праводателят предоставя копието на службата по месторегистрация на превозното средство, а приобретателят - на службата за регистрация по постоянния си адрес.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Предоставеното от праводателя копие от договора за прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство се завежда в структурните звена на "Пътна полиция". На праводателя се предоставя входящият номер на завеждане.

(3) След завеждане копията се класират по дата на приемане и се съхраняват за срока за съхранение на документите, съдържащи данни за регистрация.

(4) Прехвърлянето на собствеността се отразява, като в данните по отчета на превозното средство се добавят имената (фирмата), ЕГН (БУЛСТАТ) и адресът на приобретателя.

(5) Придобиването на собственост върху регистрирано превозно средство се отразява, като се извърши промяна в регистрацията на името на приобретателя.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер - по желание на собственика.

(2) При промяна на собствеността задължително се представят за подмяна регистрационните табели, които не отговарят на действащия към датата на промяната БДС.

(3) Представените регистрационни табели се изземват и унищожават, а старото свидетелство за регистрация се прилага към заявлението в службата, извършила регистрацията.

Раздел III. Прекратяване регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 18. (1) Регистрацията на превозно средство се прекратява:

1. с писмено заявление, подадено от собственика;

2. след писмено уведомяване за изплатена тотална щета от лицензиран застраховател - за превозно средство, неподлежащо на възстановяване или разкомплектовано за продажба на части от застрахователя;

3. (нова - ДВ, бр. 20 от 2008 г.) след писмено уведомление за регистрация на превозното средство в държава, член на ЕС или на ЕИП.

(2) При прекратяване на регистрацията по ал. 1, т. 1 собственикът посочва обстоятелствата, поради които се иска прекратяването на регистрацията, и представя доказателства, че превозното средство е прието за разкомплектоване и съхраняване в определено за това място или частен имот, че се изнася от страната или че е откраднато.

Чл. 19. (1) При прекратяване на регистрацията се представят табелите с регистрационен номер и свидетелството за регистрация.

(2) Ако табелите с регистрационен номер са откраднати, прекратяване на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните служби на МВР.

(3) Представените табели се изземват и унищожават.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Част първа от свидетелството за регистрация се маркира като невалидна и след това се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията.

Чл. 20. Регистрацията на откраднато превозно средство се прекратява след обявяването за издирване по писмено искане на собственика или на лицензиран застраховател, изплатил тотална щета. Данните се нанасят върху носителя на информация по отчета.

Чл. 21. (1) Възстановяване на регистрацията може да се извърши при поискване от собственика с данните от отчета на превозното средство по реда на чл. 14-17.

(2) Използването на рама и двигател от превозни средства с изплатена тотална щета се допуска след писмено съгласие на застрахователя.

(3) Възстановяване на прекратена по чл. 20 регистрация на превозно средство се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Използването на рама или двигател от регистрирано превозно средство се допуска след прекратяване на регистрацията му или след регистриране смяна на рамата (двигателя) с друга.

Глава трета. ВИД НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ТАБЕЛИ С РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА

Чл. 22. Според срока на валидност регистрацията е:

1. постоянна - без срок на валидност;

2. временна - с определен срок на валидност над 3 месеца;

3. транзитна - със срок на валидност до 30 дни.

Чл. 23. (1) Регистрационният номер се състои от цифри и букви. Цифрите са арабски, а буквите - главни.

(2) Графичните знаци на регистрационния номер се нанасят с черен цвят на бял светлоотразителен фон.

Чл. 24. (1) При постоянна регистрация свидетелството за регистрация е без срок за валидност, а регистрационният номер се състои от:

1. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) графично изображение на българския идентифициращ код "BG" и националното знаме на син фон или европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон съгласно Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.;

2. буквен код за месторегистрация;

3. пореден номер - четирицифрена комбинация на числата от 0 до 9;

4. серия - една или комбинация от две букви.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Буквеният код за месторегистрация и използваните серии се определят от ГДППООРП.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Синята лента, символът "BG" и изображението на националното или европейското знаме са неразделна част от външната повърхност на табелата и не могат да се отстраняват без нарушаване на тази повърхност.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Четири еднакви цифри в поредния номер или определени комбинации от цифри се регистрират по ред, определен от директора на ГДППООРП.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) По ред, определен от директора на ГДППООРП, се допуска вместо поредния номер и серията регистрационният номер да се състои от комбинация от шест знака.

Чл. 25. Временна регистрация се извършва на превозни средства, за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок.

Чл. 26. При временна регистрация срокът на валидност се нанася в свидетелството за регистрация, а регистрационният номер е със съдържание, както при постоянната регистрация.

Чл. 27. (1) Транзитна регистрация се извършва:

1. в случаи на придвижване на нерегистрирани превозни средства в страната;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани ППС - след митническо оформяне на вноса и износа им.

3. (новa - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) при изгубена или открадната постоянна табела, след обявяването й за издирване.

(2) За транзитна регистрация собственикът на превозното средство представя:

1. писмено заявление за транзитна регистрация;

2. документ за собственост и произход на превозното средство;

3. документ за самоличност;

4. карта с идентификационен код по регистър БУЛСТАТ - за стопански субекти;

5. застраховка "Гражданска отговорност".

(3) За транзитна регистрация по т. 2 на ал. 1 се представя превозното средство за идентификация и документ от митницата за оформен износ.

Чл. 28. За превозни средства, изнасяни извън страната не на собствен ход (в контейнери, автовози, товарни автомобили, жп вагони, кораби и др.), митническите власти, проверяващи товара, уведомяват органите на МВР за марката, модела, идентификационния номер (VIN), собствеността и датата на проверка.

Чл. 29. (1) При транзитна регистрация се издава документ за движение с определен маршрут или район със срок на валидност до 30 дни.

(2) Транзитният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "Т" или "Н" в средата, и е за еднократна употреба.

