Закон за ордените и медалите на република България

От Уикиизточник
Направо към навигацията Направо към търсенето

В сила от 13.06.2003 г. (обн.,ДВ,бр.54 от 13 юни 2003 г.; доп.,бр.86 от 30 септември 2003 г.; изм. и доп.,бр.43 от 21 май 2004 г.)

Глава първа - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ -[редактиране]

Предмет[редактиране]

Чл.1.

(1) Този закон урежда условията и реда за награждаване с държавни награди - ордени и медали, на български и чужди граждани.

(2) Президентът на Република България награждава с ордени и медали по ред, предвиден в този закон.


Ордени и медали[редактиране]

Чл.2.

(1) Държавните награди на Република България са ордени и медали.

(2) Ордените, подредени по старшинство, са: 1. "Стара планина"; 2. "Св. св. Кирил и Методий"; 3. "За гражданска заслуга", "За военна заслуга", "Мадарски конник".

(3) Орден "За храброст" - извън подреждането по старшинство.

(4) Медалите са "За заслуга".


Статут[редактиране]

Чл.3.

(1) Ордените и медалите имат лента (носач) и миниатюра за всекидневно носене - умалено копие на съответната степен.

(2) Ордените и медалите имат статут, който включва: 1. описание на формата и лентата на ордена и на медала за всяка степен; 2. описание на звездите на ордена; 3. описание на миниатюрите за всекидневно носене; 4. определение на заслугите, за които се награждава; 5. правила за носене на ордена и медала.

(3) Награждаването с ордени и медали се извърша в съответствие със Закона за държавния протокол.

(4) На наградените лица заедно с ордените и медалите се връчват орденски и медални книжки, подпечатани с държавния печат.

(5) Наградените с ордени и медали лица се вписват в "Дневник-регистър на наградените" към Президента на Република България.


Глава втора - ОРДЕНИ -[редактиране]

Орден "Стара планина"[редактиране]

Чл.4.

(1) С орден "Стара планина" се награждават: 1. български граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към Република България; 2. чужди граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека.

(2) Орден "Стара планина" е с лента и без лента:

1. с орден "Стара планина" с лента се награждават държавни глави, министър-председатели, а в изключителни случаи и български граждани; на наградените се връчва и звезда на ордена; 2. с орден "Стара планина" без лента се награждават министри, дипломати, политически и обществени дейци, дейци на културата, военни лица, представители на духовенството, както и носители на други български и чужди ордени.

(3) Орден "Стара планина" с лента е без степени и има:

1. формата на петолъчна звезда със златни кантове, покрита с бял емайл, прикрепена чрез напречен бант и златен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник от дясната страна; носи се през рамо; 2. звезда на ордена: върху златни лъчи - петолъчна звезда със златни кантове, покрита с емайл, в средата с пръстен със златни кантове, покрит с емайл и надпис "Стара планина"; носи се на гърди.

(4) Орден "Стара планина" без лента има две степени - първа и втора, и две категории - с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица):

1. първа степен: върху сребърни лъчи - петолъчна звезда със златни кантове, покрита с емайл, в средата с пръстен със златни кантове, покрит с емайл и надпис "Стара планина", прикрепена чрез златен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник; носи се на шия; 2. втора степен: върху сребърни лъчи - петолъчна звезда със сребърни кантове, покрита с емайл, в средата сребърен пръстен и надпис "Стара планина", прикрепена чрез сребърен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник; носи се на шия.


Орден "Св. св. Кирил и Методий"[редактиране]

Чл.5.

(1) С орден "Св. св. Кирил и Методий" се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката.

(2) Орденът "Св. св. Кирил и Методий" има следните степени: 1. огърлие; 2. първа степен - златен с оранжева лента; 3. втора степен - сребърен с оранжева лента.

(3) С орден "Св. св. Кирил и Методий" се награждават: 1. с огърлие - лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката; 2. с първа степен - лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката; 3. с втора степен - дейци на образованието, културата и читалищното дело.