(3) Графичните знаци се нанасят с черен цвят на бял фон.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) На фирми, извършващи внос и продажба на превозни средства, се предоставят временни регистрационни табели със срок до една година по установен от директора на ГДППООРП, ред.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) При използването на превозни средства с временните регистрационни табели в превозното средство задължително присъства представител на търговеца, на когото са предоставени табелите.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) Временният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "В" в средата. В крайната дясна част е обозначена годината на валидност на червен фон.

(4) (Новa - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) При използване не по установения ред на временни регистрационни табели или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите се изземват от органите на пътната полиция и се изпращат в ГДППООРП за отношение.

(5) (Новa - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) На фирма, на която са отнети временните регистрационни табели по реда на ал. 4, не се предоставят други такива за срок до 6 месеца.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Формата, размерите и видът на табелите с регистрационни номера, използвани от войсковите поделения, се съгласуват с директора на ГДППООРП.

Глава четвърта. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И ПРЕГЛЕД ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИМ ИЗПРАВНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г.)

Чл. 32. (1) Проверката на техническото състояние на превозните средства се извършва при:

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) първоначална регистрация (без фабрично новите превозни средства);

2. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) пускане в движение на превозни средства, спрени от движение поради техническа неизправност и по искане от собственика;

4. възстановяване регистрацията на превозното средство;

5. промяна в конструкцията.

(2) Съвместно с Министерството на околната среда и водите се организира и провежда контрол по опазване на околната среда от вредностите на автомобилния транспорт.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) На моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета при първоначална регистрация (без фабрично новите превозни средства) и възстановяване на прекратена регистрация задължително се извършва преглед за техническата им изправност и тяхното комплектуване.

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) На този преглед се определя срокът за извършване на първия периодичен технически преглед в зависимост от вида на превозното средство, както следва:

1. на автобусите и таксиметровите автомобили за превоз на хора - след шест месеца;

2. на товарните автомобили и ремаркета към тях за превоз на товари и на специалните автомобили - след една година;

3. на леките автомобили:

а) ако са фабрично нови - след три години;

б) за всички останали - след една година;

4. на колесните трактори и ремаркетата към тях - след две години;

5. на мотопеди - не подлежат на периодичен преглед;

6. на мотоциклетите - след две години.

Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Прегледите за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се извършват в контролно-техническите пунктове към структурните звена "Пътна полиция".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Контролно-техническите пунктове към структурните звена "Пътна полиция" се разкриват с разрешение на директора на Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" (ГДППООРП).

(3) При прегледите по ал. 1 задължително се извършват всички операции, посочени в приложение № 1.

Чл. 32г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Прегледите за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се извършват от технически специалисти, назначени към структурните звена "Пътна полиция".

Чл. 32д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) Когато представеното на технически преглед превозно средство отговаря на изискванията на ЗДП, актовете за прилагането му и на БДС, прегледът се заверява от назначеното лице върху знак за технически преглед (ЗТП) по образец (приложение № 2), като се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен преглед.

(2) Знакът за технически преглед е задължителен и се поставя от вътрешната страна на предното стъкло. Където това не е възможно, ЗТП се съхранява в свидетелството за регистрация.

Чл. 32е. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Когато представеното на технически преглед превозно средство не отговаря на изискванията на ЗДП и на стандартизационните актове, му се разрешава временно движение до отстраняване на неизправностите и успешно представяне на преглед за пускане в движение.

Чл. 32ж. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) Моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета се спират от движение при проверка на пътя от контролните органи чрез отнемане на част втора на свидетелството за регистрация на основанията, определени в нормативен акт.

(2) Спрените от движение по ал. 1 МПС и теглените от тях ремаркета се пускат в движение след извършване на технически преглед в КТП на МВР, като се връща отнетата част на свидетелството за регистрация.

Чл. 32з. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) В КТП се води отчетност с отразяване на датата и резултата от прегледите за техническа изправност за всяко МПС.

Чл. 32и. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При преглед за техническа изправност се изискват:

1. лична карта и свидетелство за управление на водача, представил МПС на преглед;

2. документ за произхода на МПС или документ за спиране от движение;

3. документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби и др.).

Чл. 32й. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Преглед за техническа изправност на МПС в друг район извън местоотчета се извършва по изключение. Разрешение за това, редът и начинът на провеждане се определят от директора на ГДППООРП за всеки конкретен случай.

Глава пета. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Свидетелството за регистрация е по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, и се състои от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика, съгласно изискванията на Директива на Съвета 1999/37/ЕС от 29.IV.1999 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Част първа на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство. Тя удостоверява правото на разпореждане на собственика с превозното средство.

Тази част се съхранява от собственика и се носи при използване на превозното средство при необходимост.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Част първа на свидетелството за регистрация съдържа данни, обозначени с латински букви съгласно приложение № 3.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Част втора на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство при движение по пътищата и се носи от водача винаги при ползването на превозното средство.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) В свидетелството за регистрация - част втора, се съдържат данните за превозното средство от част първа, необходими при контрол на пътя съгласно приложение № 4.

(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При регистрация и промяна в регистрацията липсващи технически данни за превозните средства, произведени преди 1999 г., които не могат да бъдат установени, не се попълват в свидетелството за регистрация.

Глава шеста. ОТЧЕТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Всяко регистрирано или с прекратена регистрация превозно средство се води на отчет на териториално ниво в структурно звено "Пътна полиция" при областните дирекции "Полиция" и на централно ниво.

(2) Отчетът включва всички данни от свидетелството за регистрация към момента и промените в тях.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Към данните на отчета се включват и данни за издирване и снемането от издирване за всяко превозно средство, информация за налаганите от съдебни, данъчни или митнически органи ограничения и тяхното отменяне, за първоначалния технически преглед, за временно спиране от движение и последващо пускане в движение, както и данни за застрахователя и тоталната щета при прекратяване на регистрацията по реда на чл. 18, ал. 1, т. 2.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Главна дирекция "ППООРП", организира воденето на централен отчет на превозните средства, създаването на информационен фонд (ИФ) на регистрираните превозни средства и ползването на информацията по отчета на териториално и централно ниво.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Главна дирекция "ППООРП", организира и координира обмена на информация между европейските фондове на регистрираните превозни средства и ИФ на КАТ по ал. 4.

Чл. 35. (1) Информацията по отчета на превозните средства се съхранява на носители, гарантиращи пълно и точно запазване на данните за срок 10 години след прекратяване на регистрацията.

(2) Носителят на информация е:

1. магнитен - за съхраняване на информацията на териториално и централно ниво;

2. хартиен - за съхраняване на информацията в картотека на териториално ниво.

Чл. 36. За превозни средства, върху които са наложени ограничения от органите на съдебната власт (съд, прокуратура и следствие) или данъчната администрация, се въвежда информация по отчета и ограниченията се запазват до писмена отмяна от органа, който ги е наложил или от друг компетентен орган.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Всички документи, които съдържат данни за регистрация, промени в нея или прекратяване регистрацията на превозно средство, се подреждат по дати с опис на документите и се съхраняват в съответната служба на "Пътна полиция" за срок 10 години. След този срок документите се бракуват със заповед на директора на съответната областна дирекция "Полиция" по предложение на началника на структурно звено "Пътна полиция". Бракуваните документи се унищожават по начин, определен в заповедта.

Чл. 38. (1) При поискване на собствениците се издават удостоверения за регистрирани или с прекратена регистрация превозни средства след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) На заявителите извън МВР, органите на съдебната власт и данъчната администрация се предоставя информация за регистрирано превозно средство и собствеността му по разпореждане на органите на съдебната власт или директора на ГДППООРП. Заявителите заплащат такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Обобщени и тематични справки за превозни средства на централно ниво се издават от ГДППООРП, след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Структурните звена "Пътна полиция" водят дневник за лицата, поискали информация за превозните средства, целите, за които се искат данните, вида и времето на предоставената информация, както и причината за отказ в случай, че не са предоставени данни. Дневниците се водят до осигуряване на възможност за съхраняване на тези данни в териториалната автоматизирана система за КАТ.

Глава седма. ВРЕМЕННО ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Органите на "Пътна полиция" издават разрешение за временно движение със срок на валидност до 30 дни, когато пускат спряно от движение превозно средство в движение по пътищата временно.

(2) За издаване на разрешение за временно движение собственикът на ППС представя:

1. писмено заявление;

2. документ за самоличност;

3. застраховка "Гражданска отговорност".

(3) В разрешението за временно движение по пътищата задължително се вписват регистрационният номер, срокът на валидност, данните за превозното средство и собственика, целта на издаването му и разрешеният маршрут или район на движение.

Чл. 40. (1) Превозните средства се спират от движение временно:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) при условията и по реда на чл. 171, т. 2 ЗДП;

2. по искане на собственика.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) На временно спрените от движение превозни средства се изземва част втора на свидетелството за регистрация и се поставя знак "Спрян от движение".

(3) Иззетите свидетелства за регистрация се предават и съхраняват в службите, където са регистрирани превозните средства.

Чл. 41. За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение по искане на собственика се представят:

1. писмено заявление;

2. молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство;

4. документ за самоличност.

Чл. 42. Причините и датата на спирането от движение се въвеждат в Териториалната автоматизирана информационна система (ТАИС) за КАТ.

Чл. 43. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Временно спрените превозни средства се пускат в движение след отстраняване на причините, поради които са били спрени, и извършване на технически преглед, освен в случаите по чл. 171, т. 2, букви "в" и "г" ЗДП.

Чл. 44. (1) За пускане в движение на превозно средство собственикът представя:

1. писмено заявление;

2. протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС;

3. документ за самоличност;

4. застраховка "Гражданска отговорност";

5. квитанция за платена такса за превозното средство;

6. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

(2) Датата на пускане в движение се въвежда в ТАИС за КАТ.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Превозните средства, спрени от движение от органите на съдебната власт или данъчната администрация, се пускат в движение след писмено предписание от съответния орган за вдигане на забраната.

Глава осма. СВЕТЛИНИ, ЗНАЦИ И НАДПИСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА МПС И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И ОБОРУДВАНЕ

Чл. 46. (1) За обозначаване превозните средства се комплектоват с опознавателни знаци и светлини, както следва:

1. синя или червена проблясваща светлина - устройствата се монтират на покрива на автомобила или на специална стойка на мотоциклетите, така че светлината да бъде добре забележима от всички страни; обозначава моторно превозно средство със специален режим на движение; ползва се само при необходимост;

2. жълта мигаща или проблясваща светлина - устройствата се монтират на покрива или кабината на превозното средство, така че светлината да бъде добре забележима от всички страни; обозначава моторно превозно средство, което поради специфичния си режим на движение представлява препятствие или опасност за движението по пътя;

3. "състав от пътни превозни средства" - три еднакви светещи тела, разположени хоризонтално над предната част на кабината на теглещото моторно превозно средство; телата излъчват оранжева светлина с интензитет на светене, равен на този на габаритните светлини; диаметърът им не може да бъде по-малък от 60 мм, а разстоянието между центровете им трябва да бъде от 150 до 310 мм;

4. "Република България" (BG) - поставя се на задната вертикална част на превозното средство, така че да не се възприема като едно цяло с регистрационния номер; представлява елипса с големина на осите 175 и 115 мм с вписани двете главни латински букви "BG" с височина 80 мм и дебелина на линията 10 мм; фонът на знака е бял, а буквите и кантът - черни; знакът се поставя на пътните превозни средства, пътуващи извън територията на Република България;

5. "деца" - поставя се на автобусите и леките автомобили, превозващи деца, от вътрешната страна на долния десен ъгъл на предното стъкло и на долния ляв ъгъл на задното стъкло; знакът има формата на квадрат с оранжев цвят със страна 400 мм с черна крайна ивица с широчина 25 мм и черно символично изображение на деца; за леките автомобили страната на квадрата е 150 мм, а широчината на черната ивица - 10 мм;