(4) Орден "Св. св. Кирил и Методий": 1. огърлие: а) златен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна - медальон в средата на кръста с изображение на св. св. Кирил и Методий и надпис "Св. св. Кирил и Методий", на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис "Република България", пламъци между раменете на кръста; огърлието има елипсовидни медальони; носи се на шия; б) звезда на ордена с огърлие: върху златни лъчи - златен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на св. св. Кирил и Методий и надпис "Св. св. Кирил и Методий", пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди; 2. първа степен: златен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на св. св. Кирил и Методий и надпис "Св. св. Кирил и Методий", на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис "Република България", пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди; 3. втора степен: сребърен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображението на св. св. Кирил и Методий и надпис "Св. св. Кирил и Методий", на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис "Република България", пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди.


Орден "За гражданска заслуга"[редактиране]

Чл.6.

(1) С орден "За гражданска заслуга" се награждават български граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за принос и заслуги за отбраната, сигурността и обществения ред в Република България.

(2) Орденът "За гражданска заслуга" има две степени - първа и втора, с бяла лента с българския национален трибагреник: 1. първа степен: златен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна в средата - медальон с лъв и надпис "За гражданска заслуга", на обратната страна е българският национален трибагреник с надпис "Република България", дъбови клонки с плодове между раменете на кръста; носи се на гърди; 2. втора степен: сребърен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна в средата - медальон с лъв и надпис "За гражданска заслуга", на обратната страна е българският национален трибагреник с надпис "Република България", дъбови клонки с плодове между раменете на кръста; носи се на гърди.


Орден "За военна заслуга"[редактиране]

Чл.7.

(1) С орден "За военна заслуга" се награждават български и чужди граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за участието в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции, за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република България.

(2) Орденът "За военна заслуга" има една категория - с мечове, и три степени - първа, втора и трета: 1. първа степен: а) златен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна в средата - медальон със златен лъв и надпис "За военна заслуга", на обратната страна - националният трибагреник с надпис "Република България", мечове между раменете на кръста, тъмночервена лента; носи се през рамо; б) звезда на ордена - върху златни лъчи златен кръст, покрит с емайл, в средата - медальон с лъв и надпис "За военна заслуга"; носи се на гърди; 2. втора степен - сребърен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна в средата - медальон със златен лъв и надпис "За военна заслуга", на обратната страна - националният трибагреник с надпис "Република България", мечове между раменете на кръста, тъмночервена лента; носи се на шия; 3. трета степен - бронзов кръст, покрит с емайл, на лицевата страна в средата - медальон с лъв и надпис "За военна заслуга", на обратната страна - националният трибагреник с надпис "Република България", с мечове между раменете на кръста, тъмночервена лента; носи се на гърди.

(3) С орден "За военна заслуга" се награждават: 1. с първа степен - висши офицери, генерали и адмирали, по изключение - и граждански лица; 2. с втора степен - старши офицери, полковници, подполковници, граждански лица, висши държавни служители на Министерския съвет и на организациите в системата на международната сигурност, видни учени в областта на военните науки, по изключение - и други лица с големи военни заслуги; 3. с трета степен - старши офицери, по изключение - младши офицери и граждански лица с военни заслуги.


Орден "Мадарски конник"[редактиране]

Чл.8.

(1) С орден "Мадарски конник" се награждават чужди и български граждани за особено големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България: 1. дипломатически представители, акредитирани в Република България, и български дипломатически представители, акредитирани в други страни; 2. чуждестранни и български обществени дейци и военни лица.

(2) Орден "Мадарски конник" е с лента с българския национален трибагреник, има две степени - първа и втора, и две категории - без мечове (връчва се на граждански лица) и с мечове (връчва се на военни лица): 1. първа степен: миниатюрно изображение на Мадарския конник върху розетка със златни лъчи; носи се на шия; 2. втора степен: миниатюрно изображение на Мадарския конник върху розетка със сребърни лъчи; носи се на шия.


Орден "За храброст"[редактиране]

Чл.9.

(1) С орден "За храброст" се награждават военни и граждански лица за проявена храброст и героизъм в полза на българското общество и държава.