6. "глух или глухоням водач" - поставя се от вътрешната страна на долния десен ъгъл на предното стъкло и в долния ляв ъгъл на задното стъкло на моторното превозно средство, управлявано от глух или глухоням водач; знакът има формата на кръг с диаметър 108 мм, жълт цвят и черна крайна ивица с широчина 3 мм; в него са вписани три черни кръга с диаметри 36 мм, разположени на 120 градуса и отстоящи от центъра на знака на 27 мм;

7. "извънгабаритно пътно превозно средство" - поставя се отпред и отзад на превозното средство, което е извънгабаритно или превозва извънгабаритен товар, както и отпред на съпровождащия го автомобил; представлява табела с правоъгълна форма, бял цвят и размери - широчина 600 мм и височина 300 мм, върху която са нанесени успоредни и наклонени под 45 градуса червени и бели светлоотразителни ленти с размери - височина 55 мм и широчина 33 мм; надписът "ИЗВЪНГАБАРИТЕН" е от черни букви с размери - височина 75 мм, широчина 45 мм и широчина на линията 15 мм;

8. "товарен автомобил или трактор с максимално допустима маса над 3,5 тона и дължина над 7 м" - поставя се на удобно за това място на задната част на МПС, но не по-високо от 2,1 м от най-горния край; представлява една хоризонтална правоъгълна табела с размери - широчина 1400 мм и височина 140 мм или комбинация от две хоризонтални табели с размери - широчина 700 мм и височина 140 мм или комбинация от четири правоъгълни табели, от които две хоризонтални с размери - широчина 350 мм и височина 140 мм и две вертикални с широчина 140 мм и височина 350 мм; върху табелите са нанесени успоредни, наклонени под 45 градуса, насочени с горния си край към средната надлъжна ос червени светлоотразителни (флуоресциращи) и жълти светлоотразителни ленти с широчина 100 мм;

9. "ремарке или полуремарке" - поставя се на удобно за това място на задната част на превозното средство, но не по-високо от 2,1 м от най-горния край; представлява една хоризонтална правоъгълна табела с размери - широчина 1200 мм и височина 200 мм или комбинация от две хоризонтални табели с размери - широчина 600 мм и височина 200 мм или комбинация от четири правоъгълни табели, от които две хоризонтални с размери - широчина 300 мм и височина 200 мм и две вертикални с широчина 200 мм и височина 300 мм; табелите са светлоотразителни с жълт цвят и червена светлоотразителна (флуоресцираща) крайна ивица с широчина 40 мм;

10. "бавно движещо се моторно превозно средство" - поставя се отзад на бавно движещите се МПС, както и на прикачените към тях ремаркета; представлява табела с формата на равностранен триъгълник с дължина на страната 500 мм, скосени под 60 градуса и заоблени с радиус 10 мм върхове и светлоотразително покритие с червен цвят; в него е вписан червен флуоресциращ триъгълник с дължина на страната 350 мм; страните на външния и вътрешния триъгълник имат бял кант с широчина 5 мм;

11. "военна колона" - поставя се отпред на първото и отзад на последното превозно средство от колоната; представлява правоъгълна табела с бял цвят и размери - широчина 600 мм и височина 300 мм; надписът е с черни букви с размери - широчина 60 мм, височина 105 мм и широчина на линията 15 мм; в лявата страна на табелата е изобразен знакът "Внимание. Други опасности" със страни на триъгълника 150 мм;

12. (нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба (АГУ)" - поставя се на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло; знакът има формата на равностранен триъгълник с жълт цвят, със страна 70 мм и червена крайна ивица с широчина 5 мм; в него е вписан с черни латински букви надпис "GAS" с размери - широчина 8 мм, широчина на линията 2 мм, височина 14 мм; върху него е вписан черен знак "Внимание" с размери - широчина на линията в долния край 2 мм, а в горния 4 мм и височина 14 мм; знакът е светлоотразителен.

(2) Закрепването на знаците по ал. 1 трябва да осигурява стабилност по време на движение, като при необходимост могат да се монтират и допълнителни поддържащи елементи.

(3) На превозни средства с дължина над 12 м на страничните и задните им повърхности се поставят непрекъснати или прекъснати жълти, бели или червени светлоотразителни ленти с широчина от 50 до 60 мм, така че да се обозначи не по-малко от 80 % от дължината и широчината на превозното средство, като:

а) при използване на прекъсната маркировка разстоянието между единичните елементи не трябва да е по-голямо от 250 мм;

б) минималната височина на поставяне на светлоотразителната маркировка от повърхността на пътя е 250 мм, максималната - 1500 мм; в случаите, когато не може да бъде спазена указаната максимална височина, се допуска увеличаването й до 2100 мм;

в) не се допуска едновременното използване на непрекъсната и прекъсната маркировка на едно превозно средство или състав от пътни превозни средства.

(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) На превозни средства от категории М2, М3, N2, N3 и техните ремаркета от категории О3 и О4 се поставя табела за маси и размери по смисъла на Директива 96/53/ЕО.

(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Поставянето на табела за маси и размери се извършва от производителя на превозното средство.

(6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Табелата се поставя на място в непосредствена близост до задължителната идентификационна табела на ППС. Върху табелата по ал. 4 ясно, четливо и незаличимо трябва да са нанесени надписи, съдържащи следните обозначения:

1. наименование на производителя;

2. идентификационен номер на производителя;

3. дължина на МПС/ремарке/полуремарке;

4. широчина на МПС/ремарке/полуремарке;

5. данни относно измерването на дължината на съчленените ППС:

а) разстояние между предната част на МПС и центъра на неговото устройство за скачване (теглич/седло); при седла с няколко точки за скачване трябва да се укажат минималните и максималните стойност (аmin/аmах);

б) разстоянието между центъра на устройството за скачване на ремаркето (пръстен) или на полуремаркето (централен болт) и задната част на ремаркето/полуремаркето; при наличие на повече от една точка на скачване трябва да се укажат минимални и максимални стойности (bmin/bmах).

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Поставянето на други табели, надписи и емблеми върху превозните средства се регистрира от структурните звена на "Пътна полиция", ако не са в противоречие с действащите нормативни актове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Всички надписи се изписват на български език с изключение на запазените търговски марки. Надписите и емблемите могат да се дублират на чужд език.

(3) Забранява се изписването или залепването на надписи и емблеми върху стъклата и фаровете на МПС с изключение на разрешените с нормативни актове.

(4) Наличието на надписи и специални сигнали на моторните превозни средства се отразява в регистрационното им състояние.

Чл. 48. Регистрираните по реда на тази наредба превозни средства следва да са комплектовани с аптечка, пожарогасител, светлоотразителен триъгълник и резервно колело (джанта с гума).

Допълнителни разпоредби

§ 1. С правомощията на собствениците на превозните средства по тази наредба се ползват и техните пълномощници или законни представители.

§ 2. По смисъла на тази наредба:

1. "Превозни средства" са моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета (полуремаркета), подлежащи на регистрация съгласно чл. 2.

2. (нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Ново превозно средство" е превозно средство, което не е било регистрирано.

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Стопански субекти" са:

а) всяко юридическо лице, създадено по действащите в страната закони, нормативни или административни актове, по силата на което то е способно да владее активи, да поема задължения, да извършва дейност, незабранена от законите на страната и да участва в операции с други лица;

б) физическо лице, регистрирано като едноличен търговец по Търговския закон;

в) търговско представителство на чуждестранно лице, регистрирано в Българската търговско-промишлена палата;

г) дружество по Закона за задълженията и договорите.

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Регистрация" е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на регистрационен номер.

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Дата на първата регистрация" е датата, на която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина.

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Първоначална регистрация" е регистриране на превозното средство, подлежащо на регистрация съгласно чл. 2, което не е било регистрирано в страната.

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Свидетелство за регистрация" е документ, издаван от органите на МВР, който удостоверява регистрацията на превозното средство.

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Идентификация" е съвкупност от действия, извършвани за:

а) сверяване данните на идентификационните номера от документите с тези върху превозното средство;

б) проверка на превозното средство в AИС "Издирвани МПС";

в) проверка в масива за регистрирани превозни средства по идентификационен номер и по регистрационен номер (ако има регистрация);

г) проверка за наличие на данни в масива за марки и модели;

д) проверка в международните масиви за издирвани МПС;

е) проверка в международните масиви за регистрирани МПС;

ж) проверка за съответствие на всички данни на представеното превозно средство с данните, описани в документите за собственост и произход.

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Идентификационен номер" е подредена комбинация от знаци, поставена върху превозното средство от производителя с цел идентифицирането му. Отговаря на изискването на БДС ISO 3779 и БДС ISO 4030.

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Тотална щета" е застрахователно събитие, при което увреденото МПС не може да бъде възстановено чрез ремонт.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) Регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591, са валидни до 31.V.2006 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Подмяната на тези табели се извършва по изготвени от областните дирекции "Полиция" графици, както следва:

1. до края на 2002 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1991 до 2000 г. вкл.;

2. до края на 2003 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1986 до 1990 г. вкл.;

3. до края на 2004 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1981 до 1985 г. вкл.;

4. до края на 2005 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1976 до 1980 г. вкл.;

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) до 31.V.2006 г. - за превозни средства с първоначална регистрация преди 31.ХII.1975 г. и за всички с неподменени до момента регистрационни табели поради спиране от движение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) От 1.VI.2006 г. служебно се прекратява регистрацията на всички превозни средства с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Запазва се валидността на издадените табели с регистрационни номера с изображение на българското национално знаме.

§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Издаването на табели с регистрационни номера с графично изображение на българския идентифициращ код "BG" и европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон да се извършва при първоначална регистрация на превозните средства и в случаите, при които е предвидена промяна на табелите.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Използваното "Свидетелство за регистрация на пътно превозно средство" от една част замества свидетелството за регистрация от две части.

§ 5. Министърът на вътрешните работи утвърждава съгласувано с министъра на околната среда и водите инструкция за съвместни мерки и контрол върху МПС в експлоатация.

§ 6. За регистрация и промяна в регистрацията на произвеждани в страната моторни превозни средства и на ремаркета за тях без идентификационен номер (VIN) не се изисква такъв до 1.IХ.2000 г.

§ 7. Не се изисква идентификационен номер (VIN) за регистрация и промяна в регистрацията на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, на които поставеният от производителя идентификационен номер не отговаря на изискванията на БДС ISO 3779 и БДС ISO 4030.

§ 8. Тази наредба се издава на основание чл. 140, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" и отменя Наредба № 6 от 1975 г. за регистрацията и отчета на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 44 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1984 г., бр. 29 от 1985 г., бр. 39 от 1986 г. и бр. 60 от 1990 г.).

Преходни разпоредби към НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.01.2006 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби към НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

(ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2006 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби към НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

(ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2006 Г.)

§ 1. Навсякъде в текста изразите "сектор", "сектори" и "секторите" се заменят съответно със "структурно звено", "структурни звена" и "структурните звена".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. Навсякъде в наредбата изразът "началника на "Направление "Пътна полиция" при Дирекция на Национална служба "Полиция (НПП-ДНСП)" се заменя с " директора на Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" (ГДППООРП)", а изразът "началника на НПП-ДНСП" се заменя с "директора на ГДППООРП". Навсякъде в текста на наредбата изразът "НПП-ДНСП" се заменя с "ГДППООРП", а изразът "Направление "Пътна полиция" - ДНСП" се заменят с "Главна дирекция "ППООРП".

Преходни и Заключителни разпоредби към НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г.)

§ 18. (1) За първоначална регистрация на превозно средство, внесено в страната до 31.12.2006 г., собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация и проверка на техническата изправност;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

5. копие на чуждестранните регистрационни документи, ако превозното средство е било регистрирано в чужбина;

6. митнически документ за оформен внос;

7. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

8. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност";

9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива.

(2) Представените табели по т. 9 се изземват и унищожават.