(2) Орденът "За храброст" е със синя лента, има три степени - първа, втора и трета, и две категории - с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица); носи се на гърди: 1. първа степен: златен кръст, покрит с емайл, в средата на лицевата страна - медальон със златен лъв и надпис "За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис "Република България"; 2. втора степен: сребърен кръст, покрит с червен емайл, в средата на лицевата страна - медальон със златен лъв и надпис "За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис "Република България"; 3. трета степен: бронзов кръст, в средата на лицевата страна - медальон с лъв и надпис "За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис "Република България"; 4. първа, втора и трета степен са със синя лента, носят се на гърди и имат категория с мечове.

(3) С орден "За храброст" с мечове се награждават военни лица: 1. с първа степен - висши офицери - генерали и адмирали; 2. с втора степен - офицери; 3. с трета степен - сержанти и войници.

Глава трета - МЕДАЛИ -[редактиране]

Медал "За заслуга"[редактиране]

Чл.10.

(1) С медал "За заслуга" се награждават български граждани за заслуги в различни области на обществения живот - култура, наука, образование, отбрана и национална сигурност, здравеопазване, спорт, за укрепване и развитие на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за борба с бедствия и аварии и за опазване на околната среда, както и за проявена лична доблест.

(2) Медалът "За заслуга" има една степен - златен с кръгла форма, на лицевата страна лъв върху българския национален трибагреник и надпис "Република България", на обратната страна - венец от лаврови и дъбови клонки и надпис "За заслуга", с червена лента; носи се на гърди.

Глава четвърта - НАГРАЖДАВАНЕ С ОРДЕНИ И МЕДАЛИ[редактиране]

Награждаване[редактиране]

Чл.11.

(1) Президентът на Република България награждава с ордени и медали.

(2) Предложения за награждаване с ордени и медали се правят от председателя на Народното събрание и от Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение от съответните министри, от Българската академия на науките, от висшите училища, от Българския Червен кръст, от творчески съюзи, сдружения и други организации с нестопанска цел, както и от инициативни комитети на граждани.

(3) Предложения за награждаване на чужди граждани с ордени и медали се правят от министъра на външните работи.

(4) Предложения за награждаване на български военни лица се правят от министъра на отбраната.

(5) Предложенията за награждаване трябва да съдържат подробно описание на дейността на лицето и мотивирано предложение за награждаване.


Укази[редактиране]

Чл.12.

(1) Указите на Президента на Република България за награждаване с ордени и медали се приподписват съгласно чл.102, ал.2 от Конституцията на Република България.

(2) Указите на Президента на Република България за награждаване с ордени и медали се подпечатват с държавния печат и се обнародват в "Държавен вестник".

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ[редактиране]

§ 1. (доп.,ДВ,бр.86 от 2003 г.; изм.,бр.43 от 2004 г.) Указ No 1094 за духовното стимулиране в Република България (обн.,ДВ,бр.48 от 1974 г.; попр.,бр.54 от 1974 г.; доп.,бр.9 от 1977 г.; изм.,бр.37 от 1978 г., бр.31 и 41 от 1979 г., бр.60 от 1980 г., бр.3 от 1981 г., бр.32 от 1982 г., бр.51 от 1984 г., бр.7 от 1986 г., бр.2 от 1988 г., бр.9 от 1989 г., бр.27 от 1991 г., бр.58 от 1994 г.) се отменя.

§ 2. Наградените с ордени и медали при условията на отменения Указ No 1094 за духовно стимулиране в Република България запазват правата си.

§ 3. (изм.,ДВ,бр.43 от 2004 г.) Графичното и цветното изображение в съответствие с чл.3, ал.2 е приложение към този параграф. Законът е приет от XXXIX Народно събрание на 29 май 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание. За председател на Народното събрание: Камелия Касабова


Законът е приет от XXXIX Народно събрание на 29 май 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Обществено достояние Този текст представлява нормативен или индивидуален акт на държавните органи за управление на Република България и като такъв e обществено достояние съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права.