(3) Копия от представените документи по ал. 1, т. 4, 5 и 6 и декларацията по ал. 1, т. 3 се прилагат към заявлението за регистрация.

§ 19. (1) На регистрираните до 31.12.2006 г. превозни средства, които не са снабдени с табела по чл. 46, ал. 4, в срок до 31.12.2007 г. се издава документ, съдържащ данните по чл. 46, ал. 6.

(2) Документът по ал. 1 се издава от:

1. производителя на превозното средство или неговия упълномощен представител;

2. лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства за контролно-технически пунктове от V категория, съгласно Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, чрез измерване на всички максимално допустими размери без допълнителни толеранси.

§ 20. Навсякъде в наредбата съкращението "КАТ - ПП" се заменя с "Пътна полиция".

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1, т. 3

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Част 1

ДЕКЛАРАЦИЯ за комплектовано/напълно комплектовано превозно средство(1)

Долуподписаният (производител или негов упълномощен представител) декларирам, че превозното средство:

0.1. Марка (търговско наименование на производителя):

0.2. Тип:

Вариант(2):

Версия(2):

0.2.1. Търговско наименование(-я):

0.4. Категория:

0.5. Наименование и адрес на производителя на базовото превозно средство:

Наименование и адрес на производителя, отговарящ за последния етап от комплектоване на превозното средство(1): 0.6. Местоположение на табелите:

Идентификационен номер на превозното средство:

Местоположение на идентификационния номер на превозното средство върху

шасито/купето/

каросерията(1)

притежава валиден(-ни) документ(-и) за налични ЕО сертификат/сертификати и/или съобщения за одобряване на типа по приложимите за категорията изисквания съгласно Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г.; посл. изм., бр. 12 от 2007 г.), Директива 70/156/ЕИО или Правила на ИКЕ - ООН.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Място: Подпис: Дата: Печат

_________________________

(1) Попълва се само където е приложимо. Излишното се задрасква.

(2) Да се посочи също цифровият или комбиниран (цифра/буква) идентификационен код. Този код не трябва да съдържа повече от 25 или 35 позиции съответно за вариант или версия.

Част 2а

За комплектовани или напълно комплектовани превозни средства от категории М2 и М3

Стойностите и елементите, посочени по-долу, са тези, дадени в документацията за одобряване на типа в съответната наредба по приложение № 10 или 11 на Наредба № 60/2003 г., директива на ЕС или правило на ИКЕ - ООН. При изпитвания за съответствие на продукцията стойностите са проверени съгласно методите, посочени в съответните наредби по приложение № 10 или 11 от Наредба № 60/2003 г., директиви на ЕС или правила на ИКЕ - ООН, вземайки предвид допустимите отклонения при изпитването за съответствие на продукцията, посочени в тези наредби, директиви на ЕС или правила на ИКЕ - ООН.

1. Брой на осите: и колелата:

2. Задвижващи оси:

3. Междуосово разстояние: mm

6.1. Дължина: mm

7.1. Широчина: mm

8. Височина: mm

12.1. Маса на превозното средство с каросерия в готовност за движение: kg

14.1. Технически допустима максимална маса: kg

14.2. Разпределение на тази маса между осите:

1. kg; 2. kg; 3. kg; 4. kg

14.4. Технически допустима маса на всяка ос/група оси:

1. kg; 2. kg; 3. kg; 4. kg

17. Максимална маса на ремаркето:

(със спирачна уредба): . kg

(без спирачна уредба): . kg

18. Технически допустима максимална маса на състава от превозни средства (автовлака): . kg

20. Производител на двигателя:

21. Код на двигателя, както е маркиран:

22. Принцип на работа:

22.1. Директно впръскване: да/не(1)

23. Брой и разположение на цилиндрите:

24. Обем: cm3

25. Гориво:

26. Максимална ефективна мощност: . kW при min(-1)

32. Гуми и колела: Ос 1: . Ос 2: Ос 3: . Ос 4:

33.1. Задвижваща(-и) ос(-и), монтирана(-и) на пневматично или еквивалентно на него окачване: да/не(1)

34. Кормилна уредба, усилвател:

41. Брой и конфигурация на вратите:

42.2. Брой на седалките (без седалката за водача):

42.3. Брой на местата за стоящи пътници:

43.1. ЕО маркировка за одобряване типа на прикачното устройство, когато е монтирано:

44. Максимална скорост: km/h

45. Ниво на шума: (съгласно Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване на изпускателната уредба, Директива 70/157/ЕИО или Правило № 51 на ИКЕ)

На място: . dB(A), при обороти на двигателя: min(-1)

При движение: . dB(A)

46.1. Отработили газове: (съгласно Наредба № 73 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигате- лите (Директива 70/220/ЕИО, Правило № 83 на ИКЕ - ООН), Наредба № 78 от 2006 г. за одобряване типа на: двигатели запалване чрез сгъстяване по отношение на емисии замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво "природен газ" или "втечнен нефтен газ", по отношение на емисиите за- мърсяващи газове; нови моторни превозни средства, оборудвани с тези двигатели (Директива 2005/55/ЕО или Правило № 49 на ИКЕ - ООН)

1. процедура за изпитване: CO:  ; HC:  ; NOx:  ; HC + NOx: .

Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане): . m(-1)

Частици:

2. процедура за изпитване (когато е приложима)

CO:  ; NOx:  ; NMHC: ;THC: ;CH4: Частици:

50. Забележки(2):

51. Изключения:

_________________________ (1) Неприложимото се задрасква. (2) Когато превозното средство е оборудвано с 24 GHz радарно съоръжение с малък обсег в съответствие с Решение 2005/50/ЕО, се декларира, че на превозното средство е поставен следният надпис: "Превозното средство е оборудвано с 24 GHz радарно съоръжение с малък обсег."

Част 2b

За комплектовани или напълно комплектовани превозни средства от категории N1, N2 и N3

Стойностите и елементите, посочени по-долу, са тези, дадени в документацията за одобряване на типа в съответната наредба по приложение № 10 или 11 на Наредба № 60/2003г., директива на ЕС или правило на ИКЕ - ООН. При изпитвания за съответствие на продукцията стойностите са проверени съгласно методите, посочени в съответните наредби по приложение № 10 или 11 от Наредба № 60/2003г., директиви на ЕС или правила на ИКЕ - ООН, вземайки предвид допустимите отклонения при изпитването за съответствие на продукцията, посочени в тези наредби, директиви на ЕС или правила на ИКЕ - ООН.

1. Брой на осите: . и колелата: .

2. Задвижващи оси: .

3. Междуосово разстояние: mm

6.1. Дължина: mm

7.1. Широчина: mm

8. Височина: mm

12.1. Маса на превозното средство с каросерия в готовност за движение: kg

14.1. Технически допустима максимална маса: kg

14.2. Разпределение на тази маса между осите: 1 kg; 2. kg; 3. kg; 4. kg

14.4. Технически допустима маса на всяка ос/група оси: 1. kg; 2. kg; 3 kg; 4. kg

15. Местоположение на повдигаща се или натоварваща ос(-и): . kg

17. Технически допустима максимална маса за теглене от превозното средство при:

17.1. Ремарке с теглич: . kg

17.2. Полуремарке: . kg

17.3. Ремарке с централна ос: . kg

17.4. Технически допустима максимална маса на ремаркето (без спирачна уредба): kg

18. Технически допустима максимална маса на състава от превозни средства (автовлака): kg

20. Производител на двигателя:

21. Код на двигателя, както е маркиран:

22. Принцип на работа:

22.1. Директно впръскване: да/не(1)

23. Брой и разположение на цилиндрите:

24. Обем: . cm3

25. Гориво: .

26. Максимална ефективна мощност: . kW при min(-1)

32. Гуми и колела: Ос 1:. Ос 2: Ос 3 Ос 4:

33.1. Задвижваща(-и) ос(-и), монтирана(-и) на пневматично или еквивалентно на него окачване: да/не(1)

34. Кормилна уредба, усилвател:

37. Тип (вид) на каросерията:

38. Цвят на превозното средство (само за N1):

39. Обем на резервоара (само за превозните средства цистерни): m3

41. Брой и конфигурация на вратите:

42.1. Брой и разположение на седалките:

43.1. ЕО маркировка за одобряване типа на прикачното устройство, когато е монтирано:

44. Максимална скорост: . km/h

45. Ниво на шума: (съгласно Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба, Директива 70/157/ЕИО или Правило № 51 на ИКЕ - ООН)

На място: . dB(A), при обороти на двигателя: min(-1)

При движение: . dB(A)

46.1. Отработили газове: (съгласно Наредба № 73 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (Дирек- тива 70/220/ЕИО, Правило № 83 на ИКЕ - ООН), Наредба № 78 от 2006 г. за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисии замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво "природен газ" или "втечнен нефтен газ", по отношение на емисиите замърсяващи газове; нови моторни превозни средства, оборудвани с тези двигатели (Директива 2005/55/ЕО или Правило № 49 на ИКЕ - ООН) № 49 на ИКЕ - ООН)

1. процедура за изпитване: CO:  ; HC:  ; NOx:  ; HC + NOx: .

Димност (коригирана стойност на коефициента на поглъщане): . m(-1)

Частици:

2. процедура за изпитване (когато е приложима) CO:  ; NOx:  ; NMHC: ;THC:  ; CH4:

Частици:

46.2. Емисии на CO2/разход на гориво(1) (само за N1)

Посочват се секция 2 и секция 3 от номера на одобряването по Наредба № 77 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден диоксид и разхода на гориво (Директива 80/1268/ЕЕС или Правило № 101 на ИКЕ - ООН):

Емисии Разход на гориво на СО2

Градски условия g/km l/100 km или за газовите горива

Извънградски условия g/km l/100 km или за газовите горива m3/100 km(2)

Комбинирано g/km l/100 km или за газовите горива m3/100 km(2)

48.1. ЕО одобряване на типа съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: клас(-ове): да/./не(1)

48.2. ЕО одобряване на типа, съгласно конструктивните изисквания за превоз на определени животни: клас(-ове): да/./не(1)

50. Забележки(2):

51. Изключения:

_________________________ (1) Неприложимото се задрасква. (2) Когато превозното средство е оборудвано с 24 GHz радарно съоръжение с малък обсег в съответствие с Решение 2005/50/ЕО, се декларира, че на превозното средство е поставен следният надпис: "Превозното средство е оборудвано с 24 GHz радарно съоръжение с малък обсег."

Част 2с

За комплектовани или напълно комплектовани превозни средства от категории O1, O2, O3 и O4

1. Брой на осите: и колелата:

3. Междуосово разстояние: mm

6.1. Дължина: mm

6.4. Разстояние между задния край на превозното средство и центъра на теглителното устройство: mm

7.1. Широчина: mm

8. Височина: mm

12.1. Маса на превозното средство с каросерия в готовност за движение: kg

14.1. Технически допустима максимална маса: kg

14.5. Разпределение на тази маса между осите и при полуремарке или ремарке с централна ос масата върху точката на свързване: 1. .kg; 2. . kg; 3. kg;

14.6. Технически допустима маса на всяка ос/група оси:

1. .kg; 2. .kg; 3. kg; и при или ремарке с централна ос масата върху точката на свързване

15. Местоположение на повдигащата се или натоварваща ос(-и):

32. Гуми и колела: Ос 1: . Ос 2: . Ос 3: .

33.2. Ос(-и), монтирана(-и) на пневматично или еквивалентно на него окачване: да/не(1)

37. Тип (вид) на каросерията:

39. Обем на резервоара (само за цистерни): m3

43.2. Маркировка за одобряване на теглителното устройство:

48.1. ЕО одобряване на типа съгласно конструктивните изисквания за превоз на опасни товари: да/./не(1) клас(-ове):

48.2. ЕО одобряване на типа, съгласно конструктивните изисквания за превоз на определени животни: да/ ./не(1) клас(-ове):

50. Забележки(2):

51. Изключения: _________________________ (1) Неприложимото се задрасква.

Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 1, т. 6 и чл. 12б, ал. 1, т. 6 (Ново - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

От (име, презиме, фамилия/за юридически лица - име, презиме, фамилия на управителя), ЕГН , лична карта № , издадена на . г., с постоянен адрес , (гр./с., улица/ж.к., №/бл., вх., ет., ап.) .,

Попълва се за юридически лица

Управител на фирма: (наименование на фирмата) БУЛСТАТ , Седалище: (гр./с., улица/ж.к., №/бл., вх., ет., ап.)

С подписването на тази декларация декларирам, че:

на г., в , гр. , (дата) (държава), от (лице/фирма продавач) закупих , с рег.№ , (вид превозно средство) марка ., модел ., с идентификационен номер на рама, двигател номер

превозното средство е влязло в Република България на: (дата)

Забележка:

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата . г. ПОДПИС:

Приложение № 3 към чл. 32в, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишно Приложение № 1 към чл. 32в, ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

Списък на проверките, които задължително се извършват при периодичните технически прегледи

1. Проверка редовността на документите (сравняват се данните, вписани в съответния документ, с тези на МПС, срокът за неговата валидност и от кого е издаден).

2. Проверка техническото състояние на МПС:

Спирачна система:

ефективност на спирачния механизъм на работната, аварийната и спирачната система за паркиране;

равномерност в спирачното действие на левите и десните колела;

херметичност на тръбопроводите и на спирачните устройства по отношение изтичането на работен флуид (въздух, масло);

изправност на компресора и манометъра на пневматичната спирачна система;

състояние и действие на усилвателя на спирачната система.

Кормилна уредба и преден мост:

състояние и закрепване на кормилното колело, колоната и предавателния механизъм;

сумарна хлабина, плавност в предаване на усилие на кормилната уредба;

състояние на щангите, лостовете и на шарнирните връзки на кормилната уредба;

състояние на предния мост, състояние и действие на усилителя на кормилната уредба.

Колела и гуми:

състояние и закрепване на колелата, повреди на джантите;

съответствие на гумите (вид, размер, шарка на протектора), поставени на една и съща ос на МПС;

използване на вулканизирани или регенерирани гуми на предните колела;

състояние на гумите (повреди, дълбочина на шарките на протектора).

Двигател, трансмисия и окачване:

пускане в действие на двигателя;

обемно съдържание на СО и други вредни емисии в отработените газове на бензиновите двигатели;

степен на димност при дизеловите двигатели;

състояние и уплътнение на изпускателните тръбопроводи и шумозаглушителите;

състояние на двигателя, предавателната кутия и на тръбопроводите по отношение изтичането на гориво или масло;

състояние на карданния вал, хлабина в шарнирните и шлицевите връзки;

състояние на окачването (пружини, ресори, стабилизатори, скрепителни елементи и др.);

състояние на амортисьорите;

състояние и закрепване на задния мост.

Осветление и светлинна сигнализация:

състояние, цвят и действие на дългите и късите, габаритните и стоп-светлините, пътепоказателите, светлината за осветление на регистрационния номер и на други предписани или допуснати светлини на МПС;

регулираност на фаровете (на късите и дългите светлини);

състояние, вид, размери, разположение, цвят и видимост на предните, задните и страничните светлоотразители.

Рама, кабина и каросерия:

състояние на рамата (носещата конструкция);

външен вид и състояние на кабината на водача, каросерията (купето);

състояние на обзорните стъкла на МПС;

състояние на механизма за автоматично отваряне и затваряне на вратите на МПС, предназначени за масов превоз на хора;

състояние и закрепване на калобраните на задните калници;

наличие на предмети с ръбове или изпъкнали части, които могат да представляват опасност за водача, пътниците или другите участници в движението;

състояние на каросерията или кабината.

3. Проверка на техническото състояние на състав от пътни превозни средства:

състояние на теглително-прикачното и на опорно-прикачното устройство на състава от пътни превозни средства;

състояние на свързващите елементи от осветителната и светлинната сигнализация и на маркучите за подаване на въздух или течност от влекача към прикаченото превозно средство;

изправност на спирачната система на ремаркето - време на сработване на спирачната система по отношение на най-отдалечените колела на състава от пътни превозни средства;

наличие на предпазно въже или верига за ремаркета, които нямат устройство за автоматично спиране.

4. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Проверка на други устройства, съоръжения и допълнително оборудване:

състояние на табелите с регистрационни номера;

състояние на звуковия клаксон и на аварийните светлини;

състояние и действие на тахографа;

състояние и закрепване на електрическите кабели (в местата, където се виждат) и на акумулатора;

разположение, цвят и действие на предписаните контролни светлини и уреди (на арматурното табло);

състояние и действие на отоплителната и вентилационната система, определяне съдържанието на СО в отработените газове при независима система за отопление на купето;

състояние и закрепване на резервоара за гориво;

наличие на светлоотразителен стикер за МПС с монтирана автомобилна газова уредба;

състояние на задължителното и специалното оборудване в зависимост от вида на МПС (аптечка, светлоотразителен триъгълник, пожарогасител(и), резервно колело (гума с джанта).

Превозно средство до 6 колела трябва да има едно резервно колело.

Превозно средство до 10 колела трябва да има две резервни колела.

Състав от превозни средства до 16 колела трябва да има три резервни колела.

Превозно средство с повече от 16 колела трябва да има четири резервни колела.

Когато колелата на ремаркето по вид и размер са различни от тези на автомобила влекач, то трябва да бъде снабдено с резервно колело.

Приложение № 4 към чл. 32д, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., предишно Приложение № 2 към чл. 32д, ал. 1 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

Приложение № 5 към чл. 33, ал. 3

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г., предишно Приложение № 3 към чл. 33, ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 5

(Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г., предишно Приложение № 4 към чл. 33, ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